1)

TOSFOS DH HAI ARISA

תוספות ד"ה האי אריתא

(SUMMARY: Tosfos explains that an Arisa is a river, not a pipe.)

פי' בקונטרס צינור ששופכין לו מים מן היאור בדלי והוא מוליך מים בשדה

(a)

Explanation: Rashi explains that this refers to a pipe into which water is poured from the river with a pitcher. This moves the water around the field.

אין ר"ל שיהא הצינור קרוי אריתא דהא יאורים מתרגמינן אריתי ובפ' הפרה (ב"ק נ:) אמר ההוא תורא דנפל לאריתא ומשמע שם שהוא עמוק עשרה טפחים

1.

Explanation (cont.): This does not mean that the pipe is called an Arisa, as the Targum for "Ye'orim" is Arisai. Furthermore, the Gemara in Bava Kama (50b) discusses an ox that fell into an Arisa (not a pipe). The Gemara there implies that it was ten Tefachim deep.

2)

TOSFOS DH D'LO ASU

תוספות ד"ה דלא אתו

(SUMMARY: Tosfos discusses many Halachos of Netilas Yadayim.)

פירש בהלכות גדולות שמותר להטביל ידים בתוך הכלי דחשיבא נטילה

(a)

Opinion #1: The Bahag explains that it is permitted to immerse one's hands in a vessel, as this is called Netilah.

והביא ראיה מפ"ב דזבחים (דף כא.) דאיבעיא להו מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור ממנו אמר רחמנא ולא לתוכו משמע דבקידוש ידים מבעי ליה משום דכתיב ממנו אבל בנטילת ידים אפילו בתוכן מותר

1.

Proof: He proves this from the Gemara in Zevachim (21a) that asks, can one do Kidush Yadayim v'Raglayim in the Kiyor? The Torah says, "from it" implying not in it. This implies that the question stems from the fact that the Torah says, "from it." (Since there is no such Pasuk regarding Netilas Yadayim) One should therefore be allowed to even do Netilas Yadayim in a vessel.

וקשה לפירושו דהכא אמר אינו נוטל ממנו דלא אתי מכח גברא משמע דבעינן כח גברא השופך

(b)

Question: His explanation has a difficulty. Our Gemara says one cannot take from this water pipe because the water did not come from the power of a person. This implies that a person's power of pouring the water (onto hands) is required for Netilas Yadayim!

ומיהו י"ל דבעינן נטילה מן הכלי בין טובל ידיו בתוך הכלי ובין שופך מן הכלי על ידיו יש כאן נטילה מן הכלי אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים עליו הלכך אין כאן נטילה מן הכלי וגם טבילה אין כאן שהן שאובין

(c)

Answer: It is possible to answer that we require Netilah from a vessel, whether he immerses his hands in the vessel or he pours water on them from the vessel. However, here his hands are outside of the vessel, and the power of the vessel is no longer present when the water spill onto his hands from the pipe. Therefore, it is not considered Netilah from a vessel nor is it immersion, as the water is Mayim She'uvin (invalid for Mikvah as it was in a vessel).

והא דנקט דלא אתו מכח גברא

1.

Implied Question: The Gemara says that the water is not coming from the power of a person. (How does this fit with what we just said that it can also be from a vessel?)

לאו דוקא מכח גברא אלא משום דלא אתו מכח כלי דבעינן נטילה מן הכלי

2.

Answer #1: It doesn't mean specifically from the power of a person, but rather it means that since it is not from the power of a vessel it is invalid, as we require Netilah from a vessel (i.e. either in a vessel or from a vessel, as stated above).

א"נ משום דתנן במס' ידים בפ"ק (מ"ה) הכל כשרין ליתן מים לידים אפילו חרש שוטה וקטן ומניח חבית בין ברכיו ונוטל ומניח חבית על צדו ונוטל הקוף נותן לידים רבי יוסי פוסל בשניהם פירוש בקוף ובחבית נוטה על צדו והמים נשפכים מאליהן דבעי רבי יוסי מכח גברא ות"ק לא בעי אלא שיהא כח כלי

3.

Answer #2: Alternatively, this is because the Mishnah in Yadayim (1:5) says that everyone is valid for pouring water, even a deaf mute or insane person or a minor. He can put a barrel between his legs and do Netilah, and put a barrel on its side and do Netilah. A monkey can pour water on his hands. Rebbi Yosi says both cases are invalid, meaning both the monkey and the barrel on its side and the water pours on its own (due to the angle) over his hands. This is because Rebbi Yosi requires a person's power, while the Tana Kama only requires the power of the vessel.

והשתא שמעתא דנקט כח גברא אתי כרבי יוסי

i.

Answer (cont.): This would mean that our Gemara that says the power of the person is required is according to Rebbi Yosi.

אבל ההלכות גדולות אי אפשר להעמיד אלא כרבנן

ii.

Observation: However, the Bahag can only hold like the Rabbanan.

וצריך להחמיר כיון דסוגיא דשמעתין כרבי יוסי

(d)

Opinion #2: One must be stringent (unlike the Bahag), since our Gemara is according to the opinion of Rebbi Yosi.

ואם אדם נוטל ידו אחת וחוזר ומשפשף בחברתה צריך לחזור וליטול

(e)

Opinion: If a person washes one of his hands and rubs it with his other hand, he must wash his hand again.

כדאמרינן בפרק שני דידים (מ"ג) נטל ידו אחת ושפשף בחברתה טמאה

1.

Proof: This is as the Mishnah states in Yadayim (2:3) that a person who washes one hand and rubs his other hand has caused his first hand to become impure.

ואם שרה פתו במים או הדיח בהן את הכלים פסולים לנטילה ואם הדיח בהן ידיו כשרין דהכי תנן במסכת ידים

(f)

Opinion: If he soaks his bread in water or washes dishes with water he has caused the water to become unfit for Netilah. If he washes his hands with the water they can still be used for Netilah, as this is stated in the Mishnah in Yadayim.

וצריך לשפוך מים על ידיו ג' פעמים פעם ראשונה כדי להעביר טיט ודבר החוצץ מעל ידיו ופעם שניה לטהר ידיו ופעם שלישית לטהר אותן מים וכן מוכח בכמה דוכתין במסכת ידים שצריך מים ראשונים ושניים

1.

Opinion (cont.): One must pour water on his hands three times: Once to ensure any plaster or thing that is a Chatzitzah is removed, a second time to purify his hands, and a third time to purify the water on his hands. It is apparent from many places in Yadayim that one requires a first and second pouring.

ומיהו אם בפעם אחת שופך מים הרבה כשיעור רביעית ידיו טהורות דתנן במסכת ידים (פ"ב מ"א) ידו אחת בשטיפה אחת ידו טהורה שתי ידיו משטיפה אחת ר"מ מטמא עד שיטול מי רביעית פירוש ואפילו באין משירי טהרה דלא בעו רביעית כשנוטל בשתי שטיפות

2.

Opinion (cont.): However, if he pours a lot of water equivalent to the amount of a Revi'is on his hands, they are pure (with only one pouring). This is as the Mishnah states in Yadayim (2:1) that if he purified one hand with one pouring, he has purified it. If he purifies two hands from one pouring, Rebbi Meir says the hands are impure until he washes with water that is (i.e. amounts to) a Revi'is. This means that even if the water comes from leftover water purifying other hands it is valid. A Revi'is is not required when one washes in two washings.

והשתא דליכא אלא שטיפה אחת צריך רביעית בשטיפה זו אבל בנוטל ידו אחת לא צריך רביעית כי אתו משירי טהרה אלא שתהא אותה שטיפה מרובה כשתים

3.

Opinion (cont.): Where there is only one pouring, a Revi'is is required. However, when a person washes only one hand he does not require a Revi'is when it comes from water that purified other hands. Rather, he just needs that pouring to be the amount of two regular pourings.

3)

TOSFOS DH V'EE

תוספות ד"ה ואי

(SUMMARY: Tosfos explains that the Rabbanan were not as stringent regarding Netilas Yadayim as they were regarding immersion.)

ואע"ג דלענין טבילת כל גופו לא מהני מתרי טעמי דנצוק אינו חבור וגם בעינן כשפופרת הנוד לענין עירוב מקוואות

(a)

Implied Question: This is despite the fact that regarding immersing his entire body it would not be valid for two reasons. One is because we hold Nitzuk Aino Chibur (a poured stream from entity to another is not considered to connect those two entities), and the other is because we hold that one requires a hole the size of a tube put in the mouth of a leather jug (the size of two fingers) in order to consider Mikvaos connected. (Why, then, is this permitted for Netilas Yadayim?)

גבי רביעית ידים לא החמירו

(b)

Answer: They were not stringent to require this regarding Netilas Yadayim.

4)

TOSFOS DH KAPDISU

תוספות ד"ה קפדיתו

(SUMMARY: Tosfos explains why the source of our Gemara is Ameimar and not a Mishnah in Yadayim.)

והא דתנן במסכת ידים (פ"א מ"ג) נפל בהן דיו או קנקנתום ונשתנו מראיהן פסולין

(a)

Implied Question: The Mishnah in Yadayim (1:3) says that if Dyo or Kankantum (types of ink) fell and their appearance changed, the waters are invaild. (Why is this being discussed as if Ameimar is the source of this law? It is an explicit Mishnah in Yadayim!)

דלמא הני מילי לתרומה

(b)

Answer: Perhaps they though that the Mishnah in Yadayim was only regarding washing for Terumah.

5)

TOSFOS DH V'LO HEE

תוספות ד"ה ולא היא

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's question and answer.)

משמע דמעיקרא בעי למימר דאפילו הראשון לא בעי שיעור

(a)

Explanation: This implies that originally he wanted to say that even the first pouring does not need to be of a specific amount.

ותימה דהא בהדיא קתני מי רביעית לאחד

(b)

Question: This is difficult, as the Mishnah explicitly states, "the amount of a Revi'is for one!"

וי"ל דמתניתין לתרומה והוה דייק מיניה דכי היכי דאפילו לתרומה לא בעינן שיעור לשני ה"ה בחולין אף לראשון ומסיק דשאני התם דאתו משירי טהרה

(c)

Answer: The Mishnah is referring to Terumah. The Gemara is deducing from it that just as an amount is not needed for the second pouring even regarding Terumah, it would seem that an amount is not even needed for the first pouring of Chulin. The Gemara concludes that Terumah is different, as it (the first pouring) comes from leftovers of purity (i.e. a Revi'is). (Accordingly, this cannot be applied to say that the first pouring of Chulin does not need a minimum amount.)

6)

TOSFOS DH MEGUFAS

תוספות ד"ה מגופת

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding the definition of the case of Megufas ha'Chavis.)

פי' בקונטרס שחקקה

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it was carved into a vessel.

נראה דבלא חקיקה היא רביעית אלא שמשופעת היא ואינה יושבת אלא מסומכת כעין כסוי כוסות של כסף וכסוי קנקנים

(b)

Explanation #2: It would seem that even without carving it can have a Revi'is. Rather, it is slanted and does not sit straight, but instead leans like a covering of silver cups or jugs.

ותקנה היינו שהרחיבה מלמטה עד שיושבת שלא מסומכת וקודם שתקנה אין נוטלין ממנה דאין בית קבול שלה חשוב כיון שאם בא להושיב בלא סמיכה היו המים נשפכין ואין נשאר בהם רביעית ואמר לעיל כלי שאין מחזיק רביעית אין נוטלין ממנה

1.

Explanation #2 (cont.): When the Gemara says "And he fixed it" it means that he widened it on the bottom until it sits straight without leaning. Before he fixed it, one was not able to use it for Netilah, as the place where it holds things is not significant. This is because if he would want to put water in it without it leaning in the right way, it would spill without being able to hold a Revi'is. The Gemara earlier said that one cannot do Netilah from a vessel that cannot hold a Revi'is.

וכן משמע במסכת ידים (שם מ"ב) דחשיב מגופת חבית בהדי דפנות הכלים דאין מחוסרין חקיקה אלא לפי שאין יושבין שלא מסומכין כדפרישית

i.

Proof: In Yadayim (1:2), the Mishnah implies that the cover of a barrel is included in the (outside part of the) walls of a vessel that do not lack carving, but rather do not contain water unless they are leaned the right way as I have explained.

7)

TOSFOS DH V'LO BARACH

תוספות ד"ה ולא ברך

(SUMMARY: Tosfos points out that one always makes a Berachah Rishonah on food, even on a very small amount.)

סבר כרבי יהודה דבעי כביצה דדריש ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה דהיינו כביצה בפרק ג' שאכלו (ברכות מט:)

(a)

Observation: He holds like Rebbi Yehudah who requires a k'Beitzah, as he derives in Berachos (49b) from the Pasuk, "And you will eat and you will be satiated" that the Pasuk must be discussing eating that makes one full, meaning a k'Beitzah.

ודוקא לאחריו אבל לפניו משמע דמברך וכן לר"מ דפוטר בפחות מכזית היינו דוקא לבסוף אבל בתחלה מברך אף בפחות מכזית ובהדיא מדקדק בירושלמי הכי

1.

Observation (cont.): This is specifically afterwards. Beforehand, the implication is that he does make a Berachah. Similarly, Rebbi Meir who says that one does not make a Berachah on less than a Kzayis means that one does not say Birkas ha'Mazon. However, he makes a Berachah before eating even when it is less than a Kzayis. This is deduction is explicitly made by the Yerushalmi.

ואע"ג דבריש כיצד מברכין (שם לה.) נפקא לן ברכה דלכתחלה מק"ו מברכה דלסוף כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כ"ש מ"מ לא שייך לומר דיו ומברך בתחלה אמשהו ואע"ג דלא מברך בסוף

(b)

Implied Question: In Berachos (35a), we deduce that one must make a Berachah before eating based on a Kal v'Chomer from Birkas ha'Mazon. If one makes a Berachah when he is full, he certainly makes a Berachah when he is hungry! Even so, it is not possible to say Dayo (that we can only learn any Halachos in a similar fashion to this Kal v'Chomer), and therefore he makes a Berachah on a small amount even though he is not going to say a Berachah Acharonah. (Why not say it should be subject to the Kal v'Chomer?)

דאותו ק"ו אינו אלא גילוי בעלמא דברכה דלפניו לאו דאורייתא

(c)

Answer: This Kal v'Chomer is (not a regular Kal v'Chomer which is a Torah law but rather) only a way to understand the Rabbinic enactment that one should make a Berachah Rishonah.

כדתנן בפרק מי שמתו (שם דף כ:) בעל קרי על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו

1.

Proof #1: This is apparent from the Mishnah in Berachos (20b) that states that a Ba'al Keri makes a Berachah Acharonah but not a Berachah Rishonah (if it were a Torah law, he should make both).

וכן בפרק היה קורא (שם טז.) תניא הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית ואוכלין פתן אין מברכים לפניהם אבל מברכים לאחריהם שתי ברכות

2.

Proof #2: Similarly, in Berachos (16a) the Beraisa states that workers that were working for someone and eating their bread should not make a Berachah Rishonah but they do recite the first two Berachos of Birkas ha'Mazon.

8)

TOSFOS DH MAI LAV

תוספות ד"ה מאי לאו

(SUMMARY: Tosfos has difficulty understanding the Hava Amina of the Gemara.)

תימה היכי מצי למימר הכי הא ע"כ בתרומה אפי' כביצה לא בעי נטילת ידים דהא התירו מפה לאוכלי תרומה

(a)

Question: How can we say this? One does not even need Netilas Yadayim for a k'Beitzah of Terumah, as they permitted a napkin to be used for those who ate Terumah (see 107b that Rav Tachlifa says this is permitted in general, even for more than a k'Beitzah).

דרבי צדוק כהן הוה כדמוכח בפ' מי שמתו (שם כ:) גבי מדלגים היינו ע"ג ארונות כו' ובפ' כל פסולי המוקדשין (בכורות לו.) גבי ההוא בוכרא דהוה ליה לר' צדוק ובספ"ק דיבמות (דף טו:) והיה אוכל חולין על טהרת תרומה

1.

Proof: This is apparent from the fact that Rebbi Tzadok was a Kohen, as is apparent from the Gemara in Berachos (20b) regarding the statement, "We skipped over coffins (to see the king)." This is also apparent from the Gemara in Bechoros (36a), regarding a Bechor owned by Rebbi Tzadok. Similarly, we find in Yevamos (15b) that he used to eat Chulin as if he needed to maintain the purity of Terumah. (In other words, Rebbi Tzadok was always eating Terumah or as if he was eating Terumah, and we know one can use a napkin for even a k'Beitzah of Terumah. Why would the Gemara make such a deduction when it knows the Gemara later (107b) that one can use a napkin for Terumah?)

וי"ל דהוה מצי למימר וליטעמיך [ע' תוס' יומא עט: ד"ה הא ותוס' סוכה כז. ד"ה הא כביצה]

(b)

Answer: The Gemara indeed could have said, "And according to you..." (and pointed this out). (The Maharam says that this answer erroneously appears in the text of Tosfos due to students mistakenly putting it into Tosfos. The correct text is that Tosfos does not answer the question at all.)

107b----------------------------------------107b

9)

TOSFOS DH BALAM

תוספות ד"ה בלם

(SUMMARY: Tosfos explains that he ate the meat with bread.)

פירוש ופת עמה

(a)

Explanation: This means that he ate it (the meat) with bread.

10)

TOSFOS DH HASAM

תוספות ד"ה התם

(SUMMARY: Rashi and Rabeinu Chananel argue regarding the definition of Shivsa.)

פירש בקונטרס רוח רעה שורה על הידים שלא נטלו שחרית

(a)

Explanation #1: Rashi explains that Shivsa is an evil spirit that is on hands that have not been washed in the morning.

ורבינו תם מפרש דבלא נתינת פת לתינוק מותר ליטול ידיו שחרית ביום הכפורים דלא גרע ממלוכלכות בטיט ובצואה דאמרינן שרוחץ כדרכו ואינו חושש

(b)

Opinion: Rabeinu Tam explains that even if one does not have to give bread to a child on Yom Kippur he is allowed to wash his hands on Yom Kippur morning, as it is not worse than if his hands were dirty with plaster and excrement. In such a situation we say that one is allowed to wash normally and not worry (that he is transgressing the prohibition against washing on Yom Kippur).

ואין לך מלוכלכות יותר מזה שאין יכול ליגע בפיו ובעיניו בחוטמו ובאזניו דבכולהו אמרינן בפ' שמונה שרצים (שבת דף קט.) דתקצץ ידו משום בת מלך

1.

Opinion (cont.): There is nothing dirtier than not washing one's hands in the morning, as one cannot touch his mouth, eyes, nose, and ears without doing so. This is as stated in Shabbos (109a) that if he does so (touches these areas before Netilas Yadayim in the morning) the evil spirit called Bas Melech rests on his hands (and can cause his harm).

ושיבתא דהכא יש לפרש כמו שפירש ר"ח שהוא רוח רעה השורה על האוכל כשבא ליתן הפת לתנוק בן ד' וה' שנים וחונקת אותו אם לא נטל ידיו באותה שעה אע"פ שנטל שחרית

(c)

Explanation #2: Shivsa here can be explained, as it is explained by Rabeinu Chananel, as an evil spirit that rests on food (for example) when one touches the bread that he is going to give to a four or five year old child, causing him to choke if he did not wash his hands at that time, even though he did wash his hands when he woke up in the morning.

ומה שאין אנו נזהרים עכשיו מזה

1.

Implied Question: We are not careful about this (not to give bread to a four or five year old child without washing our hands first). (Why not?)

לפי שאין אותה רוח רעה מצויה בינינו כמו שאין אנו נזהרין על הזוגות ועל הגילוי

2.

Answer: This is because that evil spirit is not commonly found amongst us. This is similar to the reason why we are not careful regarding Zugos (having things in pairs) and regarding Giluy.

11)

TOSFOS DH K'AIN

תוספות ד"ה כעין

(SUMMARY: Tosfos gives two definitions of the word "Tefisah.")

ואם יש דבר מפסיק לא הוי כעין תפיסה אחת כההיא דמסכת ע"ז בפרק רבי ישמעאל (דף נ.) גבי אבני מרקוליס דאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות והיכי דמי כגון דאיכא גובה ביני וביני

(a)

Opinion #1: If something is separating them, it is not within "one Tefisah (grabbing)." This term is used here in the same way that it is used in Avodah Zarah (50a) regarding Markolis stones when it says, "This case is within one grabbing, and this case is within two grabbings. What is the case (of two)? It is when there is a pile in between them."

ולפיכך נוהגין עכשיו כשזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה על שלחן אחד מניחין לחם או קנקן או שאר כלים להפסיק בינתיים או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות

1.

Opinion #1 (cont.): Therefore the custom nowadays is that when one person is eating meat and one is eating cheese on one table, a loaf of bread or pitcher or other vessels are placed between them to separate them. Alternatively, one of them eats on a different tablecloth, as this also makes it akin to two "grabbings."

וי"מ דלא אסרו אלא בתפיסה אחת כלומר שהן בהוצאה אחת כגון אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית דיש נוחלין (ב"ב קלז:)

(b)

Opinion #2: Some explain that "they only forbade one grabbing" means that they share their expenses. This is akin to the case in Bava Basra (137b) which is about two brothers who bought an Esrog from the money of their estate.

ופריך תפיסה אחת ס"ד מה לי בהוצאה אחת ומה לי בשתי הוצאות אם מכירין זה את זה ומשני כעין תפיסה אחת דהיינו שמכירין זה את זה

1.

Opinion #2 (cont.): The Gemara asks, do you think they really bought it with the same Tefisah? Why should it make a different if they have one expense or two different expenses if they know each other? The Gemara answers, like one Tefisah means that they recognize each other.

ולפי' זה לא איירי כלל שיהא מותר לאכול על שלחן אחד בשביל הפסק שבינתיים

(c)

Observation: According to this explanation, the Gemara is not saying that it is permitted to eat on one table together with something interrupting between them (rather it is saying they may only eat together because they do not know each other).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF