13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 76 (14 Sivan) - Dedicated by Doug Rabin in memory of his mother, Leah Miriam bat Yisroel (Lucy) Rabin, in honor of her Yahrzeit.

עירובין דף עו. א

ב' חצרות שיש ביניהם חומה ויש בה חלון באופנים דלהלן כמה יערבו?

גודל החלון ד' על ד' טפחים גודל החלון פחות מד' על ד'
גובה החלון מעל עשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד
חלק מהחלון תוך עשרה רצו מערבין שנים רצו מערבין אחד מערבין שנים ואין מערבין אחד

עירובין דף עו: א

ב' בתים שיש ביניהם קיר ויש בו חלון, באופנים דלהלן האם הם יכולים לערב בין הבתים -
כדי להתיר את הטלטול מבית לבית?

גודל החלון ד' על ד' טפחים גודל החלון פחות מד' על ד'
גובה החלון מעל עשרה יכולים לערב אחד [1] אין יכולים לערב
חלק מהחלון תוך עשרה יכולים לערב אחד אין יכולים לערב

כותל שבין ב' חצרות שהוא גבוה עשרה, מה דינו בדלהלן?

ברחב ארבעה ברחב פחות מארבעה
לענין עירוב מערבין שנים ואין מערבין אחד
בהיו עליו
פירות [2]
אלו עולים מכאן ואוכלים
ואלו עולים מכאן ואוכלים [3]
לרב: אסור לטלטל אפי' על ראשו [4]
לר' יוחנן: מותר להעלות לו ולהוריד ממנו [5]
-------------------------------------------------

[1] בזה שונה דין בתים מדין חצרות, דבית נחשב כאילו הוא מלא דברים, ולכך אין מחיצה עשרה שבתוך הבית מקשה את השימוש בחלון, כיון שבקל יכול לעמוד על החפצים ולהשתמש דרך החלון. ובמשנה ברורה (סימן שע"ב ס"ק ל"ד) ביאר, וז"ל: שהבית כיון שהוא מקורה הרי הוא כמלא, והרי זה כאילו אין החלון גבוה י' טפחים - כיון שהבית כולו מלא, עכ"ל. ולפ"ז מיירי דוקא בבית מקורה, אבל אם אינו מקורה יהיה דינו כחצר.

[2] ורוצים שני בני החצרות לעלות ולאכול מהפירות שעל גביו.

[3] אכן כל הנידון דוקא אם אוכלים את הפירות על גבי הכותל עצמו, אבל לענין להוריד לחצר אסור - משום שחשוב הכותל רשות בפני עצמו, ואינו בטל לא לחצר זו ולא לחצר זו. וכתבו התוס' (בד"ה בלבד), שדוקא באופן שאין פתח בכותל, אבל אם היה פתח בכותל ועירבו, מותר להוריד מן הכותל וכן להביא מהבתים לכותל. עוד כתבו, דכל זה אליבא דרבנן שאוסרים לטלטל מחצר לחצר (היכא שכל חצר עירבה לעצמה שיש מאני דבתים בחצר ויש לחוש שמא יוציא לכלי הבתים מחצר זו לחצר זו), אבל אליבא דר"ש שחצרות גגין וקרפפות חשובים כרשות אחת, גם כאן יהיה מותר.

[4] ס"ל לרב שכיון שאינו רחב ד' הרי הוא בטל לשתי הרשויות, ושתי רשויות שולטות בו ואוסרות זה על זה, ולכן אסור לטלטל בו אפי' כמלא נימא.

[5] ר' יוחנן מחשיב לכותל זה מקום פטור, וממילא שתי הרשויות מותרות בו. (ורב גם מודה שבעלמא ברשויות דאורייתא אמרינן שהוא מקום פטור, אולם כאן שהוא דין עירובין דרבנן - "חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה").

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף