1)

A SAFEK KOHEN, SAFEK FREED SLAVE (Yerushalmi Perek 11 Halachah 6 Daf 64a)

מתני' הגדילו התערובות ושיחררו זה את זה

(a)

(Mishnah): If they grew up and freed each other, [the following laws apply to each]:

נושאין נשים ראויין לכהונה

1.

He marries a woman proper for Kehunah;

ואינן מיטמאין למתים ואם ניטמאו אין סופגין את הארבעים

2.

He may not become Tamei Mes. If he did, he does not get 40 lashes;

ואינן אוכלין בתרומה ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש

3.

He may not eat Terumah. If he ate, he does not pay the principal, nor an added fifth;

ואינן חולקין על הגורן ומוכרין את התרומה והדמים שלהן

4.

He does not receive a share of Terumah at the granaries. He sells Terumah that he separates from his own produce, and keeps the money;

ואינן חולקין בקדשי המקדש ואין נותנין להן קדשים ואין מוציאין את שלהן מידיהן

5.

He does not get a share of Kodshim of the Mikdash. We do not give to him Kodshim [to offer. If he comes to offer a Korban], we do not take his [Korban] from him;

ופטורין מן הזרוע והלחיים והקיבה

6.

He is exempt from giving [Matanos when he slaughters a Chulin animal, i.e.] the foreleg, jaw and stomach;

ובכורן יהא רועה עד שיסתאב

7.

His Bechor (firstborn Tahor animal) grazes until it gets a blemish (and then he eats it like Chulin).

ונותנין עליהן חומרי ישראל וחומרי כהנים:

8.

We put on him the stringencies of a Yisrael and stringencies of a Kohen.

גמ' לשעבר הא לכתחילה לא.

(b)

(Gemara) Question: [Our Mishnah connotes that] it is b'Di'eved (for them to free each other), but l'Chatchilah one may not! (There was an enactment to free a half-slave, to enable him to marry. The same should apply here!)

כיני מתניתא מותר לשחרר בתחילה.

(c)

Answer: Our Mishnah means that it is permitted to free l'Chatchilah.

אף ר' יוסי הגלילי אמר אסור לשחרר מודה הוא הכא שהוא מותר מפני תיקון הוולד.

(d)

Even R. Yosi ha'Gelili, who says that it is forbidden to free [an Eved Kena'ani without need, for the Torah says "they will work for you forever"], he agrees here, in order to fix the child (enable them to marry).

1.

Note: Seemingly, even without this there is no reason not to free each other, for neither can force the other to work for him! (PF)

מהו ראויות לא פסולות

(e)

What is 'proper [for Kehunah]'? They are not Pasul.

מניין לכהן שהוא מקריב קרבנותיו בכל משמר שירצה

(f)

Question: What is the source that a Kohen offers Korbanos in (i.e. at the time of) any Mishmar that he wants? (The Kohanim were divided into 24 divisions. They take turns serving in the Mikdash according to a fixed rotation.)

תלמוד לומר [דברים יח ו ז] ובא בכל אות נפשו ושרת.

(g)

Answer: "U'Va b'Chol Avas Nafsho... v'Sheres."

היה זקן או חולה נותנו לכל משמר שירצה ועורן ובשרן שלו.

(h)

If he was old or sick [and cannot offer his Korban], he gives it to any Mishmar that he wants, and the skin and meat is his.

היה טמא ובעל מום נותנין לאנשי המשמר ועורן ובשרן (עליהן) [צ"ל שלהן - חשק שלמה] .

(i)

If he was Tamei and a Ba'al Mum, he gives it to the Mishmar [serving at the time], and the skin and meat is theirs.

אילין בני התערובות מה את עבד להון כזקן וכחולה או כטמא ובעל מום.

(j)

Question: These mixed-up children (who cannot offer due to Safek) - do you consider them like old or sick, or like Tamei or Ba'al Mum?

מסתברא מיעבדינון כטמא ובעל מום. [דף סד עמוד ב] ומתניתא עבדא לון כזקן וכחולה דתנינן אין מוציאין את שלו מידו:

(k)

Answer: Presumably, we should make them like a Tamei or Ba'al Mum (for they cannot serve or eat). However, our Mishnah considers them like old or sick, for we learned that we do not take [his Korban] from him.

2)

A SAFEK ABOUT WHO IS THE FATHER (Yerushalmi Perek 11 Halachah 7 Daf 64b)

מתני' מי שלא שהת אחר בעלה שלשה חדשים ונישאת וילדה ואין ידוע אם בן תשעה לראשון אם בן שבעה לאחרון

(a)

(Mishnah): If a woman remarried without waiting three months after [leaving] her husband and gave birth (almost nine months after leaving him), we do not know if the baby was born after nine months from the first husband; or after seven months from the second husband;

היו לה בנים מן הראשון בנים מן השני חולצין ולא מייבמין וכן הוא להן חולץ ולא מייבם

(b)

If she had (definite) sons from both husbands, (if the Safek dies) they do Chalitzah, not Yibum. If a definite son dies, the Safek does Chalitzah, but not Yibum.

היו לו אחין מן הראשון ואחין מן השני שלא מאותה האם הוא חולץ ומייבם והן אחד חולץ ואחד מייבם

(c)

If he had brothers from both possible fathers, from a different mother, he may do Chalitzah or Yibum to their widows. (He may do Yibum only if there is no other brother. If he died,) a brother from one possible father does Chalitzah, and a brother from the other possible father may do Yibum.

היה אחד ישראל ואחד כהן

(d)

If one [possible father] was a Yisrael and one was a Kohen, [the son has the following restrictions]:

נושא אשה הראויה לכהן

1.

He marries a woman fit for a Kohen;

ואינו מיטמא למתים ואם ניטמא אינו סופג את הארבעים

2.

He may not become Tamei Mes. If he did, he does not get 40 lashes;

ואינו אוכל בתרומה ואם אכל אינו משלם קרן וחומש

3.

He may not eat Terumah. If he ate, he does not pay the principal, nor an added fifth;

ואינו חולק על הגורן ומוכר את התרומה והדמין שלו

4.

He does not receive a share of Terumah at the granaries. He sells Terumah that he separates from his own produce, and keeps the money;

ואינו חולק בקדשי המקדש ואין נותנין לו קדשים ואין מוציאין את שלו מידו

5.

He does not get a share of Kodshim of the Mikdash. We do not give to him Kodshim [to offer. If he comes to offer a Korban], we do not take his [Korban] from him;

ופטור מן הזרוע והלחיים והקיבה

6.

He is exempt from giving the foreleg, jaw and stomach;

ובכורו יהא רועה עד שיסתאב

7.

His firstborn animal grazes until it gets a blemish;

ונותנין עליו חומרי ישראל וחומרי כהנים

8.

We put on him the stringencies of a Kohen and of a Yisrael.

היו שניהן כהנים הוא אונן עליהן והן אוננין עליו

(e)

If both possible fathers are Kohanim, [the child] is an Onen for them (when they die), and they are Onenim for him (when he dies).

הוא אינו מיטמא להן והן אינן מיטמאין לו הוא לא יורש אותן אבל הן יורשין אותו ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה

(f)

He does not become Tamei to engage in burying them, and they do not become Tamei to engage in burying him. He does not inherit them, but they inherit him. He is exempt if he hits or curses either of them;

ועולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולק

(g)

He ascends with the Mishmar of this [possible father] and of this, but he does not receive a portion of the Korbanos;

ואם היו שניהן במשמר אחד נוטל חלק אחד:

1.

If they are from the same Mishmar, he receives only one portion.

גמ' מה נן קיימין

(h)

(Gemara) Question: What is the case (how did she remarry)?

אם לאחר מיתה לית יכיל דתנינן הוא אונן עליהן והן אוננין עליו.

1.

If it is after death [of her first husband] - this cannot be, for we taught 'he is an Onen when either of them dies, and they are Onenim when he dies'!

[צ"ל אלא בשגירש - קרבן העדה]

(i)

Answer: Rather, [her first husband] divorced her.

ניחא לשני אינו מטמא שאני אומר בנו של ראשון הוא. לראשון למה אינו מטמא. (אלא בשגירש - קרבן העדה מוחקו) מה נפשך

(j)

Question: Granted, [he does not become Tamei] for the second husband, for I can say that he is the first's son. However, why does [he does not become Tamei] for the first? No matter what you will say, [he should be permitted]!

בנו הוא יטמא לו

1.

If he is [the first's] son, he should become Tamei for him (a Kohen is commanded to become Tamei for his close relatives);

אם אינו בנו חלל הוא ומה בכך שיטמא.

2.

If he is not [the first's] son, he is a Chalal (he is the latter's son from a divorcee)! What is wrong if he becomes Tamei?

אלא בשאנס.

(k)

Answer: The case is, [the first did not marry his mother, rather,] he raped her. (She was never divorced, so the latter was permitted to marry her. Our Mishnah said 'without waiting three months after Ba'alah.' This is not her husband, rather, Bo'alah, i.e. the one who had Bi'ah with her.)

לא כן אמר רבי בא בשם אבא בר ירמיה אנוסה אינה צריכה להמתין שלשה חדשים

(l)

Question: (Our Mishnah connotes that she should have waited.) Didn't R. Ba say in the name of Aba bar Yirmeyah that a raped woman need not wait three months?!

וסברנן מימר כרבנן והכא כרבי יוסי אנן קיימין.

(m)

Answer: We wanted to say that [our Mishnah] is like Rabanan, and [R. Ba] holds like R. Yosi.

תני רבי חייה אוננין ומיטמאין על הספק.

(n)

(R. Chiyah): We observe Aninus and become Tamei for a Safek [Nefel, i.e. an eight month baby].

אמר רבי יוסי מתני' אמרה כן הוא אונן עליהן והן אוננין עליו.

(o)

Support (R. Yosi - Mishnah): [The child] is an Onen for them (when they die), and they are Onenim for him [amidst Safek].

3)

A SAFEK NEFEL (Yerushalmi Perek 11 Halachah 7 Daf 64b)

רבי אשייאן בר יקום הוה ליה עובדא שאול לרבי יסא אמר ליה לית צריך.

(a)

A case [of a Safek Nefel] occurred with R. Ashi'an bar Yakum. He asked R. Yosah. He told him, you need not [be an Onen or be Metamei for him].

אמר ליה והתנינן אמר רבי חייה אוננין ומיטמאין על הספק.

(b)

Question (R. Ashi'an, to R. Yosah): Our Mishnah and R. Chiyah taught that we observe Aninus and become Tamei for a Safek!

סימנין היו ניכרין.

(c)

Answer: Simanim were recognized. (Our Mishnah and R. Chiyah discusses when there are Simanim of viability, i.e. the hair and fingernails were finished. In R. Ashi'an's case, they were not finished, which is a Siman of a Nefel.)

לא כן אמרין חברייא בשם רבי יוחנן סימנין בן שמונה אין עושין מעשה.

(d)

Question: Didn't Talmidim say in the name of R. Yochanan that [even if a baby has] Simanim that it is an eight month baby, we do not do an action [to consider it a Nefel]?

[דף סה עמוד א] סימן היה לו שבעל ופירש.

(e)

Answer: [R. Yochanan discusses] when we [also] have a Siman [that it is a nine month baby, e.g. her husband] had Bi'ah with her and went away.

בן שמונה הרי הוא כאבן ואין מטלטלין אותו בשבת. אבל אמו שוחה עליו ומיניקתו.

(f)

A Ben Shemoneh is [Muktzah] like a rock. One may not move him on Shabbos, but his mother bends down and nurses him (i.e. lets him nurse by himself. She may not pick him up.)

רבי יוסי בעי אילין תינוקות ספיקות מהו לחלל עליהן את השבת.

(g)

Question (R. Yosi): These Safek babies (Safek Nefalim) - may one be Mechalel Shabbos for them (circumcise them on Shabbos)?

אמר ר' יוסי בי רבי בון ויאות מה נפשך בן תשעה הוא ימול. בן שמונה נעשה כמחתך בשר שלא לצורך.

(h)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): One may, no matter what you will say. If he is a Ben Tesha, he should be circumcised [on day eight, even if it is Shabbos]. If he is a Ben Shemoneh, this is like cutting [dead] meat without a need.

רבנן דקיסרין אמרי רבי יעקב בר דסיי שאל מי אמר שמותר לחתוך בשר שלא לצורך.

(i)

(Rabanan of Kisarin): R. Yakov bar Dasai asked, who said that one may cut meat [that one may not eat] without a need? (It is Muktzah!)

תני רבן שמעון בן גמליאל אמר כל המתקיים באדם שלשים יום אינו נפל [במדבר יח טז] ופדויו מבן חודש תפדה.

(j)

(Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): Among people, any [baby] that survived 30 days is not a Nefel - "u'Fduyav mi'Ben Chodesh Tifdeh." (Presumably, we redeem after 30 days, for then it is Vadai viable.)

ובהמה שמונה ימים אין זה נפל [ויקרא כב כז] ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לי"י.

1.

An animal [that survived] eight days is not a Nefel - "umi'Yom ha'Shemini v'Hal'ah Yeratzeh l'Korban Isheh la'Shem."

תמן אמרי בשם שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

(k)

There (in Bavel) they say in the name of Shmuel, the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel.

אמר רבי בא מה פליגין בשלא נולד לחדשיו אבל אם נולד לחדשיו אף רבן שמעון בן גמליאל מודה.

(l)

(R. Ba): When do they argue? It is when he was not born after his [proper number of] months (nine or seven), but if he was born after his months, R. Shimon ben Gamliel agrees [that a Stam baby is assumed to be viable. It is not a Safek.]

הכה את זה וחזר והכה את זה. קילל את זה וחזר וקילל את זה פטור.

(m)

(Beraisa): If [it is a Safek which man is Ploni's father, and] he hit this one and then hit this one (the other possible father), or he cursed this one and then cursed this one, he is exempt.

רבי חנניא בעי לית הדא פליגי על רבי יוחנן

(n)

Question (R. Chananya): Is this [Beraisa] not unlike R. Yochanan?!

דאיתפלגון בשני ימים טובים של גליות. רבי יוחנן אמר מקבלין התרייה על הספק. רבי שמעון בן לקיש אמר אין מקבלין התרייה על הספק.

1.

They argued about the two days of Yom Tov of Chutz la'Aretz (it is a Safek which is Yom Tov mid'Oraisa). R. Yochanan said, one can receive Safek warning [before doing forbidden Melachah on both days, and he is lashed]. Reish Lakish said, one cannot receive Safek warning.

אמר רבי חנינא אמר רבי לית היא פליגא תמן איפשר לך לעמוד עליו. ברם הכא אי איפשר לך לעמוד עליו.

(o)

Answer (R. Chanina citing Rebbi): It does not argue [with R. Yochanan]. There (Yom Tov of Chutz la'Aretz), it is possible to clarify [the Safek afterwards]. However, here (a Safek which is his father) it will never be resolved.

1.

Note: Surely, Rebbi did not discuss the argument of R. Yochanan and Reish Lakish. Rather, he said that one cannot derive that the Tana holds that Safek warning is invalid, therefore our Gemara says that he said that it does not argue with R. Yochanan.