1)

TOSFOS DH Hi Gufah Gezeirah v'Anan Nikum v'Nigzor Gezeirah li'Gezeirah

תוספות ד"ה היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה

(SUMMARY: Tosfos discusses what is the initial decree.)

פי' בקונטרס היא גופה גזירה משום יתומה בחיי האב

(a)

Explanation #1 (Rashi): This itself is a decree (that she may not do Yibum), due to an orphan in her father's lifetime.

ואין נראה לר"י דהא רב אשי הוא דאמר להאי טעמא ולא רבא

(b)

Objection (Ri): Rav Ashi gave this reason, and not Rava!

אלא יש לפרש היא גופה גזירה שמא יאמרו העולם ייבם גרושת אחיו לפי שהכל בקיאין בגירושין ואין הכל בקיאין בחזרה כדאמר רבא לעיל

(c)

Explanation #2: Rather, this itself is a decree, lest people say that one did Yibum to his brother's divorcee, for everyone knows about the divorce, but not everyone knows that he remarried her, like Rava said above.

ולאו דוקא קאמר גזירה לגזירה דלא שייך הכא אלא כלומר אינה אלא איסורא דרבנן.

(d)

Observation: He does not literally mean a decree due to a decree, for this does not apply here. (For the same reason that she may not do Yibum, also her Tzarah may not. This is not a second decree!) Rather, it is only an Isur mid'Rabanan.

2)

TOSFOS DH v'Yisrachek Min ha'Mi'unim

תוספות ד"ה ויתרחק מן המיאונים

(SUMMARY: Tosfos discusses the opinion that one should not marry an orphaned minor.)

פר"ח בריש פירקין (לעיל קז:) בשם גאון דאין לקדש יתומה עד שיביאו ראיה שהיא בוגרת כדי להתרחק מן המיאונים

(a)

Explanation: Above (107b), R. Chananel explained in the name of a Gaon that one should not be Mekadesh an orphan until they bring a proof that she is a Bogeres, in order to distance from Mi'un.

1.

Note: The Maharshal says that "Bogeres" is not precise. Once she is an adult (Na'arah) she cannot do Mi'un. Aruch l'Ner suggests that Tosfos is stringent like opinions that permit Mi'un after bringing two hairs (Nidah 52b). I do not understand this. That is when there was no Bi'ah since bringing hairs. Here, if he is Mekadesh an orphaned Na'arah, it is Kidushin mid'Oraisa!

והא דתקינו לה רבנן נישואין כדאמר לקמן (דף קיב:)

(b)

Implied question: Rabanan enacted Nisu'in for an orphan, like it says below (112b)!

צריך לומר לדברי הגאון דהיינו דוקא היכא שיש לחוש שלא ינהגו בה מנהג הפקר

(c)

Answer: According to the Gaon, we must say that this is only when there is concern lest people conduct with her like Hefker.

ומיהו מהכא אין לו ראיה אלא שלא ילמדוה למאן.

1.

However, there is no proof from here [that one should not marry a minor orphan], only that one should not persuade her to do Mi'un.

109b----------------------------------------109b

3)

TOSFOS DH Asya Redifah Redifah

תוספות ד"ה אתיא רדיפה רדיפה

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed to learn from the Gezeirah Shavah.)

אבל מדכתיב לעיל מי האיש החפץ חיים וגו'

(a)

Implied question: Why can't we learn from what is written above, "Mi ha'Ish ha'Chafetz Chayim..." [that one should pursue Shalom]?

לא מצי דייק דדלמא קאי אכולא פרשתא נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב וגו' דהיינו כל התורה כולה

(b)

Answer #1: We could not learn from there. Perhaps it refers to the entire Parshah "guard your tongue from evil, veer from evil and do good...", i.e. the entire Torah.

אי נמי התם כתיב צדקה חיים וכבוד דלא הוה כתיב הכא (הגהת מהרש"ל)

(c)

Answer #2: There it says Tzedakah, life and honor, which are not written here;

ונפקא לן מההוא קרא בפ"ק דקידושין (דף מ.) דאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

1.

In Kidushin (40a), we derive from that verse ("Rodef Tzedakah...") that one eats their Peros (of certain Mitzvos) in this world, and the principal is intact for him in the world to come.

4)

TOSFOS DH ha'Noder k'Ilu Banah Bamah

תוספות ד"ה הנודר כאילו בנה במה

(SUMMARY: Tosfos gives the source for this.)

י"מ דנפקא לן חדלה חדלה כתיב הכא וכי תחדל לנדור וכתיב התם חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב

(a)

Explanation: Some explain that we learn from a Gezeirah Shavah "Chidlah- Chidlah." It says here "v'Chi Sechdal Lindor", and it says there "Chidlu Lachem Min ha'Adam Asher Neshamah b'Apo Ki va'Meh Nechshav";

ואמר בפ"ק דברכות (דף יד. ושם) אל תקרי במה אלא במה

1.

It says in Berachos (14a) 'do not read this "va'Meh", rather, "Bamah".

וג"ש דחדלה דריש בפרק ד' נדרים (דף כב.) אמר שמואל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע

2.

In Nedarim (22a), we expound the Gezeirah Shavah "Chidlah-Chidlah" [differently]. Shmuel taught that one who vows, even if he fulfills it, he is called a Rasha;

אמר ר' אבהו מאי קראה כתיב הכא וכי תחדל לנדור וכתיב התם שם רשעים חדלו רוגז.

i.

Citation (22a - R. Avahu): What is his source? It says here says "v'Chi Sechdal Lindor", and it says there "Sham Resha'im Chadlu Rogez."

5)

TOSFOS DH Ra'ah Acher Ra'ah Tavo l'Mekablei Gerim

תוספות ד"ה רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים

(SUMMARY: Tosfos explains that we accept those who strive to convert.)

אמר ר"י דהיינו היכא שמשיאין אותן להתגייר או שמקבלין אותן מיד

(a)

Explanation (Ri): This is when they persuade him to convert, or accept him immediately.

אבל אם הן מתאמצין להתגייר יש לנו לקבלם שהרי מצינו שנענשו אברהם יצחק ויעקב שלא קבלו לתמנע שבאתה להתגייר

(b)

Distinction: However, if they strive to convert, we should accept them, for we find that Avraham, Yitzchak and Yakov were punished for not accepting Timna, who came to convert;

והלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו ונפק מינה עמלק דצערינהו לישראל כדאמרינן בהגדת חלק (סנהדרין צט:)

1.

She went and became a concubine to Elifaz ben Esav, and Amalek came from her, who afflicted Yisrael, like it says in Sanhedrin (99b).

וגם יהושע קבל רחב הזונה ונעמה ורות המואביה

(c)

Support: Also Yehoshua accepted Rachav the Zonah, and [Yisrael accepted] Na'amah and Rus the Mo'abite.

ובריש פרק במה מדליקין (שבת לא.) שגייר הלל אותו שאמר גיירני על מנת שתשימני כ"ג ואותו דעל מנת שתלמדני כל התורה כולה ואף על פי שלא היו מתאמצין להתגייר

(d)

Implied question: In Shabbos (31a), it says that Hillel converted the man who said "convert me on condition that you will make me Kohen Gadol", and the man who said "[convert me] on condition that you teach me the entire Torah [while I stand on one foot]", even though they were not striving to convert!

יודע היה הלל בהן שסופם להיות גרים גמורים כמו שעשה לבסוף.

(e)

Answer: He knew that in the end they would be total (sincere) converts, like happened in the end.

6)

TOSFOS DH Mahu d'Seima Eis Lei Agra

תוספות ד"ה מהו דתימא אית ליה אגרא

(SUMMARY: Tosfos discusses when it is possible that Rebbeyim come to sin.)

תימה דאמרי' בפרק בתרא דיומא (דף פז.) כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

(a)

Question #1: It says in Yuma (87a) that anyone who brings merit to the Rabim, he will not come to sin;

ומפרש טעמא התם שלא יאמרו הרב בגיהנם ותלמידו בגן עדן

1.

It explains the reason there, lest people say that the Rebbi is in Gehinom, and the Talmid is in Gan Eden!

ועוד קשה לר"י הרי אחר דר"מ למד לפניו ואפ"ה יצא לתרבות רעה

(b)

Question #2 (Ri): R. Meir learned from Acher, and even so Acher sinned!

ושמא היכא שהוא רע מתחלה קודם שמלמד אחרים התם לא שייך האי טעמא

(c)

Answer: Perhaps when he was evil from the beginning, before he taught others, this reason does not apply;

אבל היכא שהיה טוב מתחלה אז ודאי אין חטא בא על ידו

1.

However, when he was good from the beginning, surely sin will not come through him.

ואחר מתחלתו היה רע כדאמר בחגיגה (דף טו:) שכלי זמר לא פסק מתוך ביתו וגם ספרי צדוקים היו נושרים מחיקו.

2.

Acher was evil from the beginning, like it says in Chagigah (15b) that musical instruments did not cease from his house, and books of Tzedukim would fall from his lap.

7)

TOSFOS DH Shishim Giborim Saviv Lah

תוספות ד"ה ששים גבורים סביב לה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to the 60 Ribo of Yisrael.)

פירש בקונטרס [הכא] ובסנהדרין (דף ז.) דאלשכת הגזית קאי

(a)

Explanation #1 (Rashi): Rashi explained here and in Sanhedrin (7a) that this refers to [the Sanhedrin in] Lishkas ha'Gazis.

וקשה דה"ל למימר ע' או ע"א

(b)

Objection: It should have said 70 or 71!

אלא י"ל דאששים ריבוא ישראל קאי.

(c)

Explanation #2: Rather, it refers to the 60 Ribo (10,000's) of Yisrael.

8)

TOSFOS DH Achuzei Cherev

תוספות ד"ה אחוזי חרב

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to judgment.)

משמע ליה מזויינין בדין כדדרשינן בסנהדרין (דף לו.) מויחגור דוד חרבו שדנו לנבל בסנהדרין

(a)

Inference: They are armed in judgment, like we expound in Sanhedrin (36a) from "va'Yachgor David Charbo" - he judged Naval in a Sanhedrin.

ואף על גב דבתורה כתיב חגור חרבך על ירך גבור (תהלים מה).

1.

Even though regarding Torah it says Chagor Charbecha Al Yarech Gibor" [there, it refers to judgment].

9)

TOSFOS DH v'Chi Gadlah Bahadah v'Af Al Gav d'Lo Ba'al

תוספות ד"ה וכי גדלה גדלי בהדה ואף על גב דלא בעל

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not depend on the law of Mekadesh Achos Yevimto.)

ואפי' סבירא לן מקדש אחות יבמה לא נפטרה יבמה מ"מ היכא שהקידושין היו באים ממילא נפטרה יבמה מעצמה.

(a)

Explanation: Even if we hold that one who is Mekadesh Achos Yevamah does not exempt the Yevamah, in any case when the Kidushin comes automatically, the Yevamah is exempted automatically.

10)

TOSFOS DH Hu Adif Minai

תוספות ד"ה הוא עדיף מינאי

(SUMMARY: Tosfos discusses when she can do Mi'un.)

פירוש שיכול להוציאני בגט בעל כרחי ואנא עדיפא מיניה שאוכל למאן בו כל זמן שלא בעל

(a)

Explanation: He can expel me through a Get against my will. I am better (stronger than) him, for I can do Mi'un until he does Bi'ah [after maturity];

והיינו דוקא מן התורה יכולה למאן אבל מדרבנן אין יכולה משהביאה ב' שערות

1.

Only mid'Oraisa she can do Mi'un. Mid'Rabanan, she cannot do Mi'un after bringing two hairs;

דתנן בפ' בא סימן (נדה נב.) עד מתי הבת ממאנת עד שתביא ב' שערות

2.

Citation (Nidah 52a - Mishnah): Until when can a girl do Mi'un? Until she brings two hairs.

והיינו אפילו לא בעל דבבעל לא הוה פליג רבי יהודה עד שירבה השחור על הלבן

i.

This is even if he did not do Bi'ah. If he did Bi'ah, R. Yehudah would not argue [and permit] until there is more black (hair) than white;

כדאמר התם בגמרא דמודי רבי יהודה בבעל.

ii.

This is like it says in the Gemara, that R. Yehudah agrees if he did Bi'ah.