בכורות דף ה: א

כיצד מתפרשים השמות הנ"ל?

רפידים שיטים
לר' אליעזר כך הוא שם המקום
לר' יהושע ע"ש שריפו עצמן מדברי תורה שנתעסקו בדברי שטות דזנות

מה דין נדמה [1] בקדושת בכורה?

מה הדין מה הטעם
לתנא דמתניתין פטור מבכורה "פטר חמור" "פטר חמור" - עד שיהיה היולד
 
והנולד חמור וה"ה בבהמה טהורה [2]
לר' יוסי הגלילי פטור מבכורה "בכור שור, בכור כשב, בכור עז" - שיהיה הבכור דומה לאמו
-------------------------------------------------

[1] פי', בין בפרה שילדה מין חמור, ובין אם ילדה כמין רחל או מין אחר טהור. אכן אם יש בו מקצת סימנים הדומה לאמו - נותנו לכהן ד"אך" מיעט. אבל אינו קרב למזבח, דדינו כמו בכור בעל מום שניתן לכהן.

[2] דהוא לומד דין קדושת הגוף של בכור בהמה טהורה - מדין קדושת דמים של פטר חמור. ור' יוסי חולק וסובר דגלי רחמנא בקדושת הגוף דהיינו בבכור בהמה טהורה, וממנה לומדים לקדושת דמים של בכור בהמה טמאה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף