בכורות דף מה. א

האם דברים דלהן נחשבים מום בידיו?

אצבעות ידיו ורגליו שש שש השולט בשתי ידיו
לר' יהודה כשר - דהמספר שוה בכולם לרבי פסול - דימינו כחושה [1]
לחכמים פסול - דהוא יתר לחכמים כשר - דשמאלו בריאה

בכורות דף מה: א

מה דין שוטה באדם ובבהמה האם הוי מום?

באדם בהמה
לתנא קמא הוי מום אינו מום
לרבן שמעון בן גמליאל הוי מום אינו מן המובחר

שיכור כדלהלן, מה דינו?

מיין משאר משקין
לרבנן מיחל עבודה פסול דאינו שוה בזרעו של אהרן
לר' יהודה מיחל עבודה מיחל עבודה [2]

האם פסול אותו ואת בנו נוהג בדינים דלהלן?

באדם אב ובנו בעבודה בבהמה להקריב אב ובנו בבהמה להקריב אם ובנה
לרבנן מותר מותר אסור
לחנניה מותר אסור אסור

הבא להתיר נדר האם צריך לפרט, והאם יש הפרה לנדר שהודר ברבים?

האם צריך לפרט הפרה לנדר ברבים
לרב נחמן צריך לפרט לרבנן יש לו הפרה [3]
לרב פפא/ששת אין צריך לפרט לר' יהודה אין לו הפרה
-------------------------------------------------

[1] והרי הוא כאיטר יד שפסול לעבודה, כי עיקר העבודה נעשית ביד ימין.

[2] ואם נכנס לעבודה לוקה משום "יין ושכר אל תשת בבואך".

[3] כן פירש"י, והקשו התוס' (בד"ה הניחא הב') דמנלן דרבנן ס"ל שיש לו הפרה, דאף דפליגי על ר' יהודה שאמר במוציא את אשתו משום נדר שאם ידעו בו רבים לא יחזיר משום פריצותא, י"ל דרק פליגי וס"ל דלא חיישינן לקלקולא, אבל איה"נ דמודו דאין לו הפרה. וע' בתירוצם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף