עבודה זרה דף כ"ג ע"א

האם יש לחוש שעובד כוכבים ירבע בהמה לדינים דלהלן?

בהמה של ישראל לענין יחוד בהמה שלו עצמו לקחתה לקרבן
לרב (לעיל עמ' ב') יש לחוש אין לחוש [1]
לרבינא לכתחילה יש לחוש בדיעבד אין לחוש [2]
לר' פדת לר' אליעזר: יש לחוש
לרבנן: אין לחוש
לר' אליעזר: יש לחוש
לרבנן: אין לחוש

עבודה זרה דף כ"ג ע"ב

מה דין יוצא דופן לענין הדינים דלהלן?

לענין דיני לידה ופרה אדומה [3] לענין קדשים
לרבנן אינו ולד מעליא אינו ולד מעליא
לר' שמעון הוי ולד מעליא אינו ולד מעליא

-------------------------------------------------

[1] דעכו"ם חס על בהמתו נקבה שמא תעקר - ולא בועל אותה, ובזכר ג"כ חס שמא יכחש בשרה, וכן עובדת כוכבים אינה נרבעת לזכר שמא יסרך אחריה ותתבייש.

[2] והכוונה שאין אנו אומרים שכבר נרבעה - ולכך מותר. אולם לייחד לכתחילה - אסור - דיש לחוש שמא ירבענה.

[3] ובפשטות לפי גירסת רש"י בגמ', המחלוקת בין ר' שמעון לרבנן שלר' שמעון פרה חשובה קדשי בדק הבית ולכך היא שונה משאר קדשים שמודה בהם ר' שמעון שיוצא דופן פסול בהם, ורבנן סברי שהיא קדשי מזבח ולכך יוצא דופן פסול. ותוס' הקשו על זה, דקשה לסתום כל המשניות שפרה היא קדשי בדק הבית שהם רק אליבא דר' שמעון. ולכך תירצו הם, שלכו"ע פרה קדשי בדק הבית, ומ"מ רבנן פוסלים ביוצא דופן כיון שנקראת חטאת ולכך גם פסולה ברביעה, ור' שמעון חולק וסובר שהטעם שפסול ברביעה הוא משום שמצאנו שמום פוסלה א"כ ה"ה רביעה וע"ז.

עוד חומר לימוד על הדף