1)

TOSFOS DH SHALOSH SADOS SH'TEI MA'ANOS

תוס' ד"ה שלש שדות של שתי מענות

(Summary: Tosfos cites Rashi's explanation of the Sugya, part of which he disagrees.)

פירש"י אותה שדה שהיה בה קבר ושדה לכאן ושדה לכאן, אם דרך הבקעה לחרוש שדותיהם ממזרח למערב ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the field in which the grave was found, and which has a field on either side, if it is the way of that particular valley to plow their fields from east to west ...

עושה בית הפרס אותה שדה שבמזרח ואותה שדה שבמערב ...

1.

Explanation #1 (cont.): then one declares the field on its east and the field on its west a Beis ha'Peras ...

ואם צפון ודרום חורשין עושין בית הפרס אותה שדה של צפון ודרום. ל' רש"י - וזה הטעם ניחא לרבנן

2.

Explanation #1 (cont.): Whereas if they tend to plow it from north to south one declares the Beis ha'Peras the field to its north and the field to its south.

אבל מה שפירש"י לרבי אליעזר לא נהירא - דפירש כל ארבע שדות שסביב בית הפרס שלו הן בית הפרס, והעפר מטמא ...

(b)

Introduction to Refutation: But what Rashi explains according to Rebbi Eliezer - that all four fields that surround the Beis ha'Peras a Beis ha'Peras, and that its earth is Metamei - is not correct ...

ומאי טעמא הוא זה - שאם חרשו ממזרח למערב, למה יטמאו צפון ודרום. ואם חרשו מצפון לדרום, למה יטמאו מזרח ומערב?

1.

Refutation: Why is that? If they plow from east to west, why should they declare Tamei the fields on the east and on the west?

לכן נראה לפרש 'רבי אליעזר אומר בית הפרס עושה בית הפרס' - דלעולם מה שנחרש מבית הפרס לשדה אחר שאצלו עשאהו בית הפרס ...

(c)

Explanation #2 (Rebbi Eliezer): It therefore seems that when Rebbi Eliezer says 'A Beis ha'Peras makes a Beis ha'Peras', he means whatever one plows up from a Beis ha'Peras into an adjoining field makes it a Beis ha'Peras ...

וכן אם נחרש מאותה שדה שניה לשלישית, וכן משלישית לרביעית, וכן לעולם - כולן עושין זה את זה בית הפרס.

1.

Explanation #2 (Rebbi Eliezer [cont.]): And that extends to where one plowed from the second field into a third one, and from the third into a fourth one - they all render the other field a Beis ha'Peras.

ורבנן סברי דאין יכול לעשות אלא ב' שדות הסמוכות לו שחורשין ממנו לתוכם והם לא יעשו אחרים...

(d)

Explanation #2 (Chachamim): Whereas according to the Rabbanan, a Beis ha'Peras can only make the two adjoining fields a Beis ha'Peras

ואפי' הן עצמן לא יעשו אלא מאה אמה לכל אחד.

1.

Explanation #2 (Chachamim [cont.]): And even then, each of them only become a Beis ha'Peras up to a hundred Amos.

ופ''ה דמיירי בשדה שנאבד בה קבר ונחרש ממנו לתוכו, ולכך עושה בית הפרס מאה אמה חוצה לו, לפי שכל השדה ספק ...

(e)

Clarification: Rashi also explains that it is speaking about a field in which a grave got lost and from which one plowed into the adjoining field - which is why it makes a Beis ha'Peras of a hunmdrefd Amos beyond its borders, since the entire field is a Safek ...

אבל נחרש בו קבר ידוע אינו עושה בית הפרס.

1.

Clarification (cont.): But a field in which a known grave has been plowed does not make a Beis ha'Peras.

2)

TOSFOS DH MASNISIN REBBI AKIVA HI DI'TENAN HA'SHUTFIN SHE'TARMU ZEH ACHAR ZEH REBBI ELIEZER OMER T'RUMAS SHENEIHEM T'RUMAH

תוס' ד"ה מתני' ר"ע היא דתניא השותפין שתרמו זה אחר זה ר' אליעזר אומר תרומת שניהם תרומה

(Summary: Tosfos explains why this is and elaborates.)

דכיון דשניהם יש להם חלק בו.

(a)

Reason: Seeing as both of them own part of it.

והא דממעטינן מ"אתם" ולא שותפין ...

(b)

Implied Question: And when we preclude Shutfin from "Atem" ...

היינו לענין דכל תרומתן אינו תרומה, אבל מקצת תרומתו של זה ומקצתו של זה הוי תרומה.

1.

Answer: That speaks with regard to the entire T'rumah not being valid, but part of the T'rumah of one of them and part of the T'rumah of the other, is T'rumah.

3)

TOSFOS DH REBBI AKIVA OMER EIN T'RUMAS SHENEIHEM T'RUMAH

תוס' ד"ה רבי עקיבא אומר אין תרומת שניהם תרומה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation and elaborates.)

פירש"י ואפילו של ראשון ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this refers even to the first one ...

דכיון דחזר השני ותרם, גלי דעתיה דלא ניחא ליה בתרומה של ראשון, והוה ליה 'תורם שלא מדעת', וכן שני.

1.

Reason: Because, since the second one subsequently declared T'rumah, he indicates that he does not agree with the first one's T'rumah, rendering it a case of 'Giving T'rumah without the owner's consent'; and the same applies to the T'rumah of the second one.

ולא נהירא, דאין זה כמו 'ולא תמורה אחר תמורה' - דהתם הראשון תמורה והשני אינו תמורה?

(b)

Refutation: This is not correct however, since it is thrn not comparable to 've'Lo Temurah achar Temurah' - where the firs one is Temurah, but not the second one'.

לכך נראה לפרש כמו כן הכא - דהראשון תרומה ולא השני.

(c)

Explanation #2: Consequently, the same explanation applies here - that the first one is Terumah and not the second one.

וקשה, דבפרק ג' [מ"ג] דמסכת תרומות תנן 'שותפין שתרמו: ר"ע אומר תרומת שניהם תרומה, וחכ"א אם תרם הראשון כשיעור ... ' ...

(d)

Introduction to Question: In the third Perek of Maseches T'rumos we learned 'Shutfin who took T'rumah; Rebbi Akiva says that the T'rumah of both of them is valid; whereas according to the Chachamim, if the first one took the correct amount ... ' ...

וא"כ קשיא דר"ע א'דרבי עקיבא?

1.

Question: Creating a contradiction in Rebbi Akiva's rulings?

ונראה לר"י דבשמעתין מיירי כשנתנו רשות זה לזה לתרום, ומשום הכי תרומת הראשון תרומה לר"ע, שהרי מדעת חבירו תרם ...

(e)

Answer: It therefore seems that Rebbi Akiva here is speaking where they gave each other permission to take T'rumah, which is why the first one's T'rumah is effective - seeing as he took T'rumah with the consent of his friend ...

והשני אינו כלום, דנתן לחבירו רשות לתרום, וכבר תרם.

1.

Answer (cont.): And that of the second one is not - since having given his consent, the first one's has already taken effect.

ורבי אליעזר סבר דתרומת שניהם תרומה -דגלי א'דעתייהו דכל חד (לא) ניחא ליה בתרומת חבירו ...

2.

Answer (cont.): Whilst Rebbi Eliezer holds that the T'rumah of both of them takes effect - seeing as each one indicated that he gives his consent to the T'rumah of his friend ...

אבל התם בשלא נתנו רשות זה לזה לתרום, הלכך כל חד א'דעתיה דנפשיה תרם חלקו; לפיכך תרומת שניהן תרומה מקצת.

3.

Answer (concl.): Whereas there it speaks where they did not give each other permission to take T'rumah. Consequently, each one took T'rumah off his own bat from his portion, and the T'rumah of each one takes effect partially.

13b----------------------------------------13b

4)

TOSFOS DH REBBI OMER LAMAH YATZA MA'ASER

תוס' ד"ה רבי אומר למה יצא מעשר

(Summary: Tosfos eliminates a series of possible answers.)

דסבירא ליה לרבי דלקרבן יחיד ולמעוטי צבור ושותפין לא איצטריך ...

(a)

Implied Question #1: Because Rebbi holds that for a Korban Yachid or to preclude a Tzibut and Shutfin it is not needed ...

שהרי כל הפרשה דתמורה בלשון יחיד נאמרה.

1.

Answer: Seeing as the entire Parshah of Temurah is written in the singular.

ולמעוטי נמי קדשי בדק הבית לא איצטריך ...

(b)

Implied Question #2: Nor do we need to preclude Kodshei Bedek ha'Bayis ...

דלא איקרו קרבן.

1.

Answer: Since they are not called a Korban ...

ולמעוטי נמי עולת מותרות לא איצטריך ...

(c)

Implied Question #3: Or an Olah brought from left-overs ...

דקסבר עולת מותרות לנדבת צבור אזלי, ופשיטא דלא עבדי תמורה. כך פרש"י.

(d)

Answer #1: Since he holds that one brings Olas Mosros as a Nidvas Tzibur, and it is obvious that they cannot make a Temurah (Rashi).

עוד י"ל דסבירא ליה דעולת מותרות לנדבת יחיד אזלי, וסבר כרבי אליעזר דעושה תמורה.

(e)

Answer #2: One can also answer that Olas Mosros are brought as a Nidvas Yachid, and he holds like Rebbi Eliezer - that they do make a Temurah (See Rashak).

5)

TOSFOS DH LA'DUN BI'TEMURAS GUFO

תוס' ד"ה לדון בתמורת גופו

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the statement and gives two reasons for it.)

דס"ד דאין עושין כלל תמורה ...

(a)

Clarification: The Gemara thinks that they do not make a Temurah at all ...

משום דיצא לדון בדבר החדש, כדמפרש הש"ס.

(b)

Reason #1: Because it went out to teach us something new, as the Gemara explains.

אי נמי, לדון בתמורת גופו לומר דחלה על דבר שאינו ראוי. ושניהן פירש רש"י.

(c)

Reason #2: Or to teach us regarding Temuras Gufo - that it takes effect on something that is not eligible (Both explanations are given by Rashi).

6)

TOSFOS DH TEMURAS SH'MO

תוס' ד"ה תמורת שמו

(Summary: Tosfos clarifies the case.)

היינו אם קרא לעשירי תשיעי ולתשיעי עשירי ולאחד עשר עשירי ...

(a)

Clarification: This means that if he called the tenth, the ninth, the ninth, the tenth and the eleventh, the tenth ...

דקיימא לן (בכורות דף ס.) דשלשתן מקודשין.

1.

Clarification (cont.): Since we Pasken in Bechoros (Daf 60a) that all three are sanctified.

HADRAN ALACH HA'KOL MAMIRIN

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF