יבמות דף ק. א

באופנים דלהלן האם חולקים לאשה תרומה בגורן?

קרוב לעיר ולא שכיח שם אנשים רחוק מהעיר ושכיח שם אנשים
לרב פפא
ולרב הונא
בריה דרב יהושע
חד אמר
משום גרושה
חולקים -
דיודעים שנתגרשה
לא חולקים -
דלא יודעים שנתגרשה
וחד אמר
משום יחוד
לא חולקים -
דיש יחוד
חולקים -
דאין יחוד

אליבא דר' שמעון ור' אלעזר בנו, מה דין מנחת חוטא של כהן (כגון של מטמא מקדש)?

מה עושים עם הקומץ מה עושים עם השירים
לר' שמעון [1] קרב על המזבח השירים קרבים בפני עצמם
לר' אלעזר בר' שמעון קרב על המזבח מתפזרים לאיבוד על הדשן [2]

-------------------------------------------------

[1] מבואר ששונה דין מנחת נדבת כהן ממנחת חובתו, דמנחת נדבה אינה נקמצת וכולה כליל, ואילו מנחת חוטא נקמצת והקומץ קרב לעצמו והשירים קרבים לעצמם. ולמד כן, מדכתיב "והיתה לכהן כמנחה", ולא כתוב "כמנחתו" - שהיה משמע כמנחתו של כהן, ש"מ שמנחת חובתו דינה כמנחת ישראל דוקא, וכמו שמנחת ישראל נקמצת גם חובת כהן נקמצת. אולם מה שנקטר לאשים לא הוקש למנחת ישראל, ולכן אין שיריה נאכלים אלא קרבים בפני עצמן.

[2] פירש"י שמתפזר על בית הדשן. ותוס' (בד"ה והשירים) מפרשים, שהוא בעזרה במזרחו של כבש במקום ששרפים קדשי קדשים דשם היו מתפזרים השירים (ד"מתפזרים" דכאן היינו נשרפים).

עוד חומר לימוד על הדף