נדה דף מב. א

אשה ששמשה באופנים דלהלן, האם אפשר לה בלא פליטה, או אי אפשר, או רק חיישינן?

במתהפכת [1] באינה מתהפכת
בהטבילו אותה במטתה ודאי תפלוט ואסורה ודאי לא תפלוט וטהורה
בהולכת היא לטבילה חיישינן שמא תפלוט

האם פולטת דינה כרואה או כנוגעת [2]?

לענין לסתור בז' נקיים / ולטמא במשהו לענין לטמא בפנים כבחוץ
אליבא דרבנן רואה רואה
אליבא דר' שמעון לרב שמואל: איבעיא [3]
לאביי רבא ורב יוסף: רואה
נוגעת

יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה, ונעקר בה דם מה דינה?

כשלא יצא הדם עדיין לבחוץ כשיצא הדם לבחוץ [4]
נעקר ממנה דם בירידתה [5] להו"א: טמאה
למסקנא: טהורה
טמאה
נעקר ממנה דם בעלייתה טהורה - דהוא דם טוהר

נדה דף מב: א

תחב לו חבירו כזית נבילה לבית הבליעה מה הדין?

תחב לו נבלת בהמה תחב לו נבלת עוף
לאביי - מקום הבליעה בלוע הוי טהור טמא
לרבא - מקום הבליעה בית הסתרים הוי טמא [6] טמא

שרץ ונבלה בקומטו (-בית הסתרים באדם), מה דינם?

מה דין האדם מה דין אם נכנס כך לתנור כלי חרס
בשרץ טהור - דאין נגיעה טמא - מדין אויר כלי חרס
בנבלה טמא - מדין משא טמא - מדין אויר כלי חרס
-------------------------------------------------

[1] רש"י פירש ב' פירושים: א) שמתהפכת לאחר הטבילה - בזה היא ודאי טמאה, וזו המימרא של רבא שאסורה לאכול בתרומה. ואם אינה מתהפכת אחר טבילתה - בזה ודאי דלא פלטה, ובהכי מעמיד רבא לפסוק ד"ורחצו במים וטמאו עד הערב", וכן ר"ש מדבר באופן זה. ב) במתהפכת בשעת תשמיש שאין הזרע נקלט ברחם ביחד ואנו קשור ומחובר - בזה ודאי היא פולטת מעט מעט גם אחר טבילתה, וזו המימרא של רבא שאסורה לאכול בתרומה. ואם אינה מתהפכת בשעת תשמיש שהזרע נקלט ברחם בבת אחת וגם כשהוא יוצא יוצא בבת אחת - בזה מיירי הפסוק שיכולה לטבול, וגם ר"ש שאמר שטהורה הוא משום דיכול הכל לצאת בפעם אחת לפני הטבילה.

[2] אם היא חשובה רואה - היא סותרת בז' נקיים, אולם בנגיעה בטומאה אינה סותרת. וכן אם היא רואה מטמאת במשהו, אבל אם בנגיעה בעינן שיעור או כעדשה או כחתימת פי האמה. וכן אם היא רואה מטמאת בפנים כבחוץ, אבל אם היא נוגעת הויא נגיעה של בית הסתרים ואינה טמאה רק כשיצא לחוץ.

[3] זו האיבעיא של רב שמואל בר ביסנא מאביי, וללישנא קמא בגמ' הביאור דשמע רב שמואל למחלוקת רבנן ור"ש, ולכך כל הספק שלו אליבא דר"ש דאולי כל מה שמשוי לה נוגעת הוא רק לענין שאינה מטמאת בפנים כבחוץ וכמו בועלה, אולם לענין לסתור ולטמא במשהו שגם בועלה סותר ומטמא במשהו מודה ר"ש שהיא כרואה וסותרת ומטמאת במשהו. או דלמא כמו שלענין טומאת פנים חשובה רק כנוגעת ואינה טמאה כן לענין סתירה ולטמא במשהו. ואיכא דאמרי דלא שמע רב שמואל למחלוקת רבנן ור"ש, והצד שחשב לה כרואה, הוא משום שמצינו דאחמיר רחמנא אבעלי קריין בסיני דהיינו שהחמיר לפרוש מאשה ג' ימים ומשום פולטת, ש"מ דחשיב לה רחמנא כרואה. או שאני סיני דחידוש הוא.

[4] לאביי שס"ל דאותו מקום בלוע הוא - מיירי שיצא לבחוץ לגמרי, ולרבא אפי' שיצא לבית החיצון דשם מטמא כבר במשא כדין בית הסתרים (הגם שאינו מטמא במגע).

[5] פי', נעקר ממנה דם לבית החיצון ועמד שם יום או יומים אחר טבילתה, ואמר רב שטמאה - דקיי"ל כב"ה דס"ל שאפי' ששלמו השבועיים כל זמן שלא טבלה הוא דם טמא. אלא שכאן יש להקשות דהא אין טומאתה ככל הנשים מחמת ראייה דהרי כבר טבלה בינתיים, אלא טומאתה מחמת שנושאת לדם הטמא, והוי טומאה בלועה. ובהו"א בכל אופן טמאה דעשאוה כנבלת עוף טהור, וביארו התוס' (בד"ה עשאוה) דהחמירו כאן מדרבנן כדי שלא יבואו לטעות ולטהרה בטבילה אפי' כשיצא לבחוץ. ובמסקנא אמרינן שלא גזרו, ואינה טמאה אלא כשיצא.

[6] וטמא מדין משא. והנה אביי הוכיח את שיטתו מהברייתא שמפורש בה לגבי נבלת בהמה בבית הבליעה שהיא טהורה. וצ"ע מה יענה לזה רבא. ותירצו התוס' (בד"ה יצתה), שמיירי באופן שבית הבליעה שלו גדול, שאינו מסיט את הנבילה - ולכן אינו טמא מדין משא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף