יבמות דף לו. א

המחלק נכסיו על פיו שלא כדרך ירושה, האם דבריו קיימים?

כשהזכיר בשטר לשון מתנה
בין בתחילה בין באמצע בין בסוף
נתן בשטר אחד לשנים,
ובאחד הזכיר לשון מתנה ובשני ירושה
לר' יוחנן קנה קנה אפי' השני שהזכיר לו לשון ירושה
לריש לקיש קנה קנה רק מי שהזכיר לו לשון מתנה

יבמות דף לו: א

הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, ומכר אחד מהם, האם קנה הקונה גוף ופירות לאחר מיתת האב?

כל זמן שחי האב אחר מיתת האב מת הבן בחיי האב
מכר האב יש ללוקח רק פירות אין ללוקח כלום יש ללוקח הכל
מכר הבן אין ללוקח כלום יש ללוקח הכל לר' יוחנן: לא קנה [1]
לריש לקיש: קנה

הכונס את המעוברת באופנים דלהלן מה דינו?

כנס יבמתו מעוברת והפילה כנס מעוברת חברו
לתנא דמתניתין יקיים לר' מאיר יוציא ולא יחזיר עולמית
לר' אליעזר יוציא בגט לחכמים יוציא ואח"כ כ"ד חודש יחזיר

יבמה שילדה ומת בנה תוך שלשים [2] ונתקדשה לשוק, מה דינה?

באשת ישראל באשת כהן
לרבנן אינה צריכה חליצה - דאף שלא שהה ל' יום הוי ולד מעליא
לרשב"ג צריכה חליצה לרבינא משמיה דרבא: אינה צריכה
לרב משרשיא משמיה דרבא: צריכה
-------------------------------------------------

[1] והטעם דס"ל לר' יוחנן דקנין פירות שיש לאב כקנין הגוף דמי, ולכך כל זמן שיש לאב קנין פירות הוא מעכב את הקנין הגוף לחול, ורק בכה"ג שמת האב בחיי הבן - שירש הבן אז חלה המכירה, אבל כשמת קודם הבן, שמעולם לא באו הנכסים לידו - לא חלה המכירה.

[2] כתבו התוס' (בד"ה הא) שרש"י מפרש שפיהק ומת, וחלקו עליו דבכה"ג אפי' רבנן מודו דלא חשיב ולד של קיימא, אלא מיירי בנפל מן הגג או אכלו ארי.

-------------------------------------------------