ביצה דף כח. א

האם מותר לעשות פעולות דלהלן ביו"ט?

לשקול במאזנים [1] לשמור שם בשר [2] לשקול כנגד כלי [3] מנה כנגד מנה
לר' יהודה אסור מותר מותר אסור
לחכמים אסור אסור אסור אסור
לר' יהושע אסור מותר מותר מותר

האם מותר להשחיז את הסכין כדי לחדדה או להעביר שמנוניתה במשחזות דלהלן?

במשחזת עץ במשחזת אבן
ללישנא קמא
דרב יהודה אמר שמואל
מותר הכל לחדד: אסור [4]
להעביר שמנונית: מותר
לאיכא דאמרי
דרב יהודה אמר שמואל
לחדד: אסור
להעביר שמנונית: מותר
אסור הכל

האם מותר להשחיז את הסכין כדי לחדדה או להעביר שמנוניתה במשחזת או על גבי חברתה?

על גבי חברתה במשחזת
לאיכא דמתני ארישא דמתניתין
הא דרב יהודה אמר שמואל
מותר הכל לחדד: אסור
להעביר שמנונית: מותר
לאיכא דמתני אסיפא דמתניתין
הא דרב יהודה אמר שמואל
לחדד: אסור
להעביר שמנונית: מותר
אסור הכל

ביצה דף כח: א

האם מותר לטבח להראות סכין שחיטה לחכם או שיראה החכם בעצמו את סכינו וישאילה?

טבח שרוצה להראות חכם שרואה סכין שלו ומשאילה
לרב מרי בריה דרב ביזנא מותר מותר
לחכמים אסור מותר [5]

ביצה דף כח: א

מי אמר את הדינים דלהלן? [תוד"ה איכא].

לרב חנינא בריה דרב איקא לרב פפא
שפוד - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
שפחות - משנה רב מלכיו רב מלכיא
גומות - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
בלורית - ברייתא רב מלכיא רב מלכיא
אפר מקלה - שמעתתא רב מלכיא לתי' א' בתוס': רב מלכיו [6]
לתי' ב' בתוס': רב מלכיא [7]
גבינה - משנה רב מלכיא רב מלכיא
-------------------------------------------------

[1] דהיינו לשקול במשקולת. אכן במנה כנגד מנה דהיינו לתת מנה אחת שהוא יודע את משקלה בצד אחד של המשקל ולתת בצד השני חתיכה אחרת כדי לדעת את משקלה יש בזה מחלוקת, דלחכמים ולר' יהודה אסור ולר' יהושע מותר. וה"ה שאסור לחכמים לטבח אומן לשקול בשר ביד, וכן לשקול בשר במים ג"כ אסור.

[2] כלומר, שרוצה להשים את הבשר במאזנים כדי לשמור אותו שם מפני העכברים. ובאופן שהמאזנים תלויים ב"תריטא" - היינו הטבעת שנותנים בהם את כפות המאזנים מתי שרוצים לשקול.

[3] דהיינו איזה כלי שהוא יודע את משקלו, או כנגד הקופיץ - שהוא סכין גדול שבו מקצצים את הבשר.

[4] להלן מבארת הגמ' דמאן תנא דמשחזת אסור דלא כר' יהודה דר' יהודה מתיר לעשות ביו"ט אף מכשירי אוכל נפש. והסיקו בגמ' שהלכה כר' יהודה ואין מורין כן.

[5] כך אמר רב יוסף בדעת חכמים שת"ח רואה לעצמו ומשאילה לאחרים.

[6] הגם שבגמ' כתוב איכא בינייהו שפחות, ולכאורה משמע שכל מחלוקתם הוא בסימן של רב מלכיו, שלרב נחמן שפוד שפחות וגומות רב מלכיו אמרם, ורב פפא חולק וסובר דרק השמעתתא הוא רב מלכיו אבל שפחות שהוא משנה הוא רב מלכיא, אבל בסימן של רב מלכיא נראה דלא חלק רב פפא - ומודה שבלורית ואפר מקלה וגבינה רב מלכיא אמרם. אלא שהקשו התוס' דהרי אפר מקלה היא שמעתתא וא"כ גם אפר מקלה יש לה להמנות בשמועות דרב מלכיא. ובתירוץ הראשון כתבו דאה"נ שהנפ"מ ביניהם היא שפחות ואפר מקלה שכנגדה, והיינו שר"פ נחלק גם בסימן של רב מלכיא וס"ל שהוא אמר משניות וברייתות ולא שמעתתא, ואפר מקלה שהיא שמעתתא רב מלכיו אמרה.

[7] בתירוץ השני תירצו התוס' דמתניתין ומתניתא דוקא רב מלכיא ולא רב מלכיו אבל שמעתתא יש מהם רב מלכיו, אבל את השמעתתא דאפר מקלה לעולם אמר רב מלכיא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף