1)

TOSFOS DH EE LEIMA

תוספות ד"ה אי לימא

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding which is more effective: cleaning or rinsing.)

פירש בקונטרס שהקינוח יפה מן ההדחה ולא הוזכר כאן הדחה וב"ה אומרים מדיח ולא בעי מקנח ולא סגי ליה בקינוח אלא מדיח במים והוא עיקר ואינו צריך קינוח

(a)

Explanation #1: Rashi explains that cleaning one's mouth (with bread) is more effective than rinsing it with liquid. They do not mention rinsing with liquid. Beis Hillel says that one rinses with liquid and does not require cleaning (with bread). Cleaning is not enough, rather one must rinse with liquid which is the main cleaning here, and he does not need to clean.

וקשה לפירושו דלא הוה ליה למימר ולא בעי אלא מקנח ולא מדיח מדיח ולא מקנח

(b)

Question #1: There is a difficulty according to his explanation. Beis Hillel should not have said, "And he does not require." Rather, their argument should be "he cleans and does not rinse" versus "he rinses and does not clean!"

ועוד אמאי דחיק לאסוקי דלא פליגי לימא דלבית שמאי עדיף קינוח ובית הלל סברי דאף בהדחה לחודיה סגי כמו בקינוח לחודיה

(c)

Question #2: Additionally, why does the Gemara try to conclude that they do not argue? Why not say that Beis Shamai holds that cleaning is better, and Beis Hillel holds that rinsing alone is enough just as cleaning would be enough?

לכן נראה דפשיטא ליה למסדר הש"ס דהדחה עדיף מקינוח והכי פירושא בית שמאי סברי מקנח ולא בעי מדיח כלומר בקינוח סגי אע"ג דגרע ולא בעי מדיח דעדיף

(d)

Explanation #2: It therefore appears that it is obvious to the editor of the Gemara that rinsing is more effective than cleaning. This is the explanation of the Gemara. Beis Shamai holds that one cleans and does not rinse. This means that cleaning alone is enough, even though it is less than rinsing. They do not require rinsing which is more effective.

וב"ה סברי מדיח לחודיה בעינן והשתא הוה ליה למימר ולא סגי במקנח דגרע אלא איידי דנקט לב"ש ולא בעי נקט נמי לבית הלל

1.

Explanation #2 (cont.): Beis Hillel holds that rinsing alone is required. They seemingly should have said that cleaning is not good enough. However, because Beis Shamai wrote "And they do not require (rinsing)," Beis Hillel is also quoted as saying "they do not require (cleaning)."

והשתא הוה ליה למיפרך אם כן הוה ליה מקולי בית שמאי ומחומרי ב"ה

(e)

Implied Question: The Gemara now should have asked if so, this is one of the leniencies of Beis Shamai and stringencies of Beis Hillel! (Why didn't the Gemara ask this question?)

אלא דאית ליה פירכא אחריתי

(f)

Answer: Rather, the Gemara has other questions it wanted to ask (instead).

ולא מצי לשנויי דבית שמאי תרתי בעי ונקט מקנח והוא הדין דבעי מדיח בהדיה ובית הלל סברי דסגי בחד או מדיח או מקנח

(g)

Implied Question: The Gemara could not have answered that Beis Shamai requires both, and while they said cleaning, they meant that rinsing is also required. It also could not have said that Beis Hillel holds either rinsing or cleaning is enough. (Why not?)

דאם כן הוו להו לבית הלל למינקט מקנח דהוי רבותא טפי דגרע ממדיח

(h)

Answer: If so, Beis Hillel should have said cleaning, as this is a greater inclusion than rinsing which is more effective.

2)

TOSFOS DH MEKANE'ACH

תוספות ד"ה מקנח

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara means both cleaning and rinsing are required.)

תרווייהו בעינן כדפי' בקונט' וכ"פ ר"ח

(a)

Explanation: Both are required (as opposed to one being good enough) as explained by Rashi. This is also the explanation of Rabeinu Chananel.

3)

TOSFOS DH L'SEUDASA

תוספות ד"ה לסעודתא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is as soon as one clears away the table and recites Birkas ha'Mazon.)

לאו בסעודתא שרגילין לעשות אחת שחרית ואחת ערבית אלא אפילו לאלתר אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג רבנן

(a)

Explanation: This does not refer to the regular meals that people are accustomed to having, one in the morning and one at night. Rather, one is even permitted to eat (cheese) immediately after clearing away the table and saying Birkas ha'Mazon, as the Rabbanan did not differentiate (in their decree from having a meal in a long time or having another meal right away).

4)

TOSFOS DH MAYIM

תוספות ד"ה מים

(SUMMARY: Tosfos rules that nowadays one does not have to do Mayim Acharonim.)

בברכות בסוף פרק אלו דברים (דף נג: ושם) דריש תרווייהו מקרא מוהתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים ואסמכתא בעלמא הוא

(a)

Opinion: In Berachos (53b), the Gemara derives from the Pasuk, "And you will sanctify yourselves - this refers to Netilas Yadayim." It also derives "And you will be holy - this refers to Mayim Acharonim." This is only an Asmachta (not an actual derivation).

דהא טעמא דמים אחרונים הוי משום מלח סדומית כדאמר בסמוך

1.

Proof: This is apparent from the fact that Mayim Acharonim was instituted due to salt of Sedom, as stated later (in our Gemara).

ואנו לפי שאין מלח סדומית מצוי בינינו לא נהגו במים אחרונים

2.

Opinion: Since we do not commonly have salt from Sedom, we are not accustomed to wash Mayim Acharonim.

והכי נמי כי דריש התם כי קדוש זה שמן שהיו סכין את ידיהן להעביר את הזוהמא הוי אסמכתא דלא מצינו בשום מקום שיהא שמן לא חובה ולא מצוה

3.

Proof: Another proof (to the fact that these Pesukim are Asmachtos) is from the Gemara's statement (ibid.) that "for holy - refers to the oil used to anoint their hands" to take away any residue from the meal. This is clearly an Asmachta, as we never have found anywhere that it is an obligation or even a Mitzvah to rub oil on one's hands after the meal.

והא דאמר התם כשם שהמזוהם פסול לעבודה כך ידים מזוהמות פסולין לברכה

(b)

Implied Question: The Gemara there says that just as one who is sweaty is invalid for Birkas Kohanim, so too hands that are full of residue are unfit for Berachos. (This sounds like it is discussing an actual Halachah!)

היינו להם שהיה הדבר עליהם חובה ליטול אחר סעודה לפיכך נחשבות כמזוהמות וצריך להקדים וליטול קודם ברכה

(c)

Answer: This means that since for them (they had salt from Sedom) it was obligatory to wash Mayim Acharonim after their meal they are therefore considered sweaty (akin to a Kohen who is sweaty for Birkas Kohanim). They therefore must ensure that they wash before saying Birkas ha'Mazon.

וא"ת למאי נפקא מינה הא דראשונים מצוה ואחרונים חובה מה לי מצוה מה לי חובה הא תרווייהו חובה כדקתני בברייתא ולא רשות

(d)

Question: Why does it make a difference that Netilas Yadayim is a Mitzvah and Mayim Acharonim is an obligation? Why say two different terms if we know that they are both obligatory, as stated in the Beraisa, and are not optional?

ואומר רבינו תם דנפקא מינה לענין מלחמת הרשות דתנן בפ"ק דעירובין (דף יז.) דפטורין מרחיצת ידים וקאמר רב חייא בגמ' לא שנו אלא מים ראשונים אבל אחרונים לא דאמר רב יהודה בריה דרב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית כו'

(e)

Answer #1: Rabeinu Tam says that the difference between them is in a Milchamas ha'Reshus (permitted battle). This is as the Mishnah states in Eiruvin (17a) that they are exempt from washing hands. Rav Chiya says, this is only regarding Netilas Yadayim. However, they are not exempt from Mayim Acharonim. This is because Rav Yehudah the son of Rav Chiya says, why did they say that Mayim Acharonim is obligatory? This is because salt from Sedom etc.

ובהלכות גדולות פירש דראשונים שהם מצוה משום סרך תרומה טעונין ברכה אבל אחרונים שהם לצורך אדם משום מלח סדומית אין טעונין ברכה

(f)

Answer #2: The Bahag explains that Netilas Yadayim is called a Mitzvah due to the fact that it was instituted due to the eating of Terumah. It therefore requires a blessing. However, Mayim Acharonim that are for the good of the person due to salt from Sedom do not require a blessing (and are called an obligation).

ומכאן כתב רבינו יהודה בפרק במה מדליקין בתוספ' שאין לברך על קריאת שמע שלפני מטתו אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרות שמע

(g)

Opinion: Based on this logic, Rabeinu Yehudah writes in Tosfos (perhaps Tosfos Rabeinu Yehudah) in Bameh Madlikin (second chapter of Meseches Shabbos) that one does not make a blessing on reciting Kriyas Shema before going to sleep by saying "Asher Kidishanu b'Mitzvosav v'Tzivanu Likros Kriyas Shema."

ואם תאמר אמצעיים כגון בין גבינה לבשר שהן לצורך מצוה יהיו טעונין ברכה

(h)

Question: Why don't Mayim Emtzayim, for example washing between cheese and meat, which are for the purpose of a Mitzvah require a blessing?

וי"ל דאין זה כי אם הכשר אכילה כמו ניקור חלב ומליחת בשר

(i)

Answer: This is only a way to be able to eat, similar to doing Nikur on forbidden fat and salting meat (we do not say a blessing on either process).

105b----------------------------------------105b

5)

TOSFOS DH LO SHANU

תוספות ד"ה לא שנו

(SUMMARY: Tosfos quotes two explanations for "between dish and dish.")

אומר רבינו שמואל דמיירי בשניהם של בשר או שניהם של גבינה אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה אבל לגבינה של אחריו לא קאמר דאפילו בנטילת ידים אסור לאכול עד סעודה אחרת כדאמר לעיל אכל בשר אסור לאכול גבינה

(a)

Opinion #1: Rabeinu Shmuel explains that the case is where both are dishes containing meat or both are dishes containing milk. However, between a dish of cheese and a dish of meat it is obligatory. However, the Gemara does not discuss eating a cheese dish after a meat dish, as even if one would wash his hands it would be forbidden to eat a cheese dish until the next meal. This is as stated earlier that a person who eats meat cannot then eat cheese.

ואין נראה לר"ת דבין תבשיל לגבינה משמע תבשיל תחלה כדאמר לעיל כמה ישהה בין בשר לגבינה ולא כלום ופריך והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר כו'

(b)

Question #1: This does not appear correct according to Rabeinu Tam, as between a dish and cheese implies that the dish is eaten first. This is as stated earlier, "How long should one wait between eating meat and eating cheese? No time at all. Didn't Rav Chisda say that if one eats meat he cannot then eat cheese? Rather, he meant how long does one have to wait between eating cheese and then eating meat?" (This shows the order is significant!)

ועוד בין תבשיל לתבשיל בשניהם של בשר או של גבינה למה יש לו ליטול כלל

(c)

Question #2: Additionally, if between one dish and another means that both are meat dishes or both are milk dishes, why does he have to wash at all?

ומפרש ר"ת דבין תבשיל לתבשיל היינו בין תבשיל דבשר לתבשיל של גבינה דכיון דאין הבשר והגבינה בעין וליכא אלא טעם לא החמירו שיהא חובה ליטול ידיו בינתיים ואינו אלא רשות אבל בין תבשיל דבשר לגבינה שהגבינה בעין חובה

(d)

Opinion #2: Rabeinu Tam explains that between dish and dish means between a dish cooked with meat and a dish cooked with cheese. Since the meat and cheese are not actually present in these dishes, and there is only the taste that they gave to these cooked dishes, they were not stringent to require washing hands between the dishes. It is optional. However, between a dish cooked with meat and actual cheese one is obligated to wash his hands.

ויתכן פירוש זה אף לדברי האוסרין לאכול גבינה אחר בשר באותה סעודה אפי' בנטילה וקינוח

1.

Observation: This explanation can even be correct according to those who forbid eating cheese after meat in the same meal even if one washes his hands and cleans out his mouth.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF