1)

TOSFOS DH Yotzi v'Yiten Kesuvah

תוספות ד"ה יוציא ויתן כתובה

(SUMMARY: Tosfos discusses when "Yotzi" connotes coercion.)

בסוף המדיר (כתובות עז. ושם) איכא פלוגתא דאמוראי כשנשא אשה ושהה עמה עשר שנים אם כופין אותו להוציא אם לאו

(a)

Citation: In Kesuvos (77a), Amora'im argue about one who married a woman and delayed 10 years [without children], whether or not we force him to divorce her.

וקשה דלמ"ד אין כופין תקשי ליה מהכא דקתני יוציא ולשון יוציא משמע בכפיה כדמשמע התם

(b)

Question: According to the opinion that we do not force, our Beraisa is difficult! It says Yotzi, which connotes coercion, like it connotes there!

דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה

1.

Citation (77a - Rav): If one says I will not feed [my wife], and not give money for her [other] needs, Yotzi and he gives a Kesuvah;

ופריך עליה שמואל עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון

2.

Citation (cont. - Shmuel): Rather than forcing him to divorce, force him to feed her!

ונראה דלא משמע יוציא לכפיה אלא היכא שעושה לאשה שלא כדין

(c)

Answer: It seems that Yotzi connotes coercion only when he does improperly to his wife;

אבל הכא שאינו אלא משום דאינו רשאי לבטל מפריה ורביה לא משמע לשון כפיה

1.

However, here he does (divorces) only because he may not neglect Pru u'Rvu, so it does not connote coercion.

וכל הנהו דהמדיר (גז"ש) דתנן בהו יוציא ויתן כתובה בכפיה קאמר כיון שמתנהג עמה שלא כדין

2.

All the cases there (77a) in which the Mishnah says "Yotzi and he pays a Kesuvah" are with coercion, since he does improperly to her.

ולעיל בהחולץ (דף לט.) נמי אמרי' כשאין רוצה לא לייבם ולא לחלוץ דחוזרין אצל גדול למיכפייה לפי שמתנהג עמה שלא כדין שאינו רוצה לא לכנוס ולא לפטור

(d)

Support: Also above (39a), we say that when he does not want to do Yibum or Chalitzah, we return to the oldest to force him, since he does improperly to her, since he does not want to do Yibum, and not exempt her.

ונראה דכופין אותו בשוטים דאי במילי הא אמר בסוף המדיר (כתובות עז. ושם) דבדברים לא יוסר עבד

(e)

Assertion: It seems that we force him with sticks. It is not merely verbally, for it says (77a) "a slave is not disciplined through words."

ותימה דכי פריך בהמדיר למאן דאמר כופין בנשא אשה ושהה עמה עשר שנים דלתניי' בהדי אלו שכופין אותו להוציא

(f)

Question: The Gemara asks in Kesuvos (77a), according to the opinion that we force one who married and delayed 10 years without children, it should be taught with those [with blemishes or a foul smell] whom we force to divorce;

תקשי ליה נמי מכל הנהו דתנן בהמדיר (ג"ז שם) וההיא דנערה שנתפתתה (שם מח.) דהאומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה

1.

We can ask also about those taught in Kesuvos (70a, 71a, who were Madir their wives, i.e. forbade them through vows), and in Kesuvos (48a), one who says "I want [to have Bi'ah with her] only when I am in my garment, and she is in her garment" Yotzi v'Yiten Kesuvah;

וההוא דסוף פירקין (לקמן דף סה.) דאמר ר' אמי הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה

2.

We can ask also about below (65a). R. Ami said that one who marries a wife in addition to his current wife, Yotzi v'Yiten Kesuvah!

וי"ל דלא קתני הנך דאתייה כפייה דידהו על ידי פשיעת בעל אלא הנהו דאתיין ממילא כגון מוכה שחין ובעל פוליפוס

(g)

Answer: It did not teach these, because the coercion is due to the husband's offense. It teaches only those that come automatically, e.g. a leper and Pulipus (a bad smell from the nose or mouth).

והא דקתני מצרף ומקמץ ובורסי אע"פ שנעשו אחר שנשאו

(h)

Question: It teaches Mekametz (one who gathers dung, or a tanner), Metzaref (one who smelts copper, or quarries it) and a (large-scale) tanner, even though they adopted these professions after Nisu'in! (It is his offense!)

הנהו אינן מתכוונים להקניט ולצער את האשה

(i)

Answer: These do not intend to anger or pain her.

ומיהו קשיא דליתני באה מחמת טענה דאמר בסוף פרקין (שם:) דכופין אותו להוציא אע"פ שאין פושע דמה יכול לעשות שהוא עקור

(j)

Question: It should teach one who has a claim [that her husband is impotent, and she needs children for her old age]. We say below (65a) that we force him to divorce her, even though he is blameless. What can he do if he is sterile?!

ונראה לפרש דקתני סיפא בין שהיו עד שלא נישאו בין משנישאו בכולן אמר ר' מאיר יכולה היא שתאמר סבורה הייתי לקבל כו'

(k)

Answer: It seems that the Seifa taught "whether these were before they married, or after. R. Meir said about all of them, she can say 'I thought I could bear him...'"

והכא לא שייך למיתני בה סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ורובן מיתרצי בההיא שנויא

1.

Here it is not relevant to say 'I thought I could bear...' This answers most of the [above] questions.

ובירושלמי משמע דאין כופין בהנהו דתנן בהמדיר (כתובות עז.)

(l)

The Yerushalmi's opinion: The Yerushalmi connotes that we do not force those in the Mishnah (77a).

ור"ח הביאו בשילהי אע"פ (שם סג:) וזה לשונו בירושלמי דסוף אלמנה ניזונית תנינן גט המעושה בישראל כשר בעובדי כוכבים פסול

1.

In Kesuvos (63b), R. Chananel brought the Yerushalmi on the Mishnah that says that a Get coerced through Yisrael is Kosher, and through Nochrim is Pasul;

אמר שמואל פסול ופוסל לכהונה ואמר שמואל אין מעשים אלא לפסולות (הגהת מהרש"ל)

2.

In the Yerushalmi, Shmuel taught that it is Pasul, and it disqualifies to Kehunah. He also taught that we force only Pesulos.

והתנינן המדיר אשתו מלהנות כו' ומשני שמענו שמוציא שמענו שכופין בתמיה

3.

The Yerushalmi challenges him from the Mishnah of one who was Madir his wife... and answered "we heard that he divorces. Did we hear that we force him?!"

ש"מ דאין כופין אלא היכא דקתני כופין

4.

Inference: We force only where it was taught that we force him.

אבל היכא דאמור רבנן יוציא ולא פירשו כופין אומרים לו חייבוך רבנן להוציא ואם לא הוציא מותר לקרותו עבריינא אבל לכפותו בשוטים לא

i.

However, where Rabanan said Yotzi, and did not specify that we force, we tell him "Chachamim obligated you to divorce." If he does not divorce, one may call him a transgressor, but we do not force him with sticks.

וגר"ח כדברי האומר איני זן ואיני מפרנס כופין אותו להוציא ויתן כתובה

(m)

R. Chananel's text: His text is like the opinion that one who says I will not feed her, and not supply her [other] needs, Yotzi and he pays a Kesuvah.

וההיא דהחולץ (לעיל לט.) דחוזרים אצל גדול למכפייה

(n)

Implied question: Above (39a), we return to the oldest to force him!

היינו טעמא דכופין לפי שמונעה מכל ענייני אישות בין תשמיש בין מזונות

(o)

Answer: We force him because he withholds from her all matters of marriage, both relations and food;

אבל משום תשמיש המטה לחודיה או משום מזונות לחודייהו אין כופין

1.

However, [if he withholds from her] only relations, or only food, we do not force him.

ומההוא עובדא דבי נשיאה בקיסרי דסוף פירקין (לקמן סה:) דקאמר רבי יוחנן יוציא ויתן כתובה דמשמע התם דכופין ליה

(p)

Implied question: In the episode with the Nasi's house in Kisari below (65b), R. Yochanan said Yotzi v'Yiten Kesuvah. It connotes there that we force him!

אין ראיה דכופין כל היכא דקאמר יוציא דהתם לאו מימרא היא אלא כשבא מעשה לפניו צוה להם שיוציא משמע שאמר להם לכפותו

(q)

Answer: This does not prove that wherever it says Yotzi, we force. That was not a teaching. Rather, when the case came in front of him, he commanded that he divorce, and it connotes that he told them to force him;

וכל היכא דלא קאמר בהדיא כופין אין כופין שלא יהא גט מעושה בישראל שלא כדין ופסול.

1.

Wherever it does not say explicitly that we force, we do not force, lest it be an improperly coerced Get through Yisrael, which is Pasul.

2)

TOSFOS DH Yotzi v'Yiten Kesuvah

תוספות ד"ה יוציא ויתן כתובה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether one who is forced to divorce must pay a Kesuvah.)

נראה דבכל הנהו דתנן (כתובות עז.) שכופין אותו להוציא שנותן כתובה אע"פ שמגרש בעל כרחו

(a)

Assertion: It seems that regarding all those [Ba'alei Mumim] about whom it says (Kesuvos 77a) we force him to divorce, he pays a Kesuvah, even though he divorces b'Al Korcho.

מדפריך התם דליתני בהדייהו הך דשהה י' שנים וקאמר הכא דאית לה כתובה

(b)

Support #1: We ask there that we should teach with them (those we force to divorce) one who delayed 10 years [with his wife without children], and it answered that here (Ba'alei Mumim) he pays a Kesuvah.

ומשמע נמי התם (שם) דהוה תני בהדייהו אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט אי לאו משום דאורייתא לא קתני

(c)

Support #2: It connotes there that we would have taught with them a widow to a Kohen Gadol, and a divorcee or Chalitzah to a Kohen Hedyot, if not that it does not teach when the Torah obligates divorce;

והנהו אית להו כתובה כדאמר ביש מותרות (לקמן פה.)

1.

These women receive a Kesuvah, like it says below (85a)!

ובאה מחמת טענה אמרינן לקמן (שם) דיש לה כתובה אע"פ שכופין אותו לגרש

2.

One who has a claim [that her husband is impotent] we say below (85a) that she gets a Kesuvah, even though we force him to divorce her.

ורבינו גרשום כתב בתשובה דמוכת שחין אין לה כתובה ודקדק מדקתני גבי בורסי שנשא אשה יכולה שתאמר כסבורה הייתי לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל

(d)

Implied question: R. Gershom wrote in a Teshuvah that a leper does not pay a Kesuvah. He derived this because it was taught regarding a tanner who married a woman. She can say "I thought that I can bear him, but now I cannot";

ואם היו כופין ליתן כתובה אם כן כל שעה תערים ותנשא ותאמר כן כדי לגבות כתובה לאלתר

1.

If we forced him to pay a Kesuvah, women would scheme and marry him and say so, in order to receive a Kesuvah immediately!

וי"ל דשמא אותה אין לה כתובה כיון שיכולה להערים אבל אחריני יש להם כתובה

(e)

Answer: Perhaps she has no Kesuvah because she can scheme, but others have a Kesuvah.

1.

Note: The Mordechai here (48) says in the name of the Ri "likewise, whenever she did improperly, she has no Kesuvah, but when she did not do improperly, she has a Kesuvah.

ובהדיא תני בתוספתא יוציא ויתן כתובה.

(f)

Support: A Tosefta (Kesuvos 7:11) explicitly teaches that he (a man with a bad smell) divorces and pays a Kesuvah.

3)

TOSFOS DH Af Al Pi she'Ein Re'ayah l'Davar

תוספות ד"ה אע"פ שאין ראיה לדבר

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not a proof.)

ראיה גמורה אינה דמשם אין ללמוד שיהא זקוק לגרש אשתו אפילו אם אי אפשר בלא גירושין

(a)

Explanation: It is not an absolute proof, for we cannot learn from there that he must divorce his wife, even if it is impossible [to marry another] without divorce [for Avraham did not divorce Sarah];

ואדרבה ראוי ללמוד מכאן דאפי' את"ל בעלמא הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה היכא דשהה עמה י' שנים שרי להכניס צרתה כמו שמצינו באברהם

1.

Just the contrary! We should learn from there that even if you will say that normally, who is married and marries a second wife must divorce [his first wife] and pay a Kesuvah, when he delayed with her 10 years without children, he may marry a Tzarah [without divorcing], like Avraham did!

אולי ירחמו מן השמים ויזכה עדיין ליבנות ממנה כמו שלבסוף זכה אברהם משרה.

2.

Perhaps Hash-m will have mercy, and he will merit children from her (his first wife), just like Avraham eventually merited from Sarah.

4)

TOSFOS DH v'Leilaf mi'Yitzchak

תוספות ד"ה ולילף מיצחק

(SUMMARY: Tosfos justifies this Hava Amina.)

ואם תאמר יצחק נמי לא שהה יותר מי' לפי מה שפי' שלא היתה רבקה אלא בת ג' כשנשאה ועד שהיתה בת י"ב לא היתה ראויה להוליד

(a)

Question: Also Yitzchak did not wait more than 10 years, based on what I explained that Rivkah was only three when he married her. Until she was 12, it was not proper for her to give birth!

1.

Note: He waited 11 years after she was 12! Perhaps Yitzchak was 40 and a half when he married, he waited 9 years until she was 12, and 10 years later she became pregnant, so he was 60 when she gave birth.

ויש לומר דמדרשים חלוקין כדפרישי' לעיל

(b)

Answer #1: Midrashim argue about this, like I explained above (61b. Rava holds that she was 14 when she married.)

ועוד דמוכח בפרק בן סורר ומורה (סנהדרין סט:) שדורות הראשונים היו ראויין להוליד הרבה קודם הזמן הזה.

(c)

Answer #2: It is clear from Sanhedrin (69b) that earlier generations were able to give birth much before this time (12 years).

5)

TOSFOS DH Iy Hachi Avraham Nami Akor Hayah

תוספות ד"ה אי הכי אברהם נמי עקור היה

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

כדאמר לקמן אברהם ושרה טומטמים היו

(a)

Explanation: This is like we say below, that Avraham and Sarah were Tumtumim.

ואע"פ שמסתמא כבר נקרע כשנשא שרה

(b)

Implied question: Presumably, Avraham was already torn (i.e. the flesh covering his genitals) when he married Sarah [so he could father children]!

הכא אליבא דרבי יהודה פריך דאמר (הגהת הרש"ש) בהערל (לקמן פא.) טומטום שנקרע אין מוליד

(c)

Answer #1: Here we ask according to R. Yehudah, who says below (81a) that a Tumtum who was torn cannot father children.

ועוד דאפי' לרבנן נמי דפליגי עליה לא שכיח שיוליד.

(d)

Answer #2: Even according to Rabanan who argue with R. Yehudah, it is not common that he father children.

64b----------------------------------------64b

6)

TOSFOS DH Yemei Shenoseinu Bahem Shiv'im Shanah

תוספות ד"ה ימי שנותינו בהם שבעים שנה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not attribute this to Moshe.)

אע"ג דהאי קרא בתפלת משה כתיב

(a)

Implied question: This verse is in Tefilas Moshe! (Why do we say that lives shortened in the days of David?)

מסתמא דוד אמרו שמצינו שחי כך אבל משה מצינו שחי יותר.

(b)

Answer: Presumably, David said it (Aruch l'Ner - this verse), for we find that he lived this amount, but Moshe lived longer. David didn't know how long he will live! Presumably, also Moshe did not know earlier - perhaps he wrote it earlier! Would have changed it, just due to himself?

7)

TOSFOS DH Ba'i Minei m'Rav Yosef

תוספות ד"ה בעי מיניה מרב יוסף

(SUMMARY: Tosfos explains what the question was.)

אר"י דנראה ששאלו הלכה כרבי או כרשב"ג והשיבו דהלכה כשניהם.

(a)

Explanation (Ri): He asked whether the Halachah follows Rebbi or R. Shimon ben Gamliel, and he answered that the Halachah follows both of them.

8)

TOSFOS DH d'Tanan Mi she'Lakah v'Shanah v'Chulei

תוספות ד"ה דתנן מי שלקה ושנה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not like R. Shimon ben Gamliel.)

הקשה ה"ר משה דבהנשרפים (סנהדרין פא: ושם) מוקי לה אפילו כרשב"ג ועבירות מחזקות

(a)

Question (R. Moshe): In Sanhedrin (81b), we establish this even like R. Shimon ben Gamliel. Aveiros are Machazik (establish his nature that he will sin again. The first two times he is lashed. The third time he is given Kipah - we lock him in a cell and help cause him to die.)

ואמר ר"י דאע"ג דאיכא תנא התם דאמר עבירות מחזקות מתוך לשון המשנה משמע ליה לרב יוסף דקסבר מלקיות מחזקות

(b)

Answer #1 (Ri): Even though there is a Tana there who holds that Aveiros are Machazik, the words of the Mishnah connote to Rav Yosef that the Tana holds that lashes are Machazik;

דנראה לו דוחק דלא נקט מי שלקה ושנה אלא לאשמועינן דאיירי בעבירה שיש בה מלקות

1.

It seems difficult to him (Rav Yosef) to say that it says "one who was lashed and [lashed] again" only to teach that we discuss Aveiros for which one is lashed.

ואפי' את"ל דקסבר עבירות מחזקות שמא סבר רב יוסף דכיפה צריכה התראה.

(c)

Answer #2: Even if you will say that he holds that Aveiros are Machazik, perhaps Rav Yosef holds that one must be warned before he gets Kipah.