מועד קטן דף יב.

האם מותר לתת לנכרי מלאכה בקבלנות בזמן שאסור לישראל לעשות [1]?

בתוך התחום מחוץ לתחום
אין עיר אחרת של ישראל קרובה אסור [2] בשבתות וימים טובים: מותר
בחול המועד: אסור
יש עיר אחרת של ישראל קרובה אסור אסור

אין עושין בשבתות וביו"ט וחוה"מ דיר של בהמות בשדה כדי שירבו זבל,
מה הדין היכא שבאו מאליהם [3], והאם מותר לסייעם [4] ולהעמיד להם שומר [5]?

נכנסו מאליהם
האם מותר להנות מזה
האם מותר לסייעם
ולהעמיד להם שומר
בסתם בהמות שנכנסו מותר אסור
בשכיר שבוע שבת חודש לדייר מותר לת"ק: מותר
לרבי: תלוי באיזה זמן [6]

מי שהיה יינו בתוך הבור והגיע חול המועד מה הדין?

לזלף את היין מהבור לחבית לסתום את החביות במגופה
לר' יוסי [7] מותר מותר
לר' יהודה מותר אסור - ורק יכסה החבית בנסרים

האם מותר לזפת כלים דלהלן בחול המועד?

כוזתא - כד קטן חביתא - חבית גדולה
לשמואל - אזלינן בתר טירחא מותר - דאין בה טורח אסור [8] - דיש בה טורח
לרב דימי - אזלינן בתר הפסד אסור - דאין בה הפסד כל כך מותר - דיש בה הפסד

מועד קטן דף יב:

האם מותר לעשות מלאכות עשיית הפת במועד?

מלאכות במחובר לקרקע מלאכות בתלוש מהקרקע
יש לו
מה יאכל
בדבר האבד אסור מותר
דבר שאינו אבד לרשב"ג בשם ר' יוסי: אסור
לחכמים [9]: מותר
מותר
אין לו מה יאכל - בין אבד בין לא מותר מותר

האם מותר לבשל שכר בחול המועד?

כשאין לו שכר אחר כשיש לו ישן ורוצה להערים ולשתות מהחדש
לתנא קמא מותר אסור
לר' יוסי בר' יהודה מותר מותר

-------------------------------------------------

[1] כן הוא הפירוש אליבא דרש"י שהכל מיירי בשבת, אכן התוס' (בד"ה אמר) העמידו את דברי שמואל באבל, אבל בשבת מותר.

[2] דכיון שידעי כולי עלמא דמלאכה זו של ישראל, ויבואו לומר שהיום בשבת נתן לו לעשות.

[3] כלומר, שבאו בהמות מאליהן לשדה או עם נכרי שהביא אותן, יש לדון האם מותר להנות משדה שנזדבלה באופן כזה ולא צריך להמתין בכדי שיעשו.

[4] כשהתחילו להכנס האם מותר לסייע להם שיכנסו כולם, או לסייע לבהמות ללכת ממקום למקום תוך השדה כדי שתזדבל כולה.

[5] דהיינו לנער את צאנם, כלומר לתת להם שומר שישמור את צאנם ועי"ז הם ישארו בשדה. וברש"י כת"י פירש לנער את הבהמה היינו להעמידה כשהיא רובצת שעי"ז הם מטילות גלליהם.

[6] פי', בשבת מותר להחזיק טובה למי שירצה לסייע בהכנסת הבהמות אולם אסור לתת לו מזונות או שכר על זה. וביו"ט מותר לתת לו גם מזונות. ובחוה"מ מותר אפי' לתת לו שכר על זה.

[7] ס"ל שלא צריך לעשות שינוי במלאכת חוה"מ. ולר' יהודה צריך.

[8] ברש"י (בעמוד ב' בד"ה יש מהן) מבואר שהאיסור הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד לא חייב.

[9] והיינו חכמים דריש מכלתין דס"ל דמשקין בית השלחין במועד, וש"מ שעושים מלאכת דבר האבד אפי' במחובר לקרקע.

עוד חומר לימוד על הדף