יבמות דף סה. א

האם יכול אדם לומר או לעשות דברים דלהלן?

האם יכול אומר אלך ואתחתן ואבדוק עצמי אם יורה כחץ לישא אשה אחרת
על אשתו
לר' אמי לא יכול
לרבא יכול

יבמות דף סה: א

מי מצווה על פריה ורביה?

האיש האשה
לתנא קמא מצווה [1] אינה מצוות
לר' יוחנן בן ברוקה מצווה מצוות [2]

מה הדין בדלהלן?

לומר דבר שאינו נשמע לשנות בדבר מפני השלום
לר' אלעזר בר"ש מצוה שלא לומר לר' אלעזר בר"ש מותר
לר' אבא חובה שלא לומר לר' נתן מצוה
-------------------------------------------------

[1] כתיב (בראשית א:כח) "ומלאו את הארץ וכבשה" - איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש, ודייקינן הכי מדכתיב "וכבשה" בלא ו'. ורב יוסף לומד מהפסוק (שם לה:יא) "אני אל שדי פרה ורבה" - ולא אמר "פרו ורבו". ואע"ג דלאדם הראשון נאמר (שם:כח) "פרו ורבו", תירצו התוס' (בד"ה ולא) שלא נאמר למצוה אלא שברך אותם כן.

[2] דכתיב (שם) "ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו". ולא ס"ל שפסוק זה נאמר רק לברכה אלא יש בו ציווי.

-------------------------------------------------