1)

TOSFOS DH KI P'LIGI D'AYT'RA

תוספות ד"ה כי פליגי דאייתרא

(SUMMARY: Tosfos establishes a Sugya in Pesachim like this Lashon.)

ההיא דפסחים פרק מקום שנהגו (דף נא.) 'כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא', מיתוקם כי האי לישנא.

(a)

Clarification: The case in Perek Makom she'Nahagu (Pesachim 51.) When Rabah bar bar Chanah came from Eretz Yisrael) he ate 'D'ayt'ra' goes according to this Lashon.

2)

TOSFOS DH D'AYT'RA KULI ALMA LO P'LIGI DE'SHARI

תוספות ד"ה דאייתרא כולי עלמא לא פליגי דשרי

(SUMMARY: Tosfos reconciles Rav Nachman with this Lashon.)

ולהאי לישנא מפרש מילתא דרב נחמן בניחותא 'אינהו מיכל קא אכלי ליה, השתא לדידן דלא אכלינן, אפי' סותם אינו'.

(a)

Clarification: According to this Lashon, we will explain the statement of Rav Nachman straight (not in the form of a Kashya) - They eat it; but according to us, who do not, it does not even stop up the hole!'

ולא כפירוש הקונטרס דפירש דלהאי לישנא בתרא, לא מתוקמא מילתיה דרב נחמן.

(b)

Refutation: Not like Rashi, who explains that according to this latter Lashon, wse cannot establish Rav Nachman's statement.

3)

TOSFOS DH AFILY BE'YOM SHEVI'I BA MI'MAKOM KAROV MONEH IMAHEM

תוספות ד"ה אפילו ביום שביעי בא ממקום קרוב מונה עמהם

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the seventh day is Davka or not.)

לכאורה היה נראה דיום שביעי לאו דוקא, אלא בלילה של שביעי - דאכתי לא פסק אבלות מינייהו.

(a)

Explanation #1: Initially it would seem that the seventh day is La'av Davka, but rather the night of the seventh - seeing as the Aveilus has not yet ceased.

דאי ביום השביעי, הא מקצת היום ככולו ואין שייך לומר 'מונה עמהם'.

(b)

Proof: Because, if it meant the seventh day, we rule that 'a part of the day is like the day!' So how can we say that he counts with them?

ומיהו אפילו ביום שביעי ממש איירי, דבמועד קטן (דף כב.) מוקי לה כשעדיין המנחמים אצלו, דאכתי קאי באבלותיה עד שילכו להם.

(c)

Explanation #2: However it may well be speaking on the seventh day itself, bearing in mind the Gemara in Mo'ed Katan (22.) which establises the Mishnah where the people who came to comfort him are still there, in which case, the Aveilus still remains intact until they have left.

4)

TOSFOS DH MI'DAKAH LE'DAKAH U'MI'GASAH LE'GASAH

תוספות ד"ה מדקה לדקה ומגסה לגסה

(SUMMARY: Tosfos, citing Rabeinu Chananel, explains what 'Dakah' and 'Gasah' means here.)

פירש רבינו חננאל - מ'בהמה דקה לבהמה דקה להקל'.

(a)

Clarification: Rabeinu Chananel explains 'from one small animal to another small animal to be lenient ...

דאי באונא ואומא - הוה ליה למימר 'קטנה וגדולה', כדאמר רבי יהודה גבי 'כרס'.

(b)

Proof: because if it (Dakah and Gasah respectively) were referring to an Una and an Uma, then the Gemara ought to have rather said 'Small and large', as Rebbi Yehudah says with regard to 'Keres'.

50b----------------------------------------50b

5)

TOSFOS DH SHADRAH VE'EIZEHU KERES CHITZONAH BASAR HA'CHOFEH ES ROV HA'KERES

תוספות ד"ה ואיזהו כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס

(SUMMARY: Tosfos points out that this statement appears to detract from the eighteen established T'reifos.)

וא"ת, אם כן חסר להו מי"ח טרפות, ד'בשר החופה את רוב הכרס' הוא משב שמעתא דבריש פירקין.

(a)

Question: In that case, we will be short of the eighteen T'reifos, since 'Flesh that covers the majority of the stomach' is one of the Shev Sh'ma'ta' listed at the beginning of the Perek.

ובריש פירקין (דף מג.) פירשתי.

(b)

See Earlier: However, Tosfos has already dealt with this problem earlier in the Perek (on Daf 43. DH 'Hanach ... '.)

6)

TOSFOS DH RUBA VE'LO HAVI TEFACH P'SHITA

תוספות ד"ה רובא ולא הוי טפח פשיטא

(SUMMARY: Tosfos discusses two explanations in the Gemara's answer based on two different texts, and their respective ramifications.)

פי' - פשיטא דרוב מועיל לכולי עלמא?

(a)

Explanation #1: This means that it is obvious that the majority is effective according to everybody?

וקצת תימה, מאי קא משני 'לא צריכא דאיכא טפח במשהו; מהו דתימא עד דמיקרע בה טפח לא הוה טרפה'.

(b)

Question (Part 1): What does the Gemara mean when it answers that it is talking where it is a Mashehu less than a Tefach, and that we would otherwise have thought that until it tears up to the length of a Tefach it is not a T'reifah'.

ואמאי ס"ד למימר הכי?

(c)

Question (Part 2): Why would we have thought that?

ורבינו חננאל גריס - 'דאיכא טפח ומשהו'.

(d)

Explanation #2 (Part 1): Rabeinu Chananel therefore has the text 'that there is a Tefach plus a Mashehu' ...

ורוצה לפרש 'רובא דלא הוי טפח' - היינו כשאין בכל הכרס טפח. ולכך פריך שפיר 'פשיטא דלא בעי טפח' שהרי אין בכולה טפח?

(e)

Explanation #2 (Part 2): And what the Gemara means is that it is speaks about a majority that is less that a Tefach, meaning that the entire stomach (rumen) measures less than a Tefach, which explains why the Gemara asks 'It is obvious that one does not need a Tefach', seeing there is not a Tefach in the entire stomach?'

ומשני 'כגון דאיכא טפח ומשהו', מהו דתימא כיון דאיכא בכולה טפי מטפח, לא מיטרפא עד דמקרע טפח.

(f)

Explanation #2 (Part 3):And it answers that it speaks where it measures a Tefach plus a Mashehu, and where one might have thought that since there is in total, more than a Tefach, it does not become a T'reifah until at least a Tefach is torn.

7)

TOSFOS DH LE'CHE'SHE'TIMASHECH TA'AMOD AL TEFACH

תוספות ד"ה לכשתמתח תעמוד על טפח

(SUMMARY: Tosfos explains exactly what this means.)

כשתקיף הסלע בחוט וימתח החוט, יהיה בארכו טפח.

(a)

Clarification: When one stretches the thread with which one surrounds the Sela-gap with a thread and it measures a Tefach.

8)

TOSFOS DH MACHAT SHE'NIMTZEIS BE'UVI BEIS HA'KOSOS BE'TZAD ECHAD KESHEIRAH

תוספות ד"ה מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות בצד אחד כשרה

(SUMMARY: Tosfos discusses in detail the Machlokes between Rashi and Rabeinu Tam as to whether a hole that goes only half way through the Messes is T'reifah or not and the various problems to which the respective opinions give rise.)

אבל בהמסס אפילו מצד אחד שלא נקב מעבר לעבר, טרפה. כך פירש רש"י במקום אחר.

(a)

Explanation #1: Rashi elsewhere (in Kesuvos 76. ... ) maintains that the Messes, on the other hand, is T'reifah, even if the hole is only on one side, and did not pierce from one side to the other.

ואפילו אם תמצא לומר דאין סברא שיהא טרפה, הואיל ולא ניקב אלא חצי עור ...

(b)

Implied Question: And even if one argues that it is illogical to declare the animal T'reifah, seeing as only half of one skin is pierced?

מצינו למימר דכוליה ניקב, דחיישינן שמא הבריא ...

(c)

Answer: It is possible to say that in reality, the entire skin has been pierced, and we suspect that it healed ...

כי היכי דחיישי' [גבי ושט] בריש פירקין (דף מג.) - למאן דחייש לספק דרוסה.

(d)

Precedent: Just as we say with regard to the Veshet, at the beginning of the Perek (43.) - according to those who contend that by Safek D'rusah.

והא דקתני במתניתין 'המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ ... ', דמשמע דבעינן נקב מפולש ...

(e)

Implied Question: Then why does our Mishnah speak about 'the Messes and the Beis ha'Kosos which have been holed to the outside', implying that the hole needs to pierce all the way through?

לאו דוקא לחוץ שיהא מפולש אלא כלומר לחוץ כלפי חוץ, ולאפוקי נקבו זה לתוך זה.

(f)

Answer: It does not mean specifically that the hole pierced all the way through, but that it went towards the outside (to preclude where it merely went from one skin into the other.

והא דקאמר 'מצד אחד כשרה, בעובי בית הכוסות' ...

(g)

Implied Question: And when it says with regard to the thickness of the Beis-ha'Kosos - that on one side only, it is Kasher ...

צריך לפרש לאותו צד שבפנים כלפי הריעי ...

(h)

Answer: One is forced to explain that this means that side that is on the inside, towards the dung ...

דאי צד שבחוץ כלפי חלל הגוף, אפילו לא ניקב כלל אלא שנמצא מחט בחלל הגוף, טרפה, דאמר 'נקובי נקיב ואתאי'.

(i)

Proof: Because if it meant on the outside, towards the body cavity, it would be T'reifah even if the needle was actually found in the body cavity, since we would say that it must have arrived there via the hole that it made through the Beis-ha'Kosos.

ואין נראה לר"ת לומר שיהא טרפה כשלא ניקב אלא חצי העור של המסס; ונראה לו דהמסס נמי מצד אחד כשרה

(j)

Explanation #2: According to Rabeinu Tam however, it does not appear correct to declare it T'reifah when the needle only pierced half the skin of the Messes ...

והא דנקט 'בעובי בית הכוסות מצד אחד, כשרה' ...

(k)

Implied Question: Then why does the Tana say that a hole on one side of the Uvei Beis-ha'Kosos is Kasher?

רבותא קמשמע לן - לפי שיש לו שני עורות, וקמשמע לן דאע"ג שניקב עור אחד שלם, אפילו הכי כשרה, עד שניקבו שניהם.

(l)

Answer #1 (Part 1): It is teaching us a Chidush - that even if one of its two skins is entirely pierced, it is still Kasher, until both of them have been pierced.

ואגב דנקט 'מצד אחד כשרה', נקט נמי 'משני צדדין טרפה', אע"ג דמילתא דפשיטא היא.

(m)

Answer #1 (Part 2): And it is because he needs to say 'mi'Tzad Echad Kesheirah', that he needs to then add 'mi'Shenei Tzedadim, T'reifah', even though this is obvious.

ועוד אומר ר"ת דהאי נמי חדוש הוא, דס"ד אמינא אפילו משני צדדין, כגון שניקבו שני העורות, כשרה, לפי ששוכב ע"ג המסס, ומדובק שם בשומן; והו'א דאותו דבקות מגין שלא יצא הריעי ...

(n)

Answer #2: Alternatively however, Rabeinu Tam learns that this ('mi'Shenei Tzedadim, T'reifah') is a Chidush, too - since we might otherwise have thought that even on both sides, the Beis ha'Kosos is Kasher too (i.e if both skins are pierced), because it is lying on top of the Messes, and it is stuck there with fat. So we might have thought that that fusion prevents the dung from oozing out ...

מידי דהוה א'חלחולת שניקבה וירכים מעמידין אותה, דכשרה,

(o)

Precedent: Much in the same way as where the rectum is holed, which is nevertheless Kasher because the thighs block it up.

קא משמע לן הכא דטרפה.

(p)

Conclusion: Therefore the Tana needs to teach us that it is in fact T'reifah.

וא"ת, הא אמרינן ב'במה מדליקין' (שבת דף לו.) גבי 'הנהו תלת מילי דאישתנו שמייהו - הובלילא בי כסי ובי כסי הובלילא; למאי נפקא מינה? למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות'.

(q)

Question (Part 1): We learned in 'Bameh madlikin' (Shabbos 36.) regarding 'The three things whose names were changed - "Huvlila" became "bei Kasi" and "Bei Kasi", "Huvlila". What difference does it make? A needle that is found in the wall of the Beis ha'Kosos'.

והשתא מאי נפקותא איתא, הא בתרוייהו אמרינן 'מצד אחד כשרה, משני צדדים טרפה', גם בהובלילא?

(r)

Question (Part 2): The question now remains - What difference does it make, seeing as in both cases we say that 'on one side, it is Kasher, and on two sides, it is T'reifah (also by Huvlila)?

וי"ל, דנפקא מינה שלא תטעה לפרש מה שאמר 'מצד אחד כשרה' זהו בהובלילא, דהיינו המסס, שעתה קורין 'בית הכוסות' ...

(s)

Answer #1 (Part 1): The difference is that one should not make the mistake of establishing 'one side is Kasher' by Huvlila (i.e. the Messes, which they now call 'Beis ha'Kosos') ...

אבל במה שקורין עכשיו 'הובלילא' - היינו מה שהיו רגילים לקרות' בית הכוסות'. אפילו מצד אחד טרפה, הואיל וניקב עור שלם.

(t)

Answer #1 (Part 2): But what they now call 'Huvlila' (which they used to call 'Beis ha'Kosos', even on one side it is T'reifah, since one entire skin has been pierced).

אי נמי, שלא נטעה נמי ב'משני צדדים טרפה', דהוי במה שקורין אותו עכשיו 'בית הכוסות' (דהוא המסס).

(u)

Answer #2 (Part 1): Alternatively, we should also not make the mistake of explaining 'On two sides, it is T'reifah' with reference to what they now call 'Beis ha'Kosos' (which is the Messes) ...

אבל במה שקורין עכשיו 'הובלילא' דהוא מה שהיו קורין מתחלה 'בית הכוסות', אפילו משני צדדין, כשרה - דהויא כמו 'חלחולת שניקבה, וירכים מעמידין אותה'.

(v)

Answer #2 (Part 2): But what they now call 'Huvlila' (which was initially called 'Beis ha'Kosos', it is Kasher even on both sides - like 'the Chalcholes which is holed, and the thighs block it up'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF