1)

TOSFOS DH veha'Nisnim l'Ma'alah she'Nasnu l'Matah (cont.)

תוספות ד"ה והנתנין למעלה שנתנן למטה (המשך)

דפריך רב יוסף לרבה מדתניא בפרק דם חטאת העוף בזבחים (דף סו:) וכולן אין מטמאין בבית הבליעה וקתני לעיל עולת העוף שעשאה כמעשה החטאת

(a)

Support (cont.): Rav Yosef challenged Rabah from a Beraisa in Zevachim (66b) "all of them do not have Tum'as Beis ha'Bli'ah", and it was taught above "Olas ha'Of that was done like Chatas [ha'Of];

ותנן התם (דף סח:) כל שפסולו בקדש אינו מטמא וה"ה דלא ירדו

1.

The Mishnah there (68b) says that that whatever was Pesulo b'Kodesh is not Metamei, and similarly Lo Yered.

ומאי פריך הא התם מוכח בזבחים דעולת העוף שעשאה כמעשה חטאת היינו שהמיצוי עשה למטה אבל המליקה היתה במקומה

2.

Question: What was the question? It is proven in Zevachim that Olas ha'Of that was done like Chatas [ha'Of] means that Mitzuy was below, but Melikah was in its [proper] place (above)!

אלא ודאי רבה דאמר ירדו אפילו שחט בצפון וקבל בדרום דמשום שחיטה גרידא לא מקרי פסולו בקדש אף לרבי שמעון

3.

Answer: Rather, surely Rabah, who said Yered, this is even if he slaughtered in the north and received in the south. Due to Kosher Shechitah alone, it is not called Pesulo b'Kodesh, even according to R. Shimon.

ומיהו יש לדחות דבשחט בצפון מודה רבה דלא ירדו ופריך ליה רב יוסף משום שהמיצוי הוי כמו השחיטה שממצה ומוציא דם מן העוף כמו שעושה בשחיטה

(b)

Rebuttal: We could reject this. When Shechitah was in the north, Rabah agrees that Lo Yered. Rav Yosef challenged him, because Mitzuy is like Shechitah. He presses and extracts the blood from the bird, just like Shechitah does;

ואע"פ שמלק למעלה כיון שמיצה למטה הוי כשחט בדרום.

1.

Even though Melikah was above, since Mitzuy was below, this is like Shechitah in the south.

2)

TOSFOS DH she'Hayah Pesulan b'Kodesh

תוספות ד"ה שהיה פסולן בקדש

(SUMMARY: Tosfos explains that if it has a Hechsher elsewhere, it is called Pesulo b'Kodesh.)

שאין פסולן יכול להיות עד אחר שהוקדש אבל רובע ונרבע מצי להיות בעודן חולין

(a)

Explanation: The Pesul can be only after it was Hukdash. However, Rove'a and Nirva can be while they are Chulin.

וקשה דאמרינן בזבחים פ' חטאת העוף (דף סח:) זר וסכין מטמאין אלמא חשיב אין פסולן בקדש אע"ג דלא שייכי עד לאחר שהוקדש

(b)

Question #1: We say in Zevachim (68b) that [Melikah through] a Zar and a knife are Metamei. This shows that they are considered Ein Pesulo b'Kodesh, even though the Pesul applies only after it was Hukdash!

ושמאל ולילה נמי הוה מטמאין אי לאו דאית להו הכשר במקום אחר כדאמר התם

1.

Also [Melikah with] the left hand or at night would be Metamei, if not that they are Kosher elsewhere, like it says there.

ודוקין שבעין קאמר רבי עקיבא דאם עלו לא ירדו משום דכשר בעוף

(c)

Question #2: Regarding Dukin (cataracts) in the eye, R. Akiva says that Im Alah Lo Yered because they are Kosher in birds;

אלמא חשיב פסולו בקודש אע"ג דיכול להיות קודם הקדש

1.

Inference: It is considered Pesulo b'Kodesh, even though it can come before Hekdesh!

ונראה לפרש דהיכא דכיוצא בו כשר במקום אחר קרי פסולו בקדש ונשחט בלילה אית ליה הכשר באברים ופדרים

(d)

Answer: When there is a Hechsher elsewhere, this is called Pesulo b'Kodesh. What is slaughtered at night has a Hechsher regarding [Haktarah of] limbs and Chelev;

ויוצא דמה שכן כשר באימורים ואימורים שכן כשר בבמה ונשפך דמה כיון שקבלה היתה בהכשר מיקרי פסולו בקדש

1.

If the blood was Yotzei, this is Kosher regarding Eimurim. Eimurim [that left] are Kosher, for this is Kosher on a Bamah. If the blood spilled, since Kabalah was Kosher, this is called Pesulo b'Kodesh.

ולשון פסולו בקדש היינו שאין כאן פסול גמור אלא נפסל בקדושתו

(e)

Explanation: The expression Pesulo b'Kodesh means that it is not an absolute Pesul. Rather, it was disqualified from its Kedushah.

וכן משמע דפריך התם מ"ש שמאל דאית ליה הכשר ביום הכיפורים ולילה באברים ופדרין ולכך אין מטמאין דהוי פסולן בקדש.

(f)

Support - Citation (68b): What is different about the left hand? It has a Hechsher on Yom Kipur. Night has a Hechsher for limbs and fats. Therefore, they are not Metamei, for they are Pesulo b'Kodesh.

3)

TOSFOS DH Hainu d'Itztrich Trei Krai

תוספות ד"ה היינו דאיצטריך תרי קראי

(SUMMARY: Tosfos explains why two verses suffice.)

וא"ת וליבעי ג' קראי בכל הפסולין כמו בטרפה דחשיב הכא בהדייהו

(a)

Question: We should require three verses like all Pesulim such as Tereifah that are listed here with them!

דבפרק קמא דמנחות (דף ו.) מצריך ב' קראי בטרפה חד לנטרפה קודם הקדשה וחד לנטרפה לאחר הקדשה

1.

In Menachos (6a) we require two verses for Tereifah - one for when it became Tereifah before Hekdesh, and one for when it became Tereifah after Hekdesh;

ואפילו הכי איצטריך הכא למעוטי מזאת דאם עלתה תרד

2.

And even so, we need a verse here to exclude from Zos, to teach that Im Alah Yered;

וה"נ בשאר פסולין ליבעי תרי קראי בלא קרא דזאת חד לקודם הקדש וחד לאחר הקדש דלא יעלו וקרא דזאת לירדו

i.

Similarly, for other Pesulim we should require two verses, without the verse Zos -- one for before Hekdesh, and one for after Hekdesh, that Lo Ya'alu, and the verse of Zos teaches that Im Alah Yered!

ויש לומר כיון דגלי לן קרא בטרפה ה"ה לשאר פסולים.

(b)

Answer: Since the verse revealed about Tereifah, the same applies to other Pesulim.

4)

TOSFOS DH ka'Savar Velados Kodshim b'Havayasan Hen Kedoshim

תוספות ד"ה קסבר ולדות קדשים בהוייתן הן קדושים

(SUMMARY: Tosfos defends this text.)

פרש"י דל"ג ליה דהא כ"ש למ"ד במעי אמן הן קדושים דאיצטריך למעוטי מזאת

(a)

Explanation #1: Rashi said that the text should not say so, for all the more so, according to the opinion that they are Kodesh in the womb, we need to exclude them from Zos!

ונראה דגרס ליה ולרבותא נקטיה

(b)

Rebuttal: The text says so. It teaches a bigger Chidush;

דאע"ג דבהויתן הן קדושים ולא קדם הקדשן לפסולן אצטריך קרא למעוטי כיון דהפסול לא בא תחלה אלא בבת אחת

1.

Even though they are Kadosh from birth, and the Hekdesh did not precede the birth, we need a verse to exclude them, since the Pesul did not come beforehand, rather, at once [with the Hekdesh].

אבל לא מצי למגרס קסבר במעי אמן הן קדושים

(c)

Suggestion: Perhaps the text says "he holds that they are Kodesh in the womb"!

דהא בסוף פרק דם שחיטה (כריתות דף כג:) קאמר דקסבר ר"ש בהויתן הן קדושים

(d)

Rejection #1: In Kerisus (23b), it says that R. Shimon holds that they are Kadosh from birth;

וכן מוכח משמעתין דמוקי קרא דזאת לבהמת קדשים ואתנן ומחיר לא אשכחן אחר הקדש

(e)

Rejection #2: This is proven also from our Sugya, which establishes the verse "Zos" for an animal of Kodshim, and we find Esnan and Mechir [Kelev, i.e. something traded for a dog] only after Hekdesh;

אפי' לרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון הדיוט הוא דאמר בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף צ.) לכל נדר פרט לנדור שאין אתנן חל עלייהו

1.

This is even according to R. Yosi ha'Glili, who says that Kodshim Kalim are Mamon Hedyot (they are considered the owner's property, and not Hekdesh's property), for he said in Pesachim (90a) "l'Chol Neder" excludes Nadur, for Esnan does not take effect on them (what is already Kadosh);

ולא משכחת אלא בולדות קדשים וכמ"ד בהויתן הן קדושים ונתנם לזונה בעודם בבטן

i.

He finds [Esnan] only regarding Vlados Kodshim, according to the opinion that they are Kadosh from birth, and he gave them to a Zonah when they were in the womb;

והכי מוקי לה בפ' פרת חטאת (זבחים דף קיד.) וכן פ"ה

ii.

We establish it like this in Zevachim (114a), and so explained Rashi.

וא"ת דבשילהי תמורה (דף לג:) תנן אלו הן הנקברים קדשים שהפילו וחולין שנשחטו בעזרה ור"ש אומר חולין שנשחטו בעזרה ישרפו

(f)

Question: In Temurah (33b), a Mishnah says "the following are buried: Kodshim that miscarried, Chulin slaughtered in the Azarah... R. Shimon says, Chulin slaughtered in the Azarah are buried";

משמע דלא פליג אקדשים שהפילו וכיון דבהוייתן הן קדושים

1.

Inference: He does not argue about Kodshim that miscarried.

אמאי יקברו והלא אין קדושה חלה עלייהו כדתנן פרק כיצד מערימין (שם דף כד:) רשב"ג אומר ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עלייהו

2.

Why are they buried? Kedushah does not take effect on them, like the Mishnah says in Temurah (24b). R. Shimon ben Gamliel says, if it gave birth to a Tumtum or Androginus, Kedushah does not take effect on them!

וקאמר דקסבר דבהויתן הן קדושים ואפילו קדושת דמים אין חלה עלייהו

3.

The Gemara says that he holds that they are Kodesh when they are born, and even Kedushas Damim does not take effect on them;

דאי חלה הא אמר בפרק אלו קדשים (שם דף יט:) מגו דנחתא קדושת דמים נחתא נמי קדושת הגוף

i.

If [Kedushah] took effect on them, it says in Temurah (19b) that since they get Kedushas Damim, they [would] get also Kedushas ha'Guf.

ואם כן קדשים שהפילו דאסורים בהנאה לרבי שמעון אמאי

4.

If so (since even Kedushas Damim does not take effect on them), why is a miscarriage of Kodshim Asur b'Hana'ah according to R. Shimon?

ויש לומר דפליג גם ארישא אלא דלא נחת לפלוגי אלא בחולין שנשחטו בעזרה

(g)

Answer #1: He argues also with the Reisha, but he came to argue only about Chulin slaughtered in the Azarah.

תדע דהא חשיב התם נמי בשר בחלב בקבורה ולרבי שמעון שרי בהנאה בפ"ק דבכורות (דף י.)

(h)

Proof: It lists there also Basar v'Chalav among [Isurei Hana'ah] that are buried, and R. Shimon permits benefit from it in Bechoros (10a).

א"נ י"ל דנפל קדושה חלה עלויה טפי מטומטום ואנדרוגינוס משום דאי הוה בר קיימא היה ראוי לקרבן

(i)

Answer #2: Kedushah takes effect on a Nefel more than on a Tumtum or Androginus, because if it would be viable, it would be proper for a Korban.

וא"ת כיון דסבר בהויתן הן קדושים היאך קדושה חלה על יוצא דופן וכלאים דמ"ש מטומטום ואנדרוגינוס

(j)

Question: Since he holds that they are Kadosh from birth, how does Kedushah take effect on a Yotzei Dofen and Kil'ayim? Why is this different than Tumtum and Androginus?

וי"ל דמיירי כגון שהקדישן בפה קודם שנולדו דאע"ג דאין קדושת אמן חלה עליהם קדושת פה חלה עליהם

(k)

Answer: The case is, he was Makdish them verbally before they were born. Even though their mother's Kedushah does not take effect on them, verbal Kedushah takes effect on them.

מיהו מתני' דכיצד מערימין (תמורה דף כד:) משמע דאפילו בקדושת פה אין קדושה חלה עליהם

(l)

Question #1: The Mishnah in Temurah (24b) connotes that even verbal Kedushah does not take effect on them!

ועוד דבשילהי פ"ב דתמורה (דף יז.) קאמר אי אתה מוצא אלא בולדות קדשים ואליבא דרבי יהודה

(m)

Question #2 - Citation (Temurah 17a): You find [that they are Kodesh] only regarding Vlados Kodshim, according to R. Yehudah.

ואמאי לא משכחת בהקדישו בפה

1.

Why can't we find this through verbal Kedushah?

ושמא י"ל דדווקא טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהם.

(n)

Answer: Perhaps only regarding Tumtum and Androginus, Kedushah does not take effect on them.

5)

TOSFOS DH Rabanan l'Taimaihu

תוספות ד"ה ורבנן לטעמייהו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara on 8a.)

וא"ת אע"ג דלא מטמאי לידה מ"מ ליטהר דם קישויה

(a)

Question: Even though they say that she is not Teme'ah due to Leidah, in any case her Dam Koshi should be Tahor!

דאפי' בהפילה רוח פריך בפ"ק (לעיל דף ח:) שיהא קישויה טהור אע"ג דאין נותנין לה ימי טומאה וימי טהרה

1.

Even if she miscarried Ru'ach (nothing came out), we asked above (8b) that her [Dam] Koshi should be Tahor, even though she does not get Yemei Tum'ah and Yemei Tohar [of a Yoledes]!

ויש לומר דהתם משום דבעי למימר דמיקרי לידה כדמייתי קרא כמו ילדנו רוח אבל הכא מיעטיה קרא מדין ולד.

(b)

Answer: There, it is because we wanted to say that it is called a birth, like we brought verses "Yaladnu Ru'ach." Here, the Torah excluded it from the law of a child.

41b----------------------------------------41b

6)

TOSFOS DH v'Azda R. Yochanan l'Taimei

תוספות ד"ה ואזדא ר' יוחנן לטעמיה

(SUMMARY: Tosfos shows how this relates to his argument with Reish Lakish.)

וא"ת והא משמיה דר"ש קאמר ור"ל נמי מודה דר' שמעון מטהר באשה דקאמר לדברי המטהר בדם מטהר באשה

(a)

Question: He (R. Yochanan) said this in the name of R. Shimon, and also Reish Lakish agrees that R. Shimon is Metaher the woman, for he said "the one who is Metaher the blood, he is Metaher the woman! (Why do we say that R. Yochanan teaches like he taught elsewhere?)

וי"ל דה"פ מילתיה דר"ל לדברי המטמא בדם מטמא באשה משום ראייה ומיירי כגון שיצא הולד והדם דרך דופן ובקושי דלאו קושי דולד הוא

(b)

Answer: Reish Lakish means as follows. The one who is Metamei the blood, he is Metamei the woman due to Re'iyah. The case is, the fetus and blood left through the wall (Caesarian section). It is not [Dam] Koshi of the fetus;

ורבי שמעון דמטהר בדם מטהר באשה דולד הוה וקושי סמוך ללידה רחמנא טהריה

1.

R. Shimon, who is Metaher the blood, is Metaher the woman, for it is a child, and the Torah was Metaher Koshi adjacent to birth;

אבל אי לאו ולד הוא אף לרבי שמעון טמאה דלא בעינן שיצא דרך ערותה לכ"ע

i.

However, if it were not a child, even according to R. Shimon she is Teme'ah. All agree that we do not require that the blood leave through her Ervah [to be Metamei her].

ור' יוחנן אמר דאף רבנן מטהרי באשה דבעינן שיצא דרך ערותה לכ"ע

2.

R. Yochanan says that even Rabanan are Metaher the woman. All require that the blood leave through her Ervah.

והשתא קאמר שפיר ואזדא רבי יוחנן לטעמיה אע"ג דמשמיה דרבי שמעון קאמר דמדרבי שמעון נשמע לרבנן.

3.

Now, we properly say that R. Yochanan teaches like he taught elsewhere, even though he says in the name of R. Shimon, for from R. Shimon we learn about Rabanan (for both Amora'im say that no Tana argues about this).

7)

TOSFOS DH v'Savar R. Shimon Dayah k'Bo'alah veha'Tanya v'Chulei

תוספות ד"ה וסבר ר"ש דיה כבועלה והתניא וכו'

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether we ask also according to Rabanan.)

אע"ג דקרא במשמשת איירי

(a)

Implied question: The verse discusses a woman who has Bi'ah!

