עבודה זרה דף כ"ב ע"א

תנור של ישראל שהיה האופה עכו"ם, ושכרו היה חלק מהימים, האם אפשר שיטול בשכרו ליום שבת והישראל שאר ימים? [תד"ה לא].

כשהתנו מתחילה כשלא התנו מתחילה
לר"י (קודם שחזר בו) אפשר אפשר [1]
לר"ת (ור"י) אפשר אי אפשר [2]
לרבינו אלחנן אי אפשר [3] אי אפשר

עבודה זרה דף כ"ב ע"ב

מה דין למכור להם בהמה או לקחת מהם בהמה לקרבן? [תד"ה ורמינהו].

לענין מכירה לענין לקחת מהם לקרבן
מקום שנהגו למכור אסור מותר [4]
מקור שנהגו שלא למכור מותר מותר

-------------------------------------------------

[1] סבר ר"י שאינו דומה לשדה, שבשדה חלק הישראל משביח בעבודת העכו"ם ולכך צריך להתנות, משא"כ בתנור שאינו משביח כלל.

[2] ס"ל שכן דומה תנור לשדה, והגם שאינו משביח מ"מ הוי כמעמיד פועל בידים, ולכך דוקא בהתנה מהני.

[3] ס"ל דהוי כמו משכיר חצירו בשבת ואומר לעכו"ם טול שכר תנורי בשבת כשתסיקנו לי בחול.

[4] כתבו התוס' שכל האיסור רק משום מנהגא אמנם אין איסור, ולענין קרבן לא נהגו, דאם ננהג כן אין לדבר סוף.

עוד חומר לימוד על הדף