נדה דף סד. א

ראתה ג' פעמים בדילוגים ט"ו ט"ז י"ז מה דינה?

אליבא דרבי אליבא דרשב"ג
לרב - דקבעה וסת [1] קבעה וסת להו"א: לא קבעה וסת
למסקנא: קבעה וסת
לשמואל - דלא קבעה וסת [2] לא קבעה וסת לא קבעה וסת

מה הדין לרב ושמואל באופנים דלהלן כפי האוקימתות המבוארות בגמ'?

ראתה בט"ו ט"ז י"ז ראתה כ"א כ"ב כ"ג
לרב היה לה וסת קבוע בט"ו: לא קבעה וסת
לא היה לה וסת קבוע בט"ו: קבעה וסת
בכל ענין קבעה וסת
לשמואל בכל ענין לא קבעה וסת היה לה וסת קבוע בכ': קבעה וסת
לא היה לה וסת קבוע בכ': לא קבעה וסת

נדה דף סד: א

תינוקת דלהלן כמה זמן נותנים לה לשמש אפי' אם רואה ותלינן בדם בתולים?

לבית שמאי לבית הלל
כשלא הגיע זמנה לראות בין ראתה ובין לא ד' לילות עד שתחיה המכה
הגיע זמנה לראות ולא ראתה עדיין לילה אחד שלם ד' לילות
הגיע זמנה לראות וכבר ראתה בבית אביה בעילת מצוה לילה אחד שלם

מהו עד שתחיה המכה?

עד מתי? מה הביאור בזה?
לרב כל זמן שנוחרת שתלויה ראייתה במצבה [3]
לשמואל כל זמן שהרוק מצוי בתוך הפה כל זמן שרואה מחמת התשמיש

נדה דף סד: א

לרב ושמואל הנ"ל, מה הדין באופנים דלהלן? [תוד"ה כל].

כשלא נחרה וראתה כל יום המחרת והלילה בנוחרת ורואה גם אחר יום ולילה מתשמישה
לרב - כל זמן שנוחרת חיישינן לדם נדה תלינן בדם בתולים
לשמואל - כל זמן שהרוק בפה תלינן בדם בתולים חיישינן לדם נדה

הגיע זמנה לראות ולא ראתה עדיין - שלב"ה נותנים לה ד' לילות, ושמשה כדלהלן מה דינה?

בשמשה רק בלילות בשמשה גם בימים וגם בלילות
לרב יש לה ד' לילות יש לה ד' לילות
ללוי יש לה ד' לילות יש לה רק ב' ימים (ד' עונות)

במקרה הנ"ל שבעל ולא מצא דם ובעל שוב תוך ד' לילות ומצא דם [4], מה דינה? [תוד"ה רבי].

לענין לתלות בדם בתולים לענין רואה מחמת תשמיש [5]
לר' חנינא לא תלינן בדם בתולים דינה כרואה מחמת תשמיש
לרב אסי תלינן בדם בתולים דינה כרואה מחמת תשמיש [6]

לרב מה החילוק בין נערה לבוגרת באופנים דלהלן אליבא דב"ה?

נערה (היינו הגיע זמנה) בוגרת
לא ראתה ד' לילות לילה אחת
ראתה לילה אחת בעילת מצוה ותו לא
-------------------------------------------------

[1] בהו"א סברה הגמ' שטעמו של רב דלא צריך שתשלש בדילוג אלא מספיק פעמיים, ומשום דס"ל כרבי דבתרי זימני הוי חזקה. ולמסקנא למדה הגמ' שטעמו של רב משום שגם ט"ו ממנינא, כלומר שלא מונים את הדילוגים אלא את הראיות, וכיון שהיו ראיות אלו בימים קבועים בחדש אפשר למנות אותם לשלשה - וכרשב"ג. אולם אם היו בהפלגות, כגון שראתה היום ולסוף עשרים יום, ושוב לסוף עשרים ואחד יום מהראיה השניה, לכו"ע לא קבעה בג' ראיות אלו, דאין כאן הוכחה לדילוגים ג' פעמים. ורק כשהוא תלוי בימי החדש ט"ו ט"ז י"ז אז ס"ל לרב שקבעה.

[2] ס"ל לשמואל שצריכה לשלש בדילוג, ואם ראתה ג' פעמים נמצא שעשתה ביניהם רק ב' דילוגים, ולכן צריכה לראות גם פעם ד' ליום י"ח כדי שתקבע וסת.

[3] פי', אם עומדת רואה וכשיושבת אינה רואה, או כשהיא ע"ג קרקע לא רואה וכשהיא ע"ג כרים וסתות אינה רואה, שמזה שפעמים רואה ופעמים לא ש"מ שלא חייתה המכה. אולם אם תמיד רואה יש לתלות שמא חייתה המכה (ע' תוד"ה על), ואם תמיד לא רואה ש"מ שחייתה המכה, והדין בשניהם שאם רואה עכשיו יש לחוש לדם נדה.

[4] אכן אם לא בעל אלא אחר ד' לילות, חיישינן שמא כן ראתה מעט דם בתולים בבעילה הראשונה, ועכשיו שרואה שוב הוא דם נדה.

[5] פי', כגון שבעלה פעם ראשונה וראתה דם (דלכו"ע הוא דם בתולים) ובעלה פעם שניה ולא מצא דם, ובעל פעם שלישית ומצא דם, והנידון הוא האם חשובה רואה מחמת תשמיש או לא.

[6] ביארו התוס', דהגם דס"ל לר' אסי כאן דלא אמרינן "דאם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוי אתי" - אלא אמרינן שהוא דם בתולים, וא"כ לפ"ז גם כאן לכאורה היה לנו לדון בבעילה השלישית בדם בתולים אפי' שפסקה בפעם השניה, כי לא אמרינן את הכלל הנ"ל. מ"מ ביארו תוס' שמודה בזה רב אסי, דדוקא כאן שלא ראתה כלל בפעם הראשונה, אני תולה שבעל באופן שלא מוציא דם, אולם אם בפעם הראשונה כבר יצא דם בתולים, אם היה נשאר ממנו עוד - לא היה לו לפסוק מלצאת בביאה שניה ולבוא רק בשלישית, ומזה שפסק בשניה ש"מ שעתה היא רואה דם נדה מחמת תשמיש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף