חולין דף נ. א

החלב הנמצא במקום קשת הקבה מבפנים ומבחוץ מה דינו באכילה?

דאקשתא - חימצא (מבחוץ) דאייתרא - בר חימצא (מבפנים)
ללשון ראשון אסור לבני א"י כר"ע: מותר
 
לבני בבל כר' ישמעאל: אסור
ללשון השני לבני א"י: מותר
 
לבני בבל: אסור [1]
מותר - כר' עקיבא

החלב הנמצא במקום קשת הקבה מבפנים ומבחוץ, האם מועיל לסתום לנקב? [תוד"ה דאייתרא].

דאקשתא - חימצא (מבחוץ) דאייתרא - בר חימצא (מבפנים)
ללשון ראשון אינו סותם סותם
ללשון השני לבני א"י: סותם
 
לבני בבל - לרש"י: סותם [2]
 
- לתוס': אינו סותם [3]
סותם

אחד מן האבלים שלא שמע ממיתת המת ולבסוף שמע, מאמתי מונה לאבילותו?

בא תוך ג' ימים בא תוך ז' ימים
בא ממקום קרוב -
 
תוך מהלך יום אחד
מונה עמהם מום ראשון לת"ק: מונה שבעה לעצמו
 
לר"ש: מונה עמהם מום ראשון
בא ממקום רחוק מונה שבעה לעצמו מונה שבעה לעצמו

חולין דף נ: א

מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות או בהמסס, ונקבה באופנים דלהלן, מה הדין? [תוד"ה מחט].

נקבה רק עור אחד בבית הכוסות [4] נקבה חצי עור של המסס ניקבו זה לתוך זה [5]
לרש"י כשרה טרפה [6] כשרה
לרבינו תם כשרה כשרה טרפה
-------------------------------------------------

[1] ופירש"י דמחלוקתם היא האם החלב כאן נקרא תותב שאז אסור אפי' לר' עקיבא, וכך ס"ל לבני בבל. או כיון שמחובר במקצת (באמצע הקשת) לאו תותב מיקרי, ומותר לר"ע.

[2] רש"י מפרש דלית הלכתא כהאי לישנא, דאם נאמר שעל "אקשתא" אמר רב נחמן "אינהו (בני א"י) מיכל אכלי - ולדידן (בני בבל) מסתם נמי לא סתים" - בתמיה, א"כ גם "אקשתא" אף שלא אוכלים - סותם, ויוצא שכל חלב סותם. וזה לא יתכן, דהא רב נחמן אמר "חימצא ובר חימצא, חד סתים וחד לא סתים".

[3] תוס' מפרשים שלהאי לישנא מה שאמר רב נחמן "אינהו וכו' סתים", אינו בתמיה אלא בניחותא, וה"ק מה שהם אוכלים את ה"אקשתא" בשבילנו אנו מחשבים אותו כחלב טמא לגמרי ואפי' אינו סותם.

[4] כתבו תוס' דע"כ מיירי באותו צד שבפנים במקום הרעי, דאם באה מחט מבחוץ, היינו מחלל הבטן ודאי טרפה, דאיך הגיע מחט לשם אם לא נקבה.

[5] כלומר במקום שדבוקים ושוכבים המסס ובית הכוסות זה על זה, וניקבו שם נקב מפולש ביניהם, בזה נחלקו רש"י ור"ת. אכן אם ניקבו לבחוץ בנקב מפולש, דהיינו לחלל הבטן, זה הוא דין משנתנו שטרפה.

[6] וכתבו תוס' דאפי' אם נאמר שאין עכשיו להטריף בחצי עור, מ"מ כאן חיישינן שמא ניקב לגמרי והבריא חצי, ואין הקרום שעלה במקום הנקב חשוב להיות סתימה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף