12TH CYCLE DEDICATIONS
 
YOMA 56 - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Aharon Dovid ben Elimelech Shmuel Kornfeld (Muncasz/Israel/New York), who passed away on 3 Av 5761, by his daughter, Diane Koenigsberg, and family. May his love for Torah and for Eretz Yisrael be preserved in all of his descendants.

יומא דף נו. א

מה ההבדל בין הלוקח יין מבין הכותים לבין הלוקח מעם הארץ? [תוד"ה הלוקח (לעיל נה:)]?

הלוקח מבין הכותים הלוקח מעם הארץ
א. נידון כודאי אינו מעושר נידון כדמאי דספק מעושר
ב. צריך להפריש תרומה גדולה אין צריך להפריש תרומה גדולה
ג. אפי' קרא שם מבעו"י אין מפריש בשבת אם קרא שם מבעוד יום מפריש בשבת
ד. לא יכול לשתות הט' חלקים של מעש"ר [1] שותה גם הט' חלקים של מעשר ראשון
ה. גבי מעשר שני אינו קובע לו מקום [2] קובע לו מקום בצפונו או בדרומו
ו. אינו מחלל את המעשר שני בביה"ש [3] מחלל את המעשר שני בביה"ש

יומא דף נו: א

האם מועיל קניית עירוב באופנים דלהלן?

בכבר בא חכם
או למזרח או למערב [4]
בבא חכם לכאן ולכאן
ואמר לאיזה שארצה אלך
למ"ד דיש ברירה מועיל מועיל
לאיו בשם ר' יהודה - דאין ברירה מועיל אינו מועיל
-------------------------------------------------

[1] מה שהוא מעשר ראשון אינו יכול לשתותו, ואף שמעשר ראשון מותר לזרים, או לר"מ שאסור לזרים ומותר ללוים, מ"מ זה דוקא היכא שיכול להפריש עליו את התרומת מעשר שבו, והיינו דוקא בדמאי שכשקרא עליו שם מאתמול שמפרישו אפי' בשבת. אולם גבי הלוקח מבין הכותים שחשוב ודאי ואי אפשר לו להפריש את התרומת מעשר בשבת, הרי שהמעשר ראשון אסור בשתיה, ואם ישתה אותו יתברר ששתה טבלים למפרע.

[2] דכיון שמיירי בערב שבת בין השמשות, שאז אין מעשרים את הודאי רק את הדמאי, וקביעת מקום הוא כהפרשה.

[3] ומה שכתוב מיחל, לפי פירוש זה הכוונה שמתחיל לשתות מיד. או שגורסים "מיהל" היינו שמערב את היין במים ושותה. וזה דלא כפירש"י שפירש "מיחל" כפשוטו שמחלל את המעשר שני על המעות.

[4] באופן זה אין כאן נידון של ברירה, דכבר בשעת קניית העירוב היה ברור הדבר איזה עירוב קונה לו - דהיינו העירוב שנתן במזרח או במערב, ורק הוא לא ידע איזה עירוב קנה, וחסר רק בגילוי מילתא - ולא בדין ברירה. [דדוקא בכה"ג שלא בא עדיין החכם, שתלה בדעת החכם לאיזה צד שיבוא, דלא הוברר עדיין עד למחר - בזה שייך ברירה, אבל אם כבר הוברר רק שהוא אינו יודע - אין זה דין של ברירה והוא רק גילוי מילתא].

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף