BERACHOS 12 - Dedicated by Mrs. G. Kornfeld for the Yahrzeit of her mother, Mrs. Gisela Turkel (Golda bas Chaim Yitzchak Ozer), on 25 Av. Mrs. Turkel was an exceptional woman with an iron will who loved and respected the study of Torah.

ברכות דף יב. א

התחיל את הברכה בדעת לברך שהכל וסיים בברכת הגפן, או להיפך האם יצא?

פתח אדעתא דשכרא וסיים בחמרא פתח אדעתא דחמרא וסיים בשכרא
כשנקט כוס יין יצא - דגם אם היה מסיים שהכל יצא יצא - דשהכל פוטר הכל
כשנקט כוס שכר לא יצא - רק אם חזר בכדי דיבור איבעיא - בתר מה אזלינן [1]

פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים או להיפך, האם יצא?

פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים פתח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור
בשחרית לא יצא יצא [2]
בערבית יצא לא יצא

ברכות דף יב: א

האם אומר האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט, או המלך הקדוש והמלך המשפט?

כל השנה כולה בעשרת ימי תשובה
לרבה בר חיננא, לרבה האל הקדוש וצדקה ומשפט המלך הקדוש והמלך המשפט, לא אמר חוזר
לרבי אלעזר האל הקדוש וצדקה ומשפט אפי' אמר האל הקדוש וצדקה ומשפט יצא
לרב יוסף האל הקדוש וצדקה ומשפט האל הקדוש וצדקה ומשפט

מתי צריך להזכיר יציאת מצרים לפי דרשת הפסוק "לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ" (דברים טז:ג)?

"יְמֵי חַיֶּיךָ" "כֹּל"
לבן זומא שצריך להזכיר ביום שצריך להזכיר בלילה
לחכמים שצריך להזכיר ביום בעולם הזה שצריך להזכיר ביום בימות המשיח
-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס' (בד"ה לא), דרב אלפס פסק לקולא. ור"י פסק לחומרא - שצריך לחזור ולברך.

[2] והטעם ד"הכל הולך אחר החיתום" - אכן אין להביא מכאן ראיה לספק הגמ' היכא שנקט כוס שכר בידו ופתח אדעתא דיין וסיים בשכר, דיתכן שכאן כיון שהזכיר בחתימה "יוצר אור" - לכך יצא. ואפי' לר' יוחנן שאמר שכל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה, וכשאומר "בא"י יוצר המאורות" - אינה חשובה ברכה, מ"מ כאן מועיל הפתיחה להחשב כברכה, כיון שיש להזכיר מדת לילה ביום, ולכן כשסיים יוצר אור מהני, דגם בירך ברכה עם שם ומלכות בתחילה, וגם סיים ביוצר אור שהזכיר מדת יום.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף