מגילה דף כט. א

כמה הוא כל צרכו להוצאת המת שמבטלים תלמוד תורה? [תוד"ה הני].

למאן דקרי ותני למי שלימד אחרים למאן דלא קרי ותני
לרב שמואל
בר איניא בשם רב
י"ב אלף איש
ועוד ו' אלף אנשים תוקעים


אין שיעור
וכל השומע
יוצא ללוותו


עשרה
כדי
להתעסק בו
לאמרי לה י"ב אלף איש
ומתוכם ו' אלף אנשים תוקעים
לעולא אנשים שיעמדו כמחיצה
משער העיר עד בית הקברות
לרב ששת ששים ריבוא

מגילה דף כט: א

מה היא פרשת שקלים, ומה ענינה?

מה היא ומה ענינה מה שונה משאר ר"ח
לרב צו את בני ישראל וגו' את קרבני לחמי וגו' זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה - והיינו מצות שקלים
שהיא לקרבנות ציבור
בכל ר"ח ו' עולים בפרשת שבוע וא' בר"ח, ובפרשת שקלים לא [1]
לשמואל כי תשא - עד פרשת הכיור אחת מהתרומות הנזכרות שם - תרומה לקרבנות ציבור שקוראים בפרשת
כי תשא ולא בפרשת צו

ר"ח טבת שחל בחול, שצריך לקרות בקרבנות הנשאים משום חנוכה ופרשת ר"ח, מה יעשה?

מה יעשה? מדוע?
לר' יצחק נפחא,
רב מני, רבה [2]
שלשה בר"ח,
והרביעי בחנוכה
ר"ח תדיר וקודם לחנוכה שאינו תדיר -
דתדיר ואינו תדיר תדיר קודם
רב דימי דמן חיפא,
רבי אבין, רב יוסף [3]
שלשה בחנוכה,
והרביעי בר"ח
ר"ח גרם לרביעי שיבוא,
לכן קורא בו ברביעי

-------------------------------------------------

[1] ומבארת הגמ' דלמ"ד לקמן דס"ל שמתי שחלה פרשת שקלים לא קוראים בפרשת השבוע אלא רק בפרשת שקלים, א"כ למ"ד פרשת שקלים היא פרשת צו שהיא הקריאה של ר"ח, השוני מכל ר"ח הוא, שבכל ר"ח קוראים שש בפרשת שבוע ואחד בר"ח, ואילו עכשיו כל השבעה קוראים בפרשת ר"ח שהיא פרשת שקלים - צו. ולמ"ד דס"ל שגם בפרשת שקלים קוראים בפרשת שבוע, השוני מכל ר"ח הוא, שעכשיו שלשה קוראים בפרשת השבוע, וארבעה קוראים בפרשת ר"ח שהיא פרשת שקלים - צו.

[2] אמר רבה אין משגיחין בפרשת חנוכה לעשותה עיקר ולקרותה בתחילה, אלא קורא בתחילה שלשה של ר"ח שהם עיקר וברביעי קורא בשל חנוכה.

[3] אמר רב יוסף אין משגיחים בר"ח לעשותו עיקר, דהיינו שאין קוראים בו בתחילה, אלא חנוכה עיקר וצריך להקדימה לקריאת ר"ח - בשלשה הראשונים, וברביעי יקרא של ר"ח.

עוד חומר לימוד על הדף