12th CYCLE DEDICATIONS
 
YEVAMOS 31-35 - Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., has dedicated a week of Dafyomi material in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and he is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

יבמות דף לה. א

נשים דלהלן שנבעלו האם צריכות להמתין ג' חדשים לפני שבאות להינשא?

בגיורת ומשוחררת בבנות ישראל
קטנות גדולות קטנות גדולות
ללישנא קמא
דשמואל
לא צריכות [1] צריכות במיאון: לא צריכות [2]
בגט ובזנות: צריכות
צריכות
לאיכא דאמרי
דשמואל
לא צריכות לר' יוסי: לא צריכות [3]
(לר' יהודה: צריכות)
במיאון בזנות: לא צריכות
בגט:
צריכות
צריכות

נשים דלהלן שנבעלו האם צריכות להמתין ג' חדשים?

גיורת שפחה מפותה ואנוסה
ביצאה בשטר ביצאה בשן ועין
לר' יהודה צריכות להמתין צריכות להמתין צריכות להמתין צריכות להמתין
לר' יוסי לא צריכות לא צריכות לרש"י: לא צריכות [4]
לתוס': צריכות
לא צריכות

יבמות דף לה: א

החולץ למעוברת או מייבם למעוברת, מה הדין באופנים דלהלן?

היה וולד של קיימא לא היה וולד של קיימא
חלץ ייבם חלץ ייבם
לר'
יוחנן

אין החליצה
כלום [5]

יוציא וחייבים
בקרבן חטאת
אינה צריכה שוב חליצה בהו"א: פטרה - ויקיים
לאביי: לא פטרה [6]
לריש
לקיש
צריכה שוב חליצה [7] לא פטרה -
ויחזור ויבעול ויקיים

-------------------------------------------------

[1] ואע"ג שגזרו רבנן קטנה אטו גדולה ואף שסתם גיורת ושפחה זונות הן, מ"מ לא גזרו בהן כיון שלא שכיח שהם יתגיירו או ישתחררו. עוד כתבו התוס' (בד"ה חוץ, בתירוץ האחרון), שאם נתגיירה עם בעלה כן צריכה להמתין, דכיון שכל הזרע מאותו האיש - אינה חוששת להבחין בין זרע שנזרעה מבעלה זה בקדושה לנזרע שלא בקדושה, ולכן צריכה להמתין כדי להבחין.

[2] והגם שגזרנו קטנה אטו גדולה, מ"מ כיון שלא מצאנו גדולה בת ישראל שיוצאת במיאון - אין לגזור בה קטנה אטו גדולה.

[3] וכך סובר שמואל כר' יוסי, דאמרינן "אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר". וע' טבלא הבאה.

[4] פירש"י כיון שטעמו של ר' יוסי משום שאשה מזנה מתהפכת, א"כ גם שפחה אף שלא יודעת שעתידה להשתחרר ג"כ מתהפכת, כיון שבהיפוך אין בו טורח, וכל אשה מזנה אינה רוצה להתעבר. אכן התוס' (בד"ה אשה) חולקים וס"ל דדוקא בגיורת שדעתה להתגייר ומשוחררת ששמעה מאדונה שישחררה - הן מתהפכות שלא יתעברו, אבל ביוצאת בשן ועין מודה ר' יוסי שצריכה להמתין כיון שאינה מתהפכת.

[5] ומותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונה.

[6] וצריך לחזור ולבעול ולקיים. דכל מה שנחלק עם ר"ל הוא בחליצה, אבל בייבום מודה שלא מהני.

[7] ומה שאמרה המשנה שכבר בחליצה הראשונה פסלה מן הכהונה, (כלומר, אפי' אם מתו כל יבמיה אח"כ שפטורה לשוק), הוא רק חומרא בעלמא.

עוד חומר לימוד על הדף