זבחים דף י"ז ע"א

האם אמרינן את הדינים דלהלן בטומאות דלהלן?

טמא טבול יום מחוסר כיפורים
לטמא אחרים אמרינן לא אמרינן לא אמרינן
לפסול בתרומה אמרינן אמרינן לא אמרינן
מחוסר מעשה אמרינן לא אמרינן אמרינן

טמא או טבול יום ששמשו או אכלו תרומה, מה דינם?

ששימש שאכל תרומה
טמא במיתה ומחללין עבודה במיתה
טבול יום במיתה ומחללין עבודה לתי' א' בתוס' ולרש"י: במיתה
לתי' ב' בתוס': אינו במיתה

זבחים דף י"ז ע"ב

פרה אדומה שנשרפה ע"י האנשים דלהלן, האם כשרה?

טבול יום אונן מחוסר כפורים
לתנא קמא כשרה כשרה כשרה
ליוסף הבבלי כשרה כשרה פסולה

מחוסר כפורים שאכל קודש, האם חייב כרת? [תד"ה קסבר].

לרש"י לתוס'
למ"ד מחוסר כפורים דזב כזב חייב פטור
למ"ד מחוסר כפורים דזב לאו כזב פטור פטור

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף