חולין דף קו. א

איזה דברים קרו בזה שזלזלו בנטילת ידים ראשונים ואחרונים?

מים ראשונים מים אחרונים
לרב דימי האכילו בשר חזיר הוציאו אשה מבעלה
לרבין האכילו נבלה הרגו את הנפש
לר' אבא האכילו בשר חזיר הרגו את הנפש

האם אפשר ליטול ידים בכלי בחמין דלהלן?

חמי האור חמי טבריא [1]
לחזקיה אין נוטלים [2] אין נוטלים
לר' יוחנן נוטלים אין נוטלים

מים שנפסלו משתית בהמה, האם אפשר לטהר בהם לידים?

ליטול מהם בכלי לטבול בהם כשהם בקרקע בהמשיכם בחריץ בקרקע [3]
לת"ק פסולים כשרים כשרים
לרשב"א פסולים כשרים פסולים

חולין דף קו: א

עד היכן צריך ליטול לידיו? [לשיטת רש"י].

לאכילת חולין לאכילת תרומה לקידוש ידים במקדש
לברייתא ולרב פרק האמצעי שבאצבעות פרק ג' שבאצבעות המחובר לגב היד הפרק העליון המחבר ליד עם הזרוע
לשמואל [4] ר' אמי ור' מיישא פרק ג' שבאצבעות המחובר לגב היד פרק ג' שבאצבעות המחובר לגב היד הפרק העליון המחבר ליד עם הזרוע
לרב ששת פרק האמצעי שבאצבעות פרק האמצעי שבאצבעות הפרק העליון המחבר ליד עם הזרוע

עד היכן צריך ליטול ידיו לפי המבואר בברייתא לשאר הפירושים? [תוד"ה אמר].

לאכילת חולין לאכילת תרומה לקידוש ידים במקדש
לרבינו תם פרק ראשון שבאצבע פרק שני שבאצבע פרק שלישי שבאצבע
לרבינו אברהם פרק שלישי שבאצבע מקום חיבור היד והזרוע עד המרפק
-------------------------------------------------

[1] אולם מבטלים ידים (או כל גופו) בחמי טבריא, אכן אם המשיך את מי חמי טבריא לתוך בור קטן, אפי' שעדיין הם מחוברים (לרש"י ולפירוש השני בתוס') ס"ל לר' יוחנן שאין מטבילים את הידים בהם. וחזקיה ס"ל שכן אפשר להטביל בהם.

[2] והא דאמרה הברייתא לעיל שמים ראשונים אפשר ליטול בהם בחמין, תירץ רש"י (בד"ה אין נוטלין מהן) שחזקיה תנא ופליג. ותוס' (ד"ה חמי) תירצו שקאי כלישנא קמא שאמרה שנוטלים מהם ידים הוא כשאין היד סולדת, וכאן מירי שהיד סולת ולכן אין נוטלים. ולפ"ז ר' יוחנן דשרי אפי' ביד סולדת, ס"ל כל"ב דלעיל שבמים ראשונים אין חילוק בין יד סולדת ללא ותמיד נוטלים.

[3] ואין בהם שיעור מקוה, ופירש"י שהם עדיין מחוברים למקוה הגדול, ולכך מצד הדין כשרים, אלא שנחלקו האם גזרינן בהם אטו מנא - דבכלי הם פסולים. ותוס' בפירוש הראשון ס"ל דכיון שיש בהם רביעית סגי לענין טבילת ידים, ואפי' אינם מחוברים מעיקר הדים מותרים רק נחלקו אם גזרו בזה וכנ"ל.

[4] ובדעת שמואל כתבו תוס', דכיון ששמואל היה כהן היה מרגיל עצמו בחולין כמו בתרומה, ולא שחולק על הברייתא. ועל שאר האמוראים באמת קשה מהברייתא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף