1)

TOSFOS DH V'CHOL HA'KAREIV BA'LAYLAH

תוס' ד"ה וכל הקרב בלילה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פרש"י שילהי שתי הלחם (מנחות דף ק.) כגון שמן למנורה.

(a)

Refuted Explanation: Rashi explains, in Perek Sh'tei ha'Lechem (Menachos, Daf 100a) that it is referring to the oil for the Menorah.

ולא נראה - דמה קדושה שייכי ביה, הא לית ביה קדושת כלי?

(b)

Refutation: This is not correct however, because what Kedushah is applicable there, seeing as it does not have Kedushas K'li (See Tzon Kodshim & Olas Sh'lomoh).

לכך נראה לומר דלא מצינו קרב בלילה אלא מנחת נסכים ...

(c)

Authentic Explanation: It therefore seems that the only thing that can be brought by night is the Minchas Nesachim ...

ומשו"ה ניחא דלא משני הכא 'דילמא אינו קדוש ליקרב אבל קדוש ליפסל' ...

(d)

Implied Question: And that explains why the Gemara does not answer here 'Perhaps it is not Kadosh to bring on the Mizbe'ach but it is Kadosh to become Pasul' ...

דהכי מסיק התם שילהי פ' שתי הלחם (גז"ש) ...

1.

Source: As the Gemara concludes there in Perek Sh'tei ha'Lechem (ibid.) ...

דסמיך א'הא דתני 'וכל הקרב בלילה' - דלא מצינו קרב בלילה אלא מנחת נסכים בלבד.

(e)

Answer: Because it relies on the statement 'Kol ha'Kareiv ba'Laylah' and the only Korban that can be brought in the night is a Minchas Nesachim.

וה"ה דמצי למיפרך מינה הכא בהדיא, מדקתני 'וכל הקרב בלילה' - ולא מצינו דבר זה אלא מנחת נסכים בלבד ...

(f)

Implied Question: In fact, it could have asked from it here directly, since it states 've'Chol ha'Kareiv ba'Laylah' - and this can only apply to Minchas Nesachim (as Tosfos just explained) ...

אלא דמהדר לפרוכי אף לפי מה דס"ד מעיקרא התם בפ' שתי הלחם.

1.

Answer: Only the Gemara is trying to ask even according to what it initially thought there in Perek Sh'tei ha'Lechem.

14b----------------------------------------14b

2)

TOSFOS DH DEVARIM SHE'BI'KESAV I ATAH RASHAI L'OMRAM B'AL PEH

תוס' ד"ה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

וא"ת, היכי קאמרינן מזמורים על פה?

(a)

Question: How come that we recite chapters of Tehilim by heart?

וי"ל, דאין להקפיד רק מה שכתוב בחומש.

(b)

Answer: One need only take this ruling to heart with regard to what is written in the Chumash.

אמנם קשה, היכי קרינן 'ויושע' ו'קריאת שמע'?

(c)

Question: But how can we then recite 'va'Yosha' (the Shirah) and Keri'as Sh'ma (by heart)?

וי"ל, דאין להקפיד אלא בדבר שמוציא אחרים ידי חובתן.

(d)

Answer: One only needs to take it to heart there where one is rendering others Yotzei their obligation (See Hagahos ha'G'ra).

3)

TOSFOS DH U'TENAN HA'MENACHOS V'HA'NEZIROS B'BAMAS YACHID DIVREI REBBI MEIR

תוס' ד"ה ותנן המנחות והנזירות בבמת יחיד דברי ר' מאיר

(Summary: Tosfos presents a possible answer to the Kashya.)

הוה מצי לשנויי 'תנאי היא' ...

(a)

Implied Question: It could have answered that it is a Machlokes Tana'im ...

שהרי בפ' בתרא דזבחים (דף קיז.) פליגי רבנן עליה דרבי מאיר, ומסיק התם ד'מנחות ונזירות' איכא בינייהו.

1.

Source: As in the last Perek of Zevachim (Daf 117a) the Rabbanan argue with Rebbi Meir, and the Gemara concludes there that the difference between them is regarding Menachos and Neziros.

ויש ספרים דגרסי רב דימי אמר הא ר' מאיר הא רבנן.

(b)

Answer: Some Sefarim have the text 'The author of one is Rebbi Meir, the author of the other, the Rabbanan'.

4)

TOSFOS DH SAMI MI'KA'AN NEZIROS

תוס' ד"ה סמי מכאן נזירות

(Summary: Tosfos applies this statement to the Sugya in Zevachim.)

וה"ה דצריך כמו כן למיסמייה מההיא דפ' בתרא דזבחים (דף קיז: ע"ש) דאמר 'מנחות ונזירות איכא בינייהו'.

(a)

Applying Statement: By the same token, one needs to eras it from the above-mentioned Gemara in the last Perek of Zevachim (117b - See Sugya there) when it says 'The difference between them is regarding Menachos and Neziros.

5)

TOSFOS DH ELA KEIVAN D'HUTRU HA'BAMOS KOL HEICHA D'BA'I MAKRIV

תוס' ד"ה אלא כיון דהותרו הבמות כל היכא דבעי מקריב

(Summary: Tosfos clarifies the answer according to the Rabbanan who argue with Rebbi Meir and elaborates.)

ולרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר דאמר 'נזיר לאו נידר ונידב הוא' ...

(a)

Implied Question: And according to the Rabbanan, who argue with Rebbi Meir who holds that 'a Korban Nazir is not considered a voluntary offering ...

צריך לומר דלא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון ולהקריבן בגבעון.

1.

Answer: We will have to say that Avshalom only went to Chevron to bring lambs - but to sacrifice them in Giv'on.

מיהו לפי מה דפרש"י פרק בתרא דזבחים (ג"ז שם) דרבנן דרבי מאיר כרבנן בתראי סבירא להו דאמרי 'כאן וכאן לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמים בלבד' ...

(b)

Introduction to Question: But according to Rashi's explanation in the last Perek of Zevachim (Ibid.) - that the Rabbanan of Rebbi Meir and the latter Rabbanan (there), who say that 'in both places they only brought for a Yachid Olos and Shelamim exclusively' ...

קשה, דא"כ היכי קאמר אבשלום "אלכה נא ואשלמה את נדרי אשר נדרתי ... ", הא לאו נידר ונידב הוא נזירות לרבנן, וא"כ כאן וכאן לא קרבי?

1.

Question: The Kashya remains how Avshalom could state "I will go and pay the Neder that I made ... ", when Nezirus according to the Rabbanan is not voluntary, and in can therefore not brought in either place?

וצריך לחלק התנאים - דרבנן דרבי מאיר לא ס"ל כרבנן בתראי ...

(c)

Explanation #2: We must therefore split up the Tana'im - in that the Rabbanan of Rebbi Meir do hold like the latter Rabbanan ...

אלא כרבי יהודה סבירא להו, דאמר דבבמה גדולה אפי' חובות נמי קרבו ...

1.

Explanation #2 (cont.): But like Rebbi Yehudah, who holds that on the large Bamah, one could bring even obligatory Korbanos ...

ורבי מאיר דאית ליה נזירות דבר הנידר והנידב הוא, מצינו למימר דאית ליה כרבנן בתראי דזבחים, דאמרי כאן וכאן לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמים בלבד.

2.

Explanation #2 (cont.): Whereas Rebbi Meir, who says that Nezirus is voluntary, can hold like the latter Rabbanan in Zevachim, who prohibit bringing on behalf of a Yachid anything other than Olos and Shelamim.

מיהו ריהטא דשמעתא התם משמע כפרש"י.

(d)

Support for Explanation #1: The run of the Suya however, implies like Rashi.

מיהו תימה, לר' שמעון דאמר התם בפ' בתרא דזבחים (גז"ש) 'אף ציבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות הקבוע להם זמן' ...

(e)

Introduction to Question: According t Rebbi Shimon, who says there (in the last Perek of Zevachim - Ibid.) that 'Also the Tzibur only brought there Pesachim and obligatory Korbanos that had a fixed time period' ...

ואמר בפ' כל שעה (פסחים לח:) 'זאת אומרת שחלות תודה ורקיקי נזיר נאכלין בנוב וגבעון' - ופרש"י שם דהיינו דלא כר"ש ...

1.

Introduction to Question: And Rashi explains that, when the Gemara says in Perek Kol Sha'ah (Pesachim, Daf 38b) 'This means to say that Chalos Todah and Rekikei (wafers) Nazir could be eaten in Nov and Giv'on' - it does not go like Rebbi Shimon ...

וא"כ, היכי קאמר אבשלום "אלכה נא ואשלמה את נדרי", הרי לא היה יכול להקריבו?

(f)

Question: In that case, how could Avshalom declare "I will go and fulfill my Neder"?

ותירץ מורי הרמ"ר, דרבי שמעון לטעמיה דאמר במסכת נזיר (דף מו:) ד'אם גילח על שלמי נדבה, יצא'. ו'אם אמר "הריני מגלח על מאה עולות", יביא מאה עולות' ...

(g)

Answer: Tosfos Rebbe ha'Rav M. (?) answers that Rebbi Shimon follows his own reasoning in Maseches Nazir (Daf 46b), where he says 'If he shaved on Shalmei Nedavah , he is Yotzei', and 'If he said that he will shave on a hundred Olos, then he must bring a hundred Olos' ...

וא"כ, אפשר דאבשלום נדר להביא עולות נדבה, ודבר הנידר והנידב קרב בבמה לכ"ע, ועליה היה אבשלו' רצה לגלח.

1.

Answer (cont.): If so, it is possible that Avshalom vowed to bring Olos Nedavah, and something that is volunteered can be brought on the Bamah according to all opinions, and it was on that that Avshalom wanted to shave.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF