1)

MORE ON SAVING WINE (Yerushalmi Halachah 2 Daf 8a)

משנה וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו זולף וגומר וגף כדרכו דברי ר' יוסי

(a)

(Mishnah - R. Yosi): Similarly, one whose wine was in the collection pit and he became a mourner or his workers did not come or another good reason, one can pour out his wine (from the grapes) into barrels and seal them in the regular way

ר' יהודה אומר עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ

(b)

R. Yehudah: One can cover the pit with wooden boards to prevent the wine from fermenting (but not pour and seal).

גמרא א"ר זעירא לא אמר אלא וכן מי שהיה יינו בתוך הבור הא בתחילה אסור.

(c)

(Gemara - R. Zeira): The Mishnah only spoke about one who had already pressed his grapes, but if he had not yet pressed them, it is prohibited.

מה אנן קיימין אם בשהגיע זמנו לבצור ולא בצר הוא חטא על נפשיה אם בשלא הגיע זמנו יבצור יכול הוה קאים

(d)

What is the case? If harvest time had arrived (before the festival) and he did not harvest, he damaged himself. If the harvest time had not yet arrived, there will be no loss caused if he waits until after the festival.

אלא כי נן קיימין בשהגיע זמנו לבצור הוה סבר דו יכיל קיים ולא קם.

1.

Rather, the harvest time had arrived and he thought that it could wait until after the festival and then realized that it could not.

כהדא ר"ש בי ר' יניי קטף כרמי' במועדא חמוניה כל עמא וקטפון בתריה בשתא חוריתאי שבקיה ויבש. ילפון מקלקלת' ומתקנת' לא ילפון

2.

It is like the case of R. Shimon bei R. Yanai who harvested a vineyard on the festival (having thought that it could wait until later). Everyone saw him and they also did the same (even though they had time before the festival). The following year, R. Shimon ignored his vineyard and it dried up. (Even though it would have been permitted to harvest, since he was an important person, he did not wish that people would mistakenly learn from him that it may always be harvested on the festival.)

רב חייה בר אשי בשם רב הוהרא שרי מיעבדינה במועדא לצוד בה דגים במועדא.

(e)

R. Chiya bar Ashi quoting Rav: On Chol Hamoed, in order to catch fish for the festival, it is permitted to make a fish net made from willow branches.

רבי יהודה הורי באילין מהולייא שרי מעבדינן במועדא לצורך המועד.

(f)

R. Yehudah instructed that on Chol Hamoed, it is permitted to make sieves in order to sieve for the festival.

ר' אמי הורי באילין פומפיא שרי מיעבדינין במועדא לצורך המועד

(g)

R. Ami instructed that on Chol Hamoed, it is permitted to make a grater for use on the festival.

רבנן דקיסרין אמרי מסיקין לפסין וקדירות לצורך המועד

(h)

Rabbanan of Kisarin: On Chol Hamoed, one may heat up earthenware pans and pots (for the first time, to make them ready to use) for cooking on the festival.

שמואל אמר זפתין גרבא ולא זפתין כוזתא זפתין גרבא דזיפתא דקדקירא ולא זפתין כוזתא דזיפתא גלידא.

(i)

Shmuel: A large barrel may be water-sealed with pitch (since it has a large capacity, a large amount of wine will be lost if it is not sealed). A small vessel may not be sealed (as the loss is not so great). One may seal with a thin layer of pitch (it takes less effort) but not with a thick layer.

אית דמחלפין זפתין כוזתא ולא זפתין גרבא זפתין כוזתא שהיא לשעה ולא זפתין גרבא שהיא לשהות:

(j)

Some switch the text - a small vessel may be sealed but not a large barrel - since a small vessel only stores a small quantity of wine, sealing it is for the festival. Since a large barrel stores a large quantity of wine, its sealing is also for after the festival (long term storage).

2)

SAVING PRODUCE FROM LOSS (Yerushalmi Halachah 3 Daf 8b)

משנה מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד

(a)

(Mishnah): A person may bring in his fruit to save it from robbers and draw out his flax from the soaking vat to save it from being ruined, as long as he does not wait until the festival to do it.

וכולן אם כיוונו את מלאכתן במועד יאבדו

(b)

In all cases, if he waited until the festival to attend to them, he may not benefit from them at all.

גמרא ודלא כרבי יודה דרבי יודה אמר יושב ושומר

(c)

(Gemara): This Mishnah is not like R. Yehudah who said that (he cannot bring in his fruit; rather) he must sit and guard it.

רבי יעקב בר אחא בשם רבנן פרקמטיא אבדה שרי מטלטלתא במועדא

(d)

R. Yaakov bar Acha quoting Rabbanan: Merchandise that will be lost may be moved on the festival. (Note: The Rosh's text reads that "merchandise may be sold".)

ר' יעקב בר אחא בשם ר' יסא הדא שיירתא שרי מיזבון מינה במועדא.

(e)

R. Yaakov bar Acha quoting R. Yasa: If a caravan of market sellers came (with cheap merchandise for sale), it is permitted to buy from them in Chol Hamoed.

הוה ידע דשיירתא מיעול ומיזלא עיבידתיה

(f)

Question: If he knows that a caravan is coming and that he will need to reduce his prices as a result, can he sell his merchandise during the festival before this happens?

.א"ר מנא אין ידע דלא מיזבן והוא פחת מן אגרא יזבין ואי לא לא יזבין

(g)

R. Mana: If he knows that he will not be able to sell without losing his profit, he is permitted to sell on the festival.

א"ר יוסי בר בון אגרא וקרנא קרן הוא אין ידע דלא מזבין והוא פחת מן קרנא יזבן ואי לא לא יזבן.

(h)

R. Yosi bar Bun: Are both the profit and the principal considered the principal, that you permit him to sell it on the festival if he will lose the profit by waiting? (Rather, he may only do this if he will lose some of the principal.)

ר' יונה ור' יוסה הורון בהדין לסוטה שרי מזבנתיה במועדא לצורך המועד.

(i)

R. Yona and R. Yosa permitted selling a boat cover on Chol Hamoed if the money is needed for the festival.

ר' יצחק בי ר' לעזר מפקד לר' הושעיה בי ר' שמי דהוה פרוש אין את ידע דאת מזבן ואילפא מורכא לך ואת אתי משתי גבן זבין ואי לא לא תזבין

(j)

R. Yitzchak bei R. Elazar instructed R. Hoshiyah bei R. Simi when he was setting sail on a business trip - If you know that the ship is waiting for you to return and that you will use the profit that you make for the festival, you may sell on Chol Hamoed.

ר' יונה בוצריה הוה ליה ספרין שאל לר' הונא מהו מזבנתין במועדא

(k)

R. Yona of Batzra owned books. He asked R. Huna if he could sell them on Chol Hamoed.

א"ל מחדי את מועדא שתי את קינדיטון.

1.

R. Huna: If you will use the profits for the festival, such as for buying Kunditun to drink, you may sell them.

ר"ח חברין דרבנין אמר פרגמטיא נגבית [דף ט עמוד א] מנכסי יתומים קטנים הוון בעי מימר בשיש עדים הא אם אין עדים יודעים לא

(l)

R. Chiya, friend of the Rabbanan: Merchandise (that had been given to a person to invest and that person later died) may be collected from the property of young orphans. They wished to suggest that this law only applies if there are witnesses who can attest to the fact that it was given as an investment.

רבנן דקסרין בשם רבי לא לכן צריכא בשיש עדים יודעין הא אם אין עדים יודעין נעשית כפקדון. כך אנו אומרים פקדון לא יגבה מניכסי יתומין קטנים.

(m)

Rabbanan of Kisarin quoting R. Ila: When there are no witnesses, it becomes like a deposit (and it may not be taken from the orphans).

מה בינו למלוה מלוה ניתנה להוצאה וזה לא ניתן להוצאה.

(n)

What is the difference between it and a loan? A loan is intended to be spent, but this is not.

א"ר בא בר ממל אילו היה לי מי שיומנה עמי היתרתי בשר בכור להישקל בליטרא והיתרתי שיהו עושין מלאכה בחולו של מועד

(o)

R. Ba bar Mamal: If I had another to vote like me, I would permitted weighing the meat of a firstborn animal with a Litra measurement. I would also permit performing Melachah on Chol Hamoed.

כלום אסרו בשר בכור להישקל בליטרא לא כדי שיהו מוכרין אותו בזול והן מערימין עליו ומוכרין אותו ביוקר.

1.

Surely they prohibited doing this in order to ensure that they sell the meat for cheap, and they acted deceitfully and sold it for a high price.

כלום אסרו לעשות מלאכה בחולו של מועד אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויגיעין בתורה ואינון אוכלין ושתין ופחזין.

2.

Surely they prohibited Melachah on Chol Hamoed in order that they could eat and drink and toil in Torah and they eat and drink and act inappropriately!

א"ר יוחנן אם הזכירוך לבולי יהא הירדן בעל גבולך.

(p)

R. Yochanan: If you were mentioned to the minister and you are afraid, you may flee even on Chol Hamoed

א"ר יוחנן קבלין רשות להיפטר מבולי.

(q)

R. Yochanan: (If you have already come to the minister), do not leave without asking his permission

א"ר יוחנן לויין בריבית לחבורת מצוה ולקידוש החדש.

(r)

R. Yochanan: I can transgress the prohibition of lending money with interest, when a Rabbinic prohibition is involve, for the sake of a gathering for a Mitzvah and for sanctifying the new moon.

רבי יוחנן בצפרא הוה נחת לכנישתא והוה מלקט פירורין ואכלן ואמר יהא חולקי עם אילין דאכלין הכא רומשות:

(s)

In the morning, R. Yochanan would go to the Synagogue and collect the crumbs from the previous evening's celebration of the new moon and eat them. He said - My portion should be with those who ate here last night.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF