זבחים דף י"ח ע"א

מנלן שמחוסרי בגדים ושתויי יין שעבדו עבודתם מחוללת?

שתויי יין מחוסרי בגדים
להו"א דהברייתא מקרא: ולהבדיל בין הקודש וכו' מגזרה שוה: חוקה חוקה
למסקנא דהברייתא מגזרה שוה: חוקה חוקה [1] מקרא: והיתה להם כהנה לחוקת וכו'

זבחים דף י"ח ע"ב

בגדי כהונה שהיו מסולקין [קצרים יותר מדאי] באופנים דלהלן, האם העבודה בהם כשרה?

כשקצרים מעצמם כשקיצרם ע"י אבנט
לרב עבודתו פסולה עבודתו פסולה [2]
לשמואל עבודתו פסולה עבודתו כשרה

בגדי כהונה שהיו מרושלים [ארוכים יותר מדאי] באופנים דלהלן, האם העבודה בהם כשרה?

כשהם ארוכים ולא קיצרם כשקיצרם ע"י אבנט
לרב עבודתו פסולה עבודתו כשרה
לשמואל עבודתו כשרה עבודתו כשרה

-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' שמקמי דיליף התנא לגז"ש דחוקה חוקה אז רצה ללמוד שתויי יין מקרא דולהבדיל וכו'. אבל אחר שקמה ליה גז"ש, אדרבא יליף שתויי יין ממחוסר בגדים. ר"ל דבלימוד הראשון שרצה ללמוד מחוסר בגדים משתויי יין היינו יכולים ללמוד רק לעבודה שהזר חייב עליה מיתה, אבל בעבודה שאין הזר חייב עליה מיתה א"א ללמוד [דבקרא דולהבדיל כתוב ולא תמותו]. ולכן אדרבא ילפינן מחוסר בגדים מקרא דוהיתה להם כהנה וכו'. וילפינן מגז"ש חוקה חוקה שלא נחלק בין שתויי יין למחוסר בגדים.

[2] דחזינן דסברת רב שקיצור ע"י אבנט הוא כמו שחתכם, מזה שמצאנו להלן שרב אמר שמרושלים הגם שפסולים לדעתו אם קיצרם באבנט כשרים. והברייתא שאמרה לכאורה שמסולקים כשרים, לרב פירושו שהם מרושלים וסילקם [למידתו] כשרים, אבל מסולקים ממש בכל ענין פסולים.

עוד חומר לימוד על הדף