TA'ANIS 28 (11 Tamuz) - Dedicated by Elliot and Lori Linzer in honor of Yakira Linzer's birthday.
 
12TH CYCLE DEDICATION
 
TA'ANIS 28 (17 Shevat) - Dedicated by Mrs. Idelle Rudman in memory of Harav Reuven Moshe Rudman ben Harav Yosef Tuvia Rudman, on his first Yahrzeit.

תענית דף כח. א

"כל יום שיש בו קרבן עצים אין בו מעמד בנעילה" וכו', מה הביאור בשאלה והתירוץ בגמ'? [תוד"ה מה].

"מה הפרש בין זה לזה" "הללו דברי תורה והללו דברי סופרים"
לרש"י למה דוחה קרבן עצים
מעמד של נעילה
ולא מעמד של מנחה
תפלת מנחה מה"ת -
ואין נדחה מעמד שלה,
ונעילה מד"ס וכן נדחה
לתוס' למה קרבן מוסף דוחה
מעמד של מנחה
וקרבן עצים לא
תפלת מוסף מה"ת
ולכן דוחה מעמד מנחה,
אבל קרבן עצים מדרבנן ולכן אינו דוחה

מי הם המשפחות דלהלן שנזכרו במשנתנו שהביאו קרבן עצים?

בעשרים בו (באב)
בני פחת מואב בן יהודה
בעשרים באלול
בני עדין בן יהודה
בעשרים בתמוז
בני דוד בן יהודה
לר' מאיר הן בני דוד שבא מרות ----- הן בני דוד
לר' יוסי בהו"א הן בני יואב בן צרויה
שגם בא מרות
הן בני יואב בן צרויה הן בני דוד
לר' יהודה [1] ----- הן בני דוד
שנקרא עדיו העצני
הן בני דוד
לר' יוסי ברייתא א' הן בני יואב בן צרויה ----- הן בני דוד
לר' יוסי ברייתא ב' [2] ----- הן בני יואב בן צרויה הן בני דוד

תענית דף כח: א

איזה מעמד דוחה קרבן מוסף?

מעמד של מוסף מעמד של מנחה
לתנא דמתניתין דוחה דוחה
לר' יוסי דוחה אינו דוחה [3]

האם בר"ח טבת ובר"ח ניסן היה בהם מעמד מחמת דברים דלהלן או לא?

בשחרית היה בו הלל היה בו קרבן מוסף היה בו קרבן עצים
ר"ח טבת דוחה מעמד של שחרית דוחה מעמד של מנחה ומוסף דוחה מעמד של נעילה
ר"ח ניסן לא דוחה מעמד של שחרית [4] דוחה מעמד של מנחה ומוסף דוחה מעמד של נעילה
-------------------------------------------------

[1] הוכיחה הגמ' שמשנתנו לכאורה דלא כמו אף אחד מן התנאים, דמזה שאמרה המשנה בהמשך "באחד בטבת שבו בני פרעוש שניה", כלומר אחר שהביאו כבר קודם בה' אב חזרו להביא שוב בא' טבת, ש"מ שהמשנה אומרת על מי ששב להקריב פעם שניה בלשון "שבו שניה", והנה לכל אחד מהתנאים דלעיל שבה עוד משפחה שניה, דלר"מ דס"ל דבני פחת יהודה שהיו בכ' באב הם בני דוד הרי זו פעם שניה שלהם דהרי כבר הביאו בני דוד בכ' תמוז כמפורש במשנה. וכן קשה לר' יהודה שסובר דבני עדין בן יהודה שהביאו בכ' אלול הם בני דוד הרי זו פעם שניה שלהם דהרי בני דוד כבר הביאו בכ' תמוז. וכן קשה לר' יוסי על משפחת יואב בן צרויה, דבברייתא הראשונה פירש ר' יוסי שבני פחת יהודה שהקריבו בכ' אב הם בני יואב, ובברייתא השניה פירש שבני עדין בן יהודה שהביאו בכ' אלול הם בני יואב, וא"כ היה ראוי לכתוב שם "שבו שניה".

[2] ותירצה הגמ', דלעולם משנתנו ר' יוסי, ונחלקו תנאים בשתי הברייתות דלעיל מה היא דעת ר' יוסי מי הם משפחת יואב בן צרויה, ונמצא שאליבא דר' יוסי לשני התנאים לא הקריבה משפחת יואב בן צרויה אלא פעם אחת - כסברת משנתנו.

[3] ולמדנו זאת מדאמר ר' יוסי "כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד", ועל כרחך לא קאי על מעמד של מוסף - דהרי את של עצמו ודאי דוחה, ובודאי לא קאי על מעמד של מנחה, דבזה אי אפשר לומר כלל "כל שיש בו מוסף יש בו מעמד" דהרי פעמים נדחה מחמת קרבן עצים, ועל כרחך הכוונה על מעמד של נעילה שבזה קאמר שאפי' שיש מוסף ואפי' שיש קרבן עצים יש בו מעמד בנעילה תמיד, ועכ"פ למדנו מכללות כל זה שסברת ר' יוסי שכל קרבן דוחה רק את המעמד שלו ולא של אחרים, ומכאן שקרבן מוסף דוחה מעמד של מוסף אבל לא של מנחה ולא של נעילה.

[4] והטעם, דהלל של ר"ח הוא רק ממנהג, ואינו כהלל של ר"ח טבת שהוא משום חנוכה שמצותו מה"ת, דכך תיקנו נביאים שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהן כשנגאלין ממנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף