1)

AVODAH ON A BAMAH (Yerushalmi Halachah 11 Daf 14b)

מתני' אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים

(a)

(Mishnah): The only difference between a large (public) Bamah and a small (private) one is Korban Pesach.

זה הכלל כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה וכל שאינו לא נידר ולא נידב אינו קרב בבמה:

(b)

The rule is, one may offer on a (small) Bamah only Nedarim and Nedavos (Korbanos brought for vows or voluntarily).

גמ' ר"י עבד תלת שנין ופלג דלא נחת לבית וועדא מן צערא בסופא חמא ר' אלעזר בחילמיה למחר סיני נחת ומחדת לכון מילה

(c)

(Gemara): For three and a half years [after Reish Lakish died], R. Yochanan did not come to the Beis Midrash due to pain. At the end [of this time], R. Elazar saw in a dream that tomorrow, Sinai (R. Yochanan) will descend [to the Beis Midrash] and teach new matters.

עאל ואמר קומיהון מאיכן קשט הקושט הזה שתהא עבודה בבכורות

(d)

[R. Yochanan] entered [the Beis Midrash] and said in front of them "what is the source for this true law, that Avodah was through the Bechoros [before the Mishkan was erected]?

מן הדין קרייה [במדבר ח יז] כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים וגו' וכתיב [שמות יב יב] ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים וגו'

1.

We learn from "Ki Li Kol Bechor b'Yom Hakosi Kol Bechor b'Eretz Mitzrayim", and it says "uv'Chol Elohei Mitzrayim E'eseh Shefatim." (Pnei Moshe - Makas Bechoros proved that it is proper to serve only Hash-m, and not idolatry. Therefore, surely He took the Bechoros for His Avodah.)

קודם לכן מה היו עושין [בראשית כז טו]

(e)

Question: Before (Makas Bechoros), who did [the Avodah]?

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית מהו החמודות שהיה משמש בכהונה גדולה

(f)

Answer: "Va'Tikach Rivkah Es Bigdei Esav Benah ha'Gadol ha'Chamudos Asher Itah ba'Bayis" - what is ha'Chamudos? He served as Kohen Gadol.

א"ר לוי [ישעי' יד ה] שבר ה' מטה רשעים אלו הבכורות שהקריבו לעגל תחילה

(g)

(R. Levi): "Shavar Hash-m Mateh Resha'im" - these are the Bechoros who were first to offer to the golden calf.

הכל קרב בבמה בהמה וחיה ועופות גדולים וקטנים זכרים ונקבות תמימין אבל לא בעלי מומין טהורים אבל לא טמאים

(h)

Everything may be offered on a Bamah - a Behemah, Chayah, birds, big or small, male or female, Tam, but not a Ba'al Mum (i.e. missing a limb); Tahor species, but not Tamei species.

הכל קרב עולה ואינן טעונין הפשט וניתוח ועכו"ם בזמן הזה רשאין לעשות כן

(i)

Everything offered [on a Bamah before the Mishkan was erected] was an Olah, and it did not need Hefshet v'Nitu'ach (flaying and dissecting). Nochrim nowadays may do so.

זכרים ונקבות מניין

(j)

Question: What is the source for males and females?

רבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינה [שמואל א ו יד] ואת הפרות העלו עולה לה'

(k)

Answer (R. Avahu citing R. Yosi bar Chaninah): "V'Es ha'Paros He'elu Olah la'Shem."

תמימים אבל לא בעלי מומין מניין

(l)

Question: What is the source for Tam, but not a Ba'al Mum?

אמר ר' יסא פשט ר' לעזר לחברייא [דף טו עמוד א] [בראשית ו יט] מכל החי מכל בשר שיהו שלימים באיבריהן

(m)

Answer (R. Yasa): R. Lazar answered this to the Talmidim. "Mi'Kol ha'Chai mi'Kol Basar" - they must be complete in their limbs.

מירטים פשט רבי לעזר [שם ז יד] כל צפור כל כנף פרט למירטים

(n)

Mirtim (if the feathers were removed), R. Lazar resolved this. "Kol Tzipor Kol Kanaf" excludes Mirtim.

טהורים אבל לא טמאים מניין

(o)

Question: What is the source for Tehorim, but not Temei'im?

ר' אבא בריה דרבי פפי ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי הגה נח תורה מתוך תורה

(p)

Answer (R. Aba brei d'R. Papi citing R. Yehoshua of Schnin citing R. Levi): Noach learned Torah from the Torah [that he was commanded];

אמר כבר נאמר לי [שם ט ג] כירק עשב נתתי לכם את כל לאיזה דבר ריבה הכתוב בטהורין לקרבנות

1.

He said, it already says "k'Yerek Esev Nasati Lachem Es Kol" (Nochrim may eat all animals). Why did the Torah say that more Tehorim [will enter the ark]? It is for Korbanos.

ועכו"ם בזמן הזה רשאין לעשות כן ר' בא בשם רב יהודה אסור לישראל לסייעו ואסור להיעשות לו שליח

(q)

Nochrim nowadays may do so. R. Ba said in the name of Rav Yehudah that it is forbidden for Yisrael to help him (to offer on a Bamah), and one may not be a Shali'ach for him.

אנטונינוס שאל לרבי מהו לבנות מזבח

(r)

Question (Antoninus (the Kaiser of Romi), to Rebbi): May I build a Mizbe'ach?

א"ל בניהו וגנוז אבניו

(s)

Answer (Rebbi): Build it, and [after offering on it] bury the rocks. (Since it was sanctified for Hash-m, people may not use it.)

מהו לעשות לו קטורת

(t)

Question (Antoninus): May I make Ketores [like offered in the Mikdash, to offer on it]?

א"ל חסר בה אחת מסממניה

(u)

Answer (Rebbi): Omit one of the ingredients.

לא כן תני [שמות ל לז] לא תעשו לכם לכם אין אתם עושין אבל עושין הם אחרים לכם

(v)

Question: Was it not taught "Lo Sa'asu Lachem" - you may not make [for yourselves Ketores like of the Mikdash], but others (Nochrim) may make for you! (Why must he omit an ingredient?)

א"ר חנניה בגין ר' רומנוס דשלחיה רבי יעבדיניה ליה

(w)

Answer (R. Chananyah): [Rebbi said to omit an ingredient] for R. Rumnus, whom R. sent to make it for [Antoninus].

2)

DID ANTONINUS CONVERT? (Yerushalmi Halachah 11 Daf 15a)

אית מילין דאמרין דאתגייר אנטונינוס אית מילין אמרין דלא איתגייר אנטונינוס

(a)

Observation: There are matters that imply that Antoninus converted, and there are matters that imply that Antoninus did not convert!

ראו אותו יוצא במנעל פחות ביום הכיפורים

1.

People saw him go out with a shoe open on the bottom on Yom Kipur. (Had he converted, he would not do so!)

מה את שמע מינה שכן אפילו יריאי שמים יוצאין בכך

2.

Rebuttal: You cannot learn from there. Even people who fear Shamayim go out with such a shoe [it is not forbidden]!

אנטונינוס אמר לרבי מייכלתי את מן לויתן לעלמא דאתי א"ל אין

3.

Antoninus (to Rebbi): Will you feed me from Livyasan (do righteous Nochrim have a portion in the world to come? Rebbi said "yes";

א"ל מן אימר פיסחא לא אייכלתני ומן לויתן את מייכל לי

4.

Antoninus: You said [previously] that you will not feed me from Pesach. How will you feed me from Livyasan (which has more Kedushah)?!

א"ל מה נעביד לך ובאימר פיסחא כתיב [שם יב מח] כל ערל לא יאכל בו כיון דשמע כן אזל וגזר אתא לגביה א"ל רבי חמי גזורתי

5.

Rebbi: What can I do for you? Regarding Pesach it is written "Kol Arel Lo Yochal Bo." Once he heard this, he went and circumcised, and said "Rebbi, see my circumcision (if I did so properly)!"

א"ל בדידי לא איסתכלית מן יומוי אלא בדידך

6.

Rebbi: I never looked at my own. Will I look at yours?!

ולמה נקרא שמו רבינו הקדוש שלא הביט במילתו מימיו

i.

Why is he called Rabbeinu ha'Kadosh? It is because he never looked at his Milah.

ולמה נקרא נחום איש קודש הקדשים שלא הביט בצורת מטבע מימיו

ii.

And why is Nachum called Ish Kodesh ha'Kodoshim? It is because he never looked at the form of a coin.

הדא אמרה דאיתגייר אנטונינוס

7.

Inference: [Since he circumcised,] this shows that Antoninus converted.

מיליהון דרבנן אמרין נתגייר אנטונינוס

(b)

Support: The words of Rabanan (below) show that Antoninus converted;

דא"ר חזקיה ר' אבהו בשם ר' לעזר אם באין הן גירי צדק לעתיד לבא אנטונינוס בא בראשם

1.

(R. Chizkiyah citing R. Avahu citing R. Lazar): When (Alei Tamar, below 3:2) converts come to the world to come, Antoninus will be at the head.

3)

MAY BNEI NOACH OFFER SHELAMIM?

ר' לעזר ור' יוסי בן חנינה ר' לעזר אמר שלמים הקריבו בני נח ר' יוסי בן חנינה אמר עולות הקריבו בני נח

(a)

R. Lazar and R. Yosi ben Chaninah argued. R. Lazar says, Bnei Noach offered Shelamim. R. Yosi ben Chaninah says, Bnei Noach offered Olos.

התיב ר' לעזר לר' יוסי בן חנינה והכתיב [בראשית ד ד] והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן

(b)

Question (R. Lazar, against R. Yosi ben Chaninah): It says "v'Hevel Hevi Gam Hu mi'Bechoros Tzono umi'Chelvehen"! (This connotes that he offered only the Chelev, i.e. Shelamim, but not Olah, which is totally offered.)

מה עבד לה ר' יוסי בן חנינה

1.

How does R. Yosi ben Chaninah explain the verse?

מן שמיניהון

(c)

Answer: [He offered] from the fat ones.

התיב ר' לעזר לר' יוסי בן חנינה והא כתיב [שמות כד ה] וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות וגו'

(d)

Question (R. Lazar, against R. Yosi ben Chaninah): It says "va'Yishlach Es Na'arei Bnei Yisrael v'Ya'alu Olos [va'Yizbechu Zevachim Shelamim]"!

מה עבד לה ר' יוסי בן חנינה

1.

How does R. Yosi ben Chaninah explain the verse?

שלימין בגופן בלא הפשט ובלא ניתוח

(e)

Answer: Their bodies were Sheleimim (intact), without flaying and without dissection.

התיב ר' לעזר לר' יוסי בן חנינה והכתיב [שם יח יב] ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלהים

(f)

Question (R. Lazar, against R. Yosi ben Chaninah): It says "va'Yikach Yisro Chosen Moshe Olah u'Zevachim lEi'okim"!

מה עבד לה ר' יוסי בר חנינה

1.

How does R. Yosi ben Chaninah explain the verse?

כמ"ד לאחר מ"ת בא יתרו

(g)

Answer: He holds like the opinion that Yisro came after Matan Torah.

ר' חונה אמר איתפלגון יהודה בי רבי ור' ינאי חד אמר קודם למתן תורה בא יתרו וחורנה אמר לאחר מ"ת בא יתרו ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא

(h)

R. Chuna: Yehudah ben Rebbi and R. Yanai argue. One says that Yisro came before Matan Torah, and the other says that Yisro came after Matan Torah. I do not know who said this and who said this.

נישמעינה מן הדא [שם א] וישמע יתרו כהן מדין חותן משה מה שמע חזקיה אמר קריעת ים סוף שמע ר' יהושע אמר קריעת ים סוף שמע ר' לוי אמר מלחמת עמלק שמע יהודה בי רבי אמר מ"ת

(i)

Conclusion: We learn from the following. "Va'Yishma Yisro Kohen Midyan Chosen Moshe" - what did he hear? Chizkiyah says, he heard about Kri'as Yam Suf. R. Yehoshua says, he heard about Kri'as Yam Suf. R. Levi says, he heard about the war with Amalek. Yehudah ben Rebbi says, he heard about Matan Torah;

שמע הוי דו אמר לאחר מתן תורה בא יתרו

1.

Inference: [Yehudah ben Rebbi] holds that Yisro came after Matan Torah.

רבי בא ורבי חייא בשם רבי יוחנן ודא מסייעה לר"י בן חנינה [שיר השירים ד טז] עורי צפון ובואי תימן עורי צפון זה העולה שנשחטת בצפון מהו עורי דבר שהיה ישן ונתעורר

(j)

(R. Ba and R. Chiyah citing R. Yochanan): The following supports R. Yosi ben Chaninah. It says "Uri Tzafon u'Vo'i Seiman" - Uri Tzafon is Olah, which is slaughtered in the north. What is Uri? It is something that was sleeping (Olah applied even before Matan Torah), and woke;

ובואי תימן אלו שלמים שהן נשחטין בדרום מהו בואי דבר שהיה של חידוש

1.

"U'Vo'i Seiman" are Shelamim, which are slaughtered [even] in the south. Why does it say 'Vo'i'? This is a Chidush (only now we may offer Shelamim)!

מה עבד לה ר' יוסי בר חנינה

2.

How does R. Yosi ben Chaninah explain the verse?

לכשיתעוררו הגליות שהן נתונות בצפון ויבואו ויבנו ב"ה שהוא נתון בדרום

(k)

Answer: When the exiles, who are in the north, will be aroused and they will come and build the Beis ha'Mikdash, which is in the south.

ר' אבא בריה דר' פפי ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אוף דין קרייה מסייע לר' יוסי בן חנינה [ויקרא ו ב] זאת תורת העולה היא העולה שהיו בני נח מקריבין

(l)

(R. Aba brei d'R. Papi citing R. Yehoshua of Sichni citing R. Levi): Also the following verse supports R. Yosi ben Chaninah - "Zos Toras ha'Olah Hi ha'Olah" (it is known) for Bnei Noach offered it...

כד הוא אתי גבי שלמים אמר [שם ז יא] זאת תורת זבח השלמים אשר הקריב אין כתיב כאן אלא אשר יקריב מיכן ולהבא

1.

And when it comes to Shelamim, it says "Zos Toras Zevach ha'Shelamim" - it does not say "Asher Hikriv", rather, "Asher Yakriv", from now and onwards.

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפין איכן הן נשרפין על גבי הקבר

(m)

Where are Parim ha'Nisrafim and Se'irim ha'Nisrafim [that were offered on a Bamah] burned? It is even over a grave (a Tamei place, unlike those offered in the Mikdash).

מן מה דתנינן אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים

(n)

Source: We learn from our Mishnah - the only difference between a Bamah Gedolah and a Bamah Ketanah is Pesachim. (Both are Kosher for Parim and Se'irim ha'Nisrafim.)

כיני מתניתא אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים בלבד ודלא כר' יודה דר' יודה אמר חטאת ופסח ליחיד בבמה גדולה אין חטאת ופסח ליחיד בבמה קטנה

(o)

Our Mishnah says that the only difference between a Bamah Gedolah and a Bamah Ketanah is Pesachim alone. It is unlike R. Yehudah, for R. Yehudah says that Chatas and Pesach are offered for an individual on a Bamah Gedolah, but Chatas and Pesach are not offered for an individual on a Bamah Ketanah. (He holds that they differ also about Chatas Yachid.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF