זבחים דף ט"ז ע"א

איזה מן הפסולים דלהלן אסורים לעבוד בבמה גדולה ואיזה גם בבמה קטנה?

טמא, ערל, בעל מום זר, יושב, בלא בגדים אונן
במה גדולה פסול פסול פסול
במה קטנה פסול כשר ספק

האם אמרינן את הפסולים דלהלן באנשים דלהלן?

בבעל מום בטמא באונן בשם יושב
קרב כמקריב אמרינן לא אמרינן לא אמרינן לא אמרינן
מטמא אחרים לא אמרינן אמרינן לא אמרינן לא אמרינן
אסור במעשר לא אמרינן לא אמרינן אמרינן לא אמרינן
פסול לעדות לא אמרינן לא אמרינן לא אמרינן אמרינן
אסור בבמה אמרינן אמרינן ספק לא אמרינן

מהו החילוק בין מלך לתלמיד חכם בדינים דלהלן? [תד"ה מיושב].

לענין למחול על כבודו לענין לעמוד בדין לענין לעמוד בדיני נפשות [1]
מלך אינו מוחל עומד [2] עומד
תלמיד חכם מוחל אינו עומד עומד

זבחים ט"ז ע"ב

האם מקריבים הכהנים קרבן ציבור או קרבן יחיד בטומאה או באנינות?

בטומאה באנינות
כהן גדול בקרבן ציבור: מקריב
בקרבן יחיד: אינו מקריב
מקריב [3]
כהן הדיוט בקרבן ציבור: מקריב
בקרבן יחיד: אינו מקרי
לרבא: מקריב [4]
למסקנא: אינו מקריב

-------------------------------------------------

[1] והסתפקו תוס' מה הדין גביה חליצה, דאם הוא מטעם גזה"כ דעמד ואמר, א"כ גם ת"ח חייב לעמוד, ואם הוא מחמת דין, אין צריך לעמוד.

[2] ביארו תוס', דתלמיד חכם עדיף ממלך ולכך אינו עומד בפני בית דין. ומה שיכול ת"ח למחול על כבודו, הוא משום שכבוד התורה שלו הוא - ויכול למחול עליו, משא"כ מלך שאין כבודות ברשותו - אלא גזה"כ שתהיה עלינו אימת מלך.

[3] ומבואר בסוגיא שאפי' שהוא מקריב אינו אוכל.

[4] ס"ל לדרוש ק"ו מטומאה, ומה טומאה שאסורה בקרבן יחיד בכה"ג, מותרת בקרבן ציבור אפי' בכהן הדיוט, אנינות שמותרת בקרבן יחיד בכה"ג, אינו דין שתותר בקרבן ציבור בכהן הדיוט.

עוד חומר לימוד על הדף