13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 75 - Dedicated by Andy & Nancy Neff in memory of Leah Miriam bat Yisroel -- Lucy Rabin, beloved wife of Sidney Rabin and mother of Nancy Neff and Valerie, Doug and Andy Rabin, who passed away on 14 Sivan 5767.

עירובין דף עה. א

ב' חצרות זו לפנים מזו מה דין החצר החיצונה באופנים דלהלן?

עירבה זו לעצמה וזו לעצמה
- רגל המותרת במקומה
עירבה החיצונה והפנימית לא עירבה
- רגל האסורה במקומה
לתנא קמא החיצונה מותרת החיצונה אסורה
לר' עקיבא החיצונה אסורה [1] החיצונה אסורה
לחכמים בתראי [2] החיצונה מותרת החיצונה מותרת

עירובין דף עה: א

ב' חצרות זו לפנים מזו ונתנו את עירובן ביחד באחד מהחצרות, ושכח אחד ולא עירב, מה הדין?

כששכח א' מהפנימית כששכח א' מהחיצונה
כשנתנו עירובן בחיצונה שתיהן אסורות שתיהן אסורות [3]
כשנתנו עירובן בפנימית שתיהן אסורות [4] לחכמים: הפנימית מותרת והחיצונה אסורה [5]
לר' עקיבא:
שתיהן אסורות [6]

ב' חצרות זו לפנים מזו שהיו בהם ג' בתים של ג' אנשים ולא עירבו ביניהם,
באופנים דלהלן מה הדין?

שנים בפנימית ואחד בחיצונה אחד בפנימית ושנים בחיצונה
לרב אדא בר אהבה שתיהן אסורות [7] שתיהן אסורות [8]
לשמואל שתיהן אסורות בישראל בפנימית: שתיהן מותרות [9]
בנכרי בפנימית: שתיהן אסורות [10]

עירובין דף עה: א

חצר שיש בה שני בתים, ואחד מהבתים פתוחים לו עוד תשעה בתים, שאין להם פתח לא לחצר ולא לרה"ר - אלא דריסת רגלם היא דרך הבית הפנימי, מה הדין?

הפנימי ביותר החיצון לפנימי (התשיעי) שאר הבתים
לשמואל צריך לתת פת לעירוב אינם צריכים לתת פת [11]
לר' יוחנן [12] צריכים לתת פת לעירוב אין צריך לתת פת
-------------------------------------------------

[1] אכן אם עשתה הפנימית לעצמה דקה, שהיא יכולה לצאת דרך שם ולא צריכה לצאת דרך החיצונה, בזה גם ר"ע מודה שאינה אוסרת.

[2] שאמרו במשנה בסתם "אין דריסת הרגל אוסרתה". וע' ריטב"א שבאופן זה שעשתה דקה, מהני שלא תאסר החיצונה אפי' היכא שלא עירבה הפנימית כלל.

[3] ולא יכולה הפנימית לומר שתסגור את דלתה ותשתמש לעצמה, כיון שהעירוב שלה נמצא בחיצונה.

[4] דהחיצונה נאסרת מחמת שכחת הפנימית, ולא יכולה לסגור את דלתה ולהשתמש לעצמה, משום שדריסת הרגל של הפנימית עליה, והיא דריסת הרגל האסורה שאוסרת.

[5] דהפנימית יכולה לסגור את דלתה ולהשתמש לעצמה, דגם העירוב נמצא אצלה.

[6] ר"ע ס"ל שעירוב מרגיל את בני החיצונה לתוך הפנימית, ומתוך כך לא יכולה הפנימית לסגור את דלתה ולהשתמש לעצמה. אכן רבנן חולקים, וס"ל שאומרים בני החיצונה לפנימית "לתקוני שתפתיך ולא לעוותי", כלומר שהשתתפתי אתך להתיר לי לטלטל גם בחיצונה, אבל לא שתאסרי עלי לטלטל במקומי. וע' המשך המשא ומתן בגמ'.

[7] כיון שלא עירבו הדיירים בפנימית, הוי רגל האסורה - האוסרת על החיצונה.

[8] ואף שהיא רגל המותרת במקומה ואליבא דרבנן בעלמא שרי, הכא אסור גזירה שמא יבואו להתיר בשנים בפנימית. ורק אם יערבו ב' החצרות יחד מהני.

[9] דהפנימית היא רגל המותרת, ואינה אוסרת על החיצונה אם היא עירבה עם עצמה.

[10] דלגבי נכרי מי שלא יודע שהוא דר יחידי יחשוב שלא שכרו ממנו, כיון שנכרי אם היה משכיר דרכו לצעוק ולהודיע שהשכיר, משא"כ בישראל מי שיודע שהוא דר יחידי יודע שאינו אוסר, ומי שלא יודע חושב שעירבו.

[11] משום שכולם חשובים בית שער לפנימי ביותר, והדין שבית שער אינו אוסר על החצר - דאינו נחשב דירה, והדר בו אין צריך לתת פת לעירוב.

[12] הנה נחלקו שמואל ור' יוחנן, האם בית שער ליחיד נקרא בית שער או לא, דר' יוחנן ס"ל שאינו נקרא, ולכן הבית התשיעי לא נחשב בית שער וגם הוא צריך ליתן פת לעירוב. ושמואל סובר שגם בית שער לבית יחידי חשיב בית שער, ולכן גם הבית התשיעי אינו צריך לתת פת בעירוב.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף