חולין דף נא. א

מחט שנמצאה בעובי בית הכוסות ועליה קורט דם, וקנאה הטבח תוך ג' ימים לשחיטה,
מה דין המעות?

בנתן הטבח למעות למוכר בלא נתן הטבח עדיין מעות
הגליד פי המכה מחזיר המוכר לטבח הטבח אינו משלם
לא הגליד פי המכה [1] נשארות אצל המוכר לרש"י: הטבח אינו משלם
 
לתוס': צריך הטבח לשלם

חולין דף נא: א

ולד שנולד דרך הדופן מה דינו?

לענין שתשב עליו אמו ימי טומאה וטהרה לענין קדשים ובכורה
לרבנן אינו כילוד אינו קדוש
לר' שמעון כילוד אינו קדוש

בהמה שנפלה מן הגג, מה דינה?

בלא עמדה בעמדה בהלכה
לרב יהודה אמר רב צריכה לשהות מעת לעת ובדיקה [2] צריכה בדיקה [3] אינה צריכה בדיקה
לרב חייא בר אשי צריכה לשהות מעת לעת ובדיקה צריכה בדיקה צריכה בדיקה
-------------------------------------------------

[1] בלא הגליד פי המכה יש ספק אצל מי נולד המום, אצל המוכר או אצל הטבח, ולכך המוציא מחבירו עליו הראי', ואם שילם כבר הטבח המעות למוכר הוא מפסידם. ואם לא נתן עדיין למעות, לרש"י (שמעמיד סוגיין דוקא כשנתן מעות) אין הטבח צריך לשלם. ולתוס' (ד"ה המוציא), צריך הטבח מחמת הספק לשלם למוכר, ע"פ הכלל "כאן נמצאו כאן היו", כלומר שאני אומר שבמקום שנמצאו שם המומין שם הם נולדו, וכאן נמצאו המומין ברשות הטבח, ולכך צריך הטבח לשלם דמי בהמה למוכר.

[2] כן כתבו תוס' ד"ה עמדה, שצריכה גם בדיקה. ואם לא שהתה ושחטה, אפי' שבדקה בחוט השדרה וצלעותיה שלא נשברו, ושלא נעקרה חוליא, לא מהני.

[3] אבל לא צריך לשהותה מעת לעת, ואם נבדקה כדלעיל כשרה. ואמר רב ירמיה בר אחא אמר רב, דאפילו רק פשטה ידה לעמוד הוי כמו שעמדה, ואינה צריכה שהייה מעת לעת, וכן אם עקרה רגלה להלך סגי להחשב כהליכה, ורב חסדא אמר אפי' ננערה לעמוד הוי עמידה. אכן הגמ' פסקה ואמרה "הלכתא עמד ולא הלכה צריכה בדיקה ואינה צריכה מעת לעת", וכתבו התוס' (ד"ה הלכתא) דבאה הגמ' לומר שדוקא עמדה ממש מהני לפטור מלשהות מעת לעת אבל בעקרה רגלה לעמוד או ננערה לעמוד לא מהני.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף