TA'ANIS 25 (3 Teves 5782) - Dedicated l'Iluy Nishas Leib ben Meier ha'Kohen Ehrmann, on his Yahrzeit. Sponsored by his nephew, Ze'ev Rosenbaum.

תענית דף כה: א

העצים דלהלן מה המעלה והחסרון שיש בהם?

המעלה החסרון
תמר עושה פירות אין גזעו מחליף אחר שנקצץ
ארז גזעו מחליף כשנקצץ [1] אין עושה פירות

כמה ירדו גשמים ויוכלו הציבור להפסיק מתעניתם?

באדמה חרבה - יבשה באדמה בינונית באדמה עבודה - חרושה
לר' מאיר כשיחלחלו הגשמים לעומק תלם שנעשה בחרישה
לחכמים כשיחלחלו לעומק טפח כשיחלחלו לעומק טפחיים כשיחלחלו לעומק ג' טפחים

היו מתענים [2] על הגשמים וירדו להם גשמים בזמנים דלהלן האם חייבים להשלים או לא?

קודם הנץ החמה אחר הנץ קודם חצות אחר חצות קודם ט' שעות אחר ט' שעות
לר' מאיר אין חייבים חייבים חייבים חייבים
לר' יהודה אין חייבים אין חייבים חייבים חייבים
לר' יוסי אין חייבים אין חייבים אין חייבים חייבים
-------------------------------------------------

[1] אכן אין מעלה זו שוה בכל סוגי הארזים, דיש ארזים שאומרת עליהם הברייתא שהקונה אותם לקציצה יכול גם להוציא את שרשיהם כי בין כה אינם חוזרים וגדלים אחרי הקציצה. אלא מכיון שיש עשרה מיני ארזים, ובחלק אחר של הארזים המנויים בדברי רב הונא - גזעם מחליף, לכן נמשלו בארז והיינו בארז שגזעו מחליף.

[2] כלומר, שהתחילו להתענות מבערב כגון בג' וז' החמורות, או אפי' בג' תעניות קלות והתחילו להתענות מעלות השחר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף