1)

TOSFOS DH u'Mah Hen b'Achilah (pertains to the Mishnah, 5b)

תוספות ד"ה ומה הן באכילה (שייך למשנה בדף ה:)

(SUMMARY: Tosfos points out a shortcoming of our text.)

מה הוא מיושב יותר שלא דבר אלא בפרה שילדה מין חמור ולא חמור (הילד) [צ"ל שילדה מין - שיטה מקובצת] פרה:

(a)

Observation: It would be better if it said "what is its (singular) law?", for it discusses only a cow that gave birth to a donkey, and not a donkey that gave birth to a kind of cow.

2)

TOSFOS DH Lamah Li Lemisni sheha'Yotzei

תוספות ד"ה למה לי למיתני שהיוצא

(SUMMARY: Tosfos justifies another inference from this below.)

לקמן דייק מינה מי רגלים של חמור אסורין והכא דייק [צ"ל דהוי סינמא - שיטה מקובצת כתב יד] מדקתני שהיוצא שנותן טעם לדבר (הוה) [צ"ל דהוה - שיטה מקובצת כתב יד] ליה למיתני והיוצא

(a)

Explanation: Below (7b, the Gemara) infers that urine of a donkey is forbidden, and here we infer that it is a Siman, since it taught sheha'Yotzei (because what exudes), that it gives the reason. [If not,] it should have taught veha'Yotzei (and what exudes).

3)

TOSFOS DH v''R. Shimon Nafka me'Es ha'Gamal (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה ורבי שמעון נפקא מאת הגמל (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not R. Shimon expounds "Es".)

הכא דריש ר''ש את ובפ' קמא דמנחות (דף יא:) גבי לבונה אמר ר''ש את לא דריש

(a)

Implied question: Here R. Shimon expounds "Es", and in Menachos (11b) regarding Levonah, it says that R. Shimon does not expound "Es"!

וצ''ל את לא דריש לההיא דרשא

(b)

Answer: We must say that [he expounds it, but] he does not expound it for that Drashah.

תדע מדלא מייתי עלה ההיא דשמעון העמסוני כדמייתי הכא

(c)

Proof: We must say so, since here it does not bring [there] the case of Shimon ha'Amsoni (who used to expound every "Es" in the Torah, and retracted), like it brings here.

וא''ת דמשמע הכא מאן דדריש את אסר קלוט כר''ש

(d)

Question: Here it implies that the one who expounds Es forbids a cloven [baby born to a Tamei animal], like R. Shimon;

ורבי יוסי הגלילי דריש בפ' ארבעה וחמשה (ב''ק מא:) דדריש בעל השור נקי מדמי ולדות ואת להנאת עורו

1.

And R. Yosi ha'Gelili expounds "Es" in Bava Kama (41b), for he expounds [about an ox that killed] "Ba'al ha'Shor Naki" from Demei Vlados (compensation for causing a miscarriage), and "Es" [to forbid] benefit from its skin;

ובפ' בהמה המקשה (חולין דף ע:) (שרי קלוט - שיטה מקובצת כתב יד מוחקו) גבי בהמה שמת עוברה ואמר ר' יוסי הגלילי בטמאה טמא בטהורה טהור דכתיב וכל הולך על כפיו מהלכי כפים (טמא) [צ"ל בחיה טמאתי - צאן קדשים] לך

2.

And in Chulin (70b), regarding an animal whose fetus died, and R. Yosi ha'Gelili said that in a Tamei (mother) it is Tamei, and in a Tehorah it is Tahor, for it says "v'Chol Holech Al Kapav" - what walks on its soles (its hooves are uncloven, i.e. a Tamei) in a live animal is Tamei to you;

ופריך קלוט במעי קלוטה ליטמא

3.

[The Gemara] asks, an uncloven [fetus] in a cloven's womb should be Tamei!

ש''מ פשיטא לי' (לר' יוסי בטהורה) [צ"ל דלר' יוסי הוי בכלל דבטהורה - הרש"ש] טהור

4.

Inference: It was clear to [the Makshan] that according to R. Yosi ha'Gelili, we infer that in a Tahor animal it is Tahor!

וי''ל ניחא ליישב מילתיה דר' יוסי אפילו למ''ד קלוט שרי

(e)

Answer #1: [The Gemara] prefers to resolve R. Yosi even according to the opinion that a cloven [born to a Tamei] is permitted.

א''נ בראשו ורובו דמי לאמו איירי דמודה ר' שמעון דשרי

(f)

Answer #2: It discusses [there] when the head and majority resemble its mother. R. Shimon agrees that it is permitted.

ויש לדקדק מהכא דהכי הלכתא דלא דרשינן את דקיימא לן כרבנן דשרו קלוט כדמוכח פרק בהמה המקשה (שם עה:)

(g)

Assertion: We can infer from here that this is the Halachah, that we do not expound Es, for we hold like Rabanan, who permit an uncloven [born to a Tahor] in Chulin (75b);

דאמר הכל מודים בקלוט בן קלוטה בן פקועה שמותר תרתי תמיהי דכירי אינשי

1.

Citation (75b): All agree that an uncloven Ben Peku'ah (fetus found inside a slaughtered animal), the son of an uncloven [mother] is permitted [without Shechitah, even if it stepped on the ground]. People remember doubly bizarre things. (They will not think that animals do not need Shechitah.)

ש''מ קלוט שרי

2.

Inference: An uncloven [born to a Tahor] is permitted!

(ואיכא) [צ"ל ויש לדחות דאיכא - צאן קדשים] לאוקמא בראשו ורובו דמי לאמו

(h)

Rejection #1: We can reject, that we can establish it when the head and majority resemble its mother.

(אם כן נתיר קלוט מהא טעמא ואת יעמיד) [צ"ל א"נ נתיר קלוט מהוא טמא ואת נעמיד - צאן קדשים] לאסור חלבו וגמל נשנה מפני שסועה כמו שפן וארנבת כדאמר לקמן וה''נ נימא לר' יוסי הגלילי

(i)

Rejection #2: We can permit an uncloven [born to a Tahor] from "Hu Tamei", and we establish "Es" to forbid [a Tamei animal's] milk, and "Gamal" was repeated due to the Shesu'ah (a species or mutation that has two backs and two spines), just like Shafan and Arneves were repeated for it, below (6b). We can say the same according to R. Yosi ha'Gelili.

אבל יש לדקדק מדאמר פרק בנות כותים (נדה דף לז.) נקטינן אין קושי סותר בזיבה ואי משכחת תנא דאמר סותר ר' אליעזר היא והתם (דף לה.) מפרש טעמא דר' אליעזר משום דדריש את

(j)

Inference: We can infer from Nidah (37a). We hold that [blood seen amidst] Koshi (prenatal pain) does not Soser [cancel clean days counted towards Taharah from] Zivah. If a Tana is found who says that it is, it is R. Eliezer, and there (35a) it explains that R. Eliezer's reason is because he expounds "Es".

ובכתובות פ' הנושא (דף קג.) דאמר הזהרו בכבוד אמכם וקאמר אשת אב הואי ופריך אשת אב נמי דאורייתא היא את אביך לרבות אשת אביך

1.

Implied question: In Kesuvos (103a, Rebbi) said "be careful to honor your mother", and the Gemara says that he referred to the father's wife. It asks that also this is mid'Oraisa - "Es Avicha" includes your father's wife!

י''ל ניחא לי' ליישב דברי רבי ככולי עלמא

2.

Answer: [The Gemara] prefers to resolve Rebbi according to everyone.

עוד נראה דאין זה ראיה מנדה דמה הוא זקוק לומר אי משכחת תנא דאמר סותר ר' אליעזר היא הא איכא כל הני תנאי דדרשי את

(k)

Retraction: There is no proof from Nidah. Why did [the Gemara] need to say "if a Tana is found who says that it is, it is R. Eliezer"? There are all these Tana'im who expound "Es"! (Rather, only R. Eliezer expounds it for that Drashah. However, Tosfos (Nidah 37a DH Naktinan) says that the Gemara connotes that Rabanan do not expound Es at all. If so, we hold like the opinion that does not expound Es.)

4)

TOSFOS DH Piresh

תוספות ד"ה פירש (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos dispels a potential inclusion.)

וא''ת לוקמא (בכבוד אב ואם דמשווה כבודן לכבוד) [צ"ל מוראת אב ואם דמשווה מוראתן למוראת - צאן קדשים] המקום קידושין (דף ל:) ולעבור עליו בשני עשה

(a)

Question: Why didn't [Shimon ha'Amsoni] establish ["Es Hash-m Elokecha Sira"] to include fear of father and mother, for their fear is equated to fear of Hash-m (Kidushin 30b), and [the Drashah causes one who transgresses] to transgress two Lavim?

(כדאמר תפילה ושיחה עשה) [צ"ל כדאמרי' גבי תפילין שיש ח' - שיטה מקובצת] עשה

1.

[This would be] like we say about Tefilin, that there are eight Mitzvos Aseh (four verses command about the hand Tefilin, and four about the head)!

י''ל דמשמע ליה דומיא מורא של מקום וזה אי אפשר

(b)

Answer: It connotes to him that [we must include something] similar to fear of Hash-m, and this is impossible;

ורבי עקיבא מרבה תלמידי חכמים דתנן (אבות פ''ד מי''ב) מורא רבך כמורא שמים:

1.

R. Akiva includes Chachamim, for a Mishnah teaches that fear of your Rebbi should be like fear of Shamayim.

6b----------------------------------------6b

5)

TOSFOS DH ha'Temei'im Le'esor Tziran v'Rotvan

תוספות ד"ה הטמאים לאסור צירן ורוטבן

(SUMMARY: Tosfos points out that there are several Drashos from this word.)

אי מהטמאים [צ"ל דשרצים - שיטה מקובצת כתב יד] דריש קשה דבהעור והרוטב (חולין קכב:) מוקמינן ליה לעורו כבשרו

(a)

Question #1: If he expounds from ha'Temei'im of Sheratzim, this is difficult, for in Chulin (122b) we establish it [to teach that] its skin is like its meat!

ובת''כ לא דריש ליה גבי שרצים אלא גבי בהמה טמאה דכתי' טמאים הם לכם

(b)

Question #2: And in Toras Kohanim it does not expound it regarding Sheratzim, rather, regarding a Tamei animal, for it says "Temei'im Hem Lachem"!

ומיהו ע''כ מהטמאים דשרצים דריש כדמוכח פ' העור והרוטב (שם קכ. ושם) בשמעתין דהמחה חלב וגמעו

(c)

Observation: However, you are forced to say that he expounds from ha'Temei'im of Sheratzim, like is proven in Chulin (120a) in the Sugya of one who melted Chelev and swallowed it;

דמייתי (על) [צ"ל עלה - מהרש"א ואחרים] הך דרשא דהטמאים ופריך לכתוב רחמנא בשרצים וליתו הנך וליגמרו מיניה משמע דמינה דריש

1.

It brings this Drashah of ha'Temei'im concerning that Sugya, and asks "the Torah should write about Sheratzim, and we will learn [liability for drinking Chelev, Chametz or Nevelah] from it!" This connotes that we expound from [ha'Temei'im of Sheratzim].

וצ''ל דמה''א יתירא דהטמאים דריש עורות שלהם כבשרם שלהן

(d)

Answer #1: We must say that from the extra Hei of ha'Temei'im he expounds that their skin is like their meat.

תדע דגבי בהמה דכתב (טמא ולא כתב הטמא) [צ"ל טמאים ולא כתב הטמאים - שיטה מקובצת כתב יד] דריש בת''כ לאסור צירן ורוטבן [צ"ל ולא מרבי שעורותיהם כבשרם - שיטה מקובצת]

(e)

Proof: Regarding an animal, about which it is written Temei'im, and not ha'Temei'im, it expounds in Toras Kohanim to forbid their brine and gravy, and we do not include that their skin is like their meat.

ומיהו אכתי דריש [צ"ל דרשא אחריתי - שיטה מקובצת] מן הטמאים פרק העור והרוטב (שם קכו:) לאסור ביצת השרץ

(f)

Implied question: However, still it expounds another Drashah from ha'Temei'im in Chulin (126b) to forbid the egg of a Sheretz!

ולשם פ''ה ה' יתירא נדרשת [צ"ל לכמה דרשות - שיטה מקובצת] לאסור צירו ורוטבו ולעורו כבשרו ולביצת השרץ

(g)

Answer #2: There Rashi explained that the extra Hei is expounded for several Drashos - to forbid their brine and gravy, and that its skin is like its meat, and for the egg of a Sheretz. (They are equal, so we can expound all of them. In Answer #1, we learn from the Hei only that their skin is like their meat.)

6)

TOSFOS DH Le'esor Tziran v'Rotvan

תוספות ד"ה לאסור צירן ורוטבן

(SUMMARY: Tosfos concludes that the Torah forbids brine of Sheratzim, but not of fish.)

משמע הכא דציר דאורייתא מדפריך מינה מאי שנא חלב מציר ש''מ דרשה גמורה היא

(a)

Inference: Brine is [forbidden] mid'Oraisa, since the Gemara asks "why is milk different than brine?" This shows that it is an absolute Drashah.

ובפרק העור והרוטב (שם קכ.) נמי אמר צריכי

(b)

Support: Also in Chulin (120a) it says that [this, and also the Drashos to obligate one who drinks Chelev, Chametz or Nevelah,] are needed.

וקשה דבפרק אין מעמידין (ע''ז מ.) גבי (דג טמא) [צ"ל ספק דגים טמאים - שיטה מקובצת כתב יד] מפליג בין מטבל בצירו לגופו

(c)

Question #1: In Avodah Zarah (40a), regarding Safek Tamei fish, it distinguishes between one who dips in its brine and [the fish] itself!

ופרק גיד הנשה (חולין צט:) א''ר יהודה ציר דגים רביעית בסאתים ופריך והא א''ר יהודה מין במינו לא בטיל שאני ציר דזיעה בעלמא הוא משמע שהוא מדרבנן

(d)

Question #2: In Chulin (99b), R. Yehudah says that brine of [Tamei] fish, one Revi'is [mixed] in two Sa'im [forbids the mixture]. It asks that R. Yehudah holds that Min b'Mino is never Batel, [and answers that] brine is an exception, for it is a mere Zei'ah (sweat). This implies that it is [forbidden only] mid'Rabanan!

וי''ל ציר דגים דרבנן ציר שרצים דאורייתא

(e)

Answer: Brine of [Tamei] fish is mid'Rabanan. Brine of Sheratzim is mid'Oraisa.

ואע''ג דבתורת כהנים נמי דרשי' (שקץ הוא לכם גבי דגים) [צ"ל גבי דגים שקץ הוא לכם לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהם - שיטה מקובצת כתב יד]

(f)

Implied question: Also in Toras Kohanim we expound about fish "Sheketz Hu Lachem" to forbid their brine, gravy and Kipah (thick gravy with bits of flesh).

[צ"ל צירן - שיטה מקובצת כתב יד] אסמכתא בעלמא הוא

(g)

Answer: "Their brine" is a mere Asmachta.

וא''ת בפרק כל הבשר (חולין קיב:) גבי רב מרי דאמלח בשר שחוטה בהדי טריפה ואסר ליה רבא מהטמאים ופריך ליה מדג טהור שמלחו עם דג טמא היכי פריך מדג לבשר

(h)

Implied question: In Chulin (112b), regarding Rav Mari, who salted Shechutah (Kosher meat) with Tereifah (it absorbs brine of the Tereifah), and Rava forbade due to ha'Temei'im. [The Gemara] challenges [Rava] from Tahor fish salted with Tamei fish (the Tahor is permitted). How can it ask from fish (whose brine is forbidden only mid'Rabanan) to meat?

וי''ל דקים ליה (דאסור) [צ"ל דלכל הפיות איסור - שיטה מקובצת] ציר מדרבנן

(i)

Answer: [The Makshan] knew that [fish] brine is Asur at least mid'Rabanan.

ובמס' תרומות (פ''י מ''ח) נמי תנן ובפ' גיד הנשה (חולין צט:) מייתי לה דג טמא צירו אסור ש''מ הא דשרינן לה [צ"ל כשמלחן זה עם זה - שיטה מקובצת כתב יד] משום דלא בלעו

(j)

Support: Also in Terumos (10:8) and in Chulin (99b) it brings that brine of Tamei fish is forbidden. This shows that we permit when they were salted together because they do not absorb [from each other];

ומה שכתוב (בספרים) [צ"ל בקצת ספרים - שיטה מקובצת כתב יד] ש''מ ציר מותר לא גרס ליה

1.

It says in some Seforim "this shows that their brine is permitted." The [correct] text does not say so.

וקצת תימה כיון דצריך קרא בשרץ ובבהמה טמאה ודגים דליכא קרא לא אסר מדאורייתא היכי מייתי רבא ראיה התם מהטמאים לאסור ציר טריפה

(k)

Question: Since we need a verse for [brine of a] Sheretz and [of a] Tamei animal, and [of fish], for which there is no verse, is not forbidden mid'Oraisa, how can Rava bring a proof there from ha'Temei'im to forbid brine of a Tereifah?

7)

TOSFOS DH Rotev v'Kipah Shelahen

תוספות ד"ה רוטב וקיפה שלהן

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the verse truly teaches these.)

וא''ת תיפוק לי' ממשרת ליתן טעם כעיקר מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה (פסחים ד' מד.)

(a)

Question: I already know this from "Mishras", which teaches Ta'am k'Ikur (if one can taste Isur in a mixture, it is forbidden). From here you learn to all Isurim in the Torah (Pesachim 44a)!

י''ל עיקר קרא לצירן ואורחא דהש''ס בהכי

(b)

Answer #1: The verse primarily comes for their brine. The Gemara is wont to do so (attribute other Drashos to a verse, even though it is not their real source).

והתעלמת פעמים שאתה מתעלם ועיקר קרא לזקן ואינו לפי כבודו (ב''מ ד' ל ברכות ד' יט:)

1.

Source #1: [We expound] "v'His'alamta" - sometimes you ignore [an Aveidah], and the verse primarily teaches a Chacham for whom it is below his dignity [to carry the Aveidah. The Gemara attributes to it also that a Kohen ignores an Aveidah in a cemetery, or if returning it would cause him a loss more than the Aveidah's value - Bava Metzi'a 30a, Brachos 19b].

ובפ''ק דחגיגה (דף ד.) נמי אמר רגלים פרט לבעלי קבין (ואמר פרט לחגר וסומא ולא עיקר קרא) [צ"ל ועיקר קרא לפרט לחגר וסומא ולא - מראה כהן] לבעלי קבין דמפעמים דריש ליה התם

2.

Source #2: Also in Chagigah (4a) it says "Regalim" excludes people who need a walking stick, and the verse primarily excludes a lame or blind person, and not people who need a cane, which we expound there from "Pa'amim".

ומיהו כאן אין צריך לומר כך דאיצטריך לרוטב וקיפה לאשמועי' (דהוי) [צ"ל דמיחוי - צאן קדשים] כממש אם המחה השרץ [צ"ל דסד"א - קרבן אשם] דהוי כשתיה ואינו בכלל אכילה ואכילה כתיב בהון קמ''ל בכלל אכילתו

(c)

Answer #2: Here we need not say so, for we need it for the gravy and Kipah, to teach that a dissolved [Sheretz] is like it itself, if he melted a Sheretz. One might have thought that it is like drinking, and it is not included in eating, and eating was written about [Sheratzim]. The verse teaches that it is included in eating it.

והתם (חולין קכ.) מייתי לה גבי המחה חלב חמץ ונבלת עוף טהור וגמעו

1.

There (Chulin 120a) we bring it regarding one who melted Chelev, Chametz or Nivlas Ohf Tahor and swallowed it.

מיהו קשה דמשמע הכא דאיצטריך לציר לאשמועינן דחשיב כגוף השרץ דפריך מינה אחלב דיתסר כמו ציר

(d)

Question: It connotes here that it is needed for brine, to teach that it is considered like the Sheretz itself! It asks from it about milk, that it should be forbidden like brine!

וצ''ל דשקולים הן

(e)

Answer: These (forbidding the brine, and to consider a dissolved Sheretz like a Sheretz) are equal (so we may learn both).

ומיהו מציר לחודיה לא הוה שמעינן דליהוי שתיה כאכילה דהוה מצי לאוקמא כשהקפהו ואכלו

(f)

Observation: We could not learn from brine alone that drinking is like eating (since one is liable for the brine), for we could have established it when he solidified it and ate it.

8)

TOSFOS DH Kipah Shelahen

תוספות ד"ה קיפה שלהן

(SUMMARY: Tosfos discusses what this is.)

בפ' העור והרוטב (חולין קכ.) אמר מאי קיפה פרמא ופריך הוא עצמו לטמא טומאת אוכלים אלא מאי קיפה תבלין

(a)

Reference: In Chulin (120a, Rava) says that Kipah is dregs of meat. [Abaye] asked that dregs themselves have Tum'as Ochlim! (The Mishnah says that Kipah joins for Tum'as Ochlim. Rav Papa said that) rather, it is spices (cooked with the meat).

אבל הכא יכול (לקרות) [צ"ל להיות - שיטה מקובצת כתב יד] בין פרמא בין תבלין דלא אתא לאשמועינן אלא (שתיהן) [צ"ל שתיה] כאכילה

(b)

Observation: Here [Kipah] can be either dregs or spices. It comes to teach only that drinking is like eating.

וכן משמע בפ''ה שפירש רסוקי בשר וקפלוט שבשולי קדירה:

(c)

Support: Rashi connotes like this. He explained that it is shreds of meat and leeks at the bottom of the pot.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF