1)

TOSFOS DH Ba'al ha'Pikin she'Yesh Lo Kesasos Harbeh

תוספות ד"ה בעל הפיקין שיש לו כסתות הרבה

(SUMMARY: Tosfos prefers the Aruch's Perush.)

פי' בקונט' שאיסתוורא שלו שקורין קביל''א גדולה

(a)

Explanation #1 (Rashi): His ankle, called Kevila (in old French) is big.

ובערוך פירש שפרסתו גבוהה ויש בשר הרבה לצד ראש הרגל ובעקב ואמצעית שלו כמין כיפה

(b)

Explanation #2 (Aruch): His foot is tall, and there is much flesh at the front of the foot, and at the heel, and its middle is [low], like an [inverted] dome.

ולשון כסתות משמע כפירושו דאיירי בבשר ולא בעצם כי ההיא דבראשית רבה דקאמר על האדם המכוסה בית הריעי שלו בעגבותא לו כסתות משא''כ לבהמה

(c)

Support: The expression Kesasos connotes like he explained, that we discuss flesh, and not the bone, like the case in Bereishis Rabah that says about man, that his anus is covered. His buttocks are like blankets for it, unlike an animal.

2)

TOSFOS DH Asu Divreihem Divrei Nevi'us Mah Nafshach v'Chulei

תוספות ד"ה עשו דבריהם דברי נביאות מה נפשך כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that he did not say so to praise Rav's opinion.)

מדפריך עליה משמע דלאו לשבח קא''ל דברי נביאות

(a)

Inference: Since he challenged him, this connotes that he did not say "words of prophecy" for a praise.

ופ''ק דב''ב (דף יב. ושם) משמע דקאמר לענין חשיבות דמייתי עלה ההיא דאע''פ [שניטלה] נבואה מן הנביאים

(b)

Implied question: In Bava Basra (12a) it connotes that this was said for esteem, for it brings regarding this "even though prophecy was taken from the Nevi'im [it was given to Chachamim]"!

ובסוף כיצד מעברין (עירובין דף ס: ד''ה אין) פירשתי:

(c)

Reference: In Eruvin (60b DH Ein) I explained this. (Wherever it says "these are only words of prophecy", it is a praise. Here it says "they made their words like words of prophecy", i.e. to say them without a reason.)

45b----------------------------------------45b

3)

TOSFOS DH uvi'Sh'ar Devarim ha'Meshachrim ud'Lo k'R. Yehudah

תוספות ד"ה ובשאר דברים המשכרים ודלא כר' יהודה

(SUMMARY: Tosfos resolves a Beraisa in Pesachim based on this.)

הא דתניא בסוף פ''ק דזבחים (דף יד:) זר ואונן ושיכור ובעלי מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול יש לתמוה אמאי נקט שיכור הוה ליה למימר [צ"ל כדאמרינן בכל דוכתא - שיטה מקובצת] שתויי יין ופרועי ראש

(a)

Implied question: A Beraisa in Pesachim (14b) says that a Zar, Onen, Shikur, or Ba'al Mum is Pasul for Kabalah, Holachah and Zerikah. Why did it say Shikur? It should have said like we say everywhere, Shetuyei Yayin and Peru'ei Rosh (one who did not shave his hair for 30 days)!

ואומר החכם ר' חיים כהן נ''ע דמיירי בשאר דברים המשכרים וכר' יהודה דמחיל עבודה כדמוקמינן שיכור דהכא בשאר דברים המשכרים

(b)

Answer (R. Chaim Kohen): It discusses other intoxicants, and according to R. Yehudah, who says that he profanes the Avodah, like we establish "Shikur" here to discuss other intoxicants. (This is a bigger Chidush. Rashash - this also answers why it omitted Peru'ei Rosh, for we know that Peru'ei Rosh profanes the Avodah only from a Hekesh to Shetuyei Yayin.)

4)

TOSFOS DH ha'Nicha l'Man d'Amar Tzarich Lefaret v'Chulei

תוספות ד"ה הניחא למ''ד צריך לפרט כו'

(SUMMARY: Tosfos rules like this opinion.)

פלוגתא היא דר''נ ורב פפא בפ' השולח (גיטין דף לה:)

(a)

Reference: Rav Nachman and Rav Papa argue about this in Gitin (35b).

ונראה דהלכתא כר''פ דצריך לפרט דבתראה הוא

(b)

Pesak: It seems that the Halachah follows Rav Papa, that one must detail [the vow], for he is Basra (was after Rav Nachman).

ואפילו לפי הספרים דגרסי התם רב ששת במקום רב פפא

(c)

Implied question: In some Seforim, the text says Rav Sheshes in place of Rav Papa. (When Rav Sheshes and Rav Nachman (who were colleagues) argue, the Halachah follows Rav Nachman in monetary matters, and Rav Sheshes in Isurim.)

אין הלכה כרב נחמן דלאו לענין דינא איתשיל (להדין) [צ"ל להדיר - שיטה מקובצת] אלמנה הבאה לגבות כתובתה אלא לענין איסורא איתשיל כדמשמע התם

(d)

Answer: [Even so,] the Halachah does not follow Rav Nachman, for it was not asked about monetary matters, to impose a vow on a widow when she comes to collect her Kesuvah (that she did not yet receive anything. If one need not detail it, one may not rely on this, lest she ask a Chacham to permit her vow!) Rather, it was asked about Isur, like it connotes there;

דקאמר ואי אמרת דצריך לפרט זימנין (דגזאן) [צ"ל דגייז - שיטה מקובצת] ליה לדיבוריה

1.

It says there "if you will say that one must detail it, sometimes one will truncate his words" (and the vow is not permitted, since the Chacham did not hear the entire vow)!

ורב הונא נמי שהוא גדול בחכמה ובמנין קסבר נמי התם צריך לפרט

(e)

Support (for Pesak): Also Rav Huna, who was bigger in Chachmah and Minyan (number of Talmidim, than Rav Nachman) holds that one must detail it.

5)

TOSFOS DH ha'Nicha l'Man d'Amar Neder she'Hudar b'Rabim Ein Lo Hafarah

תוספות ד"ה הניחא למ''ד נדר שהודר ברבים אין לו הפרה

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that Rabanan disagree.)

פי' בקונט' פלוגתא במס' גיטין בהשולח גט לאשתו (דף מו.) גבי המוציא את אשתו משום נדר דקאמר ר' יהודה כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר דאיכא פריצותא שנדרה נדר שאין לו היתר

(a)

Explanation (Rashi): This is an argument in Gitin (46a) regarding one who divorced his wife due to a vow. R. Yehudah said that any vow that many knew about it, he cannot remarry her, for she vowed a vow that has no Heter;

ושלא ידעו בו רבים יחזיר דלא חייש לקלקולא

1.

If it was not known to many, he may remarry her. [R. Yehudah] is not concerned for ruin. (After she remarries, he will say 'I would not have divorced you had I known that the vow could be permitted', i.e. the divorce was mistaken and invalid.)

וא''ת מנלן דפליגי רבנן עליה דרבי יהודה בהכי דקסברי יש לו הפרה דלמא בקלקולא לחוד פליגי

(b)

Question: What is the source that Rabanan argue with R. Yehudah about this, that they hold that it can be annulled? Perhaps they argue only about ruin!

ובההיא שמעתין דהתם נמי פשיטא ליה להש''ס דקסברי רבנן יש לו הפרה דקאמרי רבנן אטו התם מי חיילא שבועה עלייהו כלל

1.

Also in that Sugya there, it is obvious to the Gemara that Rabanan hold that it can be annulled. (R. Yehoshua ben Levi said that R. Yehudah learns from "Bnei Yisrael did not kill (the Giv'onim) because the heads of the tribes had sworn to them" [in public, so they could not permit it]. Rabanan say "there, did the Shevu'ah take effect at all?!" (It did not, for they were deceived. They did not kill them due to Kidush Hash-m.)

וכי תימא מדלא מפלגי רבנן בין ידעו בו רבים ללא ידעו (בכל) [צ"ל משמע דבכל - צאן קדשים] ענין לא יחזיר דחיישינן לקלקולא אלמא יש לו הפרה

2.

Suggestion: Rabanan do not distinguish between whether or not many knew about it. This implies that in every case he may not remarry her, for we are concerned for ruin. This shows that it can be annulled! (Ruin is through saying 'I would not have divorced you had I known that the vow can be permitted!')

הא לא מפלגי נמי (בדעת הרבים) [צ"ל בעל דעת רבים - שיטה מקובצת] ואע''ג דאיכא לפלוגי דמה נפשך אין לו הפרה לכ''ע

3.

Rejection: Also regarding [a vow] Al Da'as Rabim they do not distinguish, even though one could distinguish, for no matter what you will say [about a vow that many knew about it, Al Da'as Rabim] all agree that it cannot be annulled!

ויש לפרש (דעל דעת רבים לא) [צ"ל דבעל דעת רבים דלא - שיטה מקובצת] איירי כלל לא אינהו ולא ר' יהודה אין לחוש אם לא פירשו אע''פ שיש לחלק

(c)

Answer #1: Al Da'as Rabim, which [Rabanan] and R. Yehudah did not discuss at all, there is no concern if they did not explain, even though one could distinguish;

אבל בהודר ברבים שחילק ר' יהודה אם איתא דאין לו הפרה (לרבנן נמי הוה) [צ"ל הוה להו לרבנן נמי - שיטה מקובצת] לפרושי לחלק ולומר איפכא מדרבי יהודה

1.

However, a vow taken b'Rabim, which R. Yehudah distinguished, if it were true that it cannot be annulled, also Rabanan should have explained to distinguish, and say oppositely from R. Yehudah.

ועוד כי בעל דעת רבים איכא למימר שיש לו הפרה מדעתם של אותם רבים שנדר על דעתם או לדבר מצוה שיש לו הפרה

(d)

Answer #2: Also Al Da'as Rabim we can say that there is Hafarah with the consent of the Rabim that the vow was made on their Da'as, or for a Mitzvah there is Hafarah;

ולהכי לא פסיק ליה למיתני בעל דעת רבים שיחזיר למאן דחייש לקלקולא דפעמים שיש לו היתר ואיכא קלקולא

1.

Therefore, [the Tana] could not uniformly teach that Al Da'as Rabim he may remarry her, according to the opinion that is concerned for ruin, for sometimes there is a Heter, and ruin applies;

אבל ברבים אין לו הפרה לא שנא לדבר מצוה ולא שנא לדבר הרשות בשום ענין אין לו הפרה

2.

However, b'Rabim it cannot be annulled, whether for a Mitzvah or for Reshus. In any case it cannot be annulled.

תדע דמעשה דגבעונים לדבר מצוה היה

3.

Proof: It connotes that the episode with the Giv'onim was for a Mitzvah [of killing the seven Kena'ani nations, and it could not be annulled].

6)

TOSFOS DH d'Madrinan Lei Al Da'as Rabim

תוספות ד"ה דמדרינן ליה על דעת רבים

(SUMMARY: Tosfos resolves Ameimar with the Gemara in Gitin.)

וא''ת בריש השולח (שם דף לה:) גבי אלמנה שהתקין רבן שמעון בן גמליאל שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו כו'

(a)

Question: In Gitin (35b), regarding a widow, that R. Shimon ben Gamliel enacted that she vows to the orphans [that if she already received her Kesuvah, she forbids to herself] whatever they want...

וקאמר רב הונא לא שנו אלא שלא ניסת אבל ניסת אין מדירין אותה דמיפר לה בעלה אפילו נדרה ברבים

1.

And Rav Huna said that this is only if she did not yet remarry, but if she remarried, we do not impose a vow on her [to collect her Kesuvah], for her husband will annul her, even if she vowed b'Rabim;

ואמאי אכתי נדיר אותה על דעת רבים שאין (מכאן מדף הבא) לו הפרה כדאמר אמימר הכא

2.

What is the reason? Still, we can impose a vow on her Al Da'as Rabim, which cannot be annulled, like Ameimar says here!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF