1)

TOSFOS DH bi'Shlama b'Soch Gimel Chodoshim v'Chulei

תוספות ד"ה בשלמא בתוך ג' חדשים כו'

(SUMMARY: Tosfos shows why this text is wrong.)

אין גירסא זו נכונה כדפירש בקונטרס

(a)

Rejection of text: This text is wrong, like Rashi explained.

ועוד דאי אפשר כלל לדקדק מדאינה חולצת תוך ג' לינשא אחר ג' דחליצת מעוברת לא שמה חליצה

(b)

Support: We cannot derive at all that since she does not do Chalitzah within three months in order to marry after three months that Chalitzas Me'uberes is not Chalitzah;

דהא ודאי תוך ג' מודה ר' יוחנן דאין חולצת כדתנן היבמה לא תחלוץ עד שיהיו לה ג' חדשים

1.

Surely R. Yochanan agrees that within three months it is not Chalitzah, like the Mishnah says "a Yevamah may not do Chalitzah until three months;

וטעמא משום דאינה עולה לייבום דאפי' יבא אליהו ויאמר דלא מיעברא לאו בת ייבום היא ולכך אינה עולה לחליצה

2.

This is because even if Eliyahu would come and say that she is not pregnant, she cannot do Yibum. Therefore, she cannot do Chalitzah.

אבל בתוך ט' בת ייבום היא אם יבא אליהו ויאמר דלא מיעברא או אפילו הפילה לכך דייק שפיר

(c)

Distinction: However, [after three months and] within nine months, she could do Yibum if Eliyahu would come and say that she is not pregnant, or even if she miscarried. Therefore, it is a proper inference.

אלא ה"ג תחלוץ בתוך ט' ותנשא לאחר ט'.

(d)

The correct text: The text says "she should do Chalitzah within nine months, and marry after nine months!"

2)

TOSFOS DH v'Sinasei Le'acher Tes

תוספות ד"ה ותנשא לאחר ט'

(SUMMARY: Tosfos asks why the Makshan did not realize the difficulty of his opinion.)

תימה דלא מסיק אדעתיה האי ולטעמיך דפריך.

(a)

Question: It is astounding that [the Makshan] did not anticipate the coming question "according to you [she should do Chalitzah and marry after nine months!]"

3)

TOSFOS DH v'Nimtza Atah Matzrichah Kruz li'Kehunah

תוספות ד"ה ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not apply to a divorcee.)

ודוקא בשאר נשים דלאו גרושות איירי וכן מוקי לה בהדיא בפרק בתרא (לקמן קיט: ושם)

(a)

Explanation: This refers only to other women who are not divorcees. We explicitly establish this like this below (119b).

והא דפריך לקמן (דף מא:) גבי והיבמה לא תחלוץ עד שיהא לה ג' חדשים ומפרש בגמרא מעיקרא טעמא שמא יהא ולד של קיימא ונמצא מצריכה כרוז לכהונה

(b)

Implied question: Below (41b), regarding "a Yevamah may not do Chalitzah until three months", and the Gemara initially explains that this is lest she have a viable baby, and she will require an announcement [that the Chalitzah was invalid and she is Kosher] for Kehunah...

תינח אלמנה גרושה מאי איכא למימר

1.

[The Gemara asks] granted, this applies to a widow. How can you answer for a divorcee [who is Pasul to Kehunah in any case]?

אר"י משום דהתם בא להשמיענו דין כל הנשים שנופלות לייבום ואם היה דין אחר לגרושה ה"ל לפרושי

(c)

Answer (Ri): There, it comes to teach the law of all women who fall to Yibum. If there were a different law for a divorcee, it should have specified;

אבל הכא דאיירי אם אירע בו מעשה באשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים איירי שפיר דוקא בשאר נשים דלאו גרושות

1.

Here we discuss if an episode occurred with a woman whose husband and Tzarah went overseas. It is fine to say that this is only with other women, who are not divorcees.

ועדיפא מינה בפרק בתרא דמוקי ההיא דהאשה שלום דוקא בגרושה דפריך מינה אההיא דמייתי הכא.

(d)

Support: Even further, below (119a) we establish [another Mishnah] there to be only regarding a divorcee, for we asked against what we bring here. (I.e. that Mishnah discusses only a divorcee, and our Mishnah discusses only a widow, and not a divorcee.)

4)

TOSFOS DH Hilchesa k'Reish Lakish b'Hani Telas

תוספות ד"ה הלכתא כר"ל בהני תלת

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava did not include other cases.)

הא דפליגי בפרק ב' דחולין (דף כט: ושם) גבי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף לא חשיב הכא

(a)

Implied question: Why doesn't [Rava] count here the argument (Chulin 29b) about whether Shechitah is from beginning to end [or if only the last moment is considered Shechitah]?

אף על גב דסבירא ליה כוותיה בפ' ב' דזבחים (דף ל. ושם)

1.

He (Rava) holds like him (Reish Lakish, in that argument) in Zevachim (30a)!

היינו משום דר"ל משמיה דלוי סבא אמרה

(b)

Answer: Reish Lakish cited Levi the elder [there. Rava counts only where Reish Lakish said his own opinion.]

ותימה דלא חשיב הא דפ"ק דמסכת ע"ז (דף ו: ושם) דתניא כותיה דר"ל דנשא ונתן מותר

(c)

Implied question: Why doesn't he count [the argument in] Avodah Zarah (6b)? A Beraisa supports Reish Lakish, who says that if one bought or sold [before the Nochri festival], it is permitted.

כיון דחשיב הכא מידי דתניא כוותיה

1.

Here he counts [even] matters in which a Beraisa supports him!

ואור"י דמ"מ התם הלכתא כר' יוחנן

(d)

Answer (Ri): In any case, there the Halachah follows R. Yochanan;

דהתם גבי הא דתנן וחכ"א לפניהם אסור לאחריהם מותר פריך חכמים היינו ת"ק ומשני נשא ונתן איכא בינייהו

1.

Regarding the Mishnah "Chachamim say, before is forbidden and afterwards is permitted", the Gemara asked "Chachamim hold just like the first Tana"! It answered that they argue about one who bought or sold. (Chachamim forbid, like R. Yochanan. The Gemara gave other answers there. According to the other answers, the Halachah follows Reish Lakish! In any case, we can say that Rava holds like this answer - Aruch l'Ner.)

ובפרק קמא דסנהדרין (דף טו: ושם) גבי זאב וארי דתניא כוותיה דר"ל

(e)

Implied question: In Sanhedrin (15b), regarding a wolf and lion, a Beraisa supports Reish Lakish [who says that we kill them only if they killed].

התם פליגי אליבא דר"א ולא סבירא להו כוותיה.

(f)

Answer: There, they argue about R. Eliezer's opinion, but they do not hold like him.

5)

TOSFOS DH Mishum Yerushah Lo Amar Klum

תוספות ד"ה משום ירושה לא אמר כלום

(SUMMARY: Tosfos explains the opinions about whether one can stipulate to change inheritance.)

טעמא מפרש התם במתניתין לפי שהתנה על מה שכתוב בתורה

(a)

Explanation: We explain there in our Mishnah that it is because he stipulated against what is written in the Torah;

ורבי יוחנן בן ברוקא פליג בפרק יש נוחלין (ב"ב קל.) ואמר דאם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימים

1.

R. Yochanan ben Brokah argues (Bava Basra 130a), and says that if he said about someone proper to inherit him, his words are fulfilled.

וטעמא מפרש התם משום דכתיב והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה

2.

There it explains the reason because it says "v'Hayah b'Yom Hanchilu Es Banav" - the Torah authorized a father to bequeath to anyone he wants.

והא דכתיב לא יוכל לבכר

(b)

Implied question: The [same] verse says "Lo Yuchal Levaker" (one cannot make a younger son the firstborn, to inherit a double portion)!

היינו דוקא חלק בכורה אבל חלק פשיטות יכול

(c)

Answer: [One cannot change] only the extra portion of a Bechor. One may change the standard portion of inheritance;

ורבנן ביום הנחילו את בניו

(d)

Implied question: What do Rabanan learn from b'Yom Hanchilu Es Banav?

מוקמי לדרשא אחריתי ולא יוכל לבכר איצטריך משום דהורע כחו שאין נוטל בראוי כבמוחזק

(e)

Answer #1: They use it for another Drashah, and they need Lo Yuchal Levaker because the Bechor has less rights, e.g. he does not receive [an extra portion of] Ra'uy (property destined to come to his father) like Muchzak (what the father already owned);

וס"ד דהורע כחו נמי בהא

1.

One might have thought that he has less rights also for this (the father can stipulate that. he not receive an extra portion. Lo Yuchal teaches that this is not so.)

א"נ איצטריך דס"ד כיון דשנואה שנואה בנישואיה דיכול לבכר.

(f)

Answer #2: (The verse discusses a Bechor whose mother is Senu'ah.) We need [Lo Yuchal], for one might have thought that since his mother's marriage is hated (forbidden), his father can make another son the Bechor.

36b----------------------------------------36b

6)

TOSFOS DH v'Amar Reish Lakish l'Olam Lo Kanah v'Chulei

תוספות ד"ה ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves Rava's ruling here with what Rava taught there.)

אף על גב דרבא גופיה קאמר ביש נוחלין (ב"ב דף קל.) דהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה

(a)

Implied question: Rava himself said (Bava Basra 130a) that the Halachah follows R. Yochanan ben Brokah! (If so, the argument of Reish Lakish and R. Yochanan is not relevant to Halachah. In what sense does the Halachah follow Reish Lakish?)

מ"מ נפקא מינה דהלכה כר"ל לענין [אחר] שאין ראוי ליורשו.

(b)

Answer: In any case, it is relevant that the Halachah follow Reish Lakish regarding a gift to someone not proper to inherit him.

7)

TOSFOS DH v'R. Yochanan Amar Lo Kanah Loke'ach

תוספות ד"ה ורבי יוחנן אמר לא קנה לוקח

(SUMMARY: Tosfos explains why this is only if the son died in his father's lifetime.)

וא"ת לרבי יוחנן אפי' לא מת הבן בחיי האב נמי לא ליקני דהוי כמו (ב"מ טז.) מה שאירש מאבא מכור לך כיון דאלים קנין פירות כקנין הגוף

(a)

Question: According to R. Yochanan, even if the son did not die in his father's lifetime, [the buyer] does not acquire, for this is like (Bava Metzi'a 16a) "what I will inherit from father is sold to you" (it does not acquire, for it is not yet in the world), since Kinyan Peros is strong like Kinyan ha'Guf!

וי"ל דלגבי הכי לא אלים קנין פירות לבטל לגמרי קנין הגוף דבן

(b)

Answer: Regarding this, Kinyan Peros is not strong to totally annul the son's Kinyan ha'Guf;

וכיון דלבסוף אתיא שדה לידי דבן חשיב מכר

1.

Since the field ultimately comes to the son, it is considered a sale.

8)

TOSFOS DH Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf Dami

תוספות ד"ה קנין פירות כקנין הגוף דמי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether R. Yochanan agrees about Takanas Usha.)

מה שהתקינו באושא דאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה דהבעל מוציא מיד הלקוחות

(a)

Implied question: In Usha, they enacted that if a woman sold her Nichsei Melug (property she brought into the marriage) in her husband's lifetime, and died, her husband takes the property from the buyers. (According to R. Yochanan, there was no need to enact. Since her husband had Kinyan Peros, she could not sell even Kinyan ha'Guf, i.e. permanent rights to the land!)

לרבי יוחנן לא איצטריך

(b)

Answer #1: Indeed, according to R. Yochanan, there was no need to enact it.

וכן משמע בהחובל (ב"ק דף פח: ושם) דמסיק תקנת אושא לר"ל

(c)

Support: In Bava Kama (88b), we conclude that Takanas Usha was [only] according to Reish Lakish.

א"נ קנין הגוף דאשה עדיף שאין לבעל פירות אלא מכחה ועוד דאין לבעל פירות אלא בתקנתא דרבנן

(d)

Answer #2: (It is even like R. Yochanan.) Kinyan Peros of a wife is better [than other cases of Kinyan Peros], for her husband owns Peros only due to her. Also, he owns Peros only due to Chachamim's enactment.

וה"ר יעקב דאורליינ"ש תירץ דאיצטריך תקנתא דאושא להיכא דכתב לה דין ודברים אין לי בפירות נכסייך.

(e)

Answer #3 (Ri of Orlins): We need Takanas Usha [even according to R. Yochanan] for when he wrote to her "I have no claims to the Peros of your property."

9)

TOSFOS DH Chizuk l'Divreihem mi'Shel Torah

תוספות ד"ה חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

(SUMMARY: Tosfos discusses when Chachamim strengthened their words.)

וההיא דהזהב (ב"מ נה:) גבי חמשה חומשין דלא עשו אלא כשל תורה

(a)

Implied question: In Bava Metzi'a (55b), regarding the five cases in which one must add a Chomesh, we say that Chachamim [of R. Meir] did not strengthen their enactment like Torah law. (If a Zar ate b'Shogeg Terumas Ma'aser of Demai, he does not add a Chomesh.)

משום דלא איצטריך [לחיזוק]

(b)

Answer: This is because they did not need to strengthen it.

והכא גבי איסורא הוא דקניס ר"מ אבל גבי ממונא כגון כתובה לא עשו חיזוק אפי' כשל תורה

(c)

Observation: Here, regarding Isur, R. Meir fines [perhaps even more than Torah law]. Regarding money, e.g. Kesuvah, [he holds that] they did not strengthen [their decree] even like Torah law!

דקאמר ר"מ בפ' אף על פי (כתובות נו: ושם) כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל

1.

R. Meir says (Kesuvos 56b) that anyone who stipulates against what is written in the Torah, his stipulation is Batel;

הא בדרבנן תנאו קיים

2.

Inference: If he stipulates against a mid'Rabanan law, his stipulation is valid.

וקצת תימה אי רבנן דהכא היינו ר' יהודה הא סבירא ליה גבי כתובה דעשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

(d)

Question: It is difficult to say that Rabanan here [who argue with R. Meir] are R. Yehudah [who argues with him about stipulating about a Kesuvah]. He holds regarding Kesuvah that Chachamim strengthened their words more than Torah law!

וי"ל דבמילתא דשכיחא עבדו חיזוק

(e)

Answer: (They are R. Yehudah.) In a common matter, they strengthened [their words];

אבל הכא מילתא דלא שכיחא היא שישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברו.

1.

Here, it is not common that one will marry a Me'uberes Chavero or Meinekes Chavero (a woman pregnant with or nursing another man's baby).

10)

TOSFOS DH v'Lo ka'Tani Yafrish

תוספות ד"ה ולא קתני יפריש

(SUMMARY: Tosfos discusses when one who married Meinekes or Me'uberes Chavero must divorce her.)

והא דתני בסוטה בפ' ארוסה (דף כד. ושם) גבי מעוברת חברו ומינקת חברו יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן

(a)

Implied question: It was taught (Sotah 24a) that [if one married] Meinekes or Me'uberes Chavero, he can separate her and return her afterwards!

לשון הפרשה משמע הכי ומשמע הכי אבל יוציא לא משמע אלא בגט

(b)

Answer #1: The word "Hafrashah" connotes both [through divorce, and without divorce]. "Yotzi" connotes only through a Get.

א"נ התם שקינא לה ונסתרה לא חיישינן שיבא עליה כיון דאסירא ליה מדאורייתא ולא בעיא גט

(c)

Answer #2: There, he [married Meinekes or Me'uberes Chavero, and] warned her [against seclusion, and] she was secluded. We are not concerned lest he have Bi'ah with her, for the Torah forbids her [until she drinks Mei Sotah], so no Get is needed.

והר"ר יוסף מאורליינ"ש הורה מטעם זה באחד שקידש מינקת חברו שלא להצריך גט אלא הפרשה בעלמא (אפילו לרבי מאיר)

(d)

Pesak: Based on this, the Ri of Orlins ruled that if one was Mekadesh Meinekes Chavero, she does not need a Get. Mere separation suffices, even according to R. Meir;

כיון דבלאו הכי אסורה ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה

1.

This is because even without this (Isur of Meinekes Chavero) she is forbidden to him, for Kalah without Berachah (an Arusah, before Nisu'in) is forbidden to her husband like a Nidah.

ודוקא בנשא הוא דאמר הכא דבעיא גיטא

i.

Here, only after Nisu'in we require a Get.

אף על גב דבקדש תוך ג' וברח אי לאו דערוקיה מסתייה היה צריך ליתן גט

2.

Implied question: If one was Mekadesh within three [months of when she was widowed or divorced], if not that it suffices that he fled (37a), we would have required a Get!

במעוברת ומינקת חבירו לא החמירו

3.

Answer: Regarding Meinekes u'Me'uberes Chavero, we were not stringent.

ואין נראה דמאי חומרא דכלה בלא ברכה ממינקת חבירו דתרוייהו מדרבנן

(e)

Rejection: Why is Kalah without Berachah more severe than Meinekes Chavero? Both of them are mid'Rabanan!

וקצת היה מדקדק ר"י מהא דתניא התם (כתובות דף ס.) מינקת שמת בעלה הרי זו לא תארס ולא תנשא

(f)

Inference (Ri): A Beraisa (Kesuvos 60a) says that if the husband of a nursing woman died, she may not become Mekudeshes or have Nisu'in;

ואם כשאירס צריך ליתן גט לא איצטריך תו למימר לא תנשא

1.

If one who was Mekadesh must give a Get, there is no need to say that she may not have Nisu'in!

ומיהו י"ס דגרסי לא תנשא ולא תארס ואיכא למימר דזו אף זו קתני

(g)

Rebuttal #1: Some texts there say "she may not have Nisu'in or become Mekudeshes." We can say that it teaches this (Nisu'in is forbidden), and even this (Kidushin).

ואפילו גרסינן לא תארס ולא תנשא מצי למימר דנקט ולא תנשא משום רבי יהודה דאפילו לינשא שרי בתר י"ח חדש

(h)

Rebuttal #2: Even if the text says "she may not become Mekudeshes or have Nisu'in", we can say that it mentioned Nisu'in due to R. Yehudah, who permits even Nisu'in after 18 months. (He holds that this is the time for nursing.)

ובשאלתות דרבי אחאי בפרשה וירא (סימן יג) כתוב גבי מעוברת ומינקת חברו דהיכא דעבר וקדיש מפקיע לה בגט מיניה

(i)

Pesak (She'altos of Rav Achai, Vayera 13): Regarding Meinekes u'Me'uberes Chavero, if one transgressed and was Mekadesh, we uproot her from him through a Get;

ואפילו אי הוה כהן מפסדינן לה מיניה.

1.

Even if he is a Kohen [and will not be able to remarry her afterwards], we make him lose her.

11)

TOSFOS DH Ha Lo Shaha Sefeka Havi

תוספות ד"ה הא לא שהא ספיקא הויא

(SUMMARY: Tosfos discusses the Safek, and why we are stringent about it.)

לא כמו שפי' הקונטרס דבפיהק ומת ולד איירי

(a)

Explanation #1 (Rashi): We discuss when the baby yawned and died.

[דבהא] אפילו רבנן מודו בפיהק ומת דנפל הוא

(b)

Rebuttal: In such a case, even Rabanan agree that if he yawned and died, he was a Nefel!

אלא כשנפל מן הגג או אכלו ארי איירי כדאמר בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) והתם פסקינן כרשב"ג

(c)

Explanation #2: Rather, we discuss when he fell from the roof or a lion ate him, like it says in Shabbos (136a). There, we rule like R. Shimon ben Gamliel.

וא"ת ואמאי לא אזלינן בתר רוב נשים דולד מעליא ילדן

(d)

Question: Why don't we follow the majority of women, who give birth to viable babies?

ואר"י דחיישינן למיעוט מצוי כזה כמו במים שאין להם סוף (לקמן קכא.) דאשתו אסורה

(e)

Answer (Ri): We are concerned for a common minority like this, just like [one who drowned in] endless water (one cannot see the shore in all directions. We are concerned lest he survived and left the water outside our sight - below, 121a). His wife is forbidden [to remarry];

וגוסס שאין מעידים עליו להשיא אשתו

1.

[We are concerned for a common minority] also regarding Goses (someone mortally sick who will probably die). We may not testify about him that he died, to permit his wife.

אף על גב דשמא התם משום ערוה החמירו

(f)

Question: Perhaps there we are stringent due to Ervah! (Yehudah Ya'aleh derives that our Tosfos holds that Yevamah l'Shuk is not called Ervah. Other Rishonim disagree.)

מ"מ כיון דמיעוט של נפלים מצוי מחמירים ביה

(g)

Answer: In any case, since the minority of Nefalim is common, we are stringent for it.

ומחמירים נמי שלא לאכול בהמה תוך ח' ימים כדאמרינן בס"פ ר' אליעזר דמילה (ג"ז שם)

1.

We are stringent also not to eat an animal within eight days, like it says in Shabbos (136a, lest it is a Nefel, and Shechitah does not permit it).

ומיהו לענין אבילות לא החמירו שיש להקל באבלות

(h)

Distinction: However, regarding Avelus they were not stringent. We should be lenient about Avelus;

כדאמר בפ' יש בכור (בכורות מט.) הכל מודים לענין אבלות שאין מתאבלים דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל

1.

Source - Citation (Bechoros 49a): All agree regarding Avelus that we do not mourn [a baby that died within 30 days], for Shmuel taught that in Aveilus, the Halachah [always] follows the lenient opinion.

והא דתנן במסכת שמחות הספקות אוננים ומתאבלים עליהם

(i)

Implied question: It says in Maseches Semachos that we conduct Aninus and Avelus over Sefekos!

נראה דבספק בן ט' לראשון או ז' לאחרון איירי דגנאי הדבר שלא יתאבלו לא זה ולא זה מאחר שודאי קרוב לאחד.

(j)

Answer: It seems that there it discusses a Safek whether the baby was born after nine months from her first husband, or after seven months from her latter husband. It would be disgraceful if nether family mourned over him, for surely he is related to one of them!

12)

TOSFOS DH Mes b'Soch Sheloshim Yom v'Chulei

תוספות ד"ה מת בתוך שלשים יום כו'

(SUMMARY: Tosfos favors this text.)

נראה דהכי גרסי' ולא כרש"י דגריס בפ' ר"א דמילה (שבת קלו. ושם) מת בסוף שלשים יום

(a)

The text: It seems that this is the text, unlike Rashi's text in Shabbos (136a) "if he died at the end of 30 days,"

כיון דבפרק יש בכור (בכורות מט. ושם) אמרינן דיום ל' כשלפניו מה לי ביום שלשים מה לי תוך שלשים

(b)

Support: In Bechoros (49a), we say that day 30 is like the day before it. There is no difference between if it died on day 30 or within 30 days;

ולמה ליה למינקט ביום שלשים טפי

1.

Why did he mention day 30 [more than any other day within 30]?

ומיהו בה"ג כתב דביום שלשים אפי' פיהק ומת לרבנן לא הוי נפל

(c)

Defense of Rashi: However, Bahag wrote that on day 30, even if he yawned and died, Rabanan hold that he was not a Nefel;

דדוקא תוך שלשים הוא דאמר בשבת (ג"ז שם) פיהק ומת לד"ה מת הוא

1.

Only within 30 days we say there in Shabbos that if he yawned and died, all agree that he was Mes (Nefel);

משמע דגרסינן הכא מת ביום שלשים דאי לאו הכי מנין היה להם חילוק זה

2.

Inference: The text here says "he died on day 30." If not, what would be the source for this distinction?

ועוד יש מקיים גירסא זאת אפילו בנפל מן הגג או אכלו ארי

(d)

Alternate explanation: Some establish this text even if he fell from the roof or a lion ate him;

וביום שלשים דוקא סמכי ארבנן ושמא לענין אבילות נמי חשיב בר קיימא.

1.

Only on day 30, we rely on Rabanan. Perhaps also regarding Avelus, he is considered viable.