סבר המקשה דמטעם משמשת לא היתה טמאה אי לאו משום שהזרע נפלט לבית החיצון

(b)

Answer: The Makshan held that she should not be Teme'ah due to Bi'ah unless the semen is expelled to Beis ha'Chitzon.

וא"ת לרבנן נמי תקשה דאמאי איצטריך קרא תיפוק ליה מיהיה

(c)

Question: Also according to Rabanan, we can ask why we need the verse. It should suffice that it says "Yihyeh"!

ויש לומר אף דרבי שמעון אדרבי שמעון פריך וכי משני כאן בפולטת כאן במשמשת אתי נמי שפיר אף לרבנן

(d)

Answer #1: We ask a contradiction even in R. Shimon. When we answer "this discusses one who emits, and this discusses one who has Bi'ah", it is fine even according to Rabanan;

ואיצטריך קרא למשמשת אע"פ שנכנס הזרע מתחלה לבית הפנימי ולא יצא לבית החיצון

1.

We need the verse for one who has Bi'ah, even though the semen initially enters Beis ha'Pnimi, and did not go out to Beis ha'Chitzon;

דאי יצא תיפוק ליה משום פליטת הזרע

2.

If it went out [to Beis ha'Chitzon], we know [that she is Teme'ah] due to emitting semen;

ואפילו למ"ד לעיל במקום שהשמש דש הוי בית החיצון היינו באדם בינוני וכן באשה בינונית אבל בגדול וקטנה משכחת לה שפיר שהזרע נכנס לבית הפנימי מתחלה

i.

Even according to the opinion that above that Beis ha'Chitzon is where the Ever rubs, this refers to an average man and woman. If he is big or she is small, it is possible that the semen initially enters Beis ha'Pnimi, and did not go out to Beis ha'Chitzon;

אי נמי שמא לרבנן לא מטמא משום פליטת זרע אלא כשהיה הזרע בבית הפנימי ונפלט לחיצון

(e)

Answer #2: Perhaps according to Rabanan, [the semen] is Metamei due to emission of semen only when the semen was in Beis ha'Pnimi and was emitted to Beis ha'Chitzon;

אבל כשעומד הזרע בחיצון במקומו ולא נפלט שם ממקום אחר לא מטמא אלא משום משמשת.

1.

However, when the semen stays in Beis ha'Chitzon and is not emitted there from elsewhere, it is Metamei only due to Bi'ah.

8)

TOSFOS DH Poletes Teipuk Lei d'Ha Shimshah

תוספות ד"ה פולטת תיפוק ליה דהא שמשה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Makshan anticipated this answer.)

היה יודע דלישני ליה כשטבלה לשימושה דהא כתיב וטמאה עד הערב

(a)

Implied question: He should have known that he will answer that this is when she immersed after Bi'ah, for it says "v'Tam'ah Ad ha'Arev"!

אלא משום דבעי למפרך מרבא דאמר כל שלשה לא מהני לה טבילה

(b)

Answer: (He knew this.) He asked because he wanted to ask from Rava, who said that all three days, Tevilah does not help her.

ואם תאמר בלאו הכי מצי לאקשויי לרבא מקרא (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש)

(c)

Question: Even without this, he could have challenged Rava from the verse!

ויש לומר דקרא איכא לאוקומי דאזלא איהי בכרעה

(d)

Answer #1: We could establish the verse when she walked [to the Mikveh, so all the semen already fell out];

אי נמי כשקנחה עצמה יפה דאפשר לכבד הבית שלא ישתייר כלום

(e)

Answer #2: We could establish it when she cleaned herself well. She can clean the area so no semen will remain.

דתנן במס' מקוואות (פ"ח מ"ד) האשה ששמשה את ביתה וירדה וטבלה ולא כבדה את הבית כאילו לא טבלה

1.

Citation (Mikva'os 8:4 - Mishnah): If a woman had Bi'ah, descended and immersed, and did not clean herself, it is as if she did not immerse. (This implies that if she cleaned herself, the Tevilah helped.)

אבל השתא אמאי דמשני כאן בפולטת כאן במשמשת פריך שפיר דאי איתא דכבדה הבית אם כן תיפוק ליה דהרי פלטה.

2.

However, now, based on the answer "this discusses one who emits, and this discusses one who has Bi'ah", we ask properly, for if she cleaned herself, we already know [that she is Teme'ah] because she emitted (surely the semen touched her externally when she cleaned herself)!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF