1)

TOSFOS DH CHAZANHU

תוספות ד"ה חזנהו

(SUMMARY: Tosfos gives two reasons why the demon did not pour off himself or tell the people to do so.)

והא דאיעכב ולא עשה בעצמו כן או שלא הודיעם

(a)

Implied Question: The demon stalled and did not pour off himself or inform them about this. (Why not?)

לפי שהיה ירא שיקפידו עליו שאר השדים אם היה מודיע

(b)

Answer #1: He was scared that the other demons would be upset at him for revealing (what he thought was) this secret.

אי נמי אין מועיל אא"כ שדי להו ההוא גברא גופיה דשתי

(c)

Answer #2: Alternatively, it does not help unless the person who is going to drink pours off the water himself from the pitcher.

2)

TOSFOS DH CHAMEI HA'OR

תוספות ד"ה חמי האור

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue whether Chizkiyah is arguing with the Beraisa quoted earlier.)

והא דתניא לעיל (דף קה.) מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן

(a)

Implied Question: The Beraisa earlier (105a) says that Netilas Yadayim can be done both with hot water or cold water. (Isn't this unlike Chizkiyah?)

מוקי חזקיה כלישנא קמא דר' ינאי דלעיל כשאין היד סולדת וכאן איירי כשהיד סולדת בהן ורבי יוחנן דשרי הכא בלשון בתרא דמוקי לה אע"פ שהיד סולדת מותר

(b)

Answer: Chizkiyah establishes that this is according to the first version of Rebbi Yanai earlier where the water was not Yad Soledes. Chizkiyah is referring to water that is Yad Soledes. Rebbi Yochanan in the second version here permits doing Netilas Yadayim even if the water is Yad Soledes.

ובחנם פירש בקונטרס דחזקיה תנא הוא ופליג אברייתא דלעיל

(c)

Observation: (Accordingly) Rashi did not have to say that Chizkiyah is a Tana who can argue on the Beraisa earlier.

3)

TOSFOS DH D'PASKINHU

תוספות ד"ה דפסקינהו

(SUMMARY: Tosfos explains how a little Mikvah is valid.)

והא דאמרינן בפרק ג' מינין (נזיר לח.) דרביעית דמקוה בטלי בטלוה

(a)

Implied Question: The Gemara in Nazir (38a) says that they nullified the law of a Revi'is serving as a Mikvah.

היינו לענין מחטין וצינורות אבל שרי להטביל בהן ידיו

(b)

Answer #1: This was specifically regarding immersing needles and tubes in it. However, it is permitted to immerse ones hands in it.

א"נ לגמרי בטלוה אף לידים והכא במחוברין למקוה וכן פירש בקונטרס

(c)

Answer #2: Alternatively, they indeed nullified it totally, even for immersing hands. However, our Gemara is referring to a Revi'is that is connected to a Mikvah. This is also Rashi's explanation.

4)

TOSFOS DH MAYIM

תוספות ד"ה מים

(SUMMARY: Tosfos explains why a Gemara in Zevachim does not contradict our Gemara.)

בפ"ב דזבחים (דף כב.) אמרינן כל המשלים למי מקוה משלים למי באר ולרביעית אינו משלים

(a)

Observation: In Zevachim (22a), we say that whatever can help complete a Mikvah can help complete waters of a well (our text is the waters of the Kiyor). It cannot help complete a Revi'is (of water for Netilas Yadayim).

למעוטי מאי אילימא למעוטי טיט הנרוק היכי דמי אי דפרה שוחה ושותה ממנו אפילו לרביעית נמי משלים פירש שם בקונטרס וכשרים הן לידים כדאמר בפרק כל הבשר מים שנפסלו משתיית בהמה בין בכלים בין בקרקע פסולין הא לא נפסלו כשרין ואגב ריהטא לא עיין כן

1.

Observation (cont.): What does this exclude? If it excludes plaster that is poured, which case of plaster is this? If a cow would bend down and drink from it (as it is very watery), it can even complete a Revi'is of Netilas Yadayim! Rashi explains that they are valid for Netilas Yadayim as stated in Chulin that water that is unfit for an animal, whether it is in a vessel or in the ground, is invalid. This implies that if it is not unfit for an animal to drink, it is valid.

ואם תאמר דהתם קאמר ואי דאין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו למקוה נמי לא והכא משמע דלכ"ע טובל בהן כל גופו

(b)

Question: The Gemara there (ibid.) says, if a cow would not bend down and drink from it, it is not even valid for a Mikvah. Our Gemara implies that according to everyone he can immerse his entire body in it!

ונראה לפרש דהתם מיירי שנפסלו משתיית בהמה מחמת שהטיט עב כל כך שאינה יכולה לשתות דאז אין שם מים עליו אבל הכא איירי בצלולין הרבה אלא דמאיס ומסרחי ומחמת כך אין הפרה יכולה לשתות

(c)

Answer: The case there is where the animal cannot drink it because the plaster is so thick that it cannot be drunk. It therefore is no longer called water. However, here the case is where it is pretty clear, but it is somewhat disgusting and smelly. This is why the cow cannot drink it.

5)

TOSFOS DH MITZVAH

תוספות ד"ה מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that the added aspect of "Mitzvah etc." is due to cleanliness.)

וא"ת והלא משום סרך תרומה תקנוה וא"כ מאי ועוד

(a)

Question: Didn't they institute this due to it being similar to eating Terumah? Why, then, do we need to say "and furthermore?"

וי"ל דתקנו משום נקיות

(b)

Answer: The additional reason was due to cleanliness.

6)

TOSFOS DH MITZVAH (2)

תוספות ד"ה מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Pasuk is an Asmachta, not an actual derivation.)

פירוש דאסמיך ליה קרא דלאו דרשה גמורה דעיקר קרא אתא לכדדרשינן בנדה (דף מג.) מה ידיו מאבראי

(a)

Explanation: This means that he cited a Pasuk as an Asmachta. This is clearly not an actual derivation, as the main context of the Pasuk is as stated in Nidah (43a) "Just as one's hands are outside etc."

7)

TOSFOS DH U'SHEMA MINAH

תוספות ד"ה ושמע מינה

(SUMMARY: Tosfos explains the three proofs, and the difference between one person reciting for others a Berachah Rishonah or Berachah Acharonah.)

תימה לר"י מנא ליה דמצוה ליחלק דילמא רשות כמ"ד בריש פ' שלשה שאכלו (ברכות מה.) דאם רצו לזמן מזמנין דפלוגתא היא דרב ורבי יוחנן

(a)

Question #1: The Ri has difficulty with this. How does he know that it is a Mitzvah to split up (and recite Birkas ha'Mazon on their own)? Perhaps one is allowed to do so, like the opinion in Berachos (45a) that if they want to make a Mezuman they can? This is an argument between Rav and Rebbi Yochanan.

ועוד קשה דהתם לא פליגי אלא בפת שיש עליו תורת זמון בג' אבל פירות דאין מזמנין עליהן כלל כדאמר ש"מ דאין מזמנין על הפירו' פשיטא דמצו' ליחלק

(b)

Question #2: There is an additional question. The Gemara there only argued regarding bread, where people make a Mezuman with three people. However, one does not make a Mezuman on fruit at all, as he states that we see from here that one does not make a Mezuman on fruit. In such a case, it is obvious that it is a Mitzvah for each person individually to recite the Berachah Acharonah!

106b----------------------------------------106b

וי"ל דה"ק ש"מ אין מזמנין על הפירות פירוש אין חובה לזמן על הפירות אפילו כשהן שלשה מדלא נתנו לו ואין חילוק בפירות בין ג' לב'

(c)

Answer: It is possible to say that this is what he means. We see from here that one does not do a Mezuman with fruit. This means that there is no obligation to make a Mezuman with fruit, even when three people eat fruit together. This is apparent from the fact that they did not give him fruit. There is no difference in fruit regarding whether two or three people are eating.

ואכתי לא ידעינן אם יכול לזמן בשנים בפת או בפירות אפילו בג' או אסור כמ"ד אם רצו לזמן אין מזמנין אלא מדבריך כל חד וחד לחודיה שמע מינה דמצוה ליחלק

1.

Answer (cont.): We still do not know if one can make a Mezuman when two people eat bread or if three people eat fruit, or if it is forbidden as there is an opinion that if they want to do so they may not. Rather, from the fact that each person said the Berachah Acharonah separately, the implication is that everyone must say it separately.

דאם איתא דמותר לזמן לא היה מברך כל אחד לעצמו אלא היה מברך אחד לחברו ואומר נברך שאכלנו משלו כדי להוסיף שבח למקום

2.

Answer (cont.): If it is permitted to make a Mezuman each one would not have made the Berachah Acharonah privately, but rather would have made the Berachah for his friend and added first "Nevarech she'Achalnu mi'Shelo" in order to add praise to Hash-m.

ואכתי לא ידעינן אלא שבשנים אסור לומר נברך שאכלנו משלו אבל בלא נברך שמא יכול אחד לברך ולפטור חברו אבל מדתניא שנים שישבו מצוה ליחלק בד"א כו' אלמא דבשניהם יודעים לברך חייבים שניהם לברך

3.

Answer (cont.): We still only know that it is forbidden for two people to say "Nevarech she'Achalnu mi'Shelo." However, without this introduction perhaps one can make the Berachah for his friend and cause him to be exempt. However, the Beraisa states that if two people ate it is a Mitzvah to separate. When is this said etc. This indicates that if both people know how to say the Berachah Acharonah, they must do so individually.

וא"ת ומ"ש ברכה דבסוף דכל אחד מברך לעצמו מברכה דבתחלה דאחד מברך לכולן

(d)

Question: What is the difference between a Berachah Acharonah that everyone must make individually and a Berachah Rishonah where one person can make this Berachah for everyone?

כדמוכח בכיצד מברכין (ברכות דף לט.) גבי תלמידי (דרב) דהוו יתבי קמיה דבר קפרא ואייתו קמייהו פרגיות כרוב ודורמסקין ונתן בר קפרא רשות לאחד מהן לברך

1.

Proof #1: This is apparent from the Gemara in Berachos (39a) regarding the students of Rav who say before Bar Kapara and brought before him fowl, cabbage, and a cooked vegetable. Bar Kapara gave permission for one of them to recite the Berachos for everyone.

ובסוף אלו דברים (שם דף נג.) תניא היו יושבים בבית המדרש הביאו מאור לפניהם בית הלל אומרים אחד מברך לכולן

2.

Proof #2: In Berachos (53a), the Beraisa states that when they were sitting in the Beis Medrash a fire was brought before them. Beis Hillel says that one can make the blessing (Bore Meorei ha'Aish) for everyone.

ובפרק כיצד מברכין (שם מב:) תנן גבי מוגמר דאחד מברך לכולן

3.

Proof #3: In Berachos (42b) the Mishnah states that one person can make a Berachah on incense for everyone.

ויש לומר דשאני ברכה דלכתחלה שכל אחד מרויח באותה ברכה שע"י כן מותרין לאכול וליהנות לפיכך מצטרפין לה אבל בסוף שכבר אכלו לא מצטרפין

(e)

Answer: A Berachah Rishonah is different in that every person benefits from the Berachah. Through this Berachah they are able to eat and benefit and they therefore can combine to be exempt with one person's Berachah. However, after they have eaten they cannot combine.

והא דאמרינן בפרק כיצד מברכין (שם דף לז.) רבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בעליה ביריחו והביאו לפניהם כותבות ואכלום ונתן ר"ג רשות לר' עקיבא לברך וקפץ וברך ברכה אחת מעין ג'

(f)

Implied Question: The Gemara states in Berachos (37a) that when Rabban Gamliel and the elders were eating in an attic in Yericho dates were brought before them. After they ate them, Rabban Gamliel gave permission for Rebbi Akiva to make a Berachah Acharonah. Rebbi Akiva jumped up and made a Berachah Acharonah of Al ha'Eitz. (This shows one person can cause others to be exempt from his Berachah Acharonah!)

היינו משום דר"ג לטעמיה דחשיב להו כפת דקאמר התם כל שהוא מז' המינים רבן גמליאל אומר ג' ברכות

(g)

Answer: This is because Rabban Gamliel based himself on his opinion that this Berachah Acharonah is similar to that on bread. This is as the Mishnah states there that if a person ate something from the Shivas ha'Minim, Rabban Gamliel says that one must recite Birkas ha'Mazon.

ואע"ג דר' עקיבא כרבנן סבירא ליה דאמרי ברכה אחת מעין ג'

1.

Implied Question: Rebbi Akiva holds like the Rabbanan who say that one recites Al ha'Eitz. (Why would he say his Berachah would make everyone exempt?)

לא בשביל להוציא כולם ברך אלא ברך לעצמו בקול רם להודיע להם דהלכה כרבנן

2.

Answer: He did not do this in order to make everyone exempt. Rather, he made a Berachah to exempt himself out loud in order to show everyone that the Halachah was like the Rabbanan.

ומה שאין אנו נוהגין עכשיו לברך בתחלה אחד לכולן אלא בפת לחודיה

(h)

Implied Question: Our custom presently is that we only have one person recite the Berachah Rishonah for everyone when we are eating bread. (Why?)

לפי שאין אנו קובעים עצמנו להסב על היין ועל הפירות ואפילו גבי פת תנן בכיצד מברכין (שם דף מב.) היו יושבין כל אחד מברך לעצמו היסבו אחד מברך לכולן

(i)

Answer: This is because we do not have a Kevius (i.e. sense of permanence) when we drink wine or eat fruit. Even regarding bread the Mishnah in Berachos states (42a) that if people were sitting together each person should make his own Berachah. However, if they reclined, one makes the Berachah for everyone.

וגבי יין פליגי התם בגמרא (דף מג.) רב ור' יוחנן דרב סבר לא מהניא ליה היסבה ואיכא דאמרי לא בעיא היסבה ור' יוחנן אמר מהניא ליה היסבה

1.

Answer (cont.): Regarding wine, the Gemara (43a) quotes an argument between Rav and Rebbi Yochanan. Rav holds that reclining does not help. Some say that it does not require reclining. Rebbi Yochanan holds that reclining does help.

ומיהו צריך עיון דפשט המשנה משמע דמיירי בברכה דלכתחלה ובגמרא משמע דמיירי בברכה דבסוף גבי תלמידי דרב דאמרי ניכול לחמא אנהר דינק בתר דכריכו יתבי וקא מבעיא להו היסבו אין לא היסבו לא או דלמא כו' משמע דלכ"ע דברכה דלכתחלה הוה פשיטא להו דלא בעי היסבה דלא נסתפקו אלא לברכת המזון לבתר דכריכו

(j)

Question: However, this requires study. The simple explanation of the Mishnah implies that it is referring to a Berachah Rishonah. The Gemara, however, implies that it is referring to a Berachah Acharonah when it discusses the students of Rav who said that to each other that they should eat bread together next to Dink River. After they broke bread, they sat and asked whether this only applied if they reclined together. This implies that according to everyone they did not need to ask this regarding their Berachah Acharonah, as it clearly does not require reclining. Their only question was regarding Birkas ha'Mazon after they finished eating.

ועוד דאי בברכה דלכתחלה פליגי רב ורבי יוחנן לרב מ"ש יין ממוגמר ואור דאחד מברך לכולן

1.

Question (cont.): Additionally, if Rav and Rebbi Yochanan argue regarding a Berachah Rishonah, why according to Rav is wine different than incense and fire where one person makes the Berachah for everyone?

וי"ל משום דמוגמר ואור בא להם הנאה בבת אחת

(k)

Answer: Incense and fire are different, as everyone receives benefit from these things simultaneously.

אבל קשה דבהדיא תנן התם בא להם יין לאחר המזון אחד מברך לכולם

(l)

Question: However, there is a difficulty. The Mishnah explicitly states there that one person recites the Berachah for everyone on the wine that comes after the meal.

ואע"ג דאיכא למימר דשאני התם דמגו דמהניא היסבה לפת מהניא נמי ליין דהכי נמי משני התם כי פריך ליה לרב מברייתא דאורחין

1.

Answer: One can say that this is different, as since the reclining helped for the bread it should also help for the wine. This answer is indeed given there in order to answer a question asked on Rav from the Beraisa regarding guests.

מ"מ הוה ליה לאקשויי טפי לרב ממתניתין ולשנויי הכי

2.

Question: Even so, the Gemara should have asked this question on Rav from the Mishnah itself and given this answer.

אלא להכי לא פריך ליה ממתניתין דעל כרחך איירי בברכה דמתחלה דומיא דיין שבתוך המזון אבל ברייתא ע"כ איירי בברכה דבסוף מדבעי היסבה

(m)

Answer #1: Rather, the reason that the Gemara does not ask a question from the Mishnah is because the Mishnah must be referring to Berachah Rishonah, similar to the case of wine drunk during the meal. However, the Beraisa is referring to Berachah Acharonah, as it requires reclining.

ולפי זה בברכה דלכתחלה לא בעי לאקבועי דוכתא לא בפת ולא בשאר דברים ובברכה דבסוף בעי לאקבועי דוכתא בין בפת בין בשאר דברים דהלכה כרבי יוחנן

1.

Answer #1 (cont.): According to this, one does not need to have a Kevius (permanent setting) regarding Berachah Rishonah whether it is for bread or anything else. Only regarding Berachah Acharonah is a permanent setting required, whether regarding bread or anything else, as the Halachah follows Rebbi Yochanan.

ומיהו יש ליישב כולה מלתא בברכה דבתחלה והא דפריך לרב מברייתא ולא ממתניתין משום דמברייתא פריך לתרי לישני דרב

(n)

Answer #2: However, one can in fact answer that everything is referring to Berachah Rishonah. The reason that the Gemara asked a question on Rav from the Beraisa and not from the Mishnah is because the Beraisa is a question on both versions of Rav's statement.

ומה שלא נסתפקו תלמידי דרב עד אחר המזון

1.

Implied Question: Rav's students did not have a doubt until after they ate bread. (Why?)

לפי שבתחלה לא באו בבת אחת לנהר דינק אלא היו מתקבצין שם ליסע משם בבת אחת וכל אחד שהיה מגיע שם היה יושב ואוכל והיה מברך לעצמו

2.

Answer: This is because they did not originally arrive together at Dink River. Rather, they gathered there in order to travel together from there. Each one who arrived there would sit and eat, and make his own Berachah Rishonah.

והא דמייתי שם ראיה ממתניתין דמיירי בברכה דלכתחלה אע"ג דברכת המזון בשנים מצוה ליחלק ודבתחלה אחד מברך לחבירו

3.

Implied Question: The Gemara there brings proof from the Mishnah that is discussing Berachah Rishonah, even though two people must split up in order to say Birkas ha'Mazon while one person may say a Berachah Rishonah for his friend.

מ"מ מייתי ראיה דכי אמרי ניזול וניכול נהמא בדוכתא פלוני כהיסבה דמיא והוי קביעות ובכל מקום שהאחד מברך לכולם בין ברכה ראשונה בין ברכה אחרונה אין מברך אחד לכולם עד דקביעי

4.

Answer: It still brings a proof that if people say, "Let us eat bread in a certain place" it is akin to reclining and is considered a Kevius. Whenever a person is saying a Berachah for everyone, whether it is a Berachah Rishonah or Berachah Acharonah, he may only do so when there is a Kevius.

8)

TOSFOS DH V'CHAL DAVAR

תוספות ד"ה וכל דבר

(SUMMARY: Tosfos discusses when one must be concerned about Chatzitzah.)

הקשה הרב ר' אברהם בן הרב ר' משה דבתוספתא דמקוואות תניא בפרק ז' כל החוצץ בכלים חוצץ בנדה ובגר בשעת טבילה ובחולין אין חוצצין והכא קאמר דחוצצין

(a)

Question: Rav Avraham ben Rav Moshe asked that the Tosefta in Mikvaos (ch.7) states that whatever is considered a Chatzitzah regarding vessels is considered a Chatzitzah regarding Nidah and the immersion of a convert. Regarding Chulin, it is not considered a Chatzitzah. However, our Gemara says it is a Chatzitzah!

וי"ל דהכא איירי לאכילה כדמוכח כוליה שמעתא והחמירו באכילה כמו בטבילה והתם בנגיעה ואיירי אף בחולין שנעשו על טהרת תרומה דלא החמירו

(b)

Answer: The Gemara here is discussing washing for the purpose of eating, as is apparent from the entire Gemara. They were as stringent regarding washing for eating as they were regarding immersion. The Tosefta is discussing washing for touching, and is saying that they were not stringent regarding Chatzitzah for touching even if it was Chulin whose level of purity was maintained as if it were Terumah.

וצריך ליזהר בשעת נטילה מטיט ובצק שתחת הצפורן דחוצצין בטבילה כדתנן במסכת מקואות (פ"ט מ"ב) וכל דבר שחוצץ בטבילה צריך כמו כן ליזהר בנטילה לאכילה אבל במיעוט שאינו מקפיד אין לחוש דבטבילה נמי אינו חוצץ כדאמרינן בפ"ק דעירובין (דף ד:)

(c)

Observation: One has to be careful while washing from plaster and dough that get under one's nails, as they cause a Chatzitzah while immersing as stated in the Mishnah in Mikvaos (9:2). If something is a Chatzitzah regarding immersion, one must be careful regarding that type of Chatzitzah for Netilas Yadayim for eating. However, regarding a small amount that he does not care about he does not have to be concerned, as it is not even a Chatzitzah for immersion as stated in Eiruvin (4b).

9)

TOSFOS DH AMAR RAV

תוספות ד"ה אמר רב

(SUMMARY: Tosfos discusses the definition of "Ad ha'Perek" regarding Chulin, Terumah, and Kidush Yadayim.)

כדקתני בברייתא לחולין עד הפרק לתרומה עד הפרק כו' והיה מראה רב בידיו

(a)

Explanation #1: This is as it says in the Beraisa that for Chulin one washes "until the Perek" and for Terumah one washes "until the Perek" (see below) etc. and Rav used to show the area with his hands.

ופירש בקונטרס דעד הפרק לחולין הוא פרק ב' שבאמצע אצבעות ולתרומה עד הפרק שבגב היד ובקדוש ידים עד הפרק העליון מקום חבור היד והזרוע

1.

Explanation #1 (cont.): Rashi explains that "until the Perek" regarding Chulin is until the second set of knuckles in the middle of the fingers. Regarding Terumah, "until the Perek" refers to the (third set of) knuckles on the back of the hand. Regarding Kidush Yadayim "until the Perek" refers to the wrist.

ולא רצה לפרש בקונטרס דפרק דחולין הוא פרק ראשון שבראש האצבעות לפי שאינו שוה בכל האצבעות כמו באגודל אבל פרק האמצעי שוה בכולם

2.

Explanation #1 (cont.): Rashi did not want to explain that "Perek" regarding Chulin is the first set of knuckles towards the top of the fingers, as the thumb does not even have such a knuckle. However, the middle knuckles are equal (i.e. present) regarding all of the fingers.

ושמואל אמר דפרק דחולין ודתרומה שוין לחומרא ולא פליג אברייתא אלא משום דכהן הוא ורגיל בתרומה לכך החמיר על עצמו להרגיל אף בחולין

3.

Explanation #1 (cont.): Shmuel says that "the Perek" regarding Chulin and Terumah are equal in their stringency. Shmuel is not arguing on the Beraisa. Rather, because he is a Kohen and is used to eating Terumah he was stringent upon himself so that he should be used to washing until his third set of knuckles even regarding Chulin.

אבל לרב ששת קשה דאמר עד כאן בין לחולין בין לתרומה לקולא

(b)

Question: However, this presents a difficulty in the position of Rav Sheshes, as he says that the same amount applies to Chulin and Terumah even in a lenient fashion!

וי"ל דרב ששת מפרש הברייתא בפרק הראשון שבראש אצבעות לחולין ושני לתרומה שהוא פרק אמצעי ולא להקל על הברייתא קאמר אלא אדרב ושמואל דאמרי דפרק דתרומה הוא מקום חבור אצבעות ותפיסת היד

(c)

Answer: Rav Sheshes explains the Beraisa as meaning that for Chulin one must wash until the first set of knuckles, while one must wash for Terumah until the middle knuckles. He is not intending to be more lenient than the Beraisa, rather he is being more lenient than Rav and Shmuel who say that the Perek regarding Terumah is the place where the fingers connect to the palm.

ור"ת פירש ע"כ לחולין פרק ראשון כמו שפירש רב ששת

(d)

Explanation #2: Rabeinu Tam explains that for Chulin one must wash until the first set of knuckles, as explained by Rav Sheshes.

ולפירוש זה קשה ברייתא לרב ששת דלפירושו צריך לומר דלרב ששת דחולין ותרומה בפרק ראשון לקולא

1.

Question: According to this explanation, the Beraisa is a question on Rav Sheshes. According to his explanation, one must say that both regarding Chulin and Terumah one must only wash until the first set of knuckles!

ומיהו יש לדחות דלשמואל לחומרא היינו פרק שבגב היד כמו קדוש ידים ובא רב ששת להקל משמואל

2.

Answer: However, it is possible to push aside that being stringent according to Shmuel would mean the knuckles on the back of the hand similar to Kidush Yadayim. Rav Sheshes is coming to be more lenient than Shmuel.

אבל אין לפרש כמו שפירש הרב ר' אברהם דחולין עד פרק שלישי דאצבעות ולתרומה כל פיסת היד פירוש עד הקנה ולקדוש ידים עד העצילה שקורין קוד"א בלע"ז

(e)

Explanation #3: However, do not explain as does Rav Avraham that one must wash for Chulin until the third set of knuckles and for Terumah one must wash the entire palm, meaning until the wrist. He also holds that for Kidush Yadayim one must wash until the Atzil (elbow) which is called the Koda.

והביא ראיה מספר הזהיר שכתוב שם אמר שמואל לחולין כל היד

1.

Proof: He brought a proof to this from the Sefer Hizhir who writes that Shmuel says that the entire hand must be washed for Chulin.

ואי אפשר לומר כן מדתניא בפרק האומר משקלי עלי (ערכין יט:) משקל ידי ומשקל רגלי עלי ר' יהודה אומר ממלא אדם חבית ומכניס ידו עד העציל וברגל עד הארכובה

(f)

Question: This is impossible, as the Beraisa states in Erchin (19b) that if someone pledges to give the weight of his hand or foot, Rebbi Yehudah says that a person fills a barrel with water and puts his hand in until the Atzil and his foot until his knee (to see how much he must give based on the displacement of the water).

ופריך וביד עד העציל ורמינהו קדוש ידים ורגלים במקדש עד הפרק ומשני דאורייתא עד הפרק בנדרים הלך אחר לשון בני אדם אלמא אין קדוש ידים עד העציל

1.

Question (cont.): The Gemara asks, does he put his hand in until the Atzil? Doesn't the Beraisa say that Kidush Yadayim is done in the Mikdash until the Perek? The Gemara answers that according to Torah law one only needs to put it in until the Perek. Regarding vows, we say that the way people talk determines his intent. This Gemara clearly indicates that Kidush Yadayim is not until the Atzil!

ומיהו יתכן פירושו לפי מה שמפרש שם דעציל היינו אישיל"א והוא בית השחי מקום חבור הזרוע והכתף וכן פירש בקונטרס בפרק הזרוע (לקמן קלד:)

(g)

Answer: His explanation is possible according to the explanation there that Atzil means Ishila (as opposed to our Gemara where it means the elbow), which is the armpit where the arm and shoulder are connected. This is indeed how Rashi explains Atzil in Chulin (134b).

אבל קשה לר"ת דאמר בזבחים (דף יח:) ולא יחגרו ביזע אין חוגרין במקום שמזיעין לא למטה ממתניהם ולא למעלה מאציליהם אלא כנגד אצילי ידיהם והיינו כנגד קוד"א ששם דרך לחגור דאי במקום שחי אדרבה הוא מקום זיעה יותר

(h)

Question #1: However, there is a difficulty with the explanation of Rabeinu Tam. The Gemara in Zevachim (18b) states, "And they should not put on their belt b'Yaza" means that they should not put it where people sweat. It should not be lower than their thigh and not higher than their Atzil. Rather, it should be opposite their Atzil (elbow) called Koda, as it is normal to put one's belt there. If it would be referring to an armpit it seems inappropriate, as that is the place where one sweats the most!

ועוד דמה שייך לומר ולא למעלה דלמעלה הוי צואר ואיך יחגרו שם

(i)

Question #2: Additionally, how is it possible to say, "And not higher?" Above the armpit is the neck. How would someone put a belt over there?

ועוד דבערכין (דף יט:) קאמר ביד עד העציל וברגל עד הארכובה משמע דעציל באמצע היד כמו הארכובה באמצע הרגל

(j)

Question #3: Additionally, in Erchin (19b) the Gemara says "the hand until the Atzil and the foot until the knee." This implies that the Atzil is in the middle of one's arm (the elbow), just as the knee is in the middle of one's leg.

ועוד דבאהלות (פ"א מ"ח) כשמונה רמ"ח אברים קתני ל' בפיסת היד ששה בכל אצבע שנים בקנה ושנים במרפק אחד בזרוע וארבעה בכתף משמע דמרפק הוא קוד"א שכן הוא הסדר

(k)

Question #4: Additionally, when the Mishnah in Ohalos (1:8) counts two hundred and forty eight limbs, it says that there are thirty in the palm of the hand. Six are in each finger, two in the forearm, two in the Marpek, and four in the shoulder. This implies that Marpek is the Koda (elbow), as it is discussing the order of the limbs (going up from the fingers).

ומרפק ועציל הכל אחד דהא בערכין (דף יט.) קתני ר' יהודה במתניתין דהתם מכניס ידו עד מרפקו

1.

Question #4 (cont.): Marpek and Atzil are all considered one thing, as the Gemara in Erchin (19a) states that Rebbi Yehudah taught in the Mishnah that a person puts his hand in until the Marpek.

ותרגום כל אצילי ידים דיחזקאל (יג) כל מרפוקי ידיא

i.

Proof: Additionally, the Targum of the words "Kol Atzilei Yadayim" (Yechezkel 13:18) is "Kol Marpukei Yadaya" (further indicating that Atzil and Marpek are the same thing).

ואין לפרש דקידוש ידים הוא עד בית השחי דהיינו עד הכתף

(l)

Implied Question: We cannot explain that Kidush Yadayim is until the armpit, meaning until the shoulder. (Why not?)

דהא פריך בערכין ודאורייתא עד הפרק והא גבי תפילין כתיב ידך ותני דבי מנשה ידך זו קיבורת ומשני דאורייתא קיבורת כו' קידוש ידים ורגלים הלכתא גמירי לה משמע דפרק דקידוש ידים ורגלים אין מגיע עד קיבורת

(m)

Answer: This is because the Gemara in Erchin asks, "Does the Torah require until the Perek (for Kidush Yadayim)? Regarding Tefilin the Torah says, "your hand." It was taught in the house of Menashe, "your hand - refers to the Kibores (bicep)." The Gemara answers, "According to Torah law, the Kibores...Kidush Yadayim v'Raglayim (the amount) is a Halachah l'Moshe mi'Sinai." This implies that Perek referring to Kidush Yadayim v'Raglayim does not reach the Kibores.

וקיבורת מפרש רבינו תם קבוצת בשר שבזרוע כמו (ב"ב דף ה.) קיבורא דאהינא שהוא לשון קבוצת תמרים

1.

Answer (cont.): Rabeinu Tam himself explains that Kibores refers to the bicep, as the Gemara in Bava Basra (5a) states "Kibora d'Ahina" which is a term used for a bunch of dates (the bicep is a place where the muscle is bunched up).

10)

TOSFOS DH NOTEL

תוספות ד"ה נוטל

(SUMMARY: Tosfos discusses why our Gemara says Netilas Yadayim can last the whole day, seemingly unlike the Gemara in Pesachim.)

תימה דאמרינן בערבי פסחים (דף קו:) הנוטל ידיו לא יקדש משום דקידוש מפסיק בין נטילת ידים לסעודה

(a)

Question: This is difficult, as we say in Pesachim (106b) that if someone washes his hands he should not make Kidush, as Kidush is an interruption between Netilas Yadayim and his meal.

ואמר בפרק אלו דברים (ברכות נב:) ב"ה אומרים מוזגין כוס ואח"כ נוטלין משום דתיכף לנטילת ידים סעודה והשתא הא מועיל תנאי אפילו כל היום

1.

Question (cont.): The Gemara in Berachos (52b) says that Beis Hillel says that one pours the cup and the does Netilas Yadayim because immediately after Netilas Yadayim is the meal. Our Gemara says that the condition helps for the entire day!

ואומר ר"ת דהני מילי כשמתנה שחרית

(b)

Answer #1: Rabeinu Tam says that this is when he makes a condition in the morning (meaning not for eating food but for Netilas Yadayim in the morning, see Maharam Shif).

ועוד י"ל דאע"ג דמועיל תנאי לרב אף שלא בשעת הדחק היינו אם אין מים בסמוך לו אי נמי יש לו וצריך לדברים אחרים

(c)

Answer #2: Alternatively, it is possible that even though a condition helps according to Rav even when it is not a pressing situation, this is only if he does not have water near him or if he has it but he really needs it for something else.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF