1)

TOSFOS DH Aila Lei Marsa Bas Baisus l'Yanai Malka

תוספות ד"ה עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא

(SUMMARY: Tosfos explains that this was not Yanai ha'Melech who killed the Chachamim.)

- אין זה ינאי המלך (שבריש פ') האומר (קדושין דף סו.) שהרג חכמי ישראל

(a)

Explanation: This is not Yanai ha'Melech (Kidushin 66a) who killed the Chachamim;

דההוא דהתם כהן גדול הוה דקאמר הקם להם בציץ שבין עיניך ולא היה ממנה אחר במקומו.

1.

That Yanai was Kohen Gadol. [His advisor told him] "put the Tzitz between your eyes!" He would not have appointed someone else to be Kohen Gadol in place of himself.

18b----------------------------------------18b

2)

TOSFOS DH veha'Amar Rava Tav'uha Lehinasei v'Chulei

תוספות ד"ה והאמר רבא תבעוה להנשא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains when a Kalah must check for blood due to desire.)

- לא הוה מצי לשנויי קטנות שלא הגיע זמנן לראות הוו

(a)

Implied question: Why couldn't we answer that they were minors who did not yet reach the age to see blood?

דהא מסקינן בפ' תינוקת (נדה דף סו.) דמילתא דרבא אפילו בקטנה דילמא מחמדא

(b)

Answer: We conclude in Nidah (66a) that Rava's law (that she must wait seven clean days after consenting to go to Chupah) applies even to a minor. Perhaps she desired [and saw].

ונראה דהיכא דתבעוה לינשא וישבה שבעה נקיים וכל אותם שבעה בדקה שחרית וערבית וטבלה ולא נבעלה אז צריכה לבדוק בכל יום ויום

(c)

Assertion: If a woman was asked to have Nisu'in, and she counted seven clean days, and every day she checked herself morning and evening, and immersed, and did not have Bi'ah, she must [still] check every day;

דלעולם משתבעוה לינשא איכא לספוקי דילמא חזיא מחמת חימוד עד שתיבעל

1.

Always, from when she was asked, there is a Safek if she saw due to desire, until she has Bi'ah;

הלכך בעינן שבעה נקיים סמוך לבעילת מצוה וכן פירש רשב"ם בפרק תינוקת (שם

2.

Therefore, we require seven clean days preceding Bi'as Mitzvah [of Nisu'in]. Also the Rashbam explained so in Nidah.

3)

TOSFOS DH Yichudei b'Alma Havu Meyachadi Lehu

תוספות ד"ה יחודי בעלמא הוו מייחדי להו

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter of seclusion with one's wife when Bi'ah is forbidden.)

פרש"י לא היו באין עליהן אלא מתיחדים עמהן ותו לא

(a)

Rashi's opinion: They did not have relations. They merely were secluded.

והקשה ר"י א"כ כיון דאסורין לבא עליה מאי פת בסלו איכא

(b)

Question (Ri): Since it was forbidden to have Bi'ah with them, why is this Pas b'Salo? (I.e. if one has bread in his basket, his desire is not aroused.)

מיהו הא י"ל כיון דשרי לאחר ז' פת בסלו קרינא ביה

(c)

Answer: We can say that since they will be permitted after seven days, this is called Pas b'Salo.

ועוד הקשו היכי שרו ליחודי בהדייהו והאמר בפרק קמא דכתובות (דף ד.) מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל הוא ישן בין האנשים ואשתו ישינה בין הנשים

(d)

Question (Ri): Why were they permitted seclusion? If one's wife became Nidah before he had Bi'ah with her, he sleeps among men, and she sleeps among women (Kesuvos 4a, i.e. seclusion is forbidden)!

להכי פר"י דכי אמרי מאן הויא ליומא לא אמרי מאן הויא ליומא ליבעל אלא ליחודי בהדה בעלמא

(e)

Answer #1 (Ri): The Rabanan announced "who will be for the day", i.e. not for the sake of Bi'ah, rather, more mere seclusion;

וכיון שהיו אומרים להם כך רק לייחד עמהם לא היו רואות דם מחמת חימוד

1.

Since they told this to the girls that they merely request seclusion, they would not see blood due to desire.

ונראה לי כי מה שהקשה מכתובות דלא קשה דהא דאמר התם היינו דוקא לבחור דלא נשא מעולם דיצרו תוקפו טפי

(f)

Answer #2 (Tosfos): The question from Kesuvos is not difficult. We say so (if she became Nidah, they must sleep separately) only for a bachelor who never married before. His Yetzer Ra seizes him greatly.

כדמשמע בפ' כל היד (נדה דף יג.) כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם ומפליג התם כאן בבחור כאן בנשוי בנשוי שרי אע"פ שאין אשתו עמו

(g)

Support: In Nidah (13a) we say that if one holds his Ever while urinating, it is as if he brings a flood to the world. We distinguish, and forbid a bachelor and permit a married man, even if his wife is not with him;

וע"כ ההיא דכתובות איירי בבחור מדקתני מי שהיה טבחו טבוח ומת אביו של חתן או אמה של כלה וכו'

1.

We must say that Kesuvos discusses a bachelor, since it says "if the meat was slaughtered, and the Chasan's father or the Kalah's mother died [we permit Bi'as Mitzvah before the burial and Avelus];

עד ודווקא אביו של חתן או אמה של כלה דליכא איניש דטרחי

2.

This is only if the Chasan's father or the Kalah's mother died, for there is no one else who will toil [to prepare another Nisu'in.

ומזה מוכיח ר"י התם דאיירי במי שאין לו בנים ולא נשא מעולם שהוא בוש לטרוח בעצמו צורכי חופתו

(h)

Inference (Ri): There we discusses a man without children who never married before. He would be embarrassed to prepare for himself needs of his Chupah;

אבל אלמן איהו גופיה מצי טרח

1.

A widower could toil for himself.

ואההיא קתני וכן מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל הוא ישן בין האנשים וכו'

2.

Regarding this it was taught "the same applies if one's wife became Nidah before Bi'ah. He sleeps among men..."

ויכולני לפרש ולא בעל דקאמר היינו לא בעל מעולם אבל אלמן אע"פ שעכשיו אין לו אשה כיון דכבר היה לו אשה אשתו ישינה עמו בחדר

3.

I can explain "he did not have Bi'ah" means that he never had Bi'ah, but a widower, even though now he has no wife [with whom he already had Bi'ah], since he already had a wife, his wife sleeps in the room with him.

וכל שכן רבנן דהכא שאפילו עכשיו היה להם נשים אלא שלא היו בכאן בעיר

(i)

Strengthening of Answer #2: All the more so here, the Rabanan [who requested women for a night], who even now have wives, just their wives are not here in the city, [may be secluded with their new wives].

ואפילו אם תמצא לומר דאלמן כמו כן אסור מכל מקום הכא שרי כיון שהיה להם נשים בביתם ולא תקיף יצרייהו כולי האי

1.

Even if you will say that also a widower is forbidden [if his wife became Nidah before Bi'ah], here it is permitted, because they had wives in their houses, so the Yetzer Ra does not seize them so strongly.

ואדרבה טפי הוה ניחא לפירוש רש"י

(j)

Support (for Rashi): Really, this is better according to Rashi!

כי לפירוש ר"י קשה הלשון דקאמר יחודי הוו מיחדי דהוה ליה למימר לייחודי בעלמא כלומר היו מודיעים להם שלא היו רוצים אלא לייחוד בעלמא

1.

Question: According to the Ri, why does it say "they used to be secluded"? It should have said "it was for mere seclusion", i.e. they would tell them that they wanted only seclusion!

מיהו מצינן למימר דלהכי נקט האי לישנא יחודי בעלמא הוו מייחדי להו משום דאתא לשנויי מה שהקשה לא ישא אדם אשה במדינה זו כו'

(k)

Rejection (of support, and answer): We can say that it says "they were merely secluded" to answer the question from the Isur to marry women in different countries;

ולהכי קאמר יחודי בעלמא כו' ולא היו באים עליהן כלל מדלא היו מביאים הנשים עמהם לעירם אלמא לא היו באים עליהם

1.

Therefore, it says that they had mere seclusion, but not Bi'ah at all, since they did not bring their [new] wives [back] with them to their cities [of residence];

אלא יחודי הוו מייחדי ליתובי יצרייהו שאם היו רוצים היו באים עליהן ואם היו באים עליהם היו מביאים אותן לעירם

2.

Rather, they had seclusion to placate the Yetzer Ra. If they wanted, they could have Bi'ah, and then they would bring them back to their cities.

והשתא אע"פ שחילקתי בין בחור לנשוי גבי פירסה נדה

(l)

Observation: We distinguished between bachelors and married men regarding a wife who turned Nidah.

אין לי ללמוד מכאן דמי שמת לו מת ברגל דאשתו ישינה עמו בחדר ולא אמרינן הוא ישן בין האנשים כו'

(m)

Suggestion: Perhaps we learn from here that if one lost a relative during the festival, his wife may sleep with him in the room, and we do not say that he must sleep among men...

ונימא דהא דאסרינן התם באבילות שבתוך ימי החופה לישן עמו בחדר היינו בבחור

1.

Let us say that there, when there is Avelus in the [seven] days after the Chupah, we forbid [her] to sleep in the room with him, i.e. [only] if he is a bachelor!

ודאי אין לחלק כך דהא אסרינן התם אפילו בשכבר בעל וכיון דכבר בעל פעם אחת מה לי נשוי מה לי בחור

(n)

Rejection: Surely we do not distinguish. We forbid there even after Bi'ah. Since he already had Bi'ah, there is no difference between one who was already married and a bachelor;

אבל בפירסה נדה מוקי לה דווקא בשלא בעל כי שמעתי בשם מורי ה"ר יחיאל מפרי"ש זצ"ל כיון דדברים של צינעא נוהג ברגל ואסור בתשמיש המטה כל ימי הרגל הוא ישן בין האנשים וכו'

1.

However, when she turned Nidah, we establish this only if he did not yet have Bi'ah. I heard from my Rebbi, R. Yechiel of Paris, that since private matters [of Avelus] apply during the festival, and Bi'ah is forbidden the entire festival, and he must sleep among men...

וראייתו מההיא דכתובות דמסיק טעמא משום דאבילות אקילו ביה רבנן ולהכי קילא ליה ואתי לזלזולי ביה אמטו להכי ישן בין האנשים וא"כ ברגל נמי כיון דאקילו ביה כי התם הוא ישן בין האנשים

(o)

Proof (R. Yechiel): In Kesuvos, we conclude that the reason is because Rabanan were lenient about Avelus, therefore the Isur is light in his eyes, and he may belittle it, therefore he must sleep among men.

אבל ביסודו של רבי' אברהם ב"ר דוד זצ"ל מצאתי בספר בעלי הנפש [שער הפרישה] שכתב להיתר

(p)

Opposing opinion: However, I found that the Ra'avad permits in his Sefer Ba'alei ha'Nefesh;

וזה לשונו ולי נראה אי מתרמי לאיניש אבילות ברגל שאין צריך לישן בין האנשים אע"ג דקילא ליה דלא חל עליה אבילות

1.

Citation (Ba'alei ha'Nefesh): If a man becomes an Avel during the festival, he need not sleep among men, even though it is light to him, that Avelus does not apply to him [for public matters];

משום דשבעת ימי המשתה אית בהו משום אפושי שמחה לשושביניו ולכל בני החופה אבל שמחת הרגל דלית בהו כי האי גוונא לא

2.

Citation (cont.): [We are stringent for a Chasan who became an Avel,] because the seven days of nuptial feasts have excessive Simchah for his close friends and all Bnei ha'Chupah. We do not say so for Simchas ha'Regel, which is not so great,

דהא גבי שבת לא אשכחן מאן דאמר דהוא ישן בין האנשים אע"ג דלא נהגא ביה אבילות עד כאן לשונו

3.

Citation (cont.) Support: Regarding Shabbos, we do not find anyone who says that he must sleep among men, even though Avelus does not apply on Shabbos.

וקצת קשה לי א"כ כי פריך התם מאבילות דחתן לאבילות דעלמא ומשני רב אשי מי קא מדמית אבילות דהכא לאבילות דעלמא אבילות דהכא אקילו ביה רבנן פירוש ולהכי הוא ישן בין האנשים אף על גב דכבר בעל

(q)

Question: The Gemara asked there from Avelus of a Chasan to regular Avelus. Rav Ashi answered that they are different, for Rabanan were lenient about the former. Therefore, he must sleep among men, even though he already had Bi'ah;

הוה מצי למיפלג בין אבילות דהכא לדעלמא משום דחופה אית בה אפושי שמחה

1.

According to the Ra'avad, he could have distinguished between Avelus here (of a Chasan) to regular Avelus, for a Chupah has excessive Simchah !

מיהו יש לומר דעדיפא מינה קא משני

(r)

Answer: We can say that Rav Ashi gave a better answer.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF