BERACHOS 12 (18 Teves) - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

1)

LONG AND SHORT BRACHOS (Yerushalmi Perek 1 Halachah 5 Daf 10a)

אלו ברכות שמאריכין בהן ברכות ר"ה ויה"כ וברכות תענית ציבור

(a)

(Tosefta 1:8): These Brachos we elongate - the [middle] Brachos of [Musaf of] Rosh Hashanah (we add verses of Malchuyos, Zichronos and Shofaros - CHAZON YECHEZKEL, CHAREDIM), of Yom Kipur (of Yovel, which is like Rosh Hashanah) and Ta'anis Tzibur (e.g. for rain; we add six Brachos after Go'el Yisrael - Ta'anis 2:4).

מברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם בור הוא.

(b)

From a person's Brachos, it is recognized whether he is a Chacham or a boorish person.

1.

Note: In the Tosefta, the following clause preceded the above two clauses. The Yerushalmi switched the order and taught it last, for it elaborates and discusses what we may infer from it. (PF)

אלו ברכות שמקצרין בהם המברך על המצות ועל הפירות וברכת הזימון וברכה אחרונה של ברכת המזון אחר המזון.

(c)

(Tosefta 1:8): These Brachos we make short - Brachos on Mitzvos, on Peros, Birkas ha'Zimun, and the last Brachah of Birkas ha'Mazon after eating (it does not end with Baruch Atah Hash-m - R. SHLOMO SIRILIYO).

הא כל שאר ברכות אדם מאריך.

(d)

Question: This implies that all other Brachos, one may elongate! (Above, it says that we elongate only in three places!)

אמר חזקיה מן מה דתני המאריך הרי זה מגונה והמקצר הרי זה משובח הדא אמרה שאין זה כלל.

(e)

Answer (Chizkiyah): Since a Beraisa taught 'one who elongates [where Chachamim did not say to elongates], this is despised. One who makes short, this is praiseworthy', this teaches that the 'Seifa' is not precise. (Rather, the Reisha is precise - MAHARA FULDA.)

תני צריך להאריך בגואל ישראל בתענית.

(f)

(Beraisa): One must elongate in Go'el Yisrael on a Ta'anis.

הא בשש שהוא מוסיף אינו מאריך

(g)

Question: In the six [Brachos] that he adds [to Shemoneh Esre after Go'el Yisrael], he does not elongate!

א"ר יוסה שלא תאמר הואיל והוא מעין י"ח לא יאריך בה לפום כן צריך מימר צריך להאריך בגואל ישראל בתענית:

(h)

Answer (R. Yosah): Do not say that since [Go'el Yisrael] is from Shemoneh Esre, one may not elongate in it. Therefore, it needs to say that one must elongate in Go'el Yisrael on a Ta'anis (he adds 'Mi sha'Anah Es Avraham...').

2)

BOWING IN TEFILAH (Yerushalmi Perek 1 Halachah 5 Daf 10a)

אלו ברכות ששוחין בהן בראשונה תחילה וסוף ובמודים תחילה וסוף.

(a)

These are the Brachos in which we bow - in the first (Avos) at the beginning and at the end, and in Modim at the beginning and at the end;

השוחה על כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה.

(b)

One who bows in every Brachah, we teach him not to bow.

רבי יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי כהן גדול שוחה על סוף כל ברכה וברכה המלך ראש כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה.

(c)

(R. Yitzchak bar Nachman citing R. Yehoshua ben Levi): A Kohen Gadol bows at the end of every Brachah. A king bows at the beginning of every Brachah and at the end of every Brachah

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי המלך משהוא כורע אינו נזקף עד שהוא משלים כל תפילתו.

(d)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): A king, from when he bows, he does not straighten up until he finishes his Tefilah.

מ"ט [דף יד עמוד ב (עוז והדר)] [מלכים א ח נד] ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל התפילה ואת כל התחינה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו.

(e)

What is the source? "Va'Yhi k'Chalos Shlomo Lehispalel El Hash-m Es Kol ha'Tefilah veha'Techinah ha'Zos Kam mi'Lifnei Hash-m mi'Kero'a Al Birkav."

אי זו כריעה ואי זו בריכה.

(f)

Question: What is Keri'ah, and what is Berichah? (The Gemara does not answer this. R. SHLOMO SIRILIYO - Keri'ah is prostrating on the ground. Berichah is bending the knees.)

ר' חייא רבא הראה בריכה לפני ר' ונפסח ונתרפא. רבי לוי בר סיסי הראה כריעה לפני רבי ונפסח ולא נתרפא.

(g)

R. Chiya Ruba demonstrated Berichah in front of Rebbi, and became lame, and healed. R. Levi bar Sisi demonstrated Keri'ah in front of Rebbi, and became lame, and did not heal.

[מלכים א ח נד] וכפיו פרושות השמים א"ר אייבו כגון הדין נקדים היה עומד.

(h)

"V'Chapav Perusus ha'Shamayim" - R. Aibo said, he stood like these Nakadim (people who cannot fully extend their hands - CHAREDIM, from EIN YAKOV).

א"ר אלעזר בר אבינא ככפים הללו שלא (חטפו) [צ"ל נטלו - הגר"א] מבנין בהמ"ק כלום.

(i)

(R. Elazar bar Avina): [He hinted] like these hands, which did not take anything from [the money that David was Makdish for] Binyan Beis ha'Mikdash.

תנא רבי חלפתא בן שאול הכל שוחין עם ש"צ בהודאה.

(j)

(R. Tachlifa ben Sha'ul - Beraisa): Everyone bows with the Shali'ach Tzibur in Hoda'ah (Birkas Modim).

ר' זעירא אמר ובלבד במודים.

(k)

(R. Ze'ira): This is only at Modim (the beginning of the Brachah; they need not bow at its end).

[דף י עמוד ב] רבי זעירא (סבר) [צ"ל סמך - מהר"א פולדא, מהראב"ד] לקרובה כדי לשוח עמו תחלה וסוף:

(l)

R. Ze'ira (even though he taught that others need not bow at the end, he said Modim mid'Rabanan) together with the Shali'ach Tzibur, in order to bend with him at the beginning and at the end. (It is despised to bow alone at the end.)

ר' יסא כד סליק להכא חמתון גחנין ומלחשין. אמר לון מהו דין לחישה

(m)

When R. Yosa came to here (Eretz Yisrael), he saw people bowing and whispering (when the Shali'ach Tzibur said Hoda'ah). He asked, what is this whispering?

ולא שמיע דמר רבי חלבו ר"ש בשם ר' יוחנן בשם ר' ירמיה רבי חנינא בשם ר' מיישא ר' חייא בשם ר' סימאי ואית דאמרין ליה חברייא בשם ר' סימאי מודים אנחנו לך אדון כל הבריות אלוה התושבחות צור עולמים חי העולם יוצר בראשית מחיה מתים שהחייתנו וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו להודות לשמך בא"י אל ההודאות.

1.

They said to him, did not the master not hear what R. Chelbo said citing R"S citing R. Yochanan citing R. Yirmeyah, R. Chanina citing R. Maisha, R. Chiya citing R. Simai, and some say Talmidim citing R. Simai [that when the Shali'ach Tzibur says Modim, the Tzibur says] 'we thank You, Master of all creations, G-d [worthy of all] praises, Rock of the world, Life of the world, Former of [creations of] Bereishis, Reviver of the dead, who sustained us and maintained us and brought us merit and helped us and brought us close to thank Your name, Baruch Atah Hash-m Kel ha'Hoda'os'?!

i.

Note: If we will not change the order of the Chachamim cited, R"S cannot be Stam R. Shimon. Perhaps it is R. Shaftiyah, a Talmid of R. Yochanan. Presumably, R. Yirmeyah cited here is the Talmid of Rebbi cited in Megilah 18b, and not Stam R. Yirmeyah, who was a Talmid of R. Ze'ira. (PF)

רבי בא בר זבדא בשם רב מודים אנחנו לך שאנו חייבין להודות לשמך תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית בא"י אל ההודאות.

2.

R. Ba bar Zavda citing Rav [said] 'we thank You, that we are obligated to thank Your name. "My lips will exult when I sing to You, and my Nefesh that You redeemed." Baruch Atah Hash-m Kel ha'Hoda'os.'

רבי שמואל בר מינא בשם רבי אחא הודייה ושבח לשמך לך גדולה לך גבורה לך תפארת יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתסמכנו מנפילתינו ותזקפנו מכפיפתינו כי אתה סומך נופלים [דף טו עמוד א (עוז והדר)] וזוקף כפופים ומלא רחמים ואין עוד מלבדך בא"י אל ההודאות.

3.

R. Shmuel bar Mina citing R. Acha [said] 'thanks and praise to Your name. To You is greatness, to You is strength, to You is magnificence. May it be Your will in front of You, Hash-m Elokeinu and Elokim of our fathers, to support us from our falling and straighten us from our being bent, for You support those who fall, and straighten the bent, and You are full of mercy, and there is no one other than You. Baruch Atah Hash-m Kel ha'Hoda'os.'

בר קפרא אמר לך כריעה לך כפיפה לך השתחויה לך בריכה כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך בכל לב ובכל נפש משתחוים כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו בא"י אל ההודאות.

4.

Bar Kaparah said 'to You is prostrating [on the ground], to You is bending, to You is bowing, to You is bowing the knees, to You will bow every knee, will swear every tongue. To You Hash-m is greatness, strength, magnificence, eternity, and beauty, for everything in Shamayim and Aretz - to You Hash-m is kingship [over it] and elevation and leadership over all, and the wealth and honor is in front of You, and You rule over all, and in Your hand is power and might to raise and strengthen all, and now, Elokeinu, we thank You and praise Your magnificent name with all the heart and all the Nefesh we bow. All my bones will say, who is like You, [that] saves the Oni from one stronger than him, and the Oni and destitute from one who steals from him! Baruch Atah Hash-m Kel ha'Hoda'os.'

אמר ר' יודן נהגין רבנן אמרין כולהון.

(n)

(R. Yudan): Rabanan have the custom to say all of them;

ואית דאמרי או הדא או הדא.

(o)

Some say, they say this or this (only one of them).

תני ובלבד שלא ישוח יותר מדאי.

(p)

(Beraisa): [He bows, but] only if he does not bow too much.

אמר רבי ירמיה ובלחוד דלא יעביד כהדין חרדונא אלא כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך.

(q)

(R. Yirmeyah): As long as he does not do like these toads (the head is straight when it bows). Rather, "Kol Atzmosai Tomarnah Hash-m Mi Kamocha" (also the head bows).

ילתא דחנן בר בא פליגא

(r)

Question: Chanan bar Ba's teaching argues!

דחנן בר בא אמר לחברייא נימר לכון מילתא טבא דחמית לרב עביד ואמריתה קמיה דשמואל וקם ונשק על פומי

1.

(Chanan bar Ba, to Talmidim): I will tell you a nice matter that I saw Rav do, and I said it in front of Shmuel, and he got up and kissed my mouth!

ברוך אתה שוחה בא להזכיר את השם זוקף.

2.

[When he says] Baruch Atah, he bows. When he comes to mention Hash-m's name, he straightens up. (R. Yirmeyah connotes that all the body is bent even when saying Hash-m's name.)

שמואל אמר אנא אמרית טעמא ה' זוקף כפופים.

3.

(Shmuel): I will say the reason - "Hash-m Zokef Kefufim."

אמר רבי אמי לא מסתברא אלא מפני שמי ניחת הוא

4.

Rebuttal (R. Ami): This is unreasonable! Rather, "Mipnei Shemi Nichas Hu" (even when saying Hash-m's name, he is submissive, i.e. bent).

א"ר אבין אלו הוה כתיב בשמי ניחת הוא יאות לית כתיב אלא מפני שמי ניחת הוא קודם עד שלא הזכיר את השם כבר ניחת הוא.

5.

Objection (R. Avin): Had it said 'bi'Shmi Nichas Hu', that would be proper. It is not written so, rather, "Mipnei Shemi Nichas Hu" - before saying the name, he is submissive).

רבי שמואל בר נתן בשם ר' חמא בר חנינא מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו רבי.

(s)

(R. Shmuel bar Nasan citing R. Chama bar Chanina): A case occurred in which someone bowed too much, and Rebbi deposed him [from being Shali'ach Tzibur].

ר' אמי אמר ר' יוחנן הוה מעביר

(t)

(R. Ami): R. Yochanan would depose [one who bowed too much].

א"ל ר' חייא בר בא לא היה מעבירו אלא גער [ביה]:

(u)

(R. Chiya bar Bar): He would not depose him. Rather, he rebuked him.

3)

BERACHAH HA'SEMUCAH L'CHAVERTAH (Yerushalmi Perek 1 Halachah 5 Daf 10b)

אלו ברכות שפותחין בהן בברוך כל הברכות פותחין בהן בברוך ואם היתה ברכה סמוכה לחברתה כגון ק"ש ותפילה אין פותחין בהן בברוך.

(a)

These Brachos begin with Baruch - all Brachos begin with Baruch, but if it was a Brachah Samuch l'Chavertah, like Keri'as Shma and Tefilah, it does not begin with Baruch.

התיב רבי ירמיה הרי גאולה.

(b)

Question (R. Yirmeyah): The Brachah of Ge'ulah (at the Seder, after the beginning of Hallel - it is Samuch l'Chavertah, and it begins with Baruch)!

[דף טו עמוד ב (עוז והדר)] שנייא היא דמר רבי יוחנן הלל אם שמעה בבית הכנסת יצא.

(c)

Answer: It is different, for R. Yochanan said that if he heard [the Brachah of Hallel] in the Beis ha'Keneses, he was Yotzei (so sometimes it is not Samuch l'Chavertah. Therefore, it begins with Baruch.)

התיב רבי אליעזר בי רבי יוסה קומי ר' יוסה והא סופה.

(d)

Question (R. Eliezer bei R. Yosi, to R. Yosi): The end [of Birkas Ge'ulah - why is it Chosem with Baruch? It is a mere praise, like the Brachah before eating food!]

א"ל שתים הנה אחת לבא ואחת [דף יא עמוד א] לשעבר.

(e)

Answer (R. Yosi): It is two [Brachos] - one is [praise] for the past [Ge'ulah - it begins with Baruch and does not Chosem], and one is [request] for the future [Ge'ulah - it does not begin with Baruch, but it is Chosem with Baruch].

התיבון הרי הבדלה.

(f)

Question: Havdalah [begins with Baruch, even though it is Samuch l'Chavertah]!

שנייא היא דמר רבי בא בר זבדא רבי היה מפזרן וחוזר וכוללן על הכוס

(g)

Answer: It is different, for R. Ba bar Zavda said that Rebbi used to say them (the Brachos on fire and fragrances) separately, and return to gather them on the cup (say them all together, to be Motzi his household, like it says in Bavli, Pesachim 54a. One need not say them together, and even Borei Peri ha'Gafen one need not say if he was already drinking wine. We explained this like HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA);

רבי חייא רבה היה מכנסן.

1.

R. Chiya Rubah used to say them together.

התיבון הרי נברך.

(h)

Question: Nevarech (Birkas ha'Zimun - Birkas ha'Mazon is right after it. Why does Birkas ha'Zan begin with Baruch?)

שנייא היא שאם היו שנים יושבים ואוכלים שאינן אומרים נברך.

(i)

Answer: It is different, for if two sat and ate together, they do not say Nevarech (and Birkas ha'Zan is not Samuch l'Chavertah. We explained this like HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

הרי הזן את הכל.

(j)

Question: Ha'Zan Es ha'Kol (why is it Chosem with Baruch? It is just a praise, like Birkas ha'Peros!)

קשיא.

(k)

Remark: This is difficult.

הרי הטוב והמטיב.

(l)

Question: Ha'Tov veha'Metiv [begins with Baruch, even though it is Samuch l'Chavertah]!

שנייא היא [דף טז עמוד א (עוז והדר)] דמר רב הונא משניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה.

(m)

Answer: That is different, for Rav Huna said that after they were able to bury those killed in Beitar, ha'Tov veha'Metiv was enacted - ha'Tov that the bodies did not decay (all the years between death and burial), veha'Metiv that they were able to bury them.

הא קדושה.

(n)

Question: Kidush [on Shabbos night. It begins with Baruch, even though it is Samuch to Borei Peri ha'Gafen!]

שנייא היא שאם היה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עליו היום שאינו אומר בורא פרי הגפן.

(o)

Answer: It is different, for if he was sitting and drinking wine during the day and Shabbos entered, he [says Kidush, but he does not say Borei Peri ha'Gafen.

והא סופה.

(p)

Question: The end [of Kidush, why is it Chosem with Baruch? It is just a praise!]

א"ר (מנא) [צ"ל יודן - הגר"א] טופס ברכות כך הוא. (א"ר יודן - הגר"א מוחקו) מטבע קצר פותח בהן בברוך ואינו חותם בהן בברוך מטבע ארוך פותח בהן בברוך וחותם בברוך.

(q)

Answer (R. Yudan): So is the form of Brachos. A short form, it begins with Baruch and is not Chosem with Baruch. A long form, it begins with Baruch and is Chosem with Baruch. (This also answers all the above questions.)

כל הברכות אחר חיתומיהן אין אומרים ברכה פסוק.

(r)

All Brachos are according to their conclusion. We do not say a verse [at the end of] a Brachah.

התיב ר' יצחק בר' אלעזר קומוי ר' יוסה מכיון דתימר אחר חיתומיהן אין אומרין ברכה פסוק.

(s)

Question (R. Yitzchak b'Ribi Elazar, to R. Yosah): Since you say that [all Brachos are] according to their conclusion [extraneous matters in the middle do not disqualify, why may] we not say a verse [at the end of] a Brachah?!

אמרין חכימי הדין טלייא דהוא סבר מהו אחר חיתומיהן [דף טז עמוד ב (עוז והדר)] שאם היה עומד בשחרית ושכח והזכיר את של ערבית וחזר וחתם בשל שחרית יצא.

(t)

Answer: Is this youth a Chacham?! He thinks that ['all Brachos are according to their conclusion' means that if it was morning, and he forgot and mentioned [the text of the first Brachah before Keri'as Shma at] night, and returned to close with the text of Shacharis, he was Yotzei;

א"ר אחא כל הברכות כעין חותמותיהן. ואילין דאמרין [ישעי' יב ו] צהלי ורוני יושבת ציון וגו' אין בו משום ברכה פסוק:

1.

(R. Acha): [Really, it means that] all Brachos are similar to their conclusion (right before the conclusion, they must discuss like the conclusion). Those who say "Tzahali va'Roni Yosheves Tziyon" [at the end of Birkas Rachem after the Haftorah], this is not a problem of a verse [at the end of] a Brachah (for it is like the conclusion Mesame'ach Tziyon bi'Vaneha. We explained this like R. SHLOMO SIRILIYO.)

4)

WHEN WE MENTION YETZI'AS MITZRAYIM (Yerushalmi Perek 1 Halachah 6 Daf 11a)

מתני' מזכירין יציאת מצרים בלילות

(a)

(Mishnah): We mention Yetzi'as Mitzrayim [even] at night.

אמר להן ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

(b)

R. Elazar ben Azaryah (to Chachamim): I am like a man of 70, yet I was never able to prove that we mention Yetzi'as Mitzrayim at night until Ben Zoma expounded;

שנאמר [דברים טז ג] למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות

1.

"Lema'an Tizkor Es Yom Tzeischa me'Eretz Mitzrayim Kol Yemei Chayecha" refers to the days. "Kol Yemei Chayecha" includes the nights;

וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך העולם הבא להביא את ימות המשיח:

2.

Chachamim say, "Yemei Chayecha" refers to this world. "Kol Yemei Chayecha" includes the World to Come.

גמ' אף על פי שנכנס לגדולה האריך ימים הדא אמרה שהגדולה מקצרת ימים.

(c)

(Gemara): Even though [R. Elazar ben Azaryah] entered leadership, he lived a long time ('I am like a man of 70'. Since he considered this a Chidush,) this teaches that leadership shortens life.

[דף יא עמוד ב] תמן אמרין לא יתחיל ויאמר [דף יז עמוד א (עוז והדר)] ואם התחיל גומר. ורבנן (דהתם) [צ"ל דהכא - ר"ש סיריליו] אמרין מתחיל ואינו גומר.

(d)

There (in Bavel), they say that one need not begin va'Yomer [Parshas Tzitzis], but if he began, he finishes. Rabanan here (in Eretz Yisrael) say, he begins, but he need not finish.

מתניתין פליגא על רבנן דהכא מזכירין יציאת מצרים בלילות

(e)

Question (against Rabanan here - Mishnah): We mention Yetzi'as Mitzrayim at night. (This is not difficult for Rabanan there. We can explain that if he began va'Yomer, he finishes it, to mention Yetzi'as Mitzrayim.)

ר' בא רב יהודה בשם רב מודים אנחנו לך שהוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית עבדים להודות לשמך.

(f)

Answer (R. Ba citing Rav Yehudah citing Rav): [We mention Yetzi'as Mitzrayim in the first Brachah after Keri'as Shma at night -] 'we thank You, that You took us out from Mitzrayim, and redeemed us from the house of slaves, to praise Your name.' (We explained this like R. SHLOMO SIRILIYO.)

מתניתא פליגא על רבנן דתמן ויאמר אינו נוהג אלא ביום

(g)

Question (against Rabanan there - Mishnah): Va'Yomer applies only during the day. (Surely they hold that if he began va'Yomer, he finishes it, to mention Yetzi'as Mitzrayim!)

כל פרשת ויאמר אינו נוהג אלא ביום.

(h)

Answer: It means that the entire Parshah of va'Yomer applies only during the day. (There is no Mitzvah of Tzitzis at night. However, part of the Parshah, i.e. mentioning Yetzi'as Mitzrayim, applies even at night.)

ר' בא בר אחא נחית לתמן חמיתון מתחילין וגומרין

(i)

R. Ba bar Acha descended to there. He saw them begin and finish.

ולא שמיע דתמן אמרין לא יתחיל ויאמר ואם התחיל גומר. ורבנן דהכא אמרין מתחיל ואינו גומר.

1.

[He was astounded, for] he had not heard that there, they say that one need not begin va'Yomer, but if he began, he finishes, and Rabanan here say that he begins, but he need not finish (and people there were stringent to fulfill both opinions - OHR YAKOV).

בעון קומוי ר' אחייא בר' זעירה היך הוה אבוך נהוג עביד כרבנן דהכא או כרבנן דהתם

(j)

Question (to R. Achiya b'Ribi Ze'ira): How did your father do - like Rabanan here, or like Rabanan there?

ר' חזקיה אמר כרבנן דהכא

(k)

Answer #1 (R. Chizkiyah): He did like Rabanan here.

ר' יוסה אמר כרבנן דהתם.

(l)

Answer #2 (R. Yosah): He did like Rabanan there.

א"ר חנינא מסתברא דר' יוסה דר' זעירא מחמיר וינון מחמרין והוא עבד נהיג דכוותהון.

(m)

Support (R. Chanina): Presumably, R. Yosah is correct, for R. Ze'ira was [normally] stringent, and [there] they are stringent [to finish any Parshah that they began], so he conducted like them. (CHAREDIM)

תני הקורא את שמע בבוקר צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב.

(n)

(Beraisa): One who recites Keri'as Shma in the morning must mention Yetzi'as Mitzrayim in Emes v'Yatziv.

ר' אומר צריך להזכיר בה מלכות.

(o)

Rebbi says, he must mention [Hash-m's] kingship in it.

אחרים אומרים צריך להזכיר בה קריעת ים סוף ומכת בכורים.

(p)

Others say, he must mention in it Keri'as Yam Suf and Makas Bechoros.

ר' יהושע בן לוי אומר צריך להזכיר את כולן וצריך לומר צור ישראל וגואלו

(q)

R. Yehoshua ben Levi says, he must mention all of them, and he must say "Tzur Yisrael v'Go'alo."

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר לא הזכיר תורה בארץ מחזירין אותו

(r)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): If one did not mention Torah in [the second Brachah of Birkas ha'Mazon, i.e. the Brachah for] the land, he must return [and repeat it].

מה טעם [תהילים קה מד] ויתן להם ארצות גוים מפני מה בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו.

(s)

What is the reason? "Va'Yiten Lahem Artzos Goyim" - why? "Ba'avur Yishmeru Chukav v'Sorosav Yintzoru." (We received Eretz Yisrael only due to Torah.)

ר' בא בר' אחא בשם רבי אם לא הזכיר ברית בארץ או שלא הזכיר בבונה ירושלים מלכות בית דוד מחזירין אותו.

(t)

(R. Ba b'Ribi Acha Rebbi): If one did not mention Bris in [the Brachah for] the land, or he did not mention kingship of Beis David in [the third Brachah of Birkas ha'Mazon, i.e.] Boneh Yerushalayim, he must return [and repeat it].

א"ר אילא אם אמר מנחם ירושלם יצא.

(u)

(R. Ila): If he said "Menachem Yerushalayim" [in place of Boneh Yerushalayim], he was Yotzei.