עבודה זרה דף כ"ד ע"א

כל הפסולין לגבי מזבח - כגון בהמה שנרבעה - האם ולדה מותר?

נרבעו כשהן מוקדשין נרבעו כשהן חולין
אליבא דרבנן לרבא: מותר
לרב הונא: אסור
מותר
אליבא דר' אליעזר אסור לרבא: מותר
לרב הונא: אסור

עבודה זרה דף כ"ד ע"ב

לר' יוחנן, מתי חיישינן לרביעה ומתי לא - בפרות לענין קרבן? [תד"ה רבי].

פחותה מבת שלוש יתירה מת שלוש
אליבא דרבנן לא חיישינן חיישינן
אליבא דר' אליעזר חיישינן [1] חיישינן

-------------------------------------------------

[1] הוכיחו תוס' שכל דברי ר' יוחנן הם דוקא אליבא דרבנן ולא אליבא דר' אליעזר, דהרי פרה אדומה היא בת שתי שנים ובכו"א חושש ר' אליעזר לרביעה ואינה ניקחת מן העכו"ם אם אין ישראל משמרה.

עוד חומר לימוד על הדף