1)

TOSFOS DH Kegon she'Pigel bi'Shechitah d'Havi Matir Echad

תוספות ד"ה כגון שפיגל בשחיטה דהוי מתיר אחד

(SUMMARY: Tosfos rejects the Rashbam's Perush.)

פירש רבינו שמואל בשעת שחיטה חישב ע''מ ליתן מתנות שבפנים חוץ לזמנו או מתנות ההיכל או מתנות דמזבח

(a)

Explanation #1 (Rashbam): At the time of Shechitah, he intended to put the Matanos inside Chutz li'Zmano, either the Matanos of the Heichal or the Matanos of the Mizbe'ach;

והיינו פיגל בין בראשונה בין בשניה בין בשלישית כמו שוחט שלמים ע''מ לזרוק חוץ לזמנו או ע''מ להקטיר גרידא דהוי פיגול לכ''ע כיון דכל השחיטה הויא בפיגול

1.

This is "he was Mefagel, whether in the first [Matanos] or second or third", like one who slaughtered a Shelamim with intent to do Chutz li'Zmano just Zerikah or just Haktarah. All agree that it is Pigul, since the entire Shechitah was with Pigul [intent. He need not intend to do all the Avodos Chutz li'Zmano.]

[ופריך] א''ה מאי טעמא דרבנן דאפילו לשפוך שירים למחר קיימא לן (לעיל דף יג: (הגהה בגליון)) דהוי פיגול

2.

[The Gemara] asks if so, what is Rabanan's reason? Even to spill Shirayim tomorrow, we hold (below, 13b) that it is Pigul!

מאן חכמים ר' אליעזר היא דכיון דלר' אליעזר לא מיחייב בכזית (הגהת צאן קדשים) אחת בחוץ הכי נמי אי פיגל לא הוי פיגול

3.

[It answers] who are Chachamim? They are R. Eliezer. Since R. Eliezer does not obligate for one [offering] k'Zayis outside, likewise if he was Mefagel [in only one set of Matanos], it is not Pigul.

ומיהו לא יתכן לפרש כן דלפירוש זה אי אפשר ליישב כלל במה דברים אמורים בדמים הנתנין על המזבח

(b)

Rebuttal: We cannot explain so. According to this, we cannot resolve at all "what is the case? This refers to blood put on the Mizbe'ach."

ופירוש הקונטרס עיקר:

(c)

Explanation #2: Rashi's Perush is primary. ("In the second or third" discusses when the blood spilled after one or two sets of Matanos, and he was Mefagel in Shechitah of an animal brought to complete the Matanos.)

2)

TOSFOS DH Man Chachamim R. Eliezer Hi

תוספות ד"ה מאן חכמים רבי אליעזר היא

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is rejected in the end.)

ומקילינן טפי לענין פיגול דהא אפילו למ''ד דמחייב אכזית (הגהת צאן קדשים) קומץ בחוץ ואילו פיגול אפילו בקומץ שלם לא הוי פיגול אם לא פיגל בלבונה

(a)

Explanation: We are more lenient about Pigul, for even according to the opinion that one is liable for offering a k'Zayis of a Kometz outside, for Pigul, even [if he intended Chutz li'Zmano] for an entire Kometz, it is not Pigul if he was not Mefagel in the Levonah.

ומדרבי אליעזר לחודיה מייתי ראיה [דפוטר] גבי חוץ כ''ש דלא הוי פיגול

1.

He brings a proof from R. Eliezer alone. He exempts for [offering] outside. All the more so it is not Pigul!

ולמאי דמסיק דמודה ר' אליעזר בדמים לא כמו שפי' בקונטרס דמחייב במקצת דמים בחוץ מכלל דהוי פיגול

(b)

Explanation #1 (Rashi): According to the conclusion, R. Eliezer agrees about blood. I.e. he obligates for some of the blood outside. This implies that it is Pigul!

דאין זה ראיה כדפרישית ולא אתי אלא לדחות הא דשנינו הא מני רבי אליעזר היא:

(c)

Rejection (and Explanation #2): This is not a proof, like I explained (that we are more lenient about Pigul). Rather, [the conclusion] comes only to reject what we answered "it is R. Eliezer."

3)

TOSFOS DH Kegon she'Pigel b'Rishonah uv'Sheniyah uv'Shelishis

תוספות ד"ה כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית

(SUMMARY: Tosfos brings two ways that Rashi explained this.)

פירש בקונטרס וברביעית לא פיגל

(a)

Explanation #1 (Rashi): He was not Mefagel in the fourth.

וקשה רביעית מאן דכר שמיה

(b)

Question: No one mentioned the fourth!

ובפ' שני דמנחות (דף טז:) פי' בקונטרס שפיגל בראשונה ובשניה ושתק בשלישית

(c)

Explanation #2 (Rashi, in Menachos 16b): He was Mefagel in the first and second, and he was silent in the third.

וא''ת א''כ קשיא מידי שתק קתני כדאקשי לעיל

(d)

Question: If so, this is difficult. Did it teach "he was silent", like we asked above?

ושמא לעיל דשתק באמצעית הוה ליה לפרושי טפי כיון דראשונה ושלישית במחשבה ושניה בשתיקה

(e)

Answer: Perhaps above, that he was silent in the middle, there was more need to explain, since the first and third were with [Pigul] intent, and the second was in silence.

ולהאי פירושא חשיב כל הזאות דמזבח הזהב אחת שבע דטהרו וארבע דקרנות

(f)

Consequence: According to this Perush, all Haza'os of the gold Mizbe'ach are one - the seven on Tiharo and the four of the Keranos.

וכן משמע בפרק הוציאו לו (יומא דף סא.) דתניא וכפר את מקדש (הגהת שיטה מקובצת) הקודש זו לפני ולפנים ואת אהל מועד זה היכל ואת המזבח כמשמעו

(g)

Support: It connotes like this in Yoma (61a). A Beraisa teaches "v'Chiper Es Mikdash ha'Kodesh" - this is inside [the Kodesh ha'Kodoshim]. "V'Es Ohel Mo'ed" - this is the Heichal. "V'Es ha'Mizbe'ach" is like it connotes;

ולא קתני כלל על טהרו משמע דחשיב דמזבח כפרה אחת

1.

Inference: It did not teach at all "on Tiharo." This connotes that [all Matanos on] the Mizbe'ach are considered one Kaparah.

עוד קאמר התם מיכן אמרו כו' עד גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא אחר ויתחיל במתנות המזבח נתן מקצת מתנות המזבח ונשפך הדם יביא אחר ויתחיל בתחילה (הגהת שיטה מקובצת)

(h)

Support #2: It says there (61a) also "before the end of the Matanos in the Heichal and the blood spilled, he brings another [Korban] and starts with Matanos of the Mizbe'ach. If he put some Matanos of the Mizbe'ach and the blood spilled, he brings another [Korban] and starts from the beginning";

אבל לא קתני גמר לקרנות ונשפך הדם שיביא אחריו ויתחיל בטהרו דכולהו חשיבי כאחת

1.

However, it did not teach "if he finished the Keranos and the blood spilled", he brings another and starts from Tiharo", for all [Matanos of the Mizbe'ach] are considered one.

וקשה דלקמן [קאמר] משכחת לה בד' פרים וד' שעירים פירוש חד אהזאות דבין הבדים וחד אהזאות דפרכת וחד אהזאות דקרנות וחד אטהרו אלמא לא חשיבי כחדא הזאות דקרנות ודטהרו

(i)

Question: Below (42b), it says that we find the case with four Parim and four Se'irim. I.e. one is for Haza'os Bein ha'Badim (between the staves of the Aron), one is for Haza'os [towards] the Paroches, one is for Haza'os of the Keranos, and one is on Tiharo. This shows that Haza'os of the Keranos and Tiharo are not considered one!

ושמא פר רביעי דלקמן לאו משום דעל טהרו אלא סבירא ליה דשירים מעכבין והוי חד בשביל שירים

(j)

Answer: Perhaps the fourth Par below is not for Tiharo. Rather, he holds that Shirayim are Me'akev, and one is for Shirayim.

ולפירוש זה נוכל לגרוס כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית וכן בספר רבינו גרשום כאן ובהקומץ זוטא (מנחות דף טז.)

(k)

Consequence: According to this, the text [here] can say "the case is, he was Mefagel in the first, second and third." And so is the text in Rabbeinu Gershom here, and in Menachos (16a);

חשיב חצי מתיר משום דאיכא עדיין שיריים דמעכבי

1.

It is considered Mefagel in half a Matir because there are still the Shirayim, which are Me'akev (and he was not Mefagel in them).

וא''ת והא בעל כרחין סבר האי תנא שיריים לא מעכבי מדלא חשיב אלא מ''ג דההוא דסבר שיריים מעכבי חשיב חדא טפי כדמוכח בסמוך

(l)

Question: You are forced to say that this Tana holds that Shirayim are not Me'akev, since he counts only 43. The one who holds that they are Me'akev, he counts one more, like is proven below (42b)!

וי''ל דאע''ג דשיריים מעכבי לא חשיב האי תנא אלא הזאות:

(m)

Answer: Even though Shirayim are Me'akev, this Tana counts only Haza'os.

42b----------------------------------------42b

4)

TOSFOS DH Ki Madi b'Heichal Maya b'Alma ka'Madi

תוספות ד"ה כי מדי בהיכל מיא בעלמא קמדי

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say so.)

הקשה בקונטרס בהקומץ [צ"ל זוטא בקומץ - גמרא עוז והדר] ושוחט או מקבל נמי נימא דלא מיפגל דכי חשיב בשחיטה או (הגהת צאן קדשים) בקבלה איפסיל וכי זריק מיא בעלמא זריק

(a)

Question (Rashi in Menachos 16a): Also Kometz, Shochet or Mekabel, we should say that it does not become Pigul. When he had intent in Shechitah or Kabalah, it became Pasul. When he does Zerikah, he throws mere water!

ותירץ דהתם גזירת הכתוב הוא

(b)

Answer #1 (Rashi here): There, it is a Gezeiras ha'Kasuv. (Rashi here asked only about Shechitah.)

ובהקומץ זוטא (מנחות דף טז:) תירץ דאותה עבודה שפיגל בה נעשית כולה בקדושתה שוחט ע''מ לזרוק או להקטיר וכן מקבל ע''מ לזרוק או להקטיר

(c)

Answer #2 (Rashi in Menachos 16b): That Avodah in which he was Mefagel was done totally in its Kedushah - Shechitah with intent for Zerikah or Haktarah, and similarly Kabalah with intent for Zerikah or Haktarah;

אבל הנך הזאות כולהו חדא עבודה היא ולא קרבו מתירין העבודה בקדושתן

1.

However, the other Haza'os are one Avodah, and the Matirim of the Avodah were not offered in their Kedushah.

i.

Note: Shitah Mekubetzes says that the following is a comment, which asks like Tosfos asks in the coming Dibur. We do not explain like this, rather, like Tzon Kodoshim.

וקשה דכי פיגל בהזאות של בין הבדים אינך דהיכל מים נינהו

(d)

Explanation #1: [The Gemara] asks that when he was Mefagel in Haza'os of Bein ha'Badim, the other [Haza'os] of the Heichal are mere water!

אבל בהזאה ראשונה של בדים לא פריך דשאר הזאות של בדים מיא

(e)

Implied question: It could ask also about the first Haza'ah Bein ha'Badim! [If it was with Pasul intent,] the other Haza'os Bein ha'Badim are mere water!

דיש לומר יפגל באחרונה

(f)

Answer #1: We can say that he was Mefagel in the last Haza'ah.

או כיון דחד מקום הוי אין בכך כלום [כמו שאפרש] בסמוך

(g)

Answer #2: Since it is one place, this is not a problem, like I will explain below.

אי נמי י''ל דניחא ליה דלא הוו של בין הבדים מיא משום דלא נגמר הפיגול עד שיזרוק כל הזאות של בין הבדים

(h)

Answer #3: [The Makshan] understands why [the other Haza'os] of Bein ha'Badim are not [like] water, because Pigul is not completed until he throws all the Haza'os of Bein ha'Badim. (Tzon Kodoshim explains "[the Kohen who sprinkles] does not want [the other Haza'os] of Bein ha'Badim to be [like] water...");

אבל אותן של היכל לא תליא בהו גמר הפיגול כיון שאם נשפך הדם מביא פר אחר ויתחיל בהיכל ולא בין הבדים

1.

However, [Haza'os] of Bein ha'Badim, completion of Pigul does not depend on them, since if the blood spilled, he brings another Par and begins in the Heichal, and not Bein ha'Badim;

וכן ההזאות של מזבח הזהב לא תלו בהזאות של היכל למיגמר בהו פיגול של היכל

2.

Similarly, Haza'os of the gold Mizbe'ach do not depend on Haza'os of the Heichal, to complete the Pigul of the Heichal.

ולרבנן לא פריך דכיון דאין מפגלין בחצי מתיר וצריך לפגל כל ההזאות אם כן לא נגמר הפיגול עד שפיגל בכולן מתחילת בין הבדים עד גמר של טהרו

(i)

Remark: There is no question against Rabanan. Since Ein Mefaglin in half a Matir, and he needs to be Mefagel in all the Haza'os, if so Pigul is not finished until he is Mefagel in all of them, from the beginning of Bein ha'Badim until finishing Al Tiharo.

ומשני בד' פרים כדי לחשב ולפגל בכל המקומות קאמר ארבעה וה''ה בפר ראשון של בין הבדים ונשפך הדם והביא פר שני ועשה (פר שני) ממנו של היכל ושל מזבח בשתיקה דהוי פיגול לר' מאיר. ברוך.

(j)

Explanation #1 (cont.): [Rabah] answers with four Parim. He said four in order to have intent and be Mefagel in all the places. The same applies to the first Par Bein ha'Badim, and the blood spilled, and he brought a second Par and did from it Haza'os of the Heichal and Mizbe'ach in silence. It is Pigul according to R. Meir. This is from R. Baruch.

וקשה דאם כן פיגל בקומץ ולא בלבונה לרבי מאיר ליפרוך אמאי הוי פיגול בחצי מתיר

(k)

Question: If so, if he was Mefagel in the Kometz but not in the Levonah, we should ask according to R. Meir, why is it Pigul in half a Matir?

והך עבודה לא נעשית בקדושתה וכי מקטר ללבונה עפרא בעלמא מקטר

1.

This Avodah was not done in its Kedushah. When he is Maktir the Levonah, he burns mere earth!

וכי תימא משום דהוו שני מינים

2.

Suggestion: It is because they are two species.

אכתי קשה משני בזיכין אם לא נחלק כיון דבעו שני כלים דהוו כשני מינים והוי פיגול

3.

Rejection: Still it is difficult from two spoons [of Levonah of Lechem ha'Panim], unless we distinguish - since they are two Kelim, it is like two species, and it is Pigul.

ורבינו תם מפרש דבחד מקום פשיטא ליה דלא אמרינן מיא בעלמא הוא

(l)

Explanation #2 (R. Tam): In one place it is obvious that we do not say that it is mere water;

דקמדי תחילת עבודה בגמר עבודה והכי גזירת הכתוב אבל בשני מקומות בהכי לא איירי קרא ומיא בעלמא קמדי:

1.

He compares initial Avodah to final Avodah. It is a Gezeiras ha'Kasuv. However, the verse does not discuss in two places, and he throws mere water;

5)

TOSFOS DH Mishkachas Lah b'Dalet Parim

תוספות ד"ה משכחת לה בד' פרים

(SUMMARY: Tosfos explains how he can be Mefagel inside.)

וא''ת אכתי הזאות שבפנים היכי משכחת ליה פיגול בפר אחד מכיון שהזה בראשונה במחשבה אידך מיא בעלמא קמדי

(a)

Question: Still, how do we find Pigul in the Haza'os inside in one Par? Since he sprinkled the first time with [Pasul] intent, the other [Haza'os] are mere water! (Tzon Kodoshim - in the previous Dibur, Tosfos brought that the Makshan asked this only regarding the Heichal. Tosfos asks according to the truth. Rabah cannot hold like the third answer above, for if so, he would not need to establish the case with four Parim.)

ולרבינו תם אתי שפיר דחד מקום הוא

(b)

Answer #1: According to R. Tam this is fine, for it is one place.

ויש לומר כגון שפיגל בהזאה אחרונה של בין הבדים

(c)

Answer #2: The case is, he was Mefagel in the last Haza'ah of Bein ha'Badim.

6)

TOSFOS DH Ha k'Man d'Amar Shirayim Me'akvin

תוספות ד"ה הא כמאן דאמר שיריים מעכבין

(SUMMARY: Tosfos asks why below, Rami bar Chama did not support himself from here.)

צ''ע פ' איזהו מקומן (לקמן דף נב:) דקאמר רמי בר חמא האי תנא סבר שיריים מעכבי ומייתי מברייתא ודחי לה והוה מצי לאתויי הך

(a)

Question #1: Below (52b), Rami bar Chama said "this Tana holds that Shirayim are Me'akev", and he brings [a proof] from the Beraisa, and rejects it. He could have brought from this!

ועוד מברייתא דלעיל (דף לט.) דדמים הטעונין יסוד טעונין כיבוס ומחשבה פוסלת בהן ומוקמינן לה בשירים וכמאן דאמר דמעכבי

(b)

Question #2: He could have brought from the Beraisa above (39a) that blood that needs [to be put on the Yesod] must be laundered, and intent disqualifies it. We establish it to discuss Shirayim, and like the opinion that it is Me'akev!

7)

TOSFOS DH ha'Kometz

תוספות ד"ה הקומץ

(SUMMARY: Tosfos discusses why Pigul does not apply to it.)

הקשה בקונטרס בהקומץ זוטא (מנחות דף יד.) למה לי דאין לו מתירין אלא הוא עצמו מתיר אחרים כדאיתא בגמ'

(a)

Question (Rashi in Menachos 14a): Why must we say that it has no Matirim, rather, it permits others, like it says in the Gemara?

תיפוק לי דבלאו הכי נמי פשיטא דקומץ לא מיחייב עליה משום פיגול דהא אי אכיל מיניה פקע פיגולו ממנו שהרי לא קרב מתיר כמצותו

1.

Even without this, obviously one is not liable for Pigul for the Kometz, for if he ate it the Pigul is uprooted, for the Matir was not offered properly!

ותירץ כגון שהוצתה האור ברובו דחשיב כמאן דקרב המתיר כדקאמר בהקומץ רבה (שם דף כו:) מאימתי מתיר שירים באכילה משהוצת האור ברובו

(b)

Answer #1 (Rashi): The case is, most of it caught fire. It is considered as if the Matir was offered, like it says in Menachos (26b) "when does [the Kometz] permit eating the Shirayim? It is from when the majority catches fire."

וקשה לפירושו דאי הוצת האור ברובו א''כ פקע פיגולו ממנו כדאמר עולא בגמ' (דף מג.) דאם ירדו נמי יעלו והוא הדין אפילו מאכילה כדמשמע בכריתות פרק אמרו לו (דף יד. ושם)

(c)

Question: If the majority caught fire, if so Pigul was uprooted from it, like Ula said in the Gemara (43a) that even if Im Yarad Ya'aleh, and likewise even eating it [is permitted], like it connotes in Kerisus (14a! Our Mishnah says that one is not liable for it, i.e. but one may not eat it!)

וי''ל דמיירי שחציו העלה ע''ג מזבח וחציו לא העלה דעל ההוא דאארעא לא פקע פיגולו ממנו וחייב עליו אי לאו משום דהוא גופיה מתיר הוא

(d)

Answer: We discuss when half was brought up on the Mizbe'ach, and half was not brought up. Pigul was not uprooted from what is on the ground, and one would be liable for it, if not that it itself is a Matir;

דהא דאמר בגמ' לגבי קומץ דפיגול (הגהת שיטה מקובצת) דפלגא מחית אארעא ופלגיה מסקיה אמערכה ומשלה בו האור פקע פיגולו ומסקינן ליה לכתחילה ובפ' אמרו לו (גם זה שם) מתירו ליה לאכילה

(e)

Implied question: It says in the Gemara (43b) about a Pigul Kometz, that half was on the ground and half was put on the marh, and it caught fire, its Pigul was uprooted, and we bring up [the other half, on the Mizbe'ach] l'Chatchilah, and in Kerisus (14a) we permit eating it...

מיירי כשהיה כבר על המזבח ההוא פלגא דמחית אארעא אבל היכי דלא עלה למזבח מעולם לא

(f)

Answer #1: That discusses when the half on the ground was already on the Mizbe'ach. However, if it was never on the Mizbe'ach, no;

כדמוכח בכריתות (גם זה שם) דאותו קצת אבר דחוץ למזבח לא מסקינן ליה והוה ליה פיגול אע''ג דרובא דאבר אמזבח אם איתא דלא הלכו באברים אחר הרוב וכל שכן קומץ דמיפרת דלא מסקינן ליה (הגהת שיטה מקובצת)

1.

This is proven in Kerisus (14a), that the part of a limb that is outside the Mizbe'ach, we do not bring it up, and it is Pigul, even though most of the limb is on the Mizbe'ach, if it is true that for limbs, we do not follow the majority, and all the more so a Kometz, which is not [considered] connected, we do not bring up [what was on the ground].

ומיהו מתוך פי' הקונטרס (הגהת שיטה מקובצת) דבגמרא משמע דאפילו לא עלה אמזבח מסקינן ליה לכתחילה

(g)

Answer #2: Rashi (43b) connotes that even if [the remainder] had not gone up on the Mizbe'ach, we bring it up l'Chatchilah;

ולא דמיא לההיא דכריתות כמו שמפרש ר''ת שהקומץ כולו חשוב אזכרה אחת מיעוטה מעכב את רובה (הגהת שיטה מקובצת) וההוא פלגא דעל המזבח משיך ליה לפלגא דאארעא

1.

This is unlike the case in Kerisus, like R. Tam explains, for the entire Kometz is considered one Azkarah (regarding Haktarah, the Torah calls the Kometz "Azkarasah", its remembrance), and the half on the Mizbe'ach draws the half on the ground [to be like it, and it is offered];

דאי לאו הכי הוה ההוא דעל המזבח קומץ שחסר וירד וא''כ כיון דמשיך ליה פקע פיגולו ממנו

2.

If not [that the entire Kometz is considered one], the part on the Mizbe'ach would be a deficient Kometz, and it would be brought down. If so, since it draws it, the Pigul is uprooted from it;

אבל פלגא דאבר לא משיך אידך פלגא דהוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו כשר אע''ג דמעיקרא סלקא דעתך דקומץ גרע משום דמיפרת

(h)

Distinction: However, half a limb does not draw the other half, for [a Korban itself] whose Eimurim were not offered is Kosher, even though initially we thought that a Kometz is worse (there is less reason to say that one part draws the other), because it is disconnected (and now we say that a Kometz is better).

ומפרש ר''ת דטעמא דקומץ לאו משום דהוא מתיר אלא משום דלא שייך ביה הרצאה

(i)

Explanation (R. Tam): The reason [why Pigul does not apply to] a Kometz is not because it is a Matir, rather, because Ritzuy does not apply to it;

דאי אכלו ולא העלהו אם כן לא קרבו מתיריו ואי העלה חציו פקע פיגולו מכוליה אפילו מההוא דאארעא

1.

If he ate it and did not offer it, its Matirim were not offered. If he offered half, Pigul was uprooted from all of it, even from the part on the ground.

והא דקאמר בגמרא ומוציא אני את הקומץ בהדי (מכאן מדף הבא) הנהו דאין לו מתירין

(j)

Implied question: Why does it say in [a Beraisa in] the Gemara (44a) 'I exclude Kometz" with these others that have no Matirim?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF