1)

TOSFOS DH v'Shor ha'Mu'ad

תוספות ד"ה ושור המועד

(SUMMARY: Tosfos explains that Rebbi agrees about this.)

רבי לא פליג אקרא אלא כלומר התם מתקיימין דברי רשב"ג דלא מיתחזיק אלא בתלת זימני.

(a)

Explanation: Rebbi does not argue with the verse! Rather, there R. Shimon ben Gamliel's words are fulfilled. It is Muchzak only after three times.

2)

TOSFOS DH Niseis l'Mi she'Ein Lo Banim Tetzei b'Lo Kesuvah

תוספות ד"ה נישאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה

(SUMMARY: Tosfos discusses when she is considered Muchzekes to be barren.)

משמע דמן השני יש לה כתובה

(a)

Inference: She collects a Kesuvah from the second.

וכן משמע בסמוך דקאמר נישאת לשלישי ולא היו לה בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי משמע שהשני נתן לה כתובה

(b)

Support: Also below, we ask "if she married a third and did not have children from him, may the first ones demand from her [to return the Kesuvah that she collected from them]?" This implies that that [also] the second paid her a Kesuvah.

ותימה לר"י דאמאי יש לה כתובה מן השני הא כיון דאסר לה לשלישי א"כ סבר דבתרי זימני הויא חזקה

(c)

Question (Ri): Why does she get a Kesuvah from the second? Since he forbids her to marry a third man [unless he already has children], this shows that he holds that two times makes a Chazakah!

וכ"ת משום דאמרה ליה השתא הוא דכחשי ונסתחפה שדהו

1.

Suggestion: She gets a Kesuvah because she says to him "only now (after I married you) I became weak." His field was flooded. (His Mazel caused this, so he suffers the loss.)

אם כן מאי קבעי נישאת לשלישי כו' מי מצי אמרי לה דאיגלאי מילתא דאת גרמת או דלמא מציא אמרה השתא הוא דכחשי

2.

Rejection: If so, what was the question "if she married a third... Can the first two say 'this reveals that you caused [that we had no children]'? Or, can she say 'only now I became weak'?

הלא אע"ג דלא נישאת לשלישי אין לה כתובה מן השני אלא מטעם דמצי אמרה השתא הוא דכחשי

i.

Even though she did not marry a third (i.e. even before this), she received a Kesuvah from the second only because she can say 'only now I became weak'!

ואר"י דלענין ממון מודה רבי דלא הוי חזקה עד דאיתחזיק בג' זימני כדאשכחן בשור המועד דבשור המועד לא פליג כדפירשתי לעיל

(d)

Answer (Ri): Rebbi agrees that regarding money, it is not a Chazakah until three times, like we find regarding Shor ha'Mu'ad. He does not argue about Shor ha'Mu'ad, like I explained above.

ומיהו תימה דהשתא לענין איסורא לא סמכינן ארוב נשים דחזיין לבנים משום דאיתרע רובא ע"י דאיתחזק בתרי זימני

(e)

Question: Here, regarding Isur (the third man's Chiyuv of Pru u'Rvu), we do not rely on the majority of women who are fertile, because the Chazakah was weakened through a Chazakah based on two occurrences;

ולענין ממון סמכינן אהאי רובא אע"ג דאיתרע בתרי זימני

1.

Regarding money, we rely on this majority, even though it was weakened through two occurrences;

ובעלמא אמרי' איפכא דאזלינן בתר רובא לענין איסורא ולענין ממונא לא אזלינן.

2.

Normally, we say oppositely! We rely on the majority regarding Isur, but regarding money we do not rely on it!

3)

TOSFOS DH Tetzei b'Lo Kesuvah

תוספות ד"ה תצא בלא כתובה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when it was a Mekach Ta'os.)

לכאורה נראה דוקא בשהתה עם השלישי דומיא דנשאת לשלישי ולא היו לה בנים דבסמוך

(a)

Assertion: It seems that this is only if she delayed 10 years with the third, similar to the case below of "she married a third, and had no children from him."

וטעמא דלענין ממון לא מחזקינן לה בעקרה עד דאיתחזק בתלת זימני

(b)

Explanation: This is because regarding money, she is not established to be barren until three times.

וא"ת מן השלישי נמי לא תפסיד כתובה דתימא ליה השתא הוא דכחשי כמו שאומרת לראשון ולשני

(c)

Question: Also from the third she should not lose a Kesuvah. She can say to him "now I became weak", like she said to the first and second!

י"ל דטענה דהשתא הוא דכחשי לא מהני להוציא אלא לענין שלא תחזיר מה שגבתה מראשון ומשני

(d)

Answer: The claim "now I became weak" does not help to collect. It helps only to avoid returning what she collected from the first two.

אבל קשה דאי בשהה עמה י' שנים היכי קאמר בסמוך גבי נישאת לרביעי והיו לה בנים או דלמא מצי אמר לה אדעתא דהכי לא גרשתיך

(e)

Question: If she delayed with him 10 years, how can it say below regarding if she married a fourth and had children from him "or perhaps he can say 'I did not divorce you with intent for this' (that she is fertile)"?

והא אע"ג שהיא בת בנים על כרחו הוא צריך לגרשה כיון דלא זכה ליבנות ממנה

1.

Even if she is fertile, he must divorce her, since he did not merit to have children from her!

לכך נראה לר"י דלאלתר תצא שלא בכתובה

(f)

Answer (Ri): She leaves immediately without a Kesuvah.

ולא משום קנס דקנסוה כמו בשניות לפי שנישאת באיסור

(g)

Suggestion: This is a Kenas, like Sheniyos, because she married b'Isur.

מדקבעי בסמוך נישאת לרביעי והיו לה בנים מהו דתיתבעיה לשלישי ואי קנס הוא היכי תיתבע לשלישי

(h)

Rejection: Below, we ask, if she married a fourth and had children from him, may she claim a Kesuvah from the third? If it is a Kenas, how can she claim from the third?! (Even if she is fertile, we fined her!)

אלא נראה לר"י דבשלא הכיר בה איירי ותצא שלא בכתובה משום דהוי מקח טעות

(i)

Explanation (Ri): Rather, the case is, the third did not know [that she was childless from two husbands]. She leaves without a Kesuvah because it is a Mekach Ta'os;

ומ"מ כשיש לה בנים מן הרביעי חוזרת ותובעת לשלישי דאיגלאי מילתא דלאו מקח טעות הוא

1.

Even so, when she has children from the fourth, [perhaps] she can claim from the third, for this reveals that it was not a Mekach Ta'os.

וכן מצא ר"י בהלכות דרב יהודאי גאון דבלא הכיר בה איירי אבל הכיר בה יש לה כתובה

(j)

Support: The Ri found like this in Halachos of Rav Yehudai Gaon, that the case is, he (the third) did not know. However, if he knew, she has a Kesuvah.

והא דקתני בתוספתא נישאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה מפני שנישואיה נישואי מינות

(k)

Implied question: The Tosefta says that if she married one who has no children, she leaves without a Kesuvah, for her Nisu'in is Minus (heresy).

נראה שהסופרים טעו וכתבו מינות במקום טעות דלא שייך כאן לשון מינות כלל.

(l)

Answer: It seems that the scribes erred, and wrote Minus in place of Ta'os. Minus does not apply here at all.

4)

TOSFOS DH Iy Ihi Shatka Anan Mi Shatkinan

תוספות ד"ה אי איהי שתקא אנן מי שתקינן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not ask this elsewhere.)

וא"ת דתנן בהשולח (גיטין מו: ושם) המוציא אשתו משום אילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר כו'

(a)

Question - Citation (Gitin 46b - Mishnah - R. Yehudah): If one divorces his wife due to Ailonis, he may not return her...

נשאת לאחר והיו לה בנים והיא תובעת כתובתה א"ר יהודה אומר לה שתיקותיך יפה מדבוריך

1.

Citation (cont.): If she married another and had children, and she demands a Kesuvah [from the first], R. Yehudah says "he tells her, your silence is better than your speech!"

והשתא תקשה התם אי היא שתקה אנן מי שתקינן

2.

We should ask also there, if she is quiet, are we quiet?! (The Get was Batel!)

וי"ל דהתם כיון דתקינן לרבי יהודה דלא יחזיר ליכא למיחש לקלקולא

(b)

Answer: There, since R. Yehudah enacted that he may not remarry her, there is no concern for ruin. (He decided absolute to divorce her);

ורבנן אע"ג דיחזיר לא חיישינן התם לקלקולא כיון דלא חשש (הגהת הב"ח) לבדוק יפה בסימני אילונית גמר בדעתו לגרש בכל ענין ולהכי שתקינן

1.

According to Rabanan, even though he may remarry her [if she did not marry someone else], we are not concerned for ruin. Since he was not concerned to check well for Simanim of Ailonis, he resolved to divorce in any case. Therefore, we are quiet;

וכי תובעת כתובתה מצי אמר לה אדעתא למיתב כתובה לא גירשתיך

2.

When she demands a Kesuvah, he can say "I did not divorce you with intent to pay a Kesuvah!"

אבל הכא דליכא תקנה דלא יחזיר פריך שפיר היכי שתקינן

(c)

Distinction: However, here there is no enactment not to remarry her. We ask properly "why are we quiet?!"

ואפי' רבנן דלא חיישי התם לקלקולא היינו דוקא בספק אילונית דכיון דלא חשש לבדוק יפה גמר לגרש בכל ענין

1.

Even Rabanan, who are not concerned there for ruin, this is only regarding a Safek Ailonis. Since he was not concerned to check well, he resolved to divorce in any case;

אבל הכא אין בידו לבדוק ומוכיח הדבר שמשום בנים מוציאה שכבר נישאת לשנים ולא היו לה בנים איכא קילקולא

2.

However, here he cannot check. The case proves that he divorces her due to [lack of] children, for she already married two, and she did not have children from them, so there is ruin.

ולהכי פריך לכ"ע אנן מי שתקינן

i.

This is why we ask according to everyone "are we quiet?!"

ואתי נמי שפיר הא דמשמע בהשולח דלא מצי מקלקל לה אלא כשאמר לה משום שם רע ונדר ואילונית אני מוציאך

(d)

Support: In Gitin, it connotes that he can ruin her only if he said that he divorces her due to ill repute, a vow or Ailonis;

והכא אע"ג דלא אמר לה משום עקרות אני מוציאך מצי מקלקל לה כדפי'

1.

Here, even if he did not say that he divorces her due to barrenness, he can ruin her, like I explained.

ומשני דהכא לא שייך קילקולא דאמרינן השתא הוא דברייתא ובשעה שגירשה לא היתה ראויה

(e)

Explanation: The Gemara answers that here ruin does not apply, for we say that now she healed. When he divorced her, she was not proper [to bear children];

אבל בשם רע ונדר ואילונית איכא קלקולא כשנתגלה לבסוף שהשם רע היה שקר ולא היתה אילונית גם מתחלה דאם היתה לא הוה בריאה לעולם

1.

However, regarding ill repute, a vow or Ailonis, there is ruin, when it becomes revealed that the ill repute was false, and she was not an Ailonis also from the beginning, for if she was, she would never heal.

ונדר נמי כיון שיכול להפר כאילו לא היה נדר

2.

Also a vow, since he can annul it, it is as if there was no vow.

ואם תאמר דבפ"ק דנדה (דף יב: ושם) אמר גבי אשה שאין לה וסת לא יחזיר אפי' הדר ואיתקן משום קלקולא

(f)

Question: In Nidah (12b), it says about a woman without a Veses, [one who divorces her] may not remarry her, even if she gets fixed (gets a Veses), due to ruin.

והשתא והא אין יכול לקלקלה דאמ' (כן הוא בדפוס ונציה) השתא הוא דבריאת כדאמרי' הכא

1.

Now (based on Tosfos' answer), he cannot ruin her, for we say that now she became healthy, like we say now!

ואר"י דלא דמי דקלקול בנים אין רפואה מועלת כ"כ ולכך בשעה שגירשה לא היתה בת בנים דלא שכיח שתרפא לגמרי מגרש לה

(g)

Answer #1 (Ri): There is different. No cure helps so much for barrenness. Therefore, when he divorced her, she was not proper to bear children, for it is not common that she be cured. He absolutely divorced her;

אבל קלקול דוסת שכיח להתרפאות ולא גמר ומגרש דיאמר אילו הייתי יודע שסם מועיל לה לא הייתי מגרשה

1.

It is common that one who has no Veses is cured of this. He did not absolutely divorce her. He will say "had I known that a potion helps for her, I would not have divorced her."

וה"ר שלמה מדריו"ש תירץ דהתם יש לחוש שתקבע וסת כמו שהתחילה לקבוע סמוך לגירושין

(h)

Answer #2 (R. Shlomo of Daryush): There, we are concerned lest she establish a Veses like she began to establish shortly before divorce. (E.g. she last became Nidah on the fifth of the month, and also every month after divorce she becomes Nidah on the fifth.)

דליכא למימר השתא הוא דבריאת דהא איגלאי מילתא למפרע דבעוד שהיתה תחתיו איבריאת.

1.

Then, we cannot say that she became cured only now, for it is revealed retroactively that she was cured while still married.

5)

TOSFOS DH she'Beino l'Beinah Hi Ne'emenes

תוספות ד"ה שבינו לבינה היא נאמנת

(SUMMARY: Tosfos discusses in which case she is believed due to this.)

תימה דבמאי איירי

(a)

Question: What is the case?

דאי בשהתה עשר שנים עמו

(b)

Answer #1: She delayed 10 years with him.

למה לי טעמא דאין יורה כחץ אפילו יורה כחץ נמי יוציא ויתן כתובה לפי שלא זכה ליבנות ממנה

(c)

Rejection: If so, why do we need the reason that he does not shoot like an arrow? Even if he shoots like an arrow, he must divorce her and pay a Kesuvah, since he did not merit to have children from her!

ואי לא שהה

(d)

Answer #2: He did not delay [10 years].

ניחוש שמא עיניה נתנה באחר כמשנה אחרונה דסוף נדרים (דף צ:)

(e)

Question: Perhaps she [lies, for] she desires another man, like Mishnah Acharonah in Nedarim (90b);

דתנן בראשונה היו אומרים ג' נשים יוצאות ונוטלות כתובה השמים ביני לבינך פי' גלוי לשמים שאין יורה כחץ דהכי משמע התם בגמרא (כן הוא בדפוס ונציה)

1.

Citation (90b - Mishnah): At first, they used to say that three women leave and receive a Kesuvah. [One of them is] one who says "Shamayim is between us", i.e. it is clear in front of Shamayim that he does not shoot like an arrow. The Gemara connotes like this.

חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה

2.

They retracted to say [otherwise], lest a woman desire another man and ruin [her marriage to] her husband. Rather, if she says "Shamayim is between us", they [resolve this] through request;

יבקשו שניהם רחמים או כמו שפר"ח שיעשו סעודה ויתפייסו

i.

Both of them request mercy. Alternatively, R. Chananel explained that they make a meal and appease [each other].

וכ"ת דהתם באינה באה מחמת טענה והכא בבאה מחמת טענה

3.

Suggestion: There [is different, for] she does not come due to a claim. Here, she comes due to a claim!

מ"מ ניחוש שמא נתנה עיניה באחר

4.

Rejection #1: In any case, we should be concerned [here] lest she desires another man.

ועוד דהתם אם אין באה מחמת טענה מאי נפקא לה מיניה

5.

Rejection #2: There, if she does not come due to a claim, what does she want from him?

ובמשנה ראשונה למה אמרו יוציא ויתן כתובה

i.

Also, according to Mishnah Rishonah, why did they say Yotzi v'Yiten Kesuvah?

וההיא דסוף שמעתין דכופין בבאה מחמת טענה ולא חיישי' שמא עיניה נתנה באחר

(f)

Implied question: In the case at the end of our Sugya, we force when she comes due to a claim. Why are we not concerned lest she desires another man?

איכא לאוקמא בידוע שהוא עקור או בשהתה עמו י' שנים ויש לו בנים מאשה אחרת

(g)

Answer: We can establish it when it is known that he is sterile, or she delayed 10 years with him without children, and he has children from another wife;

דאי לאו דבאה מחמת טענה לא היו כופין משום ביטול פריה ורביה כיון דיש לו בנים

1.

If she were not coming due to a claim, we would not force due to Pru u'Rvu, since he has children.

והך דהכא ליכא לאוקמה בשהה י' שנים ויש לו בנים ובאה מחמת טענה

(h)

Suggestion: The case here is when she delayed 10 years with him, and he has children, and she comes due to a claim!

דא"כ אפי' יורה כחץ נמי כופין כיון דלא זכה ליבנות ממנה

(i)

Rejection: If so, even if he shoots like an arrow, we would force him, since he did not merit to have children from her.

ומיהו י"ל קצת דכיון דיש לו בנים אין לתלות באונס שלו אלא אית לן למימר דאדרבה איהי היא דלא זכתה כדאמר לעיל

(j)

Defense: However, we can resolve this a little. Since he has children, we should not attribute the Ones to him. Rather, we should say that she did not merit, like we said above;

ולכך צריכה טעם דיורה כחץ

1.

Therefore, we need the reason that he [does not] shoot like an arrow.

ואע"פ שיש לו בנים מאשה אחרת

2.

Implied question: He has children from another wife! (Surely, he shoots like an arrow!)

שמא אח"כ נתקלקל ויש להאמינה דמוכח מילתא דשהה י' שנים ולא ילדה

3.

Answer: Perhaps afterwards he was impaired. We should believe her, for the matter indicates [like she says], for she delayed 10 years and did not give birth.

ומה שלא אמרה מיד

(k)

Implied question: Why did she [wait 10 years, and] not say immediately [that he does not shoot like an arrow]?

משום דעד י' שנים לא היינו חוששין לדבריה דהוה תלינן בעיניה נתנה באחר

(l)

Answer: It is because until 10 years, we would not be concerned for her words. We would assume that she desires another man.

א"נ איכא לאוקמא בדלא שהה עמה י' שנים ובבאה מחמת טענה

(m)

Answer #3: We can establish it when he did not delay with her 10 years, and she comes due to a claim;

דכיון שיש לה טענה מעליא לא רצו להפסידה ואוקמוה אדין משנה ראשונה דלא חשו לעיניה נתנה באחר

1.

Since she has a proper claim, they did not want to make her lose, we leave the law like Mishnah Rishonah; they were not concerned lest she desires another man.

וההיא דנדרים באינה באה מחמת טענה

2.

The case in Nedarim is when she does not come due to a claim;

ומ"מ למשנה ראשונה יוציא ויתן כתובה משום דשמא אין לה הנאת תשמיש כ"כ כשאין יורה כחץ

i.

In any case, according to Mishnah Rishonah, Yotzi v'Yiten Kesuvah, for perhaps she does not enjoy relations so much when he does not shoot like an arrow.

או שטוענת שרוצה שיהא לה זכר דמי שאין לו בנים חשוב כמת

ii.

Alternatively, she claims that she wants a commemoration, for one without children is considered like a Mes.

והר"ר יצחק בן רבינו מאיר פירש דהכא אניסת לשלישי קאי דאמרו תצא בלא כתובה

(n)

Answer #4 (Rivam): Here we discuss one who married a third husband. We said that she leaves without a Kesuvah;

וקמ"ל דאי אמרה דאין יורה כחץ דנאמנת ולא תפסיד כתובתה ממנו דחזיא ליה כיון דאין ראוי לבנים

1.

The Chidush is that if she said that he does not shoot like an arrow, she is believed, and she does not lose her Kesuvah from him. She is proper for him, since he cannot father children.

וקשה לר"י דמתוך הלשון משמע דהוא אמר מינה והיא אמרה מיניה דמחמת שהיו יחד הרבה ולא הולידו מחמת כן באים לב"ד

(o)

Question #1 (Ri): The words connote that he says that it (lack of children) is due to her, and she says that it is due to him. Because they were together a long time without children, they come to Beis Din.

ועוד ק"ק דלמה אין לחוש שטוענת כן ומשקרת בשביל כתובה

(p)

Question #2: Why aren't we concerned lest she claims this and lies, for the sake of the Kesuvah?

וה"ר שמואל ב"ר חיים פירש דהכא איירי כששהתה עם השלישי י' שנים וכרשב"ג דאמר בתלת זימני הויא חזקה

(q)

Answer #5 (R. Shmuel b'Ribi Chayim): The case is, she delayed with her third husband 10 years. This is like R. Shimon ben Gamliel, who says that Chazakah is established after three times;

דמסקנא דשמעתין כוותיה אתיא כדקאמר הוא אומר (מכאן מעמוד ב) אפילה תרי והיא אמרה תלתא

1.

The conclusion of our Sugya is like him, like it says "he says that she miscarried twice, and she says that she miscarried three times."

65b----------------------------------------65b

והשתא ניחא הא דקאמר הוא אומר מינה שהרי עכשיו הוחזקה בתלת זימני ויש לה להפסיד כתובתה והיא אמרה מיניה ומסיק דנאמנת

(r)

Support: This explains "he says that it is due to her", for now she is established through three times, and she should lose her Kesuvah. She says that it is due to him. We conclude that she is believed.

ואם טוענת דאין יכול להזקק פסקו רבותינו דנאמנת אפילו למשנה אחרונה

(s)

Pesak: If she claims that he cannot have Bi'ah, our Rebbeyim ruled that she is believed even according to Mishnah Acharonah;

דדוקא כשטוענת שאין יורה כחץ חיישינן שמא משקרת לפי שבעלה לא ידע בה דמשקרת כדאמרי' בסוף נדרים (דף צא.)

1.

Only when she claims that he does not shoot like an arrow, we are concerned lest she lies, for her husband does not know that she lies, like it says in Nedarim (91a);

אבל במילתא דידע בה דמשקרא נאמנת מדרב המנונא לפי שאין האשה מעיזה פניה בפני בעלה.

2.

However, a matter that he would know if she lies, she is believed from Rav Hamnuna's law (we believe a woman who tells her husband "you divorced me"), for a woman cannot be brazen in front of her husband.

6)

TOSFOS DH v'Lo ka'Amar Pru u'Rvu

תוספות ד"ה ולא קאמר פרו ורבו

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not learn from what Hash-m said to Adam.)

אע"ג דלאדם הראשון קאמר פרו ורבו

(a)

Implied question: Hash-m said Pru u'Rvu to Adam ha'Rishon!

ההוא ברכה בעלמא ולא למצוה.

(b)

Answer: That was a mere Berachah. It was not a Mitzvah.

7)

TOSFOS DH v'Iy Salka Daitach d'Lo Mifkeda Kesuvah Mai Avidtah

תוספות ד"ה ואי סלקא דעתך דלא מיפקדא כתובה מאי עבידתה

(SUMMARY: Tosfos explains why she would get a Kesuvah if she were commanded.)

משמע דאי מיפקדא ניחא דיש לה כתובה

(a)

Inference: If she were commanded, we would understand why she receives a Kesuvah.

ותימה דאי מפקדא א"כ מיענשא אפריה ורביה ואית לן למימר דאדרבה איהי היא דלא זכתה כדמוכח לעיל

(b)

Question: If she were commanded, she could be punished through inability to fulfill Pru u'Rvu. We should say that she did not merit! This is clear from above.

ותירץ ר"י בן ר' מאיר דהכא בידוע שהוא עקור

(c)

Answer (Rivam): Here, it is known that he is sterile.

אבל ק"ק אמאי פריך כתובה מאי עבידתה ולא פריך נמי אמאי יוציא.

(d)

Question: Why do we ask "why should she get a Kesuvah?", and not "why must he divorce her?"

8)

TOSFOS DH Ki Ha Vadai Kafinan

תוספות ד"ה כי הא ודאי כפינן

(SUMMARY: Tosfos discusses how much of the Kesuvah one must pay when he is forced to divorce.)

פר"ח דכל הנך דכופין מחמתה דוקא מנה ומאתים אית לה

(a)

Explanation #1 (R. Chananel): Whenever we force due to her, she receives only [the primary Kesuvah of] 100 or 200 Zuz (if she was a Be'ulah or Besulah, respectively, when she married);

אבל תוספת לית לה דאדעתא למיפק לא אוסיף לה

1.

She does not receive Tosefes (what he voluntarily added). He did not add with intent that he will be forced to divorce her.

ודייק מהא דאמר בריש אע"פ (כתובות דף נד:) תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למורדת כו'

(b)

Source: He infers from Kesuvos (54b). It says that Tenai (stipulations of the) Kesuvah are like the Kesuvah. This is relevant for Moredes (one who rebels against her husband)...

ולא קאמר נפקא מינה לבאה מחמת טענה וכיוצא בה

1.

It did not say that this is relevant for one who comes due to a claim and similar cases [in which we force him to divorce].

והא דלא קאמר נ"מ לשהה עמה עשר שנים שיש לה נמי תוספת דלא גרעה מאילונית דאמר בסוף אלמנה ניזונת (שם ד' קא.) דיש לה תוספת

(c)

Implied question: Why did it not say that this is relevant for one who delayed 10 years? She gets also Tosefes. She is not worse than an Ailonis, whom we say receives Tosefes (Kesuvos 101a)!

מילתא דפשיטא היא כיון דלא מחמתה כופין דמה היא יכולה אם ב"ד כופין אותו משום פריה ורביה

(d)

Answer: It is obvious. Since we do not force him due to her [she receives even Tosefes]. What can she [do] if Beis Din forces him due to [his Mitzvah of] Pru u'Rvu?

ור"ת מפרש דלכל מילי הוי תנאי כתובה [ככתובה]

(e)

Explanation #2 (R. Tam): Tenai Kesuvah are like the Kesuvah in every way.

וממאנת וחברותיה דאין להם כתובה אע"פ שיש להם תוספת

1.

Implied question: Why do Mema'enes and her "colleagues" (other cases taught with Mema'enes) receive Tosefes, even though they do not receive the primary Kesuvah?

התם משום דאיגלאי מילתא דלא נתקדשה מעולם

2.

Answer: It is revealed that she was never Mekudeshes.

ולא יתכן דלענין פרעתי לא הוי תנאי כתובה ככתובה

(f)

Rebuttal: This cannot be! Regarding a claim "I paid", Tenai Kesuvah are not like the Kesuvah!

דאכתובה לא אמר כלום ובתוספת נאמן לומר פרעתי כדמוכח בעובדא דשבתאי בריה דרבי מרינוס (ב"מ יז.)

1.

If he claims "I paid the Kesuvah", his words have no effect. Regarding Tosefes, he is believed to say that he paid. This is clear from the episode with Shabtai, the son of R. Merinus!

ויש לדחות דהתם לא הוסיף חתן עצמו כ"א שבתאי אביו ולא חשיב כשאר תוספת ואין להאריך כאן

(g)

Answer: We can say that the Chasan himself did not add, rather, his father Shabtai. This is not considered like a regular Tosefes. This is not the place to elaborate.

כן מצאתי בתשובה אחת שפסק ריצב"א על אשה שהיתה טוענת על בעלה כי אין לאיש גבורתו והאיש היה טוען כי היה לו גבורת אנשים אך היא בועטת וגורמת שאין יכול לבעול

(h)

Support: I found a Teshuvah of Ritzva about a woman who claimed that her husband cannot have Bi'ah, and he claimed that he can, just she kicks and causes that he cannot have Bi'ah;

דלא מהימנא מדרב המנונא כיון שהיתה תובעת כתובה

1.

We do not say that she is believed due to Rav Hamnuna's law, since she was claiming the Kesuvah.

והיכא שהודה הבעל שאין יכול לבעול פסק דצריך ליתן גט וכתובה אפילו אינה באה מחמת טענה כיון דאין יכול כלל לקיים לה עונה

2.

When her husband admits that he cannot have Bi'ah, he ruled that he must divorce her and pay a Kesuvah, even if she does not come due to a claim, since he cannot fulfill Onah at all.

ודוקא מנה ומאתים אבל תוספת לא יתן דהא בנכנסה לחופה ולא נבעלה עמד בתיקו בריש אע"פ (כתובות דף נו. ושם)

3.

She receives only 100 or 200, but not Tosefes, for one who entered the Chupah but did not have Bi'ah, the Gemara (Kesuvos 56a) did not resolve [whether or not she receives Tosefes].

דשמא לא כתב אלא ע"מ חיבת ביאה

i.

Perhaps he added only on condition that there will be Chivas (dearness of) Bi'ah. (Here also, he did not have Bi'ah with her!)

ולרב האי גאון דכל תיקו חולקין שייך כאן דין חולקין

4.

According to Rav Hai Gaon, who says that regarding every unresolved question, we divide, here we divide. (She gets half the Tosefes.)

אבל נדוניתה שהכניסה לו יחזיר הכל מה שידו' (כן הוא בדפוס ונציה) שהכניסה לו

(i)

Distinction: However, he returns the entire dowry she entered to him, what is known that know that she brought to him.

אבל מה שכותבין נדוניא גדולה לכבוד הכלה נראה לו דהוי כעין תוספת

1.

However, this that they write a big dowry for the Kalah (more than she really entered) seems to him (Ritvza) like Tosefes.

ומיהו אם יכול להתקשות ויש כאן לכל הפחות הכנסת עטרה אבל אין לו כח למרק על זה נראה לו דיש תוספת דיש כאן חיבת ביאה בהכנסת עטרה

(j)

Distinction: However, if the husband can have Kishuy, and there is at least entrance of the crown, but he does not have strength for full Bi'ah, it seems that there is Tosefes, for there is Chivas Bi'ah through entrance of the crown.

ואם אין יכול לבעול מחמת שרחמה צר כתב דאם המתין ג' שנים דימתין עוד שנה

1.

If he cannot have Bi'ah because her womb is narrow, he wrote that if he waited three years, he should wait one more year.

ואף על הקשוי כתב שאין לה למהר לסתור בנינה כי רחמי שדי מרובים

2.

Even regarding [inability to have] Kishuy, he wrote that he should not rush to destroy his house (divorce her), for Hash-m has much mercy.

ומטעם דפסק ר"ח דאין תוספת בבאה מחמת טענה משום דאדעתא למיפק לא כתב לה זה הטעם אין שייך באין יכול ליבעול

3.

Based on the reason that R. Chananel wrote why there is no Tosefes when she comes due to a claim, because he did not write [Tosefes] with intent that he will be forced to divorce her, this does not apply one who cannot have Bi'ah;

דמידע ידיע דנישאת לו מתחילה לכך.

4.

It is known that from the beginning, she married him for this.

i.

Note: Perhaps Tosfos means that all know that a woman marries in order to have proper Bi'ah, and one who cannot do so will need to divorce her.