1)

TOSFOS DH Kol Chada v'Chada Teikum b'Duchtei (cont.)

תוספות ד"ה כל חדא וחדא תיקום בדוכתיה (המשך)

והטעם כאן (הגהת שיטה מקובצת) כמו שפירש בקונט' משום דנכתבו הכתובים סתם דכשהותרה אנינות לכ''ג סתם בין ביחיד בין בצבור הותרה וכשנאסרה להדיוט בין ביחיד בין בצבור נאסרה

(a)

Explanation: The reason here is like Rashi explained, because the verses were written Stam. When Aninus was permitted to a Kohen Gadol Stam, both a [Korban] Yachid and a [Korban] Tzibur were permitted. When it was forbidden to a Kohen Hedyot, both a [Korban] Yachid and a [Korban] Tzibur were forbidden;

וכשהותרה טומאה לצבור הותרה אף לכהן הדיוט וכשנאסרה בקרבן יחיד נאסרה אף לכ''ג

1.

When Tum'ah was permitted for a [Korban] Tzibur, it was permitted even for a Kohen Hedyot. When it was forbidden for a Korban Yachid, it was forbidden even for a Kohen Gadol;

ואם במה שלא חלקן הכתובים נדון לחלק על ידי ק''ו אמאי פשיטא בהאי טפי מבהאי דיש לדרוש חלוף ולהחליף את כולן הלכך אמרינן כל חדא וחדא תיקום בדוכתיה

2.

If we will judge to distinguish based on a Kal v'Chomer what the verses did not distinguish, why is this way more obvious than this? We can expound oppositely, and switch all of them! Therefore, each keeps its own law.

2)

TOSFOS DH Tevul Yom Mina Lan

תוספות ד"ה טבול יום מנא לן

(SUMMARY: Tosfos discusses the need for all the Drashos.)

תימה תיפוק לי מדכתיב גבי טבול יום ובא השמש וטהר מכלל שהוא טמא

(a)

Question: We should know this since it is written regarding a Tevul Yom "u'Va ha'Shemesh v'Taher", which implies that [until night] he is Tamei!

כדדריש לקמן מחוסר כפורים מדכתיב וטהרה מכלל שהיא טמאה עד השתא (הגהת שיטה מקובצת)

1.

[The Gemara] expounds like this below (19b) regarding Mechusar Kipurim. Since it is written "v'Taherah", this implies that she is Temei'ah until now.

ותירץ ה''ר חיים דגבי טבול יום איכא למידרש וטהר טהר יומא כדדרשינן בשמעתא קמייתא דברכות (דף ב:) אבל וטהרה לא שייך למידרש הכי

(b)

Answer (R. Chayim): Regarding a Tevul Yom we can expound "v'Taher" - the day was Tihar (completed; it does not refer to the person), like we expound in Brachos (2b), but we cannot expound v'Taherah like this.

ואע''ג דבפ' הערל (יבמות עד:) דרשי' טהרה (הגהת אחרונים) לטבולת יום ארוך

(c)

Implied question: In Yevamos (74b), we expound Taharah for a Tevulas Yom Aruch (a Yoledes who immersed after her one or two weeks of Tum'ah. She has the law of a Tevul Yom all the days of Tohar!)

ההיא מחוסרת כפרה נמי (הגהת שיטה מקובצת) היא ועל ידי מכלל שהיא טמאה לא אתי מיניה טבול יום גרידא

(d)

Answer: She is also Mechusar Kipurim. Via "this implies that she is Temei'ah" we cannot learn from there one who is only a Tevul Yom.

ומיהו קשה דאיכא קרא אחרינא בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר דמוקמינן בפרק הערל (שם) בזב בעל שתי ראיות דלאו בר קרבן הוא ולענין תרומה ונימא מכלל שהוא טמא

(e)

Question: There is another verse about Kodshim "Lo Yochal Ad Asher Yithar", which we establish in Yevamos (74b) to discuss a Zav who saw two emissions. He does not bring a Korban, and the verse discusses Terumah. We should say that this implies that he is Tamei!

ויש לומר דרבי סימאי דדריש הכא טבול יום מקרא אחרינא סבר לה כתנא [דפליג התם אתנא] דבי רבי ישמעאל דמוקי ליה התם בזב בעל שלש ראיות ומאי עד אשר יטהר עד דמייתי כפרה

(f)

Answer: R. Simai, who expounds here Tevul Yom from another verse, holds like the Tana who argues there with Tana d'Vei R. Yishmael, and establishes [the verse] to discuss a Zav who saw three (he brings a Korban). "Ad Asher Yithar" means until he brings Kaparah (his Korban).

ומיהו קשה דגבי נגיעת תרומה בכלי (הגהת שיטה מקובצת) כתיב במים יובא וטמא עד הערב וטהר [מכלל שהוא טמא]

(g)

Question: Regarding Terumah touching a Kli, it is written "ba'Mayim Yuva v'Tamei Ad ha'Erev v'Taher", which implies that it is Tamei!

וצריך לומר דאי לאו קרא דר' סימאי דהכא דדריש טבול יום מולא יחללו לא הוה דרשינן מחוסר כפרה מוטהרה מכלל שהיא טמאה ולא טבול יום מוטהר מכלל שהוא טמא משום דקלישא טומאתייהו

(h)

Answer: We must say that if not for R. Simai's verse, who expounds here a Tevul Yom from "v'Lo Yechalelu", we would not expound Mechusar Kipurim from "v'Taherah", which implies that she is Temei'ah, and not Tevul Yom from "v'Taher", which implies that he is Tamei, because their Tum'ah is light;

אבל מכיון דאשכחן קרא בהדיא לטבול יום ואע''ג דקלישא טומאתיה תו דרשינן שפיר מוטהרה מחוסר כפרה

1.

However, since we find a verse explicitly regarding Tevul Yom, even though his Tum'ah is light, afterwards we properly expound Mechusar Kipurim from "v'Taherah".

ותימה במים יובא וטמא הלא מפורש בהדיא לטבול יום דאיקרי טמא

(i)

Question: "Ba'Mayim Yuva v'Tamei" - this is explicit that a Tevul Yom is called Tamei!

וי''ל דצריך קרא גבי עבודה ולא (הגהת שיטה מקובצת) יחללו דשמעתין וגבי אכילת תרומה וקדשים קרא אחרינא בפרק הערל (שם) ולא ילפינן מהדדי

(j)

Answer: We need a verse about Avodah "v'Lo Yechalelu" of our Sugya, and regarding eating Terumah and Kodshim another verse in Yevamos (74b), for we do not learn them from each other;

אבל וטהרה דכתיב גבי יולדת דרשינן מיניה מחוסר כפורים דאסור בקדשים פרק הערל וגבי דמחלל עבודה לקמן בפרקין

1.

However, "v'Taherah", which is written regarding a Yoledes, we expound from it Mechusar Kipurim, who is forbidden to Kodshim in Yevamos (74b), and regarding that he disqualifies Avodah, below (19b);

דאשה כשרה לשחוט קדשים כדתנן ריש כל הפסולין א''כ שייך בה חילול עבודה

2.

[We can learn about Avodah] because a woman is Kosher for Shechitas Kodshim, like the Mishnah (below, 31b). If so, Chilul Avodah applies to her.

ותימה דגבי זב וזבה ובעל קרי ושכבת זרע כתיבי כמה פעמים ורחץ במים וטמא עד הערב אלמא טבול יום איקרי טמא בין לעבודה בין לקדשים דקראי סתמא כתיבי ואיקרי טמא לכל מילי

(k)

Question #1: Regarding a Zav, Zavah, Ba'al Keri and Shichvas Zera, it is written several times "v'Rachatz ba'Mayim v'Tamei Ad ha'Erev." This shows that a Tevul Yom is called Tamei, both for Avodah and for Kodshim, for the verses are written Stam, and he is called Tamei for everything!

ועוד קשה דבפ' שלשה מינין (נזיר מה.) ובפ' אלו הן הגולין (מכות דף ח:) אמרינן טמא יהיה לרבות טבול יום עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים לענין ביאת מקדש

(l)

Question #2: In Nazir (45a) and in Makos (45a), we say that "Tamei Yihyeh" includes a Tevul Yom. "Od Tum'aso Bo" includes a Mechusar Kipurim regarding Bi'as Mikdash;

והשתא ל''ל קרא הא איקרי טמא לענין עבודה ולאכילת קדשים

1.

Why do we need a verse? He is called Tamei for Avodah and eating Kodshim!

וכי תימא דלא נילף ביאת מקדש מנייהו

2.

Suggestion: It is so we will not learn Bi'as Mikdash from them.

(ועוד) קשה שהרי קרא דורחץ במים וטמא עד הערב סתמא כתיב דטבול יום איקרי טמא לכל מילי ואפי' לביאת מקדש

3.

Rejection: The verse "v'Rachatz ba'Mayim v'Tamei Ad ha'Erev" is written Stam, and he is called Tamei for everything, even for Bi'as Mikdash!

ועוד תימה כיון דדרשי' טבול יום מטמא יהיה למה איצטריך תו עוד טומאתו למחוסר כפורים תיפוק לי מוכפר עליה הכהן וטהרה כדדרשינן לקמן בפירקין מכלל שהיא טמאה לענין עבודה

(m)

Question #3: Since we expound a Tevul Yom from "Tamei Yihyeh", why do we need further "Od Tum'aso" for a Mechusar Kipurim? We should learn from "v'Chiper Aleha ha'Kohen v'Taherah", like we expound below (19b), that this implies that she is Temei'ah for Avodah!

ובפ' הערל (יבמות דף עד:) לענין אכילת קדשים נדרוש נמי לענין ביאת מקדש דקרא בכל מילי מיירי שהיא טמאה קודם כפרה

1.

And in Yevamos (74b) regarding eating Kodshim, we should expound also about Bi'as Mikdash, for the verse discusses all matters, that she is Temei'ah before Kaparah!

ואין לתרץ נמי דאי לאו אלא חד רבויא הוה מוקמינא ליה במחוסר כפורים משום דמחוסר מעשה ולא בטבול יום משום דשמשא ממילא ערבא

2.

Suggestion: If there were only one inclusion, we would establish it for Mechusar Kipurim, because he is lacking an action, and not regarding Tevul Yom, because night comes automatically.

דאם כן הוה ליה למימר איפכא טמא יהיה לרבות מחוסר כפורים עוד טומאתו בו לרבות טבול יום

3.

Rejection: If so, it should have said oppositely - "Tamei Yihyeh" includes Mechusar Kipurim, and "Od Tum'aso Bo" includes a Tevul Yom!

ונראה לתרץ דלענין ביאת מקדש לא הוה דרישנא מחוסר כפורים מוטהרה מכלל שהיא טמאה משום דבכרת דטומאת מקדש כתיב איש אשר יטמא ולא יתחטא דמיירי בטומאת מת

(n)

Answer #1: Regarding Bi'as Mikdash, we would not expound Mechusar Kipurim from "v'Taherah", which implies that she is Temei'ah, because in the Kares of Tum'as Mikdash it is written "Ish Asher Yitma v'Lo Yischata", which discusses Tum'as Mes;

אבל מחוסר כפרה דלא שייך במת לא ליהוי בכרת

1.

However, Mechusar Kipurim, which does not apply to Mes, would not have Kares.

וצריך נמי קרא לרבות טבול יום (הגהת צאן קדשים) דמשמע אבל נתחטא שהזה ושנה וטבל דלאו מחוסר מעשה הוא כגון טבול יום לא הוי בכרת

2.

We also need a verse to include Tevul Yom, for it connotes that if he did Chituy, i.e. received Haza'ah [of mcts] and repeated and immersed, that he is not Mechusar Ma'aseh, e.g. a Tevul Yom, he does not get Kares.

ומהני טעמי אתי שפיר דליכא למימר למה לי קרא הא איתקש קדש למקדש

(o)

Support: For these reasons, it is fine that we cannot say "why do we need a verse? There is a Hekesh of Kodesh to the Mikdash!"

דהא קרא דביאת מקדש מישתעי לפטורא וקרא ובא השמש וטהר איצטריך משום דכתיב בשרץ דקיל טפי מנדה ושכבת זרע

1.

[We cannot ask so,] for the verse of Bi'as Mikdash discusses exemption, and we need the verse "u'Va ha'Shemesh v'Taher" because it is written regarding a Sheretz, which is more lenient than Nidah and Shichvas Zera.

3)

TOSFOS DH Hagahah

תוספות ד"ה הג''ה

(SUMMARY: Tosfos resolves the above answer with the Gemara below.)

ולמאי דפרישית דמוטהרה מכלל שהיא טמאה לא הוה מרבינן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחן טבול יום מקרא דרבי סימאי

(a)

Comment: According to what I explained, that from "v'Taherah", which implies that she is Temei'ah, we would not include Mechusar Kipurim had we not learned Tevul Yom from the verse of R. Simai.

קצת קשה הא דקאמר בסמוך דאי כתב רחמנא במחוסר כפורים טבול יום לא אתי מיניה

(b)

Question: It says below that had the Torah written about Mechusar Kipurim, we would not learn Tevul Yom from it;

הא לא אתי לן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחנא קרא בטבול יום

1.

We would not know Mechusar Kipurim had we not found a verse of Tevul Yom!

וי''ל שרוצה לומר אי כתב רחמנא מחוסר כפורים בפירוש

(c)

Answer: He means to say "had the Torah written Mechusar Kipurim explicitly."

וכי האי גוונא בפרק כיצד (יבמות דף כג.) גבי שפחה ונכרית

(d)

Support: We find like this in Yevamos (23a) regarding a Shifchah and a Nochris.

ומיהו קשה אי להאי אתיא א''כ ניכתוב רחמנא טבול יום ומחוסר כפורים בהדיא ולא ליכתוב טמא

(e)

Question: If it comes for this, if so the Torah should write Tevul Yom and Mechusar Kipurim explicitly, and not write Tamei!

וי''ל דכיון דלא משכחת צריכותא בהני לא חש לדקדק

(f)

Answer: Since we do not find a Tzerichusa for these (a reason why both needed to be taught), he was not concerned to be precise.

4)

TOSFOS DH Remez l'Tevul Yom she'Im Avad Chilel Minayin

תוספות ד"ה רמז לטבול יום שאם עבד חילל מנין

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have learned from a Tzad ha'Shavah.)

הוה מצי למילף מיושב או מבעל מום וחד מהנך

(a)

Observation: He could have learned from one who sits or a Ba'al Mum, and one of the others.

5)

TOSFOS DH d'Gamar Chilul Chilul mi'Terumah

תוספות ד"ה דגמר חילול חילול מתרומה

(SUMMARY: Tosfos discusses when we equate Terumah to Avodah.)

הקשה ה''ר חיים כיון דטבול יום יליף מתרומה אם כן טבול יום שאכל תרומה יהא במיתה ובפ' הנשרפין (סנהדרין פג.) לא חשיב טבול יום

(a)

Question (R. Chaim Kohen): Since we learn a Tevul Yom from Terumah, if so, a Tevul Yom who ate Terumah should be Chayav Misah. In Sanhedrin (83a), it does not count a Tevul Yom!

ושמא הוא הדין

(b)

Answer #1: Perhaps the same applies (also a Tevul Yom is Chayav Misah).

א''נ כי היכי דממעטי התם (דף פד.) רבנן בעל מום ששימש מדכתיב בו ולא בעל מום ה''ה ומתו בו דכתיב בתרומה בו ולא בטבול יום

(c)

Answer #2: Just like Rabanan exclude there a Ba'al Mum who served, since it says "Bo", and not a Ba'al Mum, the same applies to "u'Mesu Bo" written regarding Terumah, "Bo", and not a Tevul Yom.

ומיהו טמא ששימש אין למעט מדכתיב בו דלהכי אהני גז''ש דחילול חילול

(d)

Limitation: However, we do not exclude a Tamei who served from "Bo". For this, the Gezeirah Shavah "Chilul-Chilul" helps.

וכן טבול יום ששימש נמי הוי במיתה כדאיתא הכא והתם והיינו טעמא דדמי לטמא טפי מבעל מום

1.

Similarly, a Tevul Yom who served is Chayav Misah, like it says here and there. The reason is because he resembles a Tamei more than a Ba'al Mum.

ונראה דה''ה לתרומה דלא ממעטינן טבול יום וכן פירש בקונטרס בהדיא דטבול יום שאכל תרומה במיתה

(e)

Assertion: It seems that the same applies to Terumah. We do not exclude a Tevul Yom. Rashi explicitly explained so, that a Tevul Yom who ate Terumah is Chayav Misah.

ויש ליתן טעם דלא חשיב ליה התם משום דטמא וטבול יום מחד קרא נפקי

(f)

Explanation: We can say that this was not listed there because we learn a Tamei and a Tevul Yom from one verse. It says there from "Bo". For this, the Gezeirah Shavah "Chilul-Chilul" helps;

דהכי כתיבי קראי בפרשת אמור אל הכהנים ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים וגו' והדר כתיב ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו

1.

The verses say as follows in Parshas Emor. "U'Va ha'Shemesh v'Taher v'Acher Yochal Min ha'Kodoshim", and it says "v'Lo Yis'u Alav Chet u'Mesu Bo Ki Yechaleluhu."

וקצת תימה היכי יליף התם בסנהדרין מחוסר כפורים ששימש במיתה משום דאיקרי טמא וטמא ילפינן חילול חילול מתרומה

(g)

Question: How do we learn there in Sanhedrin that a Mechusar Kipurim who served is Chayav Misah because he is called Tamei, and we learn Tamei "Chilul-Chilul" from Terumah?

נימא דפסול בתרומה במיתה ודלא פסול בתרומה לא כדאמרינן הכא דפסול בתרומה מחיל עבודה כו'

1.

We should say that one who is Pasul to Terumah is Chayav Misah [for eating it], and one who is not Pasul to Terumah is not, like we say here that one who is Pasul to Terumah disqualifies Avodah...!

ויש לומר כיון דמחיל עבודה דנפקא לן מוינזרו ולא יחללו כל דאיקרי טמא [סברא היא דגמרינן] מתרומה דהוי במיתה אע''ג דטהור לתרומה:

(h)

Answer: Since [Mechusar Kipurim] disqualifies Avodah, for we learn from "va'Yinazru v'Lo Yechalelu" - anyone who is called Tamei, it is reasonable that we learn from Terumah, that he is Chayav Misah, even though he is Tahor for Terumah.

17b----------------------------------------17b

6)

TOSFOS DH ka'Savar Rabah Mechusar Kipurim d'Zav k'Zav Dami

תוספות ד"ה קסבר רבה מחוסר כפורים דזב כזב דמי

(SUMMARY: Tosfos discusses in what ways he is like a Zav.)

הכי נמי אית ליה פרק שני דכריתות (דף י.) ופירש בקונט' לענין קדשים שלא הותר אצלן הוה ליה כאילו לא טבל

(a)

Explanation #1: He holds like this also in Kerisus (10a). Rashi explained that regarding Kodshim, to which he was not permitted, it is as if he did not immerse;

ואם אכלן חייב כרת או אם נגע בהן טמאן למנות בהן ראשון ושני

1.

If he ate them, he is Chayav Kares, or if he touched them, he was Metamei them to count Rishon and Sheni. (What he touched is a Rishon. What that touches is a Sheni.)

וקשה לפירושו דאם כן למ''ד לאו כזב דמי לית ביה כרת

(b)

Question: If so, according to the opinion that he is not like a Zav, there is no Kares;

ובריש מסכת כלים תנן בהדיא דמחוסר כפורים שנכנס למקדש חייב דתנן עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייב חטאת

1.

In Kelim (1:8), a Mishnah explicitly teaches that if a Mechusar Kipurim entered the Mikdash, he is liable, for the Mishnah says that Ezras Yisrael is more Kodesh than [Ezras Nashim], for a Mechusar Kipurim may not enter there, and he is Chayav Chatas!

וכן בההיא דפרק אלו הן הגולין (מכות דף ח:) ושלשה מינין (נזיר מה.) טמא יהיה לרבות טבול יום עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים

2.

And similarly, in Makos (8b) and Nazir (45a) "Tamei Yihyeh" includes a Tevul Yom. "Od Tum'aso Bo" includes Mechusar Kipurim;

ובהקומץ רבה (מנחות דף כז:) מחוסר כפרה שנכנס לפנים ממחיצתו לעזרה בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש כרת

3.

In Menachos (27b), if a Mechusar Kipurim entered inside his Mechitzah (past where he is permitted) b'Shogeg, he is Chayav Chatas. If he was Mezid, he is Chayav Kares;

ואיתקש קודש למקדש בהערל (יבמות עה.) ובמכות (דף יד.) ובשבועות (דף ז.)

i.

There is a Hekesh of Kodesh to the Mikdash in Yevamos (75a) and Makos (14a) and Shevu'os (7a).

ודוחק לומר דכל הני אתיין כמאן דאמר מחוסר כפורים דזב כזב דמי

(c)

Poor Answer #1: All these are according to the opinion that Mechusar Kipurim of a Zav is like a Zav.

ועוד דבההיא סוגיא דנזיר טמא (הגהת שיטה מקובצת) יהיה לרבות טבול יום דכ''ע מחוסר כפורים דזב לאו כזב דמי ואפילו הכי מרבה התם כרת למקדש במחוסר כפורים

1.

Also, [this is difficult because] in that Sugya of Nazir, "Tamei Yihyeh" includes a Tevul Yom, all agree that Mechusar Kipurim of a Zav is not like a Zav, and even so it includes there Kares for the Mikdash for a Mechusar Kipurim.

ומיהו פלוגתא דאמוראי איכא ריש פ' כל הפסולין (לקמן לב: לג:) אית דאמרי הא דאיתקש קודש למקדש היינו אפילו לכרת דביאה במקצת שמה ביאה כמו נגיעה

(d)

Remark: However, Amora'im argue about this below (32b). Some say that the Hekesh of Kodesh to the Mikdash, this is even for Kares, for partial Bi'ah is considered Bi'ah, like touching [part is like touching the entire matter];

ואית דאמרי לענין מלקות דוקא איתמר ומוקי לה בכל קדש לא תגע אזהרה לנוגע לקודש דליכא אלא לאו אע''ג דאל המקדש לא תבא הוי בכרת

1.

And some say that it was said only regarding lashes, and establish "b'Chol Kodesh Lo Siga" to be a Lav for touching Kodesh, which has only a Lav, even though "v'El ha'Mikdash Lo Savo" has Kares.

ועוד מה שפי' בקונטרס לענין למנות בו ראשון ושני לקדש

(e)

Explanation #1: Rashi explained that [it is as if he did not immerse] regarding counting Rishon and Sheni for Kodesh.

תימה הלא מחוסר כפורים אין מונין בו ראשון ושני לטומאה כדתנן (הגהת צאן קדשים) במסכת מעילה (דף ח.) חטאת העוף כו' הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים

(f)

Question: This is astounding, a Mechusar Kipurim does not count Rishon and Sheni l'Tum'ah, like a Mishnah in Me'ilah (8a) says that Chatas ha'Of... was Huchshar to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim;

ודייק בגמ' ליפסל אין לטמויי לא

1.

The Gemara infers that it becomes Pasul, but it cannot be Metamei [others]!

ורבינו תם היה אומר דלא נקט פסול במחוסר כפורים אלא אגב טבול יום

(g)

Answer (R. Tam): It mentioned Pasul regarding a Mechusar Kipurim only Agav (along with) Tevul Yom.

והקשה לו הרב רבינו חיים מהא דבסוטה פרק כשם (ד' כט.) אמרי' מנין לרביעי בקודש שהוא פסול ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פסול בקודש משמע פסול אין טמא לא

(h)

Question #1 (R. Chaim Kohen): In Sotah (29a) we say "what is the source that a Revi'i l'Kodesh is Pasul? A Mechusar Kipurim is permitted Terumah, but he is Pasul for Kodesh." This implies that it is Pasul, but not Tamei.

ועוד אי מונין בו ראשון ושני א''כ יעשה רביעי חמישי בקודש מק''ו

(i)

Question #2: If we count a Rishon and Sheni, it will make a Revi'i and Chamishi in Kodesh from a Kal v'Chomer!

ומיהו יש לומר בזה דחמישי אין ללמוד דמן הדין הוה למימר דיו כתרומה אי לאו משום דמפרך ק''ו ודי לנו במעלה אחת יותר מתרומה שיעשה רביעי

(j)

Answer (to Question #2): We do not learn Chamishi, for letter of the law, it suffices [for Kodesh] to be like Terumah, if not that it uproots the Kal v'Chomer. It suffices to have one level above Terumah, that it makes a Revi'i.

ומיהו עוד קשה מהא דתנן בפ' בתרא דנדה (דף עא:) היושבת על דם טוהר (היתה) מערה מים לפסח חזרו לומר הרי היא כמגע טמא מת לקדשים

(k)

Question #3: A Mishnah (Nidah 71b) says that one who is in the days of Dam Tahor (Tevulas Yom Aruch) may pour water for Pesach. They retracted to say that for Kodshim, she is like one who touched a Tamei Mes;

ומוקי לה בגמ' כאבא שאול דאמר טבול יום תחלה לקודש משמע אבל לרבנן לא

1.

The Gemara establishes it like Aba Sha'ul, who says that a Tevul Yom is a Rishon for Kodesh. This implies that Rabanan do not say so.

ודוחק לומר דכולהו ההיא דמעילה ודסוטה ורבנן דאבא שאול סברי כמ''ד מחוסר כפורים דזב לאו כזב דמי

(l)

Poor answer: All of them - in Me'ilah, Sotah and Rabanan of Aba Sha'ul - hold that the opinion that Mechusar Kipurim of a Zav is not like a Zav.

ומפרש הרב ר' חיים דנפקא מינה לענין פסח הבא בטומאה דתנן (פסחים דף צה:) פסח הבא בטומאה (הגהת צאן קדשים) לא יאכלו ממנו זבין וזבות

(m)

Explanation #2 (R. Chaim): It is relevant to Pesach ha'Ba b'Tum'ah. A Mishnah (Pesachim 95b) says that Pesach ha'Ba b'Tum'ah, Zavim and Zavos may not eat from it;

דלמ''ד מחוסר כפורים דזב כזב דמי גם מחוסרי כפורים (הגהת צאן קדשים) לא יאכלו ממנו

1.

According to the opinion that Mechusar Kipurim of a Zav is like a Zav, a Mechusar Kipurim may not eat from it;

דלא אישתראי בצבור אלא טמא מת וה''ה טמא שרץ דאין טומאה יוצאה מגופו בק''ו ממת כדאיתא לקמן

i.

This is because we permit b'Tzibur only Tum'as Mes, and the same applies to one who is Tamei [from a] Sheretz, for [his Tum'ah] does not emanate from his body, from a Kal v'Chomer from a Mes, like it says below

ומ''ד לאו כזב דמי יאכלו ממנו (הגהת צאן קדשים) והכי מוכח בהדיא בפרק שני דכריתות (דף י.)

2.

The one who says that [Mechusar Kipurim of a Zav] is not like a Zav, [holds that] he may eat from it. It is proven like this explicitly in Kerisus (10a).

ועוד דנפקא מינה לענין טומאה דחוייה בצבור (לקמן דף לב:)

(n)

Explanation #2 (cont.): It is relevant also to Tum'ah that is Nidcheh b'Tzibur (below, 32b. If we must offer a Korban Tzibur b'Tum'ah, we minimize the Tum'ah.)

7)

TOSFOS DH Sarfah Onen u'Mechusar Kipurim Kesherah

תוספות ד"ה שרפה אונן ומחוסר כפורים כשרה

(SUMMARY: Tosfos concludes that we learn from a Kal v'Chomer from a Tevul Yom.)

פי' בקונט' דפרה קדשי בדק הבית היא

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is because Parah [Adumah] is Kodshei Bedek ha'Bayis.

וקשה דמ''מ אית בה כל פסולין שבקרבן כגון שלא לשמה

(b)

Question: Even so, all the Pesulim of a Korban apply to it, e.g. Lo Lishmah!

דאמר בהקומץ רבה (מנחות כז:) ושבע הזאות שבפרה שעשאן שלא לשמן פסולות ונפקא לן בסיפרי משום דחטאת קרייה רחמנא

1.

It says in Menachos (27b) that if the seven Haza'os of Parah were done Lo Lishmah, they are Pasul. We derive this in the Sifri, from this that the Torah called it "Chatas".

ומהאי טעמא נמי אמרינן בפ''ק דחולין (דף יא.) דטרפות פוסל בה

2.

Support: This is why we say in Chulin (11a) that if it is Tereifah, it is Pasul.

ונראה דהיינו טעמא הכא משום דטבול יום כשר בפרה ואתי אונן ומחוסר כפורים בק''ו מטבול יום שאסור בנגיעת תרומה ומותר בפרה

(c)

Explanation #2: Here, the reason is because a Tevul Yom is Kosher for Parah, and we learn Onen and Mechusar Kipurim from a Kal v'Chomer from Tevul Yom, who is forbidden to touch Terumah, and is permitted [to engage in] Parah.

ולמ''ד מחוסר כפורים דזב כזב דמי לא אתי בק''ו דמה לטבול יום דמת שמותר לאכול בפסח הבא בטומאה מה שאין כן במחוסר כפורים

1.

According to the opinion that Mechusar Kipurim of a Zav is like a Zav, we cannot learn from a Kal v'Chomer. You cannot learn from Tevul Yom of Mes, who may eat Pesach ha'Ba b'Tum'ah, unlike Mechusar Kipurim!

והאי דטבול יום כשר מן התורה אפשר דמדרבנן פסול דהא אמרינן דאפי' בגדי אוכלי קודש מדרס לחטאת כל שכן טבול יום

(d)

Remark: A Tevul Yom is permitted mid'Oraisa. Perhaps mid'Rabanan he is Pasul, for we say that even garments of people who eat Kodesh are Midras (Metamei like an Av ha'Tum'ah) regarding Parah, and all the more so a Tevul Yom!

והא [דאמרי' במסכת פרה (פ''ג) מטמאין היו כהן השורף את הפרה להוציא מלבן של צדוקים שאמרו] במעורבי שמש היתה נעשית

(e)

Implied question: We say in Parah (3:8) that they used to be Metamei the Kohen who burns the Parah to refute the Tzedukim, who said that it was done [only] through people who had Ha'arev Shemesh (but a Tevul Yom is forbidden)!

לאו היינו טבול יום ממש אלא אחיו הכהנים היו מניחין ידיהם על ראשו ומאותה נגיעה היה טבול יום כדתניא בתוספתא ואיכא בהכי (הגהת שיטה מקובצת) היכרא לצדוקים

(f)

Answer #1: That was not a real Tevul Yom. Rather, his fellow Kohanim put their hands on his head, and due to that touching he was a Tevul Yom, like a Tosefta teaches, and there is a Heker for (refuting) Tzedukim.

ועוד יש לפרש דטבול יום ממש היה כשר בה והא דבגדי אוכלי קודש מדרס לחטאת משום היסח הדעת דשאר טומאות

(g)

Answer #2: A real Tevul Yom was Kosher for [Parah]. Garments of people who eat Kodesh are Midras for Parah due to Hesech Da'as (he was not mindful to guard himself) from other Tum'os.

8)

TOSFOS DH v'Hizah ha'Tahor

תוספות ד"ה והזה הטהור

(SUMMARY: Tosfos points out that regarding Zarus, Haza'ah is more lenient.)

ואף על גב דהזאת מי חטאת כשרה בזר ושרפה פסול

(a)

Implied question: Haza'ah of Mei Chatas is Kosher through a Zar, and burning it [through a Zar] is Pasul!

מכל מקום יליף שרפה מהזאה

(b)

Answer: Even so, [regarding Tum'ah] we learn burning from Haza'ah.

9)

TOSFOS DH Onen u'Tevul Yom Shel Tamei Sheretz d'Kili Asu mi'Kal v'Chomer...

תוספות ד"ה אונן וטבול יום של טמא שרץ דקילי אתו מק''ו...

(SUMMARY: Tosfos questions the Kal v'Chomer.)

ואין להקשות מה לטבול יום שכן מותר במעשר מה שאין כן באונן

(a)

Question #1: You cannot learn from a Tevul Yom, for he is permitted to [eat] Ma'aser [Sheni]. This does not apply to an Onen!

דמנגיעה ילפינן כדאמר בפ' הערל (יבמות עב:) ערל שהזה הזאתו כשרה מידי דהוה אטבול יום שאע''פ שאסור בתרומה כשר בפרה

(b)

Answer: We learn from touching, like it says in Yevamos (72b) that if an Arel did Haza'ah, it is Kosher, just like we find regarding a Tevul Yom. Even though he is forbidden to Terumah, he is Kosher for Parah;

ופריך מה לטבול יום שכן מותר במעשר ומשני אטו אנן לאכילה קאמרינן לנגיעה קאמרינן

1.

The Gemara asks that you cannot learn from a Tevul Yom, for he is permitted to Ma'aser, and answers that we do not discuss eating. We discuss touching;

ומה טבול יום שאסור בנגיעה דתרומה מותר בפרה ערל שמותר בנגיעה דתרומה אינו דין שמותר בפרה וה''נ ילפינן אונן

2.

A Tevul Yom is forbidden to touch Terumah, but he is permitted to Parah. An Arel is permitted to touch Terumah. All the more so he should be permitted to Parah! We similarly learn Onen.

וא''ת מחוסר כפורים ובעל מום יוכיחו שמותרין בתרומה ואסורין בפרה אף אני אביא ערל ואונן

(c)

Question: A Mechusar Kipurim and Ba'al Mum are Yochi'ach! They are permitted to Terumah, and forbidden to Parah. I can say the same about Arel and Onen!

ומיהו אאונן לא קשיא דמה להנך שכן לא הותרו מכללן תאמר באונן שהותר מכללו אצל כ''ג

(d)

Answer - part 1: This is not difficult regarding Onen. You cannot learn from the others, for they were not Hutru mi'Chlaln, to an Onen, which is Hutar mi'Chlalo regarding a Kohen Gadol!

אבל אערל קשה

1.

However, it is difficult regarding an Arel!

ונראה לי דמה למחוסר כפורים שאסור ליגע בקדשים אבל ערל ואונן מותרין

(e)

Answer - part 2: You cannot be Mochi'ach from Mechusar Kipurim, who is forbidden to touch Kodshim, but an Arel and Onen are permitted.

אבל מבעל מום קשה. ברו''ך.

(f)

Question: However, it is difficult from a Ba'al Mum (it should be Mochi'ach. How can we learn Arel?) This is from R. Baruch.

ועוד מה לטבול יום שכן אינו מחוסר מעשה תאמר בערל

(g)

Question #2: You cannot learn from a Tevul Yom, for he is not Mechusar Ma'aseh, to an Arel, who is Mechusar Ma'aseh (he must circumcise)!

10)

TOSFOS DH Ein Bigdeihem Aleihen Ein Kehunasam Aleihem

תוספות ד"ה אין בגדיהם עליהן אין כהונתן עליהם

(SUMMARY: Tosfos explains the need for different sources for this.)

מהכא ילפינן מיתה בפרק הנשרפין (סנהדרין דף פג:) דקאמר אין בגדיהם עליהם הוו להו זרים ואמר מר זר ששימש במיתה

(a)

Reference: From here we learn Misah in Sanhedrin (83b). It says when their Bigdei [Kehunah] are not on them, they are Zarim, and it was taught that a Zar who served is Chayav Misah.

והקשה הרב רבי יעקב מאורלינש והא מיתה כתיבא בהדיא בפרשת ואתה תצוה

(b)

Question (Ri of Orlins): Misah is written explicitly in Parshas Tetzaveh!

ותירץ דאף על גב דכולהו בגדים כתיבי התם מכל מקום מיתה אמכנסיים דוקא כתיבא כדמשמע פשטא דקרא

(c)

Answer #1: Even though all of the garments are written there, in any case Misah is written specifically about the Michnesayim (underpants), like the simple meaning of the verse connotes;

וקרא דוחגרת דכתיב בפרשה שאחריה דדרשינן מינה דאין בגדיהם עליהם אין כהונתן עליהם איצטריך לשאר בגדים

1.

The verse of "v'Chagarta" written in the Parshah afterwards, which we expound from it when their Begadim are not on them, their Kehunah is not on them, is needed for other garments;

ומיניה לא הוה ילפינן מכנסיים דמכנסיים לא כתיבי התם

2.

We would not learn Michnesayim from it, for Michnesayim are not written there.

ועוד יש לומר דקרא דוחגרת צריך לחילול עבודה דמקרי זר: ברו''ך:

(d)

Answer #2: The verse of "v'Chagarta" is needed for Chilul Avodah, that [without Bigdei Kehunah] he is called a Zar. This is from R. Baruch.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF