בכורות דף ו. א

טמא היוצא מן הטהור ולהיפך האם מותר באכילה?

גמל הנולד מפרה פרה הנולדת מגמל
לסתם מתניתין מותר [1] אסור [2]
לר' שמעון אסור [3] אסור

בכורות דף ו: א

מה דרשינן מהפסוקים דלהלן? [תוד"ה הטמאים].

מעיקר התיבה מתוספת ה'
מ"הטמאים" דשרצים דעורו כבשרו צירן ורוטבן (וביצת השרץ [4])
מ"טמאים לכם" דבהמה צירן ורוטבן ----

האם חייבים בבכורה באופנים דלהלן?

רחל שילדה מן עז, ולהיפך דומה במקצת לאמו
לרבנן פטור חייב
לר' שמעון פטור דומה במקצת: פטור
 
בראשו וברובו: חייב
-------------------------------------------------

[1] ונתנה המשנה סימן לדבר שלא נחליף - "היוצא מן הטמא טמא, והיוצא מן הטהור טהור". ודרשינן מדכתיב "גמל טמא הוא" - הוא טמא כסתם גמלים הנולדים מן הגמלה, אבל אין אחר שהוא נראה כגמל טמא, וכגון שנולד מן הפרה.

[2] ויליף לה מדכתיב "אך את זה לא תאכלו ממעלי הגר וממפריסי הפרסה" - דיש לך מי שאף שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה בכל אופן אין אתה אוכלו, ואיזה הוא - טהור הנולד מן הטמא (פרה במעי גמל).

[3] מדכתיב "גמל" "גמל" ב' פעמים אחד בספר ויקרא ואחד במשנה תורה, ללמד אותך שגם גמל הנולד מן הפרה (טמא היוצא מן הטהור) - ג"כ אסור. ורבנן דורשים את הגמל השני ללמד שאסור חלבו של גמל, (ור"ש יליף לה מ"את").

[4] כן פירש"י בחולין, וביאר בתוס' הרא"ש המובא בשטמ"ק (אות ד'), דשקולים הם ויבואו שניהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף