זבחים דף מ"ב ע"א

עשה את אחת מהעבודות דלהלן בחוץ [לא בגמר עבודה], האם חייב?

הקריב כזית בחוץ שלא בעבודות הדם [1] נתן מתנה אחת של פנימיים בחוץ
לרבנן חייב חייב
לר' אלעזר פטור חייב [2]

דף מ"ב ע"ב

המפגל בחלק מהמתנות של פר יוה"כ אליבא דר"מ האם הוי פיגול?

כשנתן כל המתנות מפר אחד כשנתן המתנות מארבע פרים
לרבה לא הוי פיגול [3] הוי פיגול [4]
לרבא הוי פיגול הוי פיגול

המפגל במנחה באופנים דלהלן, האם הוי פיגול?

בקמיצה, במתן כלי, הילוך בחצי הקטרה [5]
לר' מאיר הוי פיגול הוי פיגול
לרבנן הוי פיגול לא הוי פיגול

-------------------------------------------------

[1] כגון הקומץ והלבונה והקטורת ומנחות כליל שהקריב כזית מהם בחוץ, באופן שלא היה בזמן של גמר עבודה.

[2] הכי אמר רבא, דמודה ר' אלעזר בעודת דם, והראי' דהרי אמר ר"א גבי נתן מקצת דם בפנים ונשפך השאר, שיביא פר אחר וישחטנו ויתחיל את ההזאות ממקום שפסק דוקא ולא מתחילה, הרי שגם בנתן חלק מהמתנות חשוב עבודה בפני עצמה. וא"כ ודאי דחשיב עבודה לענין חוץ פיגול.

[3] דכיון שחשב על אחת מהמתנות חוץ לזמנו הרי שפסל את הדם, ושאר הדם שיזרוק עתה חשוב כמים בעלמא, וכיון שאין פיגול חל עד שיקרבו כל מתיריו [כהרצאת כשר כך הרצאת פסול], לא הוי פיגול [אמנם בשחיטה כן חשוב פיגול אף שלא גמר את העבודה במחשבת פסול, מ"מ רבי רחמנא לפיגול בכה"ג, משא"כ במפגל באחת מן המתנות שאין בזה לכאורה ריבוי. ועי' רש"י ותוס' ד"ה כי].

[4] פירוש, שנתן את כל המתנות שעל בין הבדים בפיגול ונשפך הדם והביא פר אחר והזה על הפרוכת, ואחד על הקרנות, ואחד לטהרו של מזבח, באופן זה הוי פיגול, כיון שבפר הראשון עשה את כל עבודתו בפיגול.

[5] פי' שפיגל בקומץ והקטיר אח"כ את הלבונה בשתיקה, או להיפך, ולא משנה מה היה ראשון.

עוד חומר לימוד על הדף