13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 74 (17 Kislev) - Today's learning is dedicated in loving memory of Professor Dr. Eugene (Mordechai ben Aharon) Heimler, on his 15th yahrzeit, by his beloved wife, Miriam Bracha. May the Zechus of the Torah being learned around the world be an Iluy for his Neshamah.

עירובין דף עד. א

האם מבוי ניתר בלחי וקורה באופנים דלהלן?

בב' בתים וב' חצרות בית א' וחצר ובה בית חורבה [1] וחצר ובה בית
לרב ניתר אינו ניתר
לשמואל ניתר אינו ניתר
לר' יוחנן ניתר

אליבא דר' שמעון שאפשר להוציא מגג לחצר לקרפף, האם הוא בכל אופן?

באופן שעירבו כל חצר לעצמה באופן שלא עירבו כל חצר לעצמה
לרב לא מיירי [2] מיירי
לשמואל ולר' יוחנן מיירי מיירי [3]

עירובין דף עד: א

מבוי שצידו אחד עכו"ם וצידו אחד ישראל [4], מה הדין באופנים דלהלן? [תד"ה מבוי].

כשבתי הישראל פתוחין זה לזה בפתחים כשבתי הישראל פתוחין זה לזה בחלונות
לרש"י אסור לבתי הישראל לערב ביניהם [5]
לתוס' מותר לבתי הישראל לערב ביניהם [6] אסור לבתי הישראל לערב ביניהם
-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' דדוקא חורבה שראויה לדירה מהני אליבא דר' יוחנן, אבל אם היה פתוח לשביל של כרמים אפי' לר' יוחנן אינו מועיל כיון שאינו ראוי לדיורים.

[2] דיש לחוש שמא יוציאו כלים ששבתו בבתים מחצר לחצר, דדוקא כשלא עירבו שאין כלי הבתים נמצאים בחצר אין לחוש שמא יוציאו מחצר לחצר.

[3] וה"ה שחורבה אינה אוסרת על המבוי, אפי' שלא נשתתף בעל החורבה במבוי, כיון שאינו מקום אכילה ושתיה. ומזה הוכיחה הגמ' שר' יוחנן לשיטתו, דלעיל התיר ר' יוחנן במבוי הפתוח מצד אחד לחצר שיש בה בית ומצד שני פתוח לחורבה לטלטל בו ע"י לחי וקורה, והנה אם היה סובר ר' יוחנן כרב הגוזר שמא יטלטלו מאני דבתים מחצר לחצר, א"כ היה לו לגזור גם כאן שמא יטלטלו מן המבוי לחורבה, (דהרי בעל החורבה לא עירב עמהם - כיון שאין צריך לערב עם חורבה וכנ"ל), אבל עתה שר' יוחנן לא גוזר שמא יטלטלו מאני דבתים מחצר לחצר, מובן מה שאינו גוזר שמא יטלטלו מן המבוי לחורבה. ובתוס' (בד"ה הכא) פירשו בשיטת רש"י, שאם היה ר' יוחנן גוזר היה אסור להוציא כלים מהבית למבוי, שמא יכניסם לבסוף לחורבה.

[4] הציור כך: יש מבוי ומצידו אחד יש חצר ובה בית עכו"ם ומצד שני יש חצר ובה בית הישראל, ועוד פתוחים לבית הישראל מהצד השני (לא דרך החצר) בתים של ישראלים אחרים והבתים של הישראלים האחרים יש להם פתח נפרד יש לרה"ר.

[5] וגזרו בזה, כדי שימנע הישראל לדור עם הנכרי, דחיישינן שבדירתו עמו ילמד ממעשיו.

[6] ס"ל דדוקא בחלונות ביניהם שאין הישראלים האחרים מצוים בבית הישראל שבחצר, ויש לחוש שמא יזיקנו העכו"ם, אבל אם יש פתחים ביניהם, יפחד הכותי להזיק את הישראל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף