1)

TOSFOS DH Asi Le'ichlufei b'Gita

תוספות ד"ה אתי לאיחלופי בגיטא

(SUMMARY: Tosfos explains that we are concerned lest someone write this for a Get.)

פירוש שיכתבנו סופר בור בגט

(a)

Explanation: An ignorant scribe will write a Get like this.

ומשמע מכאן לשבש מה שכתב בתיקוני גט מיאון לא רעינא ביה כו' אלא כתבינן ליה כדמשמע הכא.

(b)

Inference: This shows that it is a total mistake, what is written in directions for a Get Mi'un "I do not desire him." Rather, we write it like it says here.

2)

TOSFOS DH Ketanah she'Lo Mi'anah v'Amdah v'Niskadshah Kidusheha Hen Hen Mi'uneha

תוספות ד"ה קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה קידושיה הן הן מיאוניה

(SUMMARY: Tosfos explains why above, it mentions Nisu'in.)

והא דתניא לעיל ונישאת

(a)

Implied question: Above, a Beraisa says "she made Nisu'in"!

הוא הדין נתקדשה אלא לא חש לדקדק כיון שאין יודע חילוק בין קידושין בין נשואין.

(b)

Answer: The same applies if she became Mekudeshes. [The Tana] was not concerned to be meticulous, for he does not know a difference between Kidushin and Nisu'in.

3)

TOSFOS DH Ta Shma d'Amar Rav Yehudah Amar Shmuel Halachah k'R. Yehudah ben Beseirah

תוספות ד"ה תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה

(SUMMARY: Tosfos derives that they argue even about Nisu'in.)

ואכולהו קאי בין אקדושין בין אנישואין

(a)

Explanation: He rules like him totally, both regarding Kidushin and Nisu'in;

מכלל דרבנן פליגי עליה אפילו בנישואין.

(b)

Inference: Rabanan argue with him even regarding Nisu'in.

4)

TOSFOS DH Kelalo Shel Davar Einah k'Ishto l'Chol Davar

תוספות ד"ה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר

(SUMMARY: Tosfos explains that this hints that also regarding Terumah, it is as if she is not married to him.)

לאתויי בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה ובת כהן לישראל תאכל ולר' יהושע איפכא.

(a)

Explanation: This includes a Bas Yisrael married to a Kohen. She may not eat Terumah. A Bas Kohen to a Yisrael may eat. R. Yehoshua holds oppositely.

5)

TOSFOS DH Machmas Bnei Yisrael she'Einam Mehuganim Li Zu Hi Akavah she'Ein Min ha'Ish

תוספות ד"ה מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לי זו היא עכבה שאין מן האיש

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Eliezer ben Yakov.)

פירוש והוי מיאון

(a)

Explanation: This is Mi'un.

ותימה דאם כן תיפשוט הא דבעי לעיל אי הלכה כר' יהודה בן בתירה בנישואין

(b)

Question: If so, we can settle the question above, whether the Halachah follows R. Yehudah ben Beseirah regarding Nisu'in!

דהכא משמע בשאינה רוצה להנשא מחמת שאינן מהוגנין לה דהויא מיאון כ"ש אם נשאת לו

1.

Here it connotes that when she does not want to marry because they are not proper for her, this is Mi'un, and all the more so if she married him!

ומשנת רבי אלעזר בן יעקב קב ונקי

i.

The Mishnah of R. Eliezer ben Yakov is small but clean (the Halachah always follows him)!

וי"ל דהכא לא איירי במיאון אלא בקטנה שנישאת שלא לדעתה קאי

(c)

Answer: Here, he does not discuss Mi'un. Rather, he discusses a Ketanah who was married without her consent;

וקאמר עלה ר"א בן יעקב דאי אמרה מחמת בני אדם שאינן מהוגנים הוי שלא לדעתה

1.

R. Eliezer ben Yakov says that if she said [that she does not want to marry others] because they are not proper for her, this [shows that the marriage was] without her consent;

מחמת פלוני בעלי הוי לדעתה וצריכה מיאון

2.

If she said "due to my husband Ploni", this [shows that the marriage] was with her consent, and she needs Mi'un.

והשתא לא שייך מידי לההיא דלעיל.

3.

According to this, this is not related to the above [question].

108b----------------------------------------108b

6)

TOSFOS DH Alma Asi Mi'un u'Mevatel Gita u'Reminhi ha'Mema'enes b'Ish v'Chulei

תוספות ד"ה אלמא אתי מיאון ומבטל גיטא ורמינהי הממאנת באיש כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have asked from the Seifa itself.)

מגופה דסיפא הוה מצי לאקשויי

(a)

Implied question: We could have asked from the Seifa itself!

דמאי טעמא אמרינן כל שיוצאה ממנו בגט אסורה ואמאי לא אמרינן אתי מיאונה ומפקע קידושי שני

1.

Why do we say that anyone she left through a Get, she is forbidden [to return to him]? Why don't we say that her Mi'un uproots the latter's Kidushin?

והוי כמו שזינתה אחר גירושין דמותרת לחזור לו כדתנן בפ"ב דסוטה (דף יח: ושם)

i.

She should be like one who was Mezanah after she was divorced. She may return to him, like the Mishnah in Sotah (18b) says!

אלא ניחא ליה לאקשויי רישא אסיפא.

(b)

Answer: He preferred to ask from the Reisha against the Seifa.

7)

TOSFOS DH Azil u'Meshabesh v'Maisi Lah

תוספות ד"ה אזיל ומשבש ומייתי לה

(SUMMARY: Tosfos explains that we decree only when Machazir Gerushaso applies.)

אבל לא ניחא ליה למימר דאפי' ליכא גט לא יחזיר דלמא אזיל ומשבש לה (הגהת מהרש"ל)

(a)

Implied question: Why didn't he say that even if there is no Get, he may not remarry her, lest he go and entice her [to leave her new husband]?

דהא כיון דליכא למיחש למידי לא גזרינן.

(b)

Answer: Since there is no concern for anything, we do not decree. (I.e. we decree only when mid'Rabanan he is Machazir Gerushaso - Maharshal, Maharam, and so says Tosfos ha'Rosh.)

8)

TOSFOS DH Amar R. Elazar Tavra v'Chulei

תוספות ד"ה אמר ר' אלעזר תברא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that Rava concludes that R. Elazar said so.)

רבא הוא דמסיק הכי

(a)

Explanation: Rava concludes like this (that R. Elazar said that different Tana'im taught the clauses, and Ula resolved them).

אף על גב דרב יהודה הוה בשינוייא קמא

(b)

Question: When we asked the question above, Rav Yehudah answered [that different Tana'im taught the clauses]!

יודע היה רבא שכך היתה הקושיא ומשמיה דרבי אלעזר [נאמרה]

(c)

Answer: Rava knew that this was the question (really, the contradiction was that sometimes one's Mi'un is Mevatel another's Get, and sometimes it is not), and it was said in the name of R. Elazar [and not in the name of Rav Yehudah].

וכה"ג בפרק כירה (שבת מד. ושם) דאמר רב הונא מטה שיחדה למעות כו'

(d)

Support: We find like this in Shabbos (44a). Rav Huna said that a bed designated for coins...

ומותיב רב נחמן בר יצחק כו' אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה כו'

1.

Rav Nachman bar Yitzchak challenged this... Rather, the following was taught. Rav Yehudah said...

ולא קאמר משמיה דרב הונא כדמעיקרא לפי שהיה יודע האמת שרב יהודה אמרה.

2.

He did not say so in the name of Rav Huna, for he knew the truth, that really, Rav Yehudah taught it.

9)

TOSFOS DH Kegon she'Shilshah b'Gitin d'Michazya ki'Gedolah

תוספות ד"ה כגון ששלשה בגיטין דמיחזיא כגדולה

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Elazar explains the repetition.)

וא"ת לר' אלעזר למה איצטריך למיתני מיאנה לאחר וגירשה תרי זימני

(a)

Question: According to R. Elazar, why do we need to teach that she did Mi'un to another and was divorced twice?

וי"ל דקמ"ל אף על גב דגירשה תרי זימני לא חיישינן למיחזי כגדולה.

(b)

Answer: This teaches that even though she was divorced twice, we are not concerned that she looks like an adult.

10)

TOSFOS DH l'Isur Kares Hitarta l'Isur Lav Lo Kol she'Chen

תוספות ד"ה לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש

(SUMMARY: Tosfos discusses which Isur Kares was permitted.)

פירש בקונט' איסור כרת דא"א שהמיאון מפקיע הקידושין

(a)

Explanation #1 (Rashi): [You permitted] the Isur Kares of Eshes Ish. Mi'un uproots the Kidushin.

והקשה ריב"ן דלא דמי איסור אשת איש למחזיר גרושתו

(b)

Question (Rivan): The Isur of Eshes Ish is unlike Machazir Gerushaso!

דמיאון מפקיע הקידושין שאומרת אי אפשי בקידושין שקדשוני אמי ואחי אבל גט לא מפקיע

1.

Mi'un uproots the Kidushin. She says "I do not want the Kidushin that my mother and brother were Mekadesh me." A Get does not uproot!

ולאו קושיא היא דמהאי טעמא שמפקיע המיאון איסור דאשת איש א"כ הויא כזונה אצלו ומותרת לחזור לו לאחר שגירשה כדתנן פרק שני דסוטה (דף יח: ושם)

(c)

Answer: This is not difficult. For this reason, that Mi'un uproots the Isur Eshes Ish, she was like a Zonah with him (the latter husband), and she may return to him (her first husband, even though it is) after he divorced her, like the Mishnah in Sotah (18b) says!

וריב"ן פירש איסור כרת התרת שמותרת בקרוביו והוא בקרובותיה אפי' למי שיצאה ממנו בגט דהיינו אשת אחיו ואחות אשתו

(d)

Explanation #2 (Rivan): [You permitted] an Isur Kares. [Through Mi'un,] she is permitted to his relatives, and he is permitted to her relatives, even for one whom she left through a Get, i.e. Eshes Achiv and Achos Ishto.

ואין נראה דא"כ תיקשה למ"ד בסמוך כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו אלמא לאיסור כרת לא התרת.

(e)

Rebuttal: If so, this is difficult for the opinion below that just like she is forbidden to him, she is forbidden to his brother. This shows that we did not permit Kares!

11)

TOSFOS DH Yesh Mi'un Acher Misah b'Achiv Oh Lo

תוספות ד"ה יש מיאון אחר מיתה באחיו או לא

(SUMMARY: Tosfos explains why we ask only about Sheniyos.)

דוקא הכא הוא דמיבעיא ליה באיסור שנייה דרבנן היא

(a)

Explanation: Only here we ask regarding an Isur Sheniyah mid'Rabanan;

אבל באיסור ערוה דאורייתא תנן כל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת.

1.

However, regarding an Isur Ervah mid'Oraisa, the Mishnah (2b) says that anyone who could have done Mi'un, but did not, her Tzarah does Chalitzah, but not Yibum